ABC podatki
Rodzina 500 plus

Podstawowym warunkiem przyznania świadczenia wychowawczego, czyli 500 zł na każde dziecko małoletnie w rodzinie, jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku 500+ wraz z niezbędnymi załącznikami i zaświadczeniami.

Wniosek 500+

wypełnij online
na www.500-plus.pl

Podatnicy mają prawo nie tylko odliczać od podatku kwotę ulgi na dzieci, ale również występować o zwrot kwoty, której nie udało im się odliczyć od podatku. W rozliczeniu za 2023 r. zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko nie wymaga już dołączania do PIT-36 lub PIT-37 - druku PIT/UZ. Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi należy się bezpośrednio poprzez złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-37. 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Niewykorzystana ulga na dzieci za rok 2023 (dotyczy deklaracji składanej w 2024 r.)

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej możliwy jest w sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do korzystania z ulgi prorodzinnej, lecz nie posiadają oni wystarczających dochodów, w konsekwencji czego ich podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci. W takiej sytuacji mogą oni wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych. Istnieje jednak limit, do wysokości którego rodzice (opiekunowie) mogą odzyskać kwotę ulgi nie mogąc odliczyć jej od podatku. Zwrot kwoty ulgi przysługuje bowiem maksymalnie do wartości składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika, rozliczanych w danym roku w jego deklaracji PIT-37 lub PIT-36, w tym składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych od przychodów zwolnionych z opodatkowania ze względu na zastosowanie tzw. ulgi dla młodych, dla rodzin 4+, pracujących seniorów czy zmieniających rezydencję podatkową (łączna wartość tego zwolnienia to 85.528 zł). Chodzi o składki podlegające odliczeniu przez podatnika oraz jego małżonka. Jeżeli rozliczają się oni również na drukach PIT-28 lub PIT-36L i w tych deklaracjach odliczali jakieś składki ZUS lub zdrowotne, to ich wartość obniża wcześniejszą sumę składek z deklaracji PIT-36 i PIT-37.

Przykład

Jan Kowalski i jego małżonka Janina Kowalska mają łącznie do odliczenia ulgę na dzieci w wysokości 6000 zł. Podatek Jana Kowalskiego wynikający z PIT-37 wynosi 1000 zł, podatek z zeznania Pani Janiny Kowalskiej wynikającej z PIT-36 to 1500 zł. Łączna wartość składek ZUS wynosi 3000 zł. Dodatkowo Pan Jan składa PIT-28, w którym odliczał ZUS w kwocie 1000 zł. Odejmując od 3000 zł kwotę 1000 zł, małżeństwo posiada limit zwrotu ulgi 2000 zł.
Od łącznej kwoty podatku, czyli 2500 zł małżeństwo odjęło ulgę 6000 zł. Pozostało im 3500 zł niewykorzystanej ulgi Limit ZUS wynosi 2000 zł, tyle zatem mogą oni uzyskać z powrotem. Nie będą mogli natomiast odzyskać 1500 zł – kwota ta nie przechodzi również do odliczenia w zeznaniu w następnym roku. 

Deklaracje PIT-36 i PIT-37 za 2023 r. - wypełnienie wniosku o zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci

W PIT-36 za 2023 r. podatnik zobowiązany jest podać:

  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - w wartości, do której limitowany jest wniosek; podać należy zatem kwotę składek zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu w zeznaniu podatkowym (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, należy podać kwoty dotyczące obojga małżonków. Zasada ta obejmuje również podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, podać należy łącznie (sumę) takich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • różnicę między kwotą odliczoną od podatku, a kwotą ulgi prorodzinnej, jaka podatnikowi przysługuje (dokonać tego należy na podstawie danych wykazanych w załączniku PIT/O),
  • przysługującą kwotę zwortu - wynikającą z porównania kwoty z powyższego pkt 2 i pkt 1 - czyli porównania limitu składek ubezpieczeniowych z kwotą zwrotu niewykorzystanej ulgi, przysługującej podatnikowi lub małżonkom,
  • łączną kwotę zwrotu przysługującą z urzędu skarbowego - jeżeli podatnik w deklaracji PIT posiada dodatkowo kwotę nadpłaconego podatku, kwoty te się sumują, jeżeli zobowiązany byłby do zapłaty podatku - kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi pomniejszy kwotę podatku, który podatnik powinien zapłacić.

UWAGA - zwrot niewykorzystanej ulgi, a świadczenia rodzinne!

Otrzymana przez podatnika kwota niewykorzystanej ulgi nie będzie miała wpływu na ustalenie prawa do programu 500+. Nadal jednak wpływa na ustalanie dochodu rodziny podatnika dla potrzeb ustalenia prawa do innych świadczeń rodzinnych. Dochodem dla celów świadczeń rodzinnych będą m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Będą nimi również kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli w ramach zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej).

Pamiętaj, że korzystając z programu e-pity możesz dowolnie wskazywać wysokość odliczenia lub zwrotu ulgi na dziecko, np. możesz wykazać wszystkie dzieci, w związku z którymi posiadasz prawo do ulgi prorodzinnej - przy niektórych wpisać możesz w programie kwotę ulgi ręcznie (w ramach przysługującego Ci limitu), a przy niektórych z nich wpisać kwotę ulgi "zero złotych" lub w ogóle tych dzieci nie wskazywać na załączniku PIT/O.

Jak wykazać ulgę na dzieci w PIT/O?

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi można wpisać w PIT/O automatycznie, korzystając z programu e-pity. Tym niemniej należy znać podstawowe zasady, na jakich on przysługuje oraz jak powinien zostać w deklaracjach rocznych wykazany.
W załączniku PIT/O do deklaracji PIT wykazać należy niepełną wartość ulgi na dzieci, lecz jedynie tę część, która podlega odliczeniu od podatku. Suma odliczeń z części C załącznika PIT/O nie może być bowiem wyższa niż kwota podatku do zapłaty w deklaracji PIT-36 lub PIT-37. Kwotę odliczaną od podatku z załącznika PIT/O przenosi się do deklaracji PIT-36 lub do deklaracji PIT-37. W deklaracji PIT-37 lub PIT-36 prezentuje się kwotę przysługującego odliczenia (wynika z poz. 41 załącznika PIT/O) jak i kwotę nadwyżki, która odliczeniu nie podlega i o której zwrot podatnik może wnioskować.

Przeczytaj: Broszurę informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Finansów - ulga prorodzinna

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: