ABC podatki
Rodzina 500 plus

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na każde dziecko małoletnie w rodzinie, jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku 500+ wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami.

Wniosek 500+

wypełnij online
na www.500-plus.pl

Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Ulga na dziecko to jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. Z ulgi korzystać należy trzymając się ściśle określonych zasad. 

W rozliczeniach za 2023 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2024 r. (deklaracje za rok 2023) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.

Ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do ilości dzieci, które podatnik posiada. A zatem kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. Odliczenie stosuje się od podatku, co w konsekwencji pozwala na znaczną oszczędność i znaczące kwoty powracające do portfeli rodziców.

Policz dokładnie ulgę prorodzinną w Programie e-pity 2024

Nie musisz liczyć ulgi na dzieci w PIT za 2024 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi prorodzinnej i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgę na dzieci wylicz w Programie e-pity 2024 i wyślij PIT online

W zeznaniu za rok 2023 (składanym w roku 2024) podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a jeśli chodzi o rodzica (opiekuna) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego - jeśli dochody te nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, 
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko (tzn. na każde z dwojga dzieci, dla których jest rodzicem, opiekunem prawnym),
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Uwaga!

W 2023 r. w przypadku wychowywania jednego dziecka, limit dochodów rodziców nie będzie miał znaczenia w przypadku opieki (pieczy) nad dzieckiem posiadającym:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ulga dla młodych do 26 roku życia a limity w uldze prorodzinnej

Ulga podatkowa na pierwsze dziecko limitowana jest wartością dochodu rodzica: 112.000 zł łącznie lub jeśli jest to osoba samotnie wychowująca dziecko, albo 56.000 zł - w przypadku rodziców niepozostających w związku małżeńskim (poza rodzicami dziecka niepełnosprawnego, z w/w decyzją lub orzeczeniem).

Za dochody rodzica uważa się dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania według skali podatkowej, uzyskane z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo lub z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej liniowo lub z dochodów giełdowych - tj. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny. W przypadku wszystkich tych dochodów do limitu porównuje się sumę powyższych kwot pomniejszoną o kwotę składek ZUS opłaconych przez podatnika. Wynagrodzenie uzyskiwane przez dziecko pomiędzy 18 a 26 r. ż. nie wypływa na powyższe limity.

Niemniej jednak ulga prorodzinna należy się na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia (18-25 lat), jeśli dziecko się uczy oraz jednocześnie nie uzyskuje dochodu (przychód minus koszty) podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. W roku 2023 limit dochodów dziecka to 19 061,28 zł (12 x 1588,44 zł). Do dochodów dziecka wliczyć należy:

 • Dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych (giełda itp.)
 • Przychody zwolnione z podatku z tytułu umów o pracę, zlecenie lub działalności u osób młodych do 26 r.ż. , o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT
 • Przychody zwolnione z podatku z tytułu przeniesienia miejsca rezydencji podatkowej na terytorium RP, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152

Jeżeli Twoje dochody są zbyt niskie by odliczyć ulgę na dzieci, wystąp o zwrot niewykorzystanej ulgi

Odliczenie na dwójkę lub więcej dzieci przysługuje, jeżeli co najmniej przez jeden dzień roku podatkowego osoba korzystająca z ulgi wykonywała władzę, pełniła funkcję lub sprawowała opiekę, w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Zasada ta funkcjonuje również w przypadku dzieci urodzonych 31 grudnia danego roku. Jeżeli zatem choć jeden dzień w roku podatnik posiadał 2 dzieci, to przez cały rok nie musi on już sprawdzać limitu przychodów. W takim przypadku sprawdza poszczególne miesiące roku i za te miesiące, w których sprawował władzę (opiekę, funkcję rodziny zastępczej) nad jednym dzieckiem będzie rozliczał 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące w których sprawował on ją nad dwójką dzieci - 2x92,67 zł.

Ulga dla rodzin wielodzietnych 4+

Niezależnie od ulgi prorodzinnej, rodzice (opiekunowie) czwórki lub większej ilości dzieci mogą liczyć na zwolnienie ich przychodów do limitu 85.528 zł na osobę z podatku. 

Ulga dla rodzin wielodzietnych (ulga 4 plus) PIT-DZ

Podział ulgi na dziecko

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

UWAGA! Ulga prorodzina, a rozliczenie w usłudze Twój e-PIT

Szczególną ostrożność powinni zachować rodzice korzystający z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu przygotowanym przez fiskusa (KAS) w Twój e-PIT w następujących przypadkach:

 • gdy dzieci uzyskały dochód - wyższy niż 19 061,28 zł, (z wyjątkiem renty rodzinnej) i z tego powodu rodzice tracą prawo do ulgi; KAS przygotowując Twój e-PIT nie zna wysokości dochodów dzieci; w takim przypadku ulga prorodzinna nie powinna pojawić się w deklaracji PIT rodziców,
 • gdy dzieci ukończyły w 2023 roku 18 lat lub mają więcej niż 18 lat, a mniej niż 25 i nadal się uczą - ulga nie jest naliczona automatycznie do miesiąca następującego po ukończeniu pełnoletności dziecka; jeśli dziecko nadal się uczy, to należy ulgę wpisać do deklaracji PIT samodzielnie! Sytuacja ta wynika z faktu iż KAS przy wyliczeniu Twój e-PIT nie posiada informacji co do faktu kontynuacji, czy podjęcia nauki dziecka,
 • gdy dzieci urodziły się w trakcie 2023 roku - należy wpisać tak przysługującą ulgę w Twój e-PIT także samodzielnie,
 • gdy rodzice korzystają ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej; w takim przypadku sprawdzić należy czy Twój e-PIT poprawnie ustalił górny limit zwrotu - czyli sumę składek ZUS i zdrowotnych z własnej deklaracji podatkowej lub deklaracji małżonków rozliczających się łącznie,
 • gdy małżonkowie zmieniają formę rozliczeń z deklaracji wysyłanych samodzielnie na deklaracje wspólne i odwrotnie - wówczas zdarzyć się może, że ulga na dziecko nie zostanie uwzględniona w nowej formie rozliczeń. 

Dlaczego warto sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT

Warunki skorzystania z ulgi na dziecko 2023/2024:

 1. Odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi podatnik wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
 2. Odliczenie dotyczy dzieci bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
 3. Odliczenie dotyczy również dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą 12 krotność renty socjalnej (19 061,28 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej.
 4. Przychody zwolnione z podatku z tytułu ulgi do 26 r.ż. albo ulgi związanej ze zmianą rezydencji podatkowej (ulga na powrót) wpływają na wartość limitu 19 061,28 zł.
 5. Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe. Jeżeli w miesiącu nastąpiła zmiana prawa do władzy rodzicielskiej lub opieki i przejdzie ona na inną osobę - można ustalać limit dzienny ulgi, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni.
 6. Jeżeli w trakcie sprawowania praw nad dzieckiem zmianie ulegnie podmiot (osoba), który te prawa posiada, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
 7. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W związku z tym na jedno dziecko ulga może być wykorzystana tylko przez jedno z rodziców (odliczona od podatku jednego z rodziców) bądź też przez oboje rodziców wspólnie. Dzielenie się ulgą następuje zatem przede wszystkim na drodze ich wzajemnego porozumienia. Jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku górny limit ulgi. Brak porozumienia każe odnieść się do zastosowania zasady, że ulga należy się proporcjonalnie do faktycznego okresu wykonywania władzy rodzicielskiej w roku podatkowym (okresu liczonego w dniach).
 8. Odliczenia nie stosuje się, jeżeli do dziecka mają zastosowanie przepisy przewidujące: opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym, opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu prywatnego) oraz opodatkowanie podatkiem tonażowym lub podatkiem wynikającym z przepisów ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
 9. Rozliczenia dokonuje wyłącznie podatnik. Ulgi nie może rozliczać płatnik w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek.

Policz dokładnie ulgę prorodzinną w Programie e-pity 2023

Nie musisz liczyć ulgi na dzieci w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi prorodzinnej i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgę na dzieci wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Władza rodzicielska uprawniająca do ulgi

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności (ukończenia 18 roku życia) pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska to całokształt uprawnień i obowiązków rodziców względem dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (zarówno w związku małżeńskim, jak i poza nim).

Władza ta może zostać sądowo nadana osobie trzeciej lub też sądowo ograniczona.

Władza rodzicielska nad dzieckiem pozamałżeńskim przysługuje ojcu, który dziecko uznał, a w przypadku sądowego ustalenia małżeństwa przysługuje ojcu, gdy przyzna ją sąd.

Władzę rodzicielską posiada wyłącznie rodzic posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku ograniczenia lub wyłączenia takiej zdolności (ubezwłasnowolnienia) władza ta wygasa, a władza rodzicielska należy do drugiego rodzica w pełnym wymiarze.

Władza rodzicielska wygasa również w przypadku sądowego pozbawienia rodzica takiej władzy – w przypadku trwałej przeszkody uniemożliwiającej jej sprawowanie albo w razie nienależytego wykonywania. W przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej (przeszkoda przemijająca w jej wykonywaniu) władza ta powraca po ustaniu przeszkody w sprawowaniu. Ulga w takim przypadku nie będzie przysługiwać zwłaszcza w związku z umieszczeniem na podstawie orzeczenia sądu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych). W tym zakresie władza rodzicielska ulega ograniczeniu również, gdy dziecko umieszczone będzie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W przypadku sądowego ograniczenia władzy rodzicielskiej władza ta trwa nadal (a zatem prawo do ulgi zostaje zachowane), jednak w określonym wymiarze.

Władza rodzicielska ustaje w związku z zaistnieniem zdarzeń faktycznych takich jak śmierć, osiągnięcie pełnoletności, a także zawarcie przez dziecko małżeństwa.

Opieka uprawniająca do ulgi

Pod pojęciem opiekun prawny rozumieć należy osobę zobowiązaną do dbałości, troski i ochrony nad małoletnim.

Opiekę ustanawia się dla małoletniego orzeczeniem sądu opiekuńczego, który powierza ją opiekunowi.

Opiekę ustanawia się głównie, gdy:

 • Rodzice dziecka nie żyją (oboje)
 • Rodzice dziecka są nieznani
 • Nastąpiło zawieszenie władzy rodzicielskiej (na czas zawieszenia) lub pozbawienie tej władzy w stosunku do obojga rodziców
 • Oboje rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie)

Wspólne sprawowanie opieki nad dzieckiem sąd może powierzyć tylko dwojgu małżonkom (nie ma możliwości, by opiekunami zostały osoby pozostające wyłącznie w faktycznym pożyciu). Opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli ci ostatni nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Priorytet w tym zakresie przypada również krewnym lub innym bliskim.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, aby dziecko małoletnie pozostające pod opieką zamieszkiwało z opiekunem prawnym (warunek ten nie dotyczy natomiast osób sprawujących władzę rodzicielską). Z ulgi korzysta wyłącznie opiekun prawny (ustanowiony przez sąd), a nie opiekun faktyczny.

 Jesteś obywatelem Ukrainy, pracowałeś w Polsce i wychowujesz dzieci, czytaj: PIT dla Ukraińca

Funkcja rodziny zastępczej

Do ulgi uprawnione są także osoby, które pełniły opiekę poprzez sprawowanie funkcji rodziny zastępczej. Rolę rodziny zastępczej mogą sprawować małżonkowie, bądź osoba niepozostająca w związku małżeńskim, również osoba pozostająca w konkubinacie. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny, przy czym należy o tym poinformować sąd opiekuńczy, który ostatecznie orzeka w tej sprawie.

Dokumenty potwierdzające prawo do ulgi na dziecko

Ulgę rozlicza się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (uznać należy zasadę, że może to być każdy dowód, który przyczyni się do ustalenia stanu faktycznego), w szczególności:

 • Odpis aktu urodzenia dziecka
 • Zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 • Odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej

Podatnicy mogą otrzymać kwotę ulgi prorodzinnej, która ze względu na wartość ich podatku - nie może być w zeznaniu podatkowym odliczona. W takim przypadku istnieje warunek, aby kwota niewykorzystanej ulgi nie przekroczyła sumy:

 • Podlegających odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L lub PIT-28 (jeśli podatnik takie zeznanie składa)
 • Składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu PIT-36L lub PIT-28
 • Składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych ze środków podatnika od przychodów zwolnionych od podatku ze względu na korzystanie z ulgi dla młodych, dla pracujących seniorów, rodziny 4+ czy ulgi na powrót, z wyjątkiem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania liniowego, IP BOX albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Ulga na dziecko a świadczenie z programu 500 plus / 800 plus

Kwoty z programu „500 plus" lub "800 plus” (świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) są zwolnione z podatku PIT. Świadczenie to nie jest jednak jedyną kwotą na rzecz rodziny, która zwolniona została z podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie bez pobierania podatku wypłacane są:

 • Świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych:
  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne
  • zapomoga wypłacana przez gminy (jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka)
  • inne świadczenia rodzinne wypłacane przez gminy na podstawie podjętej uchwały rady gminy
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 • Świadczenie rodzicielskie
 • Inne dodatki rodzinne i pielęgnacyjne
 • Zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 • Świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów
 • Zasiłki porodowe
 • Zasiłek macierzyński otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • Jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
 • Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych

Świadczenie 500 plus w deklaracjach PIT-36, PIT-37, załączniku PIT/O oraz innych deklaracjach PIT

Urzędy i organy państwa nie mają obowiązku wysyłać informacji zbiorczych o wypłaconych w danym roku kwotach zwolnionych z podatku. W efekcie rodzice otrzymujący po 500 zł na dziecko lub inne świadczenia rodzinne, nie dostaną żadnej informacji koniecznej do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Rozliczając się z podatków za 2023 r., należy zebrać wszystkie kwoty przychodów podlegających opodatkowaniu podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej. Co do zasady są to kwoty wykazane na PIT-11 oraz kwoty innych przychodów, które podatnik powinien rozliczyć samodzielnie (które otrzymał bez pośrednictwa płatników). Świadczenia rodzinne, w tym z programu 500 plus, nie zalicza się do tej grupy. W efekcie tego rodzaju kwot nie należy w ogóle wprowadzać do rocznego PIT oraz nie należy brać go pod uwagę przy wypełnianiu załącznika związanego z ulgami podatkowymi PIT/O.

Świadczenie 500 plus lub 800 plus a prawo do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej

Zasiłki rodzinne oraz inne kwoty wolne od podatku nie ograniczają prawa do ulgi podatkowej na wychowywanie dzieci. W jej efekcie możliwe jest odliczenie od podatku od 1112,04 do 2700 zł na dziecko w rodzinie. Zatem podatnik otrzymujący świadczenie 500 plus może na dziecko, na które kwota ta została przyznana, otrzymać dodatkowo ulgę prorodzinną – podatkową.

Świadczenie 500 plus lub 800 plus a zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej

Rodzice i opiekunowie dzieci, u których podatek wyliczony od ich wynagrodzeń jest zbyt niski, by odliczyć całą ulgę podatkową na dzieci, mają możliwość złożyć wniosek o zwrot tej niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej. Kwota zwrotu nie może przekroczyć jednak kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu w zeznaniu PIT rodziców.

W związku z tym, że od kwoty z programu 500 plus nie są pobierane składki ZUS i zdrowotne, jej wartość nie pomoże na otrzymanie wyższego zwrotu ulgi prorodzinnej. W efekcie rodzice i opiekunowie wyliczając łączną wartość składek ZUS i zdrowotnych od wypłacanych im wynagrodzeń, nie mogą wziąć pod uwagę 500 zł z programu 500 plus a także świadczeń rodzinnych podlegających zwolnieniu z opodatkowania. 

Zwrócona ulga prorodzinna a utrata prawa do świadczenia 500 plus / 800 plus

Jeżeli rodzina posiada wystarczające zarobki, aby ulgę prorodzinną odliczyć od podatku, to ulga w żaden sposób nie wpłynie na prawo do świadczenia 500 plus - zarówno na pierwsze, jak i na kolejne dzieci. Rodzina wypełnia deklarację PIT, oblicza podatek do zapłaty, po czym od jego wartości odejmuje od wyliczonego podatku. W efekcie podatek może obniżyć aż do 0 zł.

Inaczej jest w przypadku, gdy kwota podatku do zapłaty jest niższa niż kwota ulgi prorodzinnej - wówczas nie wykorzysta jej część (nie wyższa niż suma składek ZUS i zdrowotnych) może zostać rodzinie zwrócona. Kwota zwróconej ulgi prorodzinnej począwszy od lipca 2019 r. również nie wpływa na wartość świadczenia przyznawanego w programie 500 plus. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Bon turystyczny +500 a ulga prorodzinna

Świadczenie przysługujące dzieciom w postaci bonu turystycznego pozostaje zwolnione z podatku dochodowego i nie wpływa na limity przychodów limitujących ulgę prorodzinną. Oznacza to, że rodzice, kontrolując prawo do ulgi prorodzinnej, mogą nie doliczać bonu turystycznego do pozostałych przychodów dziecka.

Karta Dużej Rodziny a prawo do zwrotu podatku w 30 dni

Osoby korzystające z ulgi prorodzinnej w niektórych wypadkach posiadać mogą dodatkowe uprawnienia podatkowe. Prawo do karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. W wieku do ukończenia 18. roku życia
 2. W wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej - do końca roku akademickiego.
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Osoby takie mogą nie tylko skorzystać z ulgi na wychowywane dzieci lub zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, ale również występować o te kwoty szybciej niż pozostali podatnicy. W odróżnieniu od standardowego rozliczenia podatkowego, prawo do zwrotu przysługuje nie w ciągu 3 miesięcy, lecz w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Obowiązkiem podatnika jest jedynie poinformować organ podatkowy o fakcie posiadania Karty (pole "informacje uzupełniające" na deklaracjach PIT).