wybierz temat:

Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie rozliczają wierzytelności lub zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wypełnia się ją w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (prowadzący działalność gospodarczą, wykonujący wolny zawód). Dołącza się go do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS, PIT-28, PIT-28S - PIT/WZ wypłełnisz wygodnie w Programie e-pity.

Uwaga! W przypadku PIT-36, PIT-36L wypełnia się załącznik PIT/WZ. W przypadku PIT-28 załącznik przyjmuje osobną nazwę PIT/WZR i jest przygotowywany na osobnym formularzu. Odpowiednio pozycje z tego załącznika przenoszone są do PIT-28. 

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/WZ.

Załącz PIT/WZ do PIT-36/36L lub PIT/WZR do PIT-28 w e-pity

Nie musisz liczyć podatku w PIT i załącznika PIT/WZ za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT z PIT/WZ w Programie e-pity 2020 i wyślij PIT online >>

czytaj także poradnik -ulga na złe długi w PIT za 2020>

Załącznik wypełnia się w ten sposób, że dane dłużnika i wierzytelności (część B) wypełnia podmiot, który jest wierzycielem. Natomiast dane wierzyciela i zobowiązania (część C) wypełnia dłużnik, który musi doliczyć do swojego zobowiązania płatności, których nie uregulował. Załącznik:

 • musi wypełnić podatnik, który zostaje uznany za nierzetelnego ze względu na brak terminowych płatności za własne zobowiązania (nie ureguluje ich i pozostanie w zwłoce z zapłatą w terminie 90 dni od terminu płatności),
 • może (ale nie musi) wypełnić wierzyciel, który posiada nieopłacone na dzień złożenia deklaracji rocznej PIT wierzytelności. 

Jeśli PIT/WZ: 

1 Wypełnia dłużnik (danymi wierzyciela):

 • w roku, w którym nie uregulował należności i musi doliczyć jej kwotę do podstawy ustalenia podatku - wypełnia część C,
 • w roku, w którym uregulował należność i odlicza ją od podstawy opodatkowania - wypełnia część E.

Oznacza to również, że części C i E nie wypełnia się w tym samym roku co do tej samej wierzytelności. 

2. Wypełnia wierzyciel (danymi dłużnika):

 • w roku, w którym nie otrzymał płatności za wykonaną czynność (towar, usługę) i chce obniżyć podstawę opodatkowania o wcześniej wykazany przychód, wypełnić może część B (obowiązkowo - jeśli chce skorzystać z ulgi, ale jeśli z ulgi nie chce korzystać, nie wypełnia tej informacji),
 • w roku, w którym otrzymał zapłatę za wcześniej odliczoną, wierzytelność nieregulowaną - musi wypełnić część D (obowiązkowo)

Oznacza to również, że części B i D nie wypełnia się w tym samym roku co do tej samej wierzytelności. Nie wypełnia się ich obu razem również, jeśli w trakcie roku odliczono ulgę, a następnie w trakcie roku lub po jego zakończeniu a przed złożeniem deklaracji - wierzytelność została spłacona. 

Import danych do PIT/WZ w Programie e-pity

Jeżeli masz dużo faktur do odliczenia na PIT/WZ - w Programie e-pity dane dotyczące wierzycieli oraz dłużników podatnika, można zaimportować poprzez wybranie odpowiedniej opcji w kreatorze e-pity (Import CSV), przy pomocy pliku CSV z odpowiednio wypełnionymi danymi. Instrukcja importu danych, (pliki CSV) do PIT/WZ w Programie e-pity >

Podstawowe dane w polach PIT/WZ

PIT/WZ musi być wypełniony podstawowymi danymi pochodzącymi z nieopłaconej wierzytelności (zobowiązania). W efekcie należy wskazać:

 • nazwę dłużnika / nazwę wierzyciela - tzn. drugą stronę transakcji, z której nierzetelność wystąpiła; jeśli drugą stroną będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podać należy jej imię i nazwisko; w przypadku innego podmiotu - należy podać pełną nazwę; w przypadku przekształceń, zmian nazwy - podajemy dane na dzień zawarcia umowy a nie na dzień złożenia załącznika (deklaracji podatkowej),
 • identyfikator podatkowy NIP - rozliczeniu podlegają wyłącznie wierzytelności z transakcji handlowych, tzn. wykonywanych pomiędzy przedsiębiorcami; w efekcie nie podaje się numeru PESEL wierzyciela / dłużnika; w sytuacji podmiotu zagranicznego - podać należy zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika,
 • numer faktury / rachunku / umowy - wskazać należy jeden z tych dokumentów, nie trzeba wszystkich; podatnik samodzielnie wybiera, którą z tych danych podać,
 • data wystawienia wystawienia faktury/rachunku lub zawarcia umowy - przepisujemy termin z dokumentu, który ustalany jest jako podstawa do dochodzenia płatności; w przypadku korzystania wyłącznie z umowy - wpisać datę jej zawarcia; w przypadku wystawienia faktury, na której wykazano termin zapłaty - podać dane z faktury,
 • data upływu terminu zapłaty - powinna być wskazana zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; w przypadku, gdyby był on ustalony przez strony nieprawidłowo (zbytnio wydłużony) wpisać należy termin maksymalny, na jaki pozwala ustawa,
 • wartość zobowiązania - wpisać należy kwotę netto, nieuregulowaną, w przypadku wypełniania PIT/WZ w związku z uregulowaniem należności - wpisać należy kwotę która została zapłacona; w przypadku częściowej zapłaty - wprowadza się kwotę faktycznie nieuregulowaną / faktycznie pozostającą nierzetelną wierzytelnością (gdy wypełnia to dłużnik); Podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej wpisuje wartość wierzytelności/zobowiązania stosownie do swojego udziału.

W przypadku posiadania wielu wierzytelności lub długów nierozliczonych, każdą z nich należy wypełnić w innej części (osobno). Nie należy ich łączyć (sumować w jedną pozycję) nawet jeśli dotyczą tego samego dłużnika (wierzyciela). 

Wypełniając wiele załączników PIT/WZ, wierzyciel lub dłużnik podaje sumy wierzytelności (długu) wyłącznie w ostatnim druku - zatem wprowadza się tę sumę wyłącznie jeden raz w poz. 13, 20, 29, 38 dla wszystkich wierzytelności.

Zapłata wierzytelności po jej wykazaniu w załączniku do deklaracji rocznej nie zmusza do korekty zeznania - w takim przypadku podstawa opodatkowania podlega zmianie “na bieżąco” - tj. w okresie, w którym doszło do zapłaty wierzytelności.  

Przepisy o COVID a PIT/WZ 

Zwalnia się z obowiązku, doliczania do podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek na podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe lub rok podatkowy, w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 1. w danym roku podatkowym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19;
 2. uzyskane przez podatnika odpowiednio w danym okresie rozliczeniowym lub roku podatkowym przychody z prowadzonej działalności gospodarczej, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w roku poprzedzającym rok podatkowy – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. 

Dłużnicy stosujący powyższą ulgę w zobowiązaniach podatkowych mają do niej prawo zarówno w trakcie roku - czyli gdy płacą zaliczki na podatek za 2020 r. jak i w zakresie rozliczenia rocznego za 2020 r.

czytaj także PIT a COVID-19 >

Wierzytelności objęte załącznikiem PIT/WZ

Wykazaniu w załączniku (i odliczeniu od podstawy opodatkowania na tej podstawie w deklaracji rocznej) podlegają następujące rozliczenia:

 • doszło do zawarcia umowy, z której wynika obowiązek zapłaty,
 • umowę zawarli przedsiębiorcy (żadna strona nie jest konsumentem),
 • jedna ze stron nie wywiązała się z obowiązku zapłaty
 • w trakcie 2020 r. minęło 90 dni od momentu terminu płatności oznaczonego na umowie lub fakturze zgodnym z zasadami ustalania płatności w transakcjach handlowych - zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
 • jeśli termin zapłaty na fakturze (rachunku) lub w umowie jest ustalony nieprawidłowo w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych - 90 dni można liczyć od terminu stosowanego prawidłowo,
 • jeśli 90 dni po terminie zapłaty minęło po zakończeniu roku - wykazujemy ją dopiero w roku kolejnym (np. termin zapłaty mija 20 listopada 2020 r. termin 90 dni - 20 lutego 2021 - płatność nie jest zrealizowana do 30 kwietnia 2022 r. - płatność wykazana będzie w deklaracji za 2021 r.),
 • płatność nie została zapłacona lub zbyta aż do dnia, w którym dochodzi do złożenia deklaracji podatkowej,
 • nie doszło do zapłaty w terminie złożenia deklaracji rocznej. 

PIT/WZ nie należy wypełniać wierzytelnościami rozliczanymi w ramach zaliczek na podatek w trakcie roku, w sytuacji, gdy po obniżeniu (odpowiednio podwyższeniu) podstawy opodatkowania w trakcie roku - doszło do zapłaty wierzytelności i w efekcie za kolejny okres (przed złożeniem deklaracji podatkowej) podstawa ta została ponownie podwyższona (odpowiednio - u dłużnika - obniżona). W efekcie wykazać należy jedynie takie wierzytelności, których 90 dni od upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie minęło w trakcie 2020 r. i jednocześnie na dzień złożenia deklaracji figurują jeszcze jako nieopłacone. 

Poradnik o CIT/WZ (nierzetelne płatności) - ulga na złe długi na CIT-8.pl

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.