Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2020 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2020 >
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2020 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu >

Wynagrodzenia za 2020 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa z 2020 roku korzysta ze zmnienionej w stosunku do roku poprzedniego - wysokości kwoty wolnej od podatku. 

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2020 rok

W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2020 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2020 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe. Pobierz lub uruchom online Program e-pity i skoryguj Twój e-PIT za 2020 - zmieniając rok podatkowy na 2020 >>


Kwota podstawy

Kwota zmniejszająca podatek 2020

Do 8 000 zł 1 360 zł
8 001 – 13 000 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł
13 001 – 85 528 zł 525,12 zł
85 529 zł – 127 000

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

127 001 i więcej

brak

W sposób szczególny ustala się kwotę zmniejszającą w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczki na podatek:

 • w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali (85.528 zł) wynosi 525 zł 12 gr rocznie;
 • w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek. 

Jeśli po tak ustalonych zaliczkach w rozliczeniu rocznym dochód podatnika uprawniał będzie do kwoty zmniejszającej (np. ze względu na ulgi podatkowe - to podatnik może z niej skorzystać na koniec roku, wnioskując tym samym o zwrot nadpłaconego podatku. 

 Skala podatkowa obowiązująca w PIT za 2020 roku >
 Koszty uzyskania obowiązujące w PIT za 2020 roku >
archiwum: kwota wolna za 2019 rok, kwota wolna za 2018 rokkwota wolna za 2017 rok

Roczna kwota zmniejszająca podatek w PIT za 2020 rok

Kwota podstawy

Kwota zmniejszająca podatek

Do 8 000 zł 1 360 zł
8 001 – 13 000 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
13 001 – 85 528 zł 525,12 zł
85 529 zł – 127 000

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł

127 001 i więcej

brak

Kwotę obniżającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej – związanej z pracą za granicą). Podatnik ustala dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu), odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, termomodernizacyjnądarowizny, na Internet, ulgi COVID), po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Wartość zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku zastosuje oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą może odjąć od wyliczonego podatku (należy ją przypisać do jednego z wierszy powyższej tabeli).

W rozliczeniu za 2020 r. skala podatkowa przedstawia się nastepująco:

Podstawa obliczenia podatku

Podatek za 2020 r. wynosi

Do 85.528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek*
Ponad 85.528 zł 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł - minus kwota zmniejszająca podatek*
*kwota zmniejszająca ustalona w tabeli powyżej, uzależniona jest od wysokości dochodu. 

Podstawa opodatkowania pomiędzy 8.001 zł a 13.000 zł

W rozliczeniach podatkowych w 2020 r. (deklaracja PIT w 2021 r.) kwota zmniejszająca w tym przedziale dochodów wynosi 1360 zł, które jednak pomniejsza się o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł

Przykład 1: Wynagrodzenie podatnika wyniosło w 2020 r. 18.000 zł brutto.

Wynagrodzenie podatnika wyniosło w 2020 r. 18.000 zł brutto. Po odjęciu kosztów uzyskania przychodów i składek ZUS, a także rozliczanej przez niego ulgi rehabilitacyjnej, kwota netto to 12.000 zł.
Kwotę zmniejszającą wyliczamy następująco:
1360 – 834,88 x(12.000 – 8000)/5000 = 1360 – 667,9 = 692,1 zł.
W efekcie podatek wyniesie:
12.000x17% - 692,1 = 2140-692,1 = 1347,9 zł
Od tej kwoty należy odjąć 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne ulgi odliczane od podatku (np. ulgę prorodzinną).

Podstawa opodatkowania między 13 001 a 85 528 zł

W tym zakresie podstawy opodatkowania, kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł. 

Przykład 2: Zarobki pomiędzy  13 001 a 85 528 zł

Podatnik zarobił 50.000 zł (jest to kwota jego przychodu brutto, bez pomniejszeń). Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów, pobranych składek ZUS oraz kwoty ulgi rehabilitacyjnej (jednej z ulg odliczanych od dochodu) dochód wynosi 34.000,09 zł (po zaokrągleniu 34.000 zł). Podatek oblicza się zgodnie ze wzorem 34.000 x 0.17- 525,12 zł = 5254,83 zł.  

Dochód między 85 529 zł a 127 000 zł

W rozliczeniach roku 2020 (deklaracja PIT składana w 2021 r.) kwota obniżająca podatek w przypadku dochodu pomiędzy 85.528 zł a 127.000 zł wynosi: 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przykład 3: Zarobki między 85 528 zł a 127 000

Podatnik zarobił w 2020 r. na podstawie umowy o pracę 90.500 zł netto. Jest to jedyny dochód podatnika. Podatek wyniesie 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł - kwota zmniejszająca.
Kwotę zmniejszającą oblicza się według wzoru:
525,12 – 525,12x(90.500 – 85.528)/41472 zł = 525,12 – 62,96 = 462,16 zł.
Podatek wyniesie:
14 539 zł 76 gr +32%x4972 – 462,16 = 15668,64 zł w zaokrągleniu do pełnych złotych 15668 zł (jeśli odlicza się jeszcze kwoty ulg odliczanych od podatku, wówczas zaokrąglenia dokonuje się na sam koniec, po rozliczeniu tych ulg podatkowych).

Dochód ponad 127 000 zł

W tym przypadku nie stosuje się kwoty wolnej od podatku. W efekcie podatek wynosi 15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł. 

Przykład 4: zarobki ponad 127 000 zł 

Podatnik zarobił 150.000 zł. Podatek wyniesie 14 539 zł 76 gr + 32% z kwoty (150.000 - 85528) = 14539,76 + 0,32x64472 = 14539,76+20631,04 = 35170,8 zł.

Ulgi podatkowe a nowa kwota wolna od podatku

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. Ulgi w postaci:

 • Zapłaconych w danym roku składek ZUS za podatnika lub osobę współpracującą, w tym składki zapłacone za granicą w państwach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (nieodliczane za granicą),
 • Darowizn na:
  • cele kultu religijnego,
  • charytatywno - opiekuńcze kościelnych osób prawnych,
  • charytatywne - organizacji pożytku publicznego.
 • Darowizn krwi i jej składników,
 • Darowizn na cele edukacji zawodowej,
 • Odliczenia do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z sieci Internet,
 • Wydatków na cele rehabilitacyjne,
 • Wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego,
 • Zwrotów otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy,
 • ulgi na działalność badawczo - rozwojową
 • ulgi termomodernizacyjnej
 • darowizn laptopów i tabletów,
 • darowizn na walkę z COVID

- wpłyną na możliwość uzyskania korzystniejszej kwoty zmniejszającej podatek.

Wniosek
Im więcej ulg wykorzystamy oraz im wyższe ulgi z powyższego wykazu odliczymy, tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek i dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2020 rok.

Koszty uzyskania przychodów w 2020 r. a kwota wolna i kwota zmniejszająca podatek

Zastosowanie wysokich kosztów uzyskania przychodów obniży przychód i spowoduje, że zastosować będzie można korzystniejszą kwotę zmniejszającą podatek.

Wniosek
Im wyższą kwotę kosztów podatkowych wykażemy tym wyższa może być kwota zmniejszająca podatek dodatkowo zmniejszy się tym samym podatek dochodowy do zapłaty za 2020 rok.

Kwota wolna a rozliczenie wspólne małżonków

Małżonkowie ustalają podatek od połowy ich łącznego dochodu po odjęciu wcześniej u każdego z nich z osobna przysługujących im ulg i kosztów. W efekcie w sytuacji, gdy:

 • Jeden z nich jest opodatkowane samodzielnie 32% podatkiem a drugi podatkiem 17% lub nie zarabia w ogóle,
 • Jeden z małżonków nie zarabia wcale,

- korzystnym będzie wspólne rozliczenie, dzięki któremu można będzie zaoszczędzić nie tylko na niższym przedziale skali podatkowej, ale poprzez obniżanie dochodu wspólnego - odliczyć kwotę zmniejszająca podatek w wyższej wartości. 

Uwaga
Wspólne rozliczenie nie będzie korzystne w przypadku małżonków, których:

 • Jedno uzyskało dochód pozwalający na korzystanie z najwyższej kwoty wolnej – czyli dochód u tej osoby nie przekroczył 8.000 zł,
 • Drugie uzyskało dochód w przedziale od 13.001 – 85.528 zł.

Gdyby małżonkowie rozliczali się samodzielne – pierwszy z nich odliczyłby od podatku 1360 zł, a drugi – 525,12 zł. Gdy rozliczają się wspólnie dzielą sumę swojego dochodu na pół, zakładając że zarabiają np. 7.000 i 40.000 suma ta to 47.000 zł a dochód na jednego małżonka – 23.500 zł. Powoduje to, że oboje trafiają do grupy, gdzie możliwe odliczenie wynosi po 525,12 zł (takie odliczenie dotyczy osób, u których dochód wynosi ponad 13.000 zł). Gdy rozliczą się wspólnie kwota zmniejszająca wyniesie łącznie 525,12x 2 = 1050,24 zł. Gdyby rozliczali się osobno – odliczenie dałoby 1360 + 525,12 = 1885,12. Na wspólnym rozliczeniu stracić mogą zatem nawet 834,88 zł.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-12

WSA we Wrocławiu: amortyzacja mieszkania wykorzystywanego jako biuro jest wciąż możliwa

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych dotyczy wyłącznie podatników, osiągających z nich dochody pasywne.

2024-07-12

Skarbówka może zakwestionować zamianę etatu na samozatrudnienie

Fiskus stwierdził, że takie działania mogą doprowadzić do korzyści podatkowej sprzecznej z intencją ustawodawcy.

2024-07-10

Wyższa płaca minimalna - wzrosły niektóre składki, grzywny i kwoty świadczeń pracowniczych

Od lipca 2024 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła z 4242 zł do 4300 zł, a więc o nieco ponad 1,3%.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: