ABC podatki

Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie rozliczają wierzytelności lub zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wypełnia się ją w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (prowadzący działalność gospodarczą, wykonujący wolny zawód). Dołącza się go do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S - PIT/WZ wypłełnisz wygodnie w Programie e-pity.

Uwaga! W przypadku PIT-36, PIT-36L wypełnia się załącznik PIT/WZ. W przypadku PIT-28 załącznik przyjmuje osobną nazwę PIT/WZR i jest przygotowywany na osobnym formularzu. Odpowiednio pozycje z tego załącznika przenoszone są do PIT-28. 

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/WZ.

Załącz PIT/WZ do PIT-36/36L lub PIT/WZR do PIT-28 w e-pity

Nie musisz liczyć podatku w PIT i załącznika PIT/WZ za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT z PIT/WZ w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online >>

czytaj także poradnik -ulga na złe długi w PIT za 2023>

Załącznik wypełnia się w ten sposób, że dane dłużnika i wierzytelności (część B) wypełnia podmiot, który jest wierzycielem. Natomiast dane wierzyciela i zobowiązania (część C) wypełnia dłużnik, który musi doliczyć do swojego zobowiązania płatności, których nie uregulował. Załącznik:

 • musi wypełnić podatnik, który zostaje uznany za nierzetelnego ze względu na brak terminowych płatności za własne zobowiązania (nie ureguluje ich i pozostanie w zwłoce z zapłatą w terminie 90 dni od terminu płatności),
 • może (ale nie musi) wypełnić wierzyciel, który posiada nieopłacone na dzień złożenia deklaracji rocznej PIT wierzytelności. 

Jeśli PIT/WZ: 

1 Wypełnia dłużnik (danymi wierzyciela):

 • w roku, w którym nie uregulował należności i musi doliczyć jej kwotę do podstawy ustalenia podatku - wypełnia część C,
 • w roku, w którym uregulował należność i odlicza ją od podstawy opodatkowania - wypełnia część E.

Oznacza to również, że części C i E nie wypełnia się w tym samym roku co do tej samej wierzytelności. 

2. Wypełnia wierzyciel (danymi dłużnika):

 • w roku, w którym nie otrzymał płatności za wykonaną czynność (towar, usługę) i chce obniżyć podstawę opodatkowania o wcześniej wykazany przychód, wypełnić może część B (obowiązkowo - jeśli chce skorzystać z ulgi, ale jeśli z ulgi nie chce korzystać, nie wypełnia tej informacji),
 • w roku, w którym otrzymał zapłatę za wcześniej odliczoną, wierzytelność nieregulowaną - musi wypełnić część D (obowiązkowo)

Oznacza to również, że części B i D nie wypełnia się w tym samym roku co do tej samej wierzytelności. Nie wypełnia się ich obu razem również, jeśli w trakcie roku odliczono ulgę, a następnie w trakcie roku lub po jego zakończeniu a przed złożeniem deklaracji - wierzytelność została spłacona. 

Import danych do PIT/WZ w Programie e-pity

Jeżeli masz dużo faktur do odliczenia na PIT/WZ - w Programie e-pity dane dotyczące wierzycieli oraz dłużników podatnika, można zaimportować poprzez wybranie odpowiedniej opcji w kreatorze e-pity (Import CSV), przy pomocy pliku CSV z odpowiednio wypełnionymi danymi. Instrukcja importu danych, (pliki CSV) do PIT/WZ w Programie e-pity >

Podstawowe dane w polach PIT/WZ

PIT/WZ musi być wypełniony podstawowymi danymi pochodzącymi z nieopłaconej wierzytelności (zobowiązania). W efekcie należy wskazać:

 • nazwę dłużnika / nazwę wierzyciela - tzn. drugą stronę transakcji, z której nierzetelność wystąpiła; jeśli drugą stroną będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podać należy jej imię i nazwisko; w przypadku innego podmiotu - należy podać pełną nazwę; w przypadku przekształceń, zmian nazwy - podajemy dane na dzień zawarcia umowy a nie na dzień złożenia załącznika (deklaracji podatkowej),
 • identyfikator podatkowy NIP - rozliczeniu podlegają wyłącznie wierzytelności z transakcji handlowych, tzn. wykonywanych pomiędzy przedsiębiorcami; w efekcie nie podaje się numeru PESEL wierzyciela / dłużnika; w sytuacji podmiotu zagranicznego - podać należy zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika,
 • numer faktury / rachunku / umowy - wskazać należy jeden z tych dokumentów, nie trzeba wszystkich; podatnik samodzielnie wybiera, którą z tych danych podać,
 • data wystawienia wystawienia faktury/rachunku lub zawarcia umowy - przepisujemy termin z dokumentu, który ustalany jest jako podstawa do dochodzenia płatności; w przypadku korzystania wyłącznie z umowy - wpisać datę jej zawarcia; w przypadku wystawienia faktury, na której wykazano termin zapłaty - podać dane z faktury,
 • data upływu terminu zapłaty - powinna być wskazana zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; w przypadku, gdyby był on ustalony przez strony nieprawidłowo (zbytnio wydłużony) wpisać należy termin maksymalny, na jaki pozwala ustawa,
 • wartość zobowiązania - wpisać należy kwotę netto, nieuregulowaną, w przypadku wypełniania PIT/WZ w związku z uregulowaniem należności - wpisać należy kwotę która została zapłacona; w przypadku częściowej zapłaty - wprowadza się kwotę faktycznie nieuregulowaną / faktycznie pozostającą nierzetelną wierzytelnością (gdy wypełnia to dłużnik); Podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej wpisuje wartość wierzytelności/zobowiązania stosownie do swojego udziału.

W przypadku posiadania wielu wierzytelności lub długów nierozliczonych, każdą z nich należy wypełnić w innej części (osobno). Nie należy ich łączyć (sumować w jedną pozycję) nawet jeśli dotyczą tego samego dłużnika (wierzyciela). 

Wypełniając wiele załączników PIT/WZ, wierzyciel lub dłużnik podaje sumy wierzytelności (długu) wyłącznie w ostatnim druku - zatem wprowadza się tę sumę wyłącznie jeden raz w poz. 13, 20, 29, 38 dla wszystkich wierzytelności.

Zapłata wierzytelności po jej wykazaniu w załączniku do deklaracji rocznej nie zmusza do korekty zeznania - w takim przypadku podstawa opodatkowania podlega zmianie “na bieżąco” - tj. w okresie, w którym doszło do zapłaty wierzytelności.  

Wierzytelności objęte załącznikiem PIT/WZ

Wykazaniu w załączniku (i odliczeniu od podstawy opodatkowania na tej podstawie w deklaracji rocznej) podlegają następujące rozliczenia:

 • doszło do zawarcia umowy, z której wynika obowiązek zapłaty,
 • umowę zawarli przedsiębiorcy (żadna strona nie jest konsumentem),
 • jedna ze stron nie wywiązała się z obowiązku zapłaty
 • w trakcie 2023 r. minęło 90 dni od momentu terminu płatności oznaczonego na umowie lub fakturze zgodnym z zasadami ustalania płatności w transakcjach handlowych - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • jeśli termin zapłaty na fakturze (rachunku) lub w umowie jest ustalony nieprawidłowo w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - 90 dni można liczyć od terminu stosowanego prawidłowo,
 • jeśli 90 dni po terminie zapłaty minęło po zakończeniu roku - wykazujemy ją dopiero w roku kolejnym (np. termin zapłaty mija 20 listopada 2023 r. termin 90 dni - 20 lutego 2024 - płatność nie jest zrealizowana do 30 kwietnia 2024 r. - płatność wykazana będzie w deklaracji za 2024 r.),
 • płatność nie została zapłacona lub zbyta aż do dnia, w którym dochodzi do złożenia deklaracji podatkowej,
 • nie doszło do zapłaty w terminie złożenia deklaracji rocznej. 

PIT/WZ nie należy wypełniać wierzytelnościami rozliczanymi w ramach zaliczek na podatek w trakcie roku, w sytuacji, gdy po obniżeniu (odpowiednio podwyższeniu) podstawy opodatkowania w trakcie roku - doszło do zapłaty wierzytelności i w efekcie za kolejny okres (przed złożeniem deklaracji podatkowej) podstawa ta została ponownie podwyższona (odpowiednio - u dłużnika - obniżona). W efekcie wykazać należy jedynie takie wierzytelności, których 90 dni od upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie minęło w trakcie 2023 r. i jednocześnie na dzień złożenia deklaracji figurują jeszcze jako nieopłacone. 

Poradnik o CIT/WZ (nierzetelne płatności) - ulga na złe długi na CIT-8.pl

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: