Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2020 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2020 >
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2020 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu >

Wspierając firmy, przedsiębiorców i podatników w trudnych czasach pandemii (COVID-19), postanowiliśmy udostępnić nieodpłatnie w bazie deklaracji Programu e-pity oraz w programie fillup formularze - spis:

Ponadto, udostępniliśmy nową funkcjonalność - darmową e-skrzynkę Dysku fillup dla biur księgowych, która umożliwia zdalną wymianę dokumentów pomiędzy klientami biura księgowego a księgowym.

Podatnicy muszą przygotować się na szereg zmian w przepisach podatkowych w związku z neutralizacją skutków gospodarczych epidemii wprowadzonych w związku z epidemią - COVID-19 a rozliczenie PIT 2021 za 2020 rok.
Poniżej przedstawiamy także wybrane zmiany wynikające z wdrożenia kolejnych Tarcz Antykryzysowych. 

Tarcza Antykryzysowa - nowe, dłuższe terminy na rozliczenia podatkowe PIT, CIT za 2019 r. w związku z epidemią (COVID-19) koronawirus

Dochodzi do następujących zmian w terminach podatkowych i sprawozdawczych:

 • PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 - dopuszczalne jest złożenie deklaracji i zapłaty podatku do 1.06.2020 r. na takiej zasadzie, że złożenie ich po 30.04.2020 r. następuje co prawda po terminie, ale bez kary za opóźnienie; w składanych z opóźnieniem deklaracjach PIT możliwe jest wybranie organizacji pożytku publicznego, na rzecz której przekazany będzie 1% podatku - czytaj więcej,
 • zaliczki pobrane z wynagrodzeń, należnych za marzec i kwiecień od zatrudnionych, podlegają wpłacie do 1 czerwca; dotyczy to zaliczek na podatek, opłacanych za pracowników, zasiłków, a także od wynagrodzeń zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, dzieło,
 • CIT-8 - do końca maja 2020 r., do końca lipca 2020 r. w przypadku, gdy podatnik w roku podatkowym 2019 osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika,
 • złożenie zeznania w sprawie daniny solidarnościowej DSF-1 - przesunięty jest do 1 czerwca 2020 r.,
 • termin publikacji sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego organizacji pożytku publicznego na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z 15 lipca przesunięty jest na 15 października,
 • podatek minimalny od środków trwałych o wartości ponad 10 mln zł za miesiące za marzec – maj 2020 r., podlega zapłacie do 20 lipca pod warunkiem, że uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego,

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2020 rok

W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2020 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2020 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe. Pobierz lub uruchom online Program e-pity i skoryguj Twój e-PIT za 2020 - zmieniając rok podatkowy na 2020 >>

 • TP-R - składać można do dnia 30 września 2020 r.
 • IFT-2R - przekazywać można do końca maja 2020 r. - do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat,
 • ORD- U - przekazywać można do końca maja 2020 r. - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane,
 • termin na sporządzenie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego z 3 miesięcy przedłużony zostaje do 6 miesięcy (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam nowy termin dotyczy jednostki dominującej w przypadku sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na sporządzenie SF to co do zasady 30 czerwca 2020 r.,
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, przedłużony zostaje do 9 miesięcy od dnia bilansowego (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy jednostki dominującej w przypadku przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na zatwierdzenie SF to co do zasady 30 wrzesień 2020 r.,
 • podatnicy podatku dochodowego PIT przekazać muszą sprawozdanie finansowe do szefa KAS nie później niż 31 lipca 2020 r. (zamiast w terminie dotychczasowym do 30 czerwca 2020 r.),
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy można przygotować 90 dni później, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - 60 dni później (licząc od terminu podstawowego, wynoszącego 85 dni po dniu bilansowym),
 • termin inwentaryzacji przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni (każdy z terminów przeprowadzania inwentaryzacji można zatem przedłużyć o ten okres),
 • sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zamieszczone będzie na stronie internetowej jednostki zamiast w w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego musi być umieszczone na niej w terminie 9 miesięcy (tzn. termin przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy publikacji przez jednostkę dominującą w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
 • termin sporządzenia oraz termin zatwierdzenia sprawozdania z płatności dla jednostek działających w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych przedłużane są o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące).
 • w przypadku schematu podatkowego (formularz MDR) terminy dotyczące raportowania nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • rolnicy obowiązani do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Dopuszczalne odroczenie zapłaty, rozłożenie podatku na raty - bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie stosuje się opłaty prolongacyjne przy składaniu wniosków o:

 • odroczenie zapłaty podatku lub
 • o rozłożenie płatności na raty.

Oba te wnioski mogą być motywowane pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w związku z COVID-19 Po tym okresie opłata prolongacyjna w stosunku do odroczenia lub rozłożenia na raty jest już pobierana.

Sprawdź program fillup - formalności wypełnione 
W programie fillup wygodnie wypełnisz blisko 5.000 druków, formularzy, e-deklaracji, pliki JPK, wnioski, wzory umów oraz pism.  Ponad 500 darmowych formularzy w tym druki związane z koronawirusem COVID-19 i Tarczą Antykryzysową. Sprawdź teraz program fillup darmowe druki oraz 30 dni za darmo na wszystkie formularze >>

Zapłata należności na niewłaściwy rachunek kontrahenta - biała lista VAT

Dopuszczalne jest złożenie zawiadomienia o płatności na rachunek bankowy kontrahenta przy płatnościach między przedsiębiorcami, dla których łączna wartość płatności dotycząca transakcji przekracza 15.000 zł brutto inny niż wymieniony w białej liście podatników VAT (wykaz podatników VAT) w terminie 14 dni, a nie jak to miało miejsce do tej pory, w terminie 3 dni. Zawiadomienie powoduje możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Czytaj więcej

Nowe, wyższe limity zwolnień podatkowych - Tarcza Antykryzysowa

Podwyższeniu uległy limity zwolnienia podatkowego w 2020 r. z tytułu:

 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10000 zł (dawniej 6000 zł);
 • zapomogi inne, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (poprzednio 1000 zł),
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (dawniej 1000 zł); rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;
 • dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra; zwolnienie wynosi 3000 zł (dawniej 2000 zł).

Rozliczanie straty podatkowej z 2020 od dochodu w 2019 - Tarcza Antykryzysowa

Podatnicy, którzy z powodu koronawirusa COVID-19:

 • ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r.

Niższa stawka podatku, jednorazowa amortyzacja, zaliczki uproszczone do zmiany w trakcie roku, zwolnienia z podatku od nieruchomości

W związku ze stanem epidemii:

 • dopuszczalna jest jednorazowa amortyzacja niezależnie od wartości początkowej środków trwałych które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.
 • możliwa jest rezygnacja w trakcie roku z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek. Zaliczki należne do końca roku oblicza się zgodnie z zasadami ogólnymi począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek.
 • do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 już przy ustalaniu zaliczek na podatek, można stosować 5% stawkę podatku (taką stawkę można było stosować wyłącznie w rozliczeniu rocznym podatników stosujących IP-BOX),
 • podatnik nie musi odliczać od kosztów podatkowych (doliczać do przychodu) płatności nierzetelnych, nieopłaconych przez 90 dni od terminu ich płatności,
 • dopuszczalne jest, aby rada gminy wprowadziła za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Postępowanie powinno następować albo na zasadzie wniosków kierowanych w danej gminie, albo na zasadzie objęcia taką uchwałą wszystkich podatników spełniających kryteria. Ponadto może dojść również do odgórnego zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych poprzez rozporządzenie Ministra właściwego do spraw Finansów.

Darowizna na zwalczanie epidemii koronawirusa - odliczenie od dochodu

Od podstawy obliczenia podatku na zasadach ogólnych, rozliczanego liniowo lub ryczałem w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 czytaj poradnik - darowizna na rzecz walki z COVID a ulga w rocznym PIT >

Darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID

Ulgą podatkową objęci są podatnicy, którzy  od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  przekażą darowizną, na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom - komputery przenośne tzn.  laptopy lub tablety.

 czytaj poradnik -darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID >

Okresy przedawnień, wstrzymanie biegów terminów podatkowych, sprawy o indywidualną interpretację prawa

W okresie stanu epidemii nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Natomiast bieg m.in. terminów procesowych w:

 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • kontrolach celno-skarbowych

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Bieg terminu:

 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Jednak o rgan lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzglęniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące.

Sprawdż także zmiany - Tarcza Antykryzysowa na fillup.pl:

opis zmian w zakresie ZUS w związku z pandemią koronawirus COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa;
opis zmian w prawie pracy w związku z pandemią koronawirus COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-21

Zegarek kosztem podatkowym radcy prawnego

Kiedy przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatek na zakup mechanicznego zegarka.

2024-06-21

Telefon może stać się sprzętem wykorzystywanym w rehabilitacji

Zainstalowanie specjalistycznych aplikacji nadaje urządzeniu cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

2024-06-21

Świadczenia dla relokowanego pracownika częściowo zwolnione z PIT

Wypłata relokacyjna i dodatek mieszkaniowy przysługujące pracownikowi przenoszonemu do innej lokalizacji mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: