Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie domu

Ulgę na emeryturę rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenia dokonać można w wartości 23% wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, poniesionych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

Aby korzystać z ulgi należy jeszcze przed poniesieniem wydatków na termomodernizację przeprowadzić na nieruchomości audyt energetyczny. Dopiero na jego podstawie przeprowadzić można niezbędny remont i rozliczać wydatki, które następnie można odliczać od dochodu w podatku dochodowym – w deklaracji rocznej. 

Policz dokładnie Twoje ulgi i odliczenia podatkowe w Programie e-pity 2018

Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2018 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulg i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2018 i wyślij Twój e-PIT 2019 online >>

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga dotyczy wyłącznie właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych – czyli budynków wolno stojących albo budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Oznacza to po pierwsze, że z odliczenia nie skorzystają właściciele mieszkań w typowych budynkach wielorodzinnych (blokach) ani lokali przemysłowych (komercyjnych) w takich budynkach (np. sklepy, biura).

Po drugie – budynek ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Stawia to pod znakiem zapytania budynki, które wykorzystywane są w znacznej części dla celów prowadzenia działalności gospodarczej (np. działalność prowadzona w mieszkaniu, w garażu itp.). Możliwe jest natomiast wynajmowanie budynku na cele mieszkaniowe. Wydaje się również, że do ulgi będą uprawnieni podatnicy wykorzystujący w nieznacznej części budynki dla celów prowadzenia działalności gospodarczej (gdyż wówczas budynek jest wykorzystywany głównie do celów mieszkaniowych a nie dla celów innych, firmowych).

Po trzecie nie ma podstawy, by z ulgi korzystać w zakresie wydatków ponoszonych na modernizację termiczną budynków przynależnych w gospodarstwach domowych, takich jak garaże, budynki gospodarcze, stodoły. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym – to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.

Prawo odliczenia posiadają zarówno przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości wykorzystywanych do celów mieszkalnych, a wszystkim podatnicy nie prowadzący firmy – w ich budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi sumuje się w kwotach netto (VAT możliwy do odliczeniu nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi). W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.

Odliczać nie można wydatków finansowanych za podatnika przez inne podmioty czy też zaliczonych przez niego do kosztów podatkowych (np. ulga nie wystąpi u przedsiębiorcy, dla którego ocieplany budynek jest środkiem trwałym, a ocieplenie – zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych).

Z ulgi nie może również skorzystać osoba, która ponosi wydatki na budynek nie będący jej własnością – a którym dysponuje w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu.

Ulga termomodernizacyjna a podatek liniowy, według skali, ryczałt. Jaka deklaracja PIT dla ulgi?

Odliczenie można przeprowadzić rozliczając się według skali podatkowej (na PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L) a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Wydatki odlicza osoba, która je poniosła oraz jednocześnie która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego w trakcie termomodernizacji.

Ulgę wykazać należy w załączniku PIT/O oraz w deklaracji podatkowej – poprzez wskazanie sumy odliczeń wykazanych na PIT/O.

Jeżeli dochody podatnika za dany rok były niższe od kwoty ulgi – wykazać należy ulgę wyłącznie do wartości dochodu przenosząc pozostałą wartość wydatków na lata kolejne (nie wykazując ich do odliczenia za dany rok).

Jak długo można korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulgę można odliczać po raz pierwszy w roku, w którym przeprowadzono audyt energetyczny. W ramach ulgi rozliczać można wydatki poniesione od chwili przedstawienia audytu (dacie jego przeprowadzenia).

Inwestycję polepszającą standard energetyczny nieruchomości podejmować można w ciągu trzech lat, licząc od końca roku przeprowadzenia audytu. Ulga przysługuje jednak wyłącznie, gdy inwestycja zostanie ukończona w okresie trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny. Nie ma zatem znaczenia długość trwania danej inwestycji – nie można jej zaczynać w ostatnim z trzech lat i ukończyć jej później – musi zostać zrealizowana na koniec okresu trzech lat. Dowodem jej zrealizowania powinien być albo odbiór techniczny albo odpowiednia dokumentacja powykonawcza albo odbiór dokonywany przez audytora potwierdzającego polepszenie standardu energetycznego nieruchomości. Taki profesjonalny odbiór nie jest jednak warunkiem bez którego ulga nie przysługuje – wystarczające jest zatem odpowiednie samodzielne udokumentowanie końca inwestycji.

Ukończenie inwestycji nie jest równoznaczne jeszcze z odliczeniem podatkowym. Dochód podatnika może okazać się w danym roku na tyle niski, że nie pozwoli na pełne odliczenie poniesionych w tym roku wydatków. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny dla danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Pamiętać jednocześnie należy, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, a nie w innych latach. Nie można zatem zbiorczo odliczyć od dochodu jednego roku wszystkich wydatków ponoszonych w kilka lat. Istnieje natomiast możliwość korygowania deklaracji za lata wcześniejsze, o ile podatnik zapomni odliczyć ulgę lub też gdy pierwotnie nie będzie znał zasady odliczania wyłącznie w roku ponoszenia wydatków.  

Jeżeli audyt termo modernizacyjny został przeprowadzony w 2018 r., dla korzystania z ulgi nie trzeba go przeprowadzać ponownie. Można na jego podstawie dokonać inwestycji. Ulga będzie jednak obejmowała wyłącznie wydatki ponoszone od 2019 r.

Ulga na piec, ocieplenie domu – na co można ponosić wydatki w uldze termomodernizacyjnej?

Odliczenie od dochodu dotyczy wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Audyt, będący podstawą odliczenia, nie musi zawierać informacji, jakie konkretnie materiały czy usługi są potrzebne i jakie mają być kupione, aby polepszyć funkcjonalność termiczną budynku. Jest to ogólne określenie działań, jakie muszą być podjęte przez właściciela nieruchomości. W efekcie podatnik posiada dowolność co do doboru materiałów oraz usług oraz decyzji co do wykonawcy, który wykona niezbędne prace. Może oczywiście również prace wykonać samodzielnie kupując jedynie niezbędne towary, niemniej wówczas kosztu pracy własnej nie wlicza się do limitów ulgi.

Co istotne, do limitu wlicza się wydatki wskazane w audycie. Powoduje to, że samej płatności za usługę audytu nie można wykazać wśród rozliczanych kosztów odliczanych od dochodu. Podobnie nie wliczy się do niej wydatków na materiały sprzęty kupione przed sporządzeniem audytu, a wykorzystanych do remontu przeprowadzonego po audycie. Nie można zatem sytuacji „uzdrowić” –najpierw zrobić remontu lub go zaplanować a następnie przygotować audyt i stwierdzić, że poniesione zostały one w celu ocieplenia budynku.

Zakupy prowadzić można wyłączenie u podatników zarejestrowanych jako VAT czynni (czyli tacy, którzy rozliczają podatek VAT, a wystawiając faktury – naliczają na nich VAT od sprzedaży). Nie można zatem korzystać z ulgi w przypadku:

  • Usług remontowo – montażowych wykonywanych przez „złote rączki” – którzy robią to bez faktury „na czarno”, albo takich którzy korzystają ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie,
  • Kupna w celu prowadzenia prac towarów używanych - w systemie marża – obowiązkowo należy posiadać pełną – standardową fakturę VAT.

Ulga na ogrzewanie i ciepło – ile można odliczyć?

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach. Limit dotyczy nieruchomości podawanej ociepleniu czy remontowi termicznemu. Jeśli podatnik posiada wiele nieruchomości limit dla podatnika jest łączny – maksymalnie odliczy on 53.000 zł. Jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Maksymalne odliczenie przysługuje wyłącznie podatnikom, którzy ponieśli wydatku w kwocie 53.000 zł lub wyższe. Nie można przedstawiać faktur opłaconych przez inne osoby. W przypadku małżonków między którymi istnieje współwłasność majątkowa małżeńska dopuszczalnym będzie (patrząc na dotychczasową interpretacje innych ulg mieszkaniowych) korzystanie z faktur wystawionych również na drugiego z małżonków o ile również nieruchomość objęta jest tą współwłasnością. W takiej sytuacji małżonkowie będą mogli dzielić się odliczeniem w częściach równych, ale również w dowolnej innej proporcji (małżonkowie deklarować będą poprzez wskazanie kwoty ulgi, w jakiej proporcji korzystają w takim przypadku z odliczenia podatkowego). Jeśli z ulgi korzysta wyłącznie jeden małżonek i nieruchomość jest jego majątkiem osobistym – dla bezpieczeństwa faktury powinny być wystawiane wyłącznie na tego małżonka – właściciela tego budynku, a nie na oboje małżonków.

Maksymalnie ulgę rozliczać można przez 6 lat od przeprowadzenia audytu energetycznego. Jeśli zatem zaraz po jego przeprowadzeniu poniesione zostaną wydatki, po czym będą one zbyt wysokie by w pełni je odliczyć od dochodu, to kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny dla danego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Co istotne – wskazany w audycie wariant ocieplenia musi być zrealizowany w całości. Jeśli podatnik poniesie wydatki w części i nie dokończy realizacji – będzie musiał odliczoną ich część zwrócić W takim przypadku podatnik nie koryguje deklaracji już złożonej, lecz dolicza kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin realizacji przedsięwzięcia (remontu).

Audyt w celu ulgi termo modernizacyjnej – wymogi formalne audytu

Audyt energetyczny niezbędny dla ulgi podatkowej to opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt energetyczny powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne:
    • budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,
    • inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
  • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej;
  • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
  • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt przeprowadzony powinien zostać przez audytora wewnętrznego, który nie musi jednak posiadać uprawnień energetycznych, w szczególności w zakresie certyfikacji energetycznej budynków. Przepisy nie wskazują, jakie uprawnienia posiadać powinien audytor termomodernizacyjny. Audytu dokonać powinno przedsiębiorstwo zajmujące się w sposób zawodowy tego rodzaju działalnością (PKD obejmujące audyty energetyczne).

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.