Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na każde dziecko małoletnie w rodzinie, jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku 500+ wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami.

Wniosek 500+

wypełnij online
na www.500-plus.pl

Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Ulga na dzieci to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad. 

W rozliczeniach za 2021 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2022 r. (deklaracje za rok 2021) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do ilości dzieci, które podatnik posiada. A zatem kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. Odliczenie stosuje się od podatku, co w konsekwencji pozwala na znaczną oszczędność i znaczące kwoty powracające do portfeli rodziców.

Policz dokładnie ulgę prorodzinną w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć ulgi na dzieci w PIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi prorodzinnej i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgę na dzieci wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij Twój e-PIT online >>

W zeznaniu za rok 2021 (składanym w roku 2022) podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Ulga dla młodych do 26 r. ż - a limity w uldze prorodzinnej

Ulga podatkowa na pierwsze dziecko limitowana jest wartością przychodu rodzica: 112.000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samotnie wychowująca dziecko, albo 56.000 zł - w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim. Wynagrodzenie uzyskiwane przez dziecko pomiędzy 18 a 26 r. ż. nie wypływa na powyższe limity.

Niemniej jednak ulga prorodzinna należy się na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia (18-25 lat) jeśli dziecko się uczy oraz jednocześnie nie uzyskuje dochodu podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż 3089 zł. Jeśli wynagrodzenie dziecka będzie zwolnione z opodatkowania w związku z ulgą dla młodych, to zwolnione kwoty będą podlegały doliczeniu do tych 3089 zł wpływających na prawo do ulgi.

Przykład

Jan i Janina Kowalscy mają córkę Jasię w wieku 23 lat. Córka studiuje i w 2021 r. dorabiała sobie jako barmanka - jej dochód uzyskany na podstawie umowy zlecenie wyniósł 10.000 zł. Kwota ta jest w całości zwolniona z podatku - całą kwotę objęto ulgą dla młodych. Rodzice nie moga jednak korzystać z ulgi prorodzinnej - gdyż dochód córki, który liczy się do limitu tej ulgi przekroczył 3089 zł. 

Jeżeli Twoje dochody są zbyt niskie by odliczyć ulgę na dzieci, wystąp o zwrot niewykorzystanej ulgi

Odliczenie na dwójkę lub więcej dzieci przysługuje, jeżeli co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego osoba korzystająca z ulgi wykonywała władzę, pełniła funkcję lub sprawowała opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Zasada ta funkcjonuje również w przypadku dzieci urodzonych 31 grudnia danego roku. Jeżeli zatem choć jeden dzień w roku podatnik posiadał 2 dzieci, to przez cały rok nie musi on już sprawdzać limitu przychodów. W takim przypadku sprawdza poszczególne miesiące roku i za te miesiące, w których sprawował władzę (opiekę, funkcję rodziny zastępczej) nad jednym dzieckiem będzie rozliczał 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące w których sprawował on ją nad dwójką dzieci - 2x92,67 zł.

Uwaga zmiany w uldze prorodzinnej PIT za 2022 - Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład to pakiet licznych zmian, który wprowadza szereg nowych metod i zasad płacenia podatku w 2022 r. i latach kolejnych. Jej skutki odczują wszyscy podatnicy. Dlatego warto zapoznać się z szczegółowym opisem i sprawdzić, czy Twoje podatki będą wyższe czy niższe?
Polecamy nasz poradniki: ulga prorodzinna w PIT za 2022 - Nowy Polski Ład oraz zwolnienie dla rodzin z wieloma dziećmi (ulga 4+)

 czytaj nasze poradniki opisujące zmiany - Nowy Polski Ład >

UWAGA Ulga prorodzina, a rozliczenie w usłudze Twój e-PIT

Szczególną ostrozność powinni zachować rodzice korzystający z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa (KAS) w Twój e-PIT w następujących przypadkach:

 • gdy dzieci uzyskały dochód - wyższy niż 3089 zł, (z wyjątkiem renty rodzinnej) i z tego powodu rodzice tracą prawo do ulgi; KAS przygotowując Twój e-PIT nie zna wysokości dochodów dzieci; w takim przypadku ulga prorodzinna nie powinna pojawić się w deklaracji PIT rodziców,
 • gdy dzieci ukończyły w 2021 roku 18 lat lub mają więcej niż 18 lat, a mniej niż 25 i nadal się uczą - ulga nie jest naliczona automatycznie od miesiąca następującego po ukończeniu pełnoletności dziecka; jesli dziecko nadal się uczy, to należy ulgę wpisać do deklaracji PIT samodzielnie! Sytuacja ta wynika z faktu iż KAS przy wyliczeniu Twój e-PIT nie posiada informacji co do faktu kontynuacji, czy podjęcia nauki dziecka,
 • gdy dzieci urodziły się w trakcie 2021 roku - należy wpisać tak przysługującą ulgę w Twój e-PIT także samodzielnie,
 • gdy rodzcie korzystają ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej; w takim przypadku sprawdzić należy czy Twój e-PIT poprawnie ustalił górny limit zwrotu - czyli sumę składek ZUS i zdrowotnych z własnej deklaracji podatkowej lub deklaracji małżonków rozliczających się łącznie,
 • gdy małżonkowie zmieniają formę rozliczeń z deklaracji wysyłanych samodzielnie na deklaracje wspólne i odwrotnie - wówczas zdarzyć się może, że ulga na dziecko nie zostanie uwzględniona w nowej formie rozliczeń. 

więcej dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT

Warunki skorzystania z ulgi na dzieci 2022 (za 2021):

 1. Odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi podatnik wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
 2. Odliczenie dotyczy dzieci bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. Odliczenie dotyczy również dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (3089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.
 4. Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli w miesiącu nastąpiła zmiana prawa do władzy rodzicielskiej lub opieki i przejdzie ona na inną osobę - można ustalać limit dzienny ulgi, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni. 
 5. Jeżeli w trakcie sprawowania praw nad dzieckiem zmianie ulegnie podmiot (osoba), który te prawa posiada, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
 6. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W związku z tym na jedno dziecko ulga może być wykorzystana tylko przez jedno z rodziców (odliczona od podatku jednego z rodziców) bądź też przez oboje rodziców wspólnie. Dzielenie się ulgą następuje zatem przede wszystkim na drodze ich wzajemnego porozumienia. Jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku górny limit ulgi. Brak porozumienia każe odnieść się do zastosowania zasady, że ulga należy się proporcjonalnie do faktycznego okresu wykonywania władzy rodzicielskiej w roku podatkowym (okresu liczonego w dniach).
 7. Odliczenia nie stosuje się, jeżeli do dziecka mają zastosowanie przepisy przewidujące: opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu prywatnego) oraz opodatkowanie podatkiem tonażowym.
 8. Rozliczenia dokonuje wyłącznie podatnik. Ulgi nie może rozliczać płatnik w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek.

Czytaj odpowiedzi na pytania w zakresie ulgi prorodzinnej w PIT za 2021 rok.

Policz dokładnie ulgę prorodzinną w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć ulgi na dzieci w PIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi prorodzinnej i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgę na dzieci wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij Twój e-PIT online >>

Władza rodzicielska uprawniająca do ulgi

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności (ukończenia 18 roku życia) pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska to całokształt uprawnień i obowiązków rodziców względem dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (zarówno w związku małżeńskim, jak i poza nim).

Władza ta może zostać sądowo nadana osobie trzeciej lub też sądowo ograniczona.

Władza rodzicielska nad dzieckiem pozamałżeńskim przysługuje ojcu, który dziecko uznał, a w przypadku sądowego ustalenia małżeństwa przysługuje ojcu, gdy przyzna ją sąd.

Władzę rodzicielską posiada wyłącznie rodzic posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia takiej zdolności (ubezwłasnowolnienia) władza ta wygasa, a władza rodzicielska należy do drugiego rodzica w pełnym wymiarze.

Władza rodzicielska wygasa również w przypadku sądowego pozbawienia rodzica takiej władzy – w przypadku trwałej przeszkody uniemożliwiającej jej sprawowanie albo w razie nienależytego wykonywania. W przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej (przeszkoda przemijająca w jej wykonywaniu) władza ta powraca po ustaniu przeszkody w sprawowaniu. Ulga w takim przypadku nie będzie przysługiwać zwłaszcza w związku z umieszczeniem na podstawie orzeczenia sądu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych). W tym zakresie władza rodzicielska ulega ograniczeniu również, gdy dziecko umieszczone będzie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W przypadku sądowego ograniczenia władzy rodzicielskiej władza ta trwa nadal (a zatem prawo do ulgi zostaje zachowane), jednak w określonym wymiarze.

Władza rodzicielska ustaje w związku z zaistnieniem zdarzeń faktycznych takich jak śmierć, osiągnięcie pełnoletności, a także zawarcie przez dziecko małżeństwa.

Opieka uprawniająca do ulgi

Pod pojęciem opiekun prawny rozumieć należy osobę zobowiązaną do dbałości, troski i ochrony nad małoletnim.

Opiekę ustanawia się dla małoletniego orzeczeniem sądu opiekuńczego, który powierza ją opiekunowi.

Opiekę ustanawia się głównie, gdy:

 • rodzice dziecka nie żyją (oboje),
 • rodzice dziecka są nieznani,
 • nastąpiło zawieszenie władzy rodzicielskiej (na czas zawieszenia) lub pozbawienie tej władzy w stosunku do obojga rodziców,
 • oboje rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie),

Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko dwojgu małżonkom (nie ma możliwości, by opiekunami zostały osoby pozostające wyłącznie w faktycznym pożyciu). Opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli ci ostatni nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Priorytet w tym zakresie przypada również krewnym lub innym bliskim.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, aby dziecko małoletnie pozostające pod opieką zamieszkiwało z opiekunem prawnym (warunek ten nie dotyczy natomiast osób sprawujących władzę rodzicielską). Z ulgi korzysta wyłącznie opiekun prawny (ustanowiony przez sąd), a nie opiekun faktyczny.

 Jesteś obywatelem Ukrainy, pracowałeś w Polsce i wychowujesz dzieci – przeczytaj poradnik

Funkcja rodziny zastępczej

Do ulgi uprawnione są także osoby, które pełniły opiekę poprzez sprawowanie funkcji rodziny zastępczej. Rolę rodziny zastępczej mogą sprawować małżonkowie, bądź osoba niepozostająca w związku małżeńskim, również osoba pozostająca w konkubinacie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, przy czym należy o tym poinformować sąd opiekuńczy, który ostatecznie orzeka w tej sprawie.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (uznać należy zasadę, że może to być każdy dowód, który przyczyni się do ustalenia stanu faktycznego), w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

500+ w deklaracji PIT, ulga prorodzinna a świadczenie z programu „500 plus”

Kwoty z programu „500 plus” (świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) są zwolnione z podatku PIT. Świadczenie to nie jest jednak jedyną kwotą na rzecz rodziny, która zwolniona została z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie bez pobierania podatku wypłacane są:

 • świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  • zapomoga wypłacana przez gminy (jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka);
  • inne świadczenia rodzinne wypłacane przez gminy na podstawie podjętej uchwały rady gminy
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczenie rodzicielskie,
 • inne dodatki rodzinne i pielęgnacyjne,
 • zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • zasiłki porodowe,
 • zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych. 

Świadczenie 500 plus w deklaracjach PIT-36, PIT-37. Załącznik PIT/O oraz inne deklaracje PIT a 500 plus.

Urzędy i organy państwa nie mają obowiązku wysyłać informacji zbiorczych o wypłaconych w danym roku kwotach zwolnionych z podatku. W efekcie rodzice otrzymujący po 500 zł na dziecko lub inne świadczenia rodzinne, nie dostaną żadnej informacji koniecznej do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Rozliczając się z podatków za 2021 r., należy zebrać wszystkie kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu podllegające opodatkowaniu według skali podatkowej. Co do zasady są to kwoty wykazane na PIT-11 oraz kwoty innych przychodów, które podatnik powinien rozliczyć samodzielnie (które otrzymał bez pośrednictwa płatników). Świadczenia rodzinne, w tym z programu 500 plus, nie zalicza się do tej grupy. W efekcie tego rodzaju kwot nie należy w ogóle wprowadzać do rocznego PIT oraz nie należy brać go pod uwagę przy wypełnianiu załącznika związanego z ulgami podatkowymi PIT/O.

Świadczenie 500 plus a prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej

Zasiłki rodzinne oraz inne kwoty wolne od podatku nie ograniczają prawa do ulgi podatkowej na wychowywanie dzieci. W jej efekcie możliwe jest odliczenie od podatku od 1112,04 do 2700 zł na dziecko w rodzinie. Zatem podatnik otrzymujący świadczenie 500 plus może na dziecko, na które kwota ta została przyznana, otrzymać dodatkowo ulgę prorodzinną – podatkową.

Świadczenie 500 plus a zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej

Rodzice i opiekunowie dzieci, u których podatek wyliczony od ich wynagrodzeń jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę podatkową na dzieci, mają możliwość złożyć wniosek o zwrot tej niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Kwota zwrotu nie może przekroczyć jednak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT rodziców.

W związku z tym, że od kwoty z programu 500 plus nie są pobierane składki ZUS i zdrowotne, jej wartość nie pomoże na otrzymanie wyższego zwrotu ulgi prorodzinnej. W efekcie rodzice i opiekunowie wyliczając łączną wartość składek ZUS i zdrowotnych od wypłacanych im wynagrodzeń, nie mogą wziąć pod uwagę 500 zł z programu 500 plus a także świadczeń rodzinnych podlegających zwolnieniu z opodatkowania. 

Zwrócona ulga prorodzinna a utrata prawa do świadczenia 500 plus

Jeżeli rodzina posiada wystarczające zarobki, aby ulgę prorodzinną odliczyć od podatku, to ulga w żaden sposób nie wpłynie na prawo do świadczenia 500 plus - zarówno na pierwsze, jak i na kolejne dzieci. Rodzina wypełnia deklarację PIT, oblicza podatek do zapłaty, po czym od jego wartości odejmuje od wyliczonego podatku. W efekcie podatek może obniżyć aż do 0 zł.

Inaczej jest w przypadku, gdy kwota podatku do zapłaty jest niższa niż kwota ulgi prorodzinnej - wówczas niewykorzysta jej część (nie wyższa niż suma składek ZUS i zdrowotnych) może zostać rodzinie zwrócona. Kwota zwróconej ulgi prorodzinnej począwszy od lipca 2019 r. również nie wpływa na wartość świadczenia przyznawanego w programie 500 plus. 

Policz dokładnie ulgę prorodzinną w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć ulgi na dzieci w PIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi prorodzinnej i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgę na dzieci wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij Twój e-PIT online >>

Bon turystyczny +500 a ulga prorodzinna

Swiadczenie przysługujące dzieciom w postaci bonu turystycznego pozostaje zwolnione z podatku dochodowego i nie wpływa na limity przychodów limitujących ulgę prorodzinną. Oznacza to, że rodzice, kontrolując prawo do ulgi prorodzinnej, mogą nie doliczać bonu turystycznego do pozostałych przychodów dziecka.

Karta Dużej Rodziny a prawo do zwrotu podatku w 30 dni

Osoby korzystające z ulgi prorodzinnej w niektórych wypadkach posiadać mogą dodatkowe uprawnienia podatkowe. Prawo do karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej - do końca roku akademickiego.

Osoby takie mogą nie tylko skorzystać z ulgi na wychowywane dzieci lub zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, ale również występować o te kwoty szybciej niż pozostali podatnicy. W odróżnieniu od standardowego rozliczenia podatkowego, prawo do zwrotu przysługuje nie w ciągu 3 miesięcy, lecz w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Obowiązkiem podatnika jest jedynie poinformować organ podatkowy o fakcie posiadania Karty (pole "informacje uzupełniające" na deklaracjach PIT). 

Proszę wskazać w PIT/O ulgę w wysokości: pierwsze dziecko 1112,04 zł, drugie dziecko – 1112,04 zł, trzecie dziecko – 2000,04 zł. Łącznie przysługiwać będzie Pani prawo odliczyć 4224,12 zł. 

Tak, do wartości składek ZUS i zdrowotnych z prowadzonej firmy (zakładam, że prowadzi ją Pan na zasadach ogólnych, a nie liniowo lub ryczałtem) rozliczy Pan ulgę wnioskując o jej zwrot. Dokona Pan tego składając deklarację PIT i w niej wskazując wartość niewykorzystanej kwoty ulgi.

Obecnie wniosek jest integralną częścią zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37. Składa się go zatem - sporządzając deklarację podatkową.

Proszę wskazać w PIT/O ulgę w wysokości: pierwsze dziecko 1112,04 zł, drugie dziecko - 1112,04 zł, trzecie dziecko - 2000,04 zł, na czwarte dziecko - 2700 zł. Łącznie przysługuje Pani prawo do odliczenia od kwoty podatku 6924,12 zł.

Ulga przysługiwać będzie Pani za 2 dzieci, po 1112,04 zł za każde z nich, łącznie 2224,08 zł. Odliczenia dokonuje Pani od podatku w zeznaniu rocznym.

Ulga będzie Państwu przysługiwała albo w kwocie 1112,04 albo będziecie pozbawieni prawa do ulgi. Zależy to od tego ile zarobiliście. Jeżeli łączne dochody wyniosły mniej niż 112.000 zł – przysługuje Państwu ulga w kwocie 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie. Dochód oznacza różnicę przychodu i kosztów jego uzyskania oraz po obniżeniu tej różnicy dodatkowo o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS).

W związku z tym, że nie byliście Państwo cały rok w związku małżeńskim i posiadacie jedno dziecko należy sprawdzić kwoty dochodów - osobno dla Pani oraz osobno dla małżonka. Prawo doliczenia przysługiwać będzie w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, gdy dochody tego podatnika nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł. W Państwa przypadku prawo do ulgi przysługuje wyłącznie Pani. Ulga przysługiwać będzie w kwocie 92,67 zł za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej (miesiąc, w którym urodził się syn należy liczyć jako uprawniający do odliczenia w całości). Ulga przysługuje Pani zatem w kwocie 6 miesięcy X 92,67 zł = 556,02 zł.

Nie będziecie Państwo mieli prawa do takiego odliczenia. Za dochody, które powinni sumować małżonkowie przy ustaleniu prawa do ulgi prorodzinnej, uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym opodatkowane:

 • Na zasadach ogólnych – na podstawie skali podatkowej (17% i 32%),
 • Ryczałtowo 19% z tytułu dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część
 • podatkiem liniowym.

- pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne.

W związku z powyższym jako małżonkowie sumujecie Państw dochody z umów o pracę oraz kwotę z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo. Powyższa łączna kwota nie pozwala Państwu korzystać z ulgi prorodzinnej.

Ani żona, ani Pan nie macie prawa do ulgi na dziecko, mimo dochodów żony w kwocie poniżej 56.000 zł rocznie. Osiąga Pan przychody z działalności opodatkowanej liniowo, stąd też wyłączone jest rozliczanie ulgi z tytułu wychowywania dzieci (ze względu na wielkość przychodów).

Przez styczeń, luty i marzec przysługuje Państwu ulg na troje dzieci. Zatem 92,67 X 2 +166,67 zł = 352,01 zł x 3 = 1056,03. Za okres kwiecień – grudzień przysługuje Państwu ulga na dwoje dzieci, zatem łącznie 1668,06 zł. Łącznie za 2021 r. , przy założeniu spełnienia praw do ulgi na dzieci za cały rok, posiadacie Państwo możliwość odliczyć od podatku kwotę 2724,09 zł.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję