Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Ulgą podatkową objęci są podatnicy, którzy  w 2021 r.  przekażą darowizną, na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom - komputery przenośne tzn.  laptopy lub tablety.

Darowizna komputerów w PIT rocznym i PIT/D 

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej w deklaracjach PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-37. Nie ma możliwości odliczać darowizn  od przychodów giełdowych (PIT-38) oraz od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39). W celu uwzględnienia darowizny wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego należy załącznik PIT/D. Wypełniając PIT-36, PIT-36L i PIT-28 pamiętać należy że odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku. 

Policz dokładnie darowizny na cele walki z COVID w Programie e-pity.

Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij Twój PIT online >>

W PIT/D podać należy ostateczną wartość odliczenia, a nie wyłącznie kwotę przekazanej darowizny (w zależności od terminu darowizny - odliczać można od 100 do 150% darowny). W efekcie z załącznika musi trafić do właściwej deklaracji cała wartość odliczenia. Wypełniając PIT/D wskazać należy kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Przy darowiźnie na rzecz organizacji pożytku publicznego lub operatora OSE, podatnik podaje dane tego podmiotu a nie ostatecznego podmiotu, jaki darowiznę otrzymał lub ma otrzymać.

W PIT/D wpisujemy faktyczną wartość darowizny (wartość rynkową przekazywanych rzeczy z dnia dokonania darowizny) - tzn. ostateczną kwotę odliczaną (np. 100 lub 150% odliczanej wartości przekazywanego sprzętu).  

Za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT (kwotę brutto). Gdyby zdarzyło się, że darowizny dokonuje podatnik VAT odliczenia dokonuje się w kwocie netto - tj. VAT od wartości darowizny odlicza się w deklaracji PIT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy VAT odliczany być niższy niż VAT należny od wartości rynkowej w chwili odliczenia - odliczenia dokonuje się w kwocie netto, tzn. nie obniża się tej wartości o kwotę nadwyżki VAT faktycznie odliczonego nad VAT należnym, wyliczonym w chwili przekazania sprzętu.

W efekcie w umowie darowizny można wskazać wyższą (pełną) wartość rynkową darowanego sprzętu, ale odliczenia można dokonać wyłącznie w części, w której podatnik ma prawo do odliczenia (z pominięciem VAT).

Obowiązkowo, oprócz wpisania darowizny do PIT/D, należy posiadać umowę darowizny lub posiadać inny dowód, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Nie ma natomiast obowiązku dokumentowania żę organizacja pożytku publicznego lub operator OSE przekazał tę darowiznę na rzecz ostatecznej jednostki oświatowej (nie trzeba otrzymywać od tych jednostek potwierdzenia ich przekazania).

W umowie oraz w PIT/D wpisać należy dane organu prowadzącego, a nie placówki oświatowej. W przypadku darowizny pośredniej, w umowie wpisać należy dane organizacji pożytku publicznego lub dane operatora OSE oraz dodatkowo wskazać należy w nich, jaki jest cel uczynionej darowizny. Brak ściśle określonego celu pozbawi prawa odliczenia. Tymi samymi danymi tych podmiotów, posługiwać należy się w PIT/D.   

Na czyją rzecz można przekazać laptopy lub tablety?

Darowiznę można przekazać w 2021 r. na rzecz: 

 1. organów prowadzących placówki oświatowe;
 2. albo na rzecz
  1. organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub
  2. operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695) - którym jest Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

   w obu przypadkach z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym (darowizna celowa). Darowizna powinna mieć zatem w umowie z obydwoma tymi podmiotami ustalone, że komputery trafić mają wyłącznie na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe lub na rzecz konkretnych placówek oświatowych (można wskazywać zatem zarówno organ prowadzący, jak i konkretną jednostkę oświatową, do któej bezpośrednio trafi darowizna).

Przez placówkę oświatową rozumie się:

 1. podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe tzn.:
  1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;
  2) szkoły:
  1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  2. ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
  3. artystyczne;
 2. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 3. placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 4. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży,, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 5. uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 6. placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Co istotne, ulga przysługiwać będzie również w przypadku darowizn na rzecz jednostek oświatowych prywatnych. Przepisy nie różnicują w tym zakresie jednostek, jednak darowizna nie może być przekazana na rzecz placówki, lecz na rzecz organu ją prowadżacego. Przez organ prowadzący szkołę lub placówkę – należy rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne. 

Natomiast darowizny przekazane za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego lub przez operatora OSE trafiać mogą bezpośrednio z tych podmiotów (obdarowanych, będących otrzymujących sprzęt do dalszego przekazania) do placówki oświatowej, a nie do organu prowadzącego. 

Policz dokładnie darowizny na cele walki z COVID w Programie e-pity.

Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij Twój PIT online >>

Jaki rodzaj komputerów można przekazać darowizną na rzecz placówek oświatowych lub prowadzących je organów?

Przedmiotem darowizny, która będzie odliczana od dochodu mogą być wyłącznie komputery, kompletne, zdatne do użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania. Nie można zatem oddawać sprzętu zużytego. Na podatniku spoczywa obowiązek udokumentowania, że darowizna obejmuje sprzęt używany krócej niż 3 lata (przede wszystkim dowód zakupu sprzętu fabrycznie nowego lub sprzętu używanego, będącego łącznie sprzętem używanym krócej niż 3 lata).

Darowizna może dotyczyć wyłącznie jednostki komputerowej. Wszelkie sprzęty i urządzenia, które mogą zostać od komputera odłączone i wykorzystywane również przez inne jednostki, nie mogą być uznane za komputer, a zatem jego przekazanie nie będzie uprawniało do ulgi podatkowej (np. drukarki, torba do laptopa, skaner, router, przenośny dysk pamięci). Ulgą mogą być objęte natomiast przekazanie darowizną urządzenia peryferyjnego, współpracującego wyłącznie przy wykonywaniu wszystkich funkcji przez komputer lub tablet (np. myszka do komputera, klawiatura do obsługi komputera lub laptopa).  

Terminy przekazania darowizny

Darowizn komputerów i laptopów, które można odliczać od dochodu można dokonywać w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. Późniejsza darowizna nie uprawnia do odliczenia tej kwoty i wykazania jej w zeznaniu podatkowym, również nie będzie ona odliczana w 100%.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Decydującym dla ustalenia daty będzie dzień dokonania przelewu (data księgowania po stronie darczyńcy) lub data faktycznego przekazania darowizny (darowizna niepieniężna). 

Darowizna na przeciwdziałanie COVID a darowizna sprzętu komputerowego

Darowizna na przeciwdziałanie COVID a darowizna sprzętu komputerowego

Nie można odliczać jednocześnie dwóch rodzajów ulg podatkowych z tytułu uczynienia tej samej darowizny, tzn. nie można skorzystać jednocześnie z ulgi:

 • na COVID
 • w związku z darowizną sprzętu komputerowego.

Natomiast nie ma przeciwwskazań, aby jednocześnie dokonać dwóch różnych darowizn, tzn. przekazać sprzęt komputerowy oraz darowiznę innego rodzaju i z obu skorzystać w tej samej deklaracji podatkowej za 2020 r.

Sprzęt służbowy przekazany darowizną a koszty podatkowe

Przekazywane komputery mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, mogły być również amortyzowane. Przekazanie ich darowizną nie pozbawia podatnika prawa do przeprowadzonej amortyzacji lub wcześniejszego rozliczenia ich podatkowo.

Dla otrzymującego darowiznę, otrzymane sprzęty nie stanowią przychodu podatkowego.

czytaj także poradnik - darowizna na rzecz walki z COVID a ulga w rocznym PIT >
czytaj także COVID-19 a rozliczenie PIT za 2021 rok >
czytaj także zmiany podatkowe, a Tarcza Antykryzysowa >

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję