Twój e-PIT

Usługa Twój e-PIT nie jest automatyczną metodą rozliczenia podatkowego. Nie jest również wbrew powszechnej opinii jedyną wyłączną i dopuszczalną przez przepisy formą rozliczenia PIT za 2024 w 2025 roku.
To ułatwienie, z którego warto skorzystać, ale trzeba koniecznie pamiętać, by dodatkowo zweryfikować rozliczenie sporządzone przez fiskusa. Warto przemyśleć, czy pozostawienie rozliczeń podatkowych zupełnie poza kontrolą jest słusznym wyborem!

Koniecznie sprawdź przygotowane rozliczenie lub rozlicz się samodzielnie, by uniknąć przykrych niespodzianek! Rozwiązanie Twój e-PIT nie obejmuje wielu sytuacji! Sprawdź, czy może Ciebie też dotyczą.

Usługa Twój e-PIT została opracowana jako rozwiązanie, w którym podatnik kontroluje i akceptuje treść przygotowanej deklaracji. Podstawowym zatem zadaniem podatnika nadal pozostaje ustalenie, czy przygotowany przez Państwo PIT zawiera wszystko to, co powinno być zadeklarowane. W takim przypadku należy zaakceptować wersję PIT-37 lub PIT-38 (lub PIT-28, PIT-36 za 2024 r. za wynagrodzenia nie związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa) przygotowaną przez organy skarbowe.

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni. To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Zdarzyć się może jednak, że udostępniony PIT zawiera pozycje, które wymagają dodatkowego uzupełnienia czy zmiany, co nakłada obowiązek wysłania e-Deklaracji PIT po takiej weryfikacji. W takim przypadku usługa Twój e-PIT pozwala na zmiany w deklaracjach i zatwierdzenie poprawnego rozliczenia przez podatnika lub zupełnie samodzielnego rozliczenia poza usługą Twój e-PIT.

Dlaczego powinieneś sprawdzić lub samemu rozliczyć Twój e-PIT

Istnieją przypadki, w których kontrola PIT jest obowiązkowa i deklaracja pozostawiona bez modyfikacji spowoduje sankcje karne. Częste mogą być również sytuacje, w których podatnik jest stratny, gdyż mógłby zapłacić niższy podatek, niż wynika to z deklaracji przygotowanej w usłudze Twój e-PIT. Jeśli nie sprawdzisz lub nie zmodyfikujesz swojego PIT w usłudze Twój e-PIT lub samodzielnie poza nią, możesz mieć problem ze złożoną deklaracją lub nie zyskasz tyle, ile byś mógł!

Podatniku sprawdź, czy któraś z poniższych sytuacji jest Twoim udziałem:

1. PIT-11 otrzymałeś od kilku płatników - łączny limit kosztów

Jeśli otrzymamy wiele informacji PIT-11 z wielu źródeł przychodów, to należy pamiętać, że nie może być przekroczony łączny limit kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich zawieranych umów (źródeł przychodów). Innymi słowy koszty nie mogą przekroczyć łącznie:

  •    4500 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  •    5400 zł za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Zdarzają się sytuacje, w których Twój e-PIT nie uwzględnia łącznego limitu.

2. Koszty wyższe niż wskazane przez pracodawcę (np. podatnik mieszka w innej miejscowości niż ta, o której wie pracodawca)

Pracownik, który nie zaznaczył w oświadczeniu skierowanym do pracodawcy miejsca zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, rozlicza w trakcie roku podstawowe koszty ryczałtowe – 250 zł miesięcznie i 3000 zł rocznie). Jeśli jednak faktycznie mieszka w innej miejscowości niż zakład pracy, to nawet bez takiego oświadczenia przysługują mu koszty podwyższone – 300 zł miesięcznie (3600 zł rocznie).
W usłudze Twój e-PIT w takim przypadku widnieć będą koszty podstawowe i podatnik samodzielnie, na podstawie własnych danych powinien je podwyższyć. System Ministerstwa Finansów nie uwzględni samodzielnie tej zmiany.

3. Koszty faktyczne w miejsce kosztów ryczałtowych - jak rozliczać koszty ze zlecenia, dzieła i inne faktycznie ponoszone wydatki - czy można je samodzielnie ująć?

Świadcząc usługi na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło istnieje możliwość wyboru pomiędzy rozliczaniem 20% kosztów uzyskania przychodów (procent liczony od przychodu po obniżeniu o składki ZUS) lub wykazywaniem w deklaracji PIT kosztów faktycznie poniesionych. W tym drugim przypadku chodzi o koszty, które są związane z daną umową, a zostały poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. W usłudze Twój e-PIT przepisywana jest kwota kosztów procentowych – nie są wprowadzane koszty faktyczne. Jeśli takie koszty faktyczne są wyższe niż procentowe, to warto zmodyfikować Twój e-PIT samodzielnie.

4. Ulga prorodzinna – zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi z składek ZUS

Zdarzyć się mogą przypadki, że Twój e-PIT nie uwzględnia zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej, której wartość przekracza kwotę podatku do zapłaty. W takim przypadku powinien nastąpić zwrot niewykorzystanej ulgi – do wysokości sumy składek ZUS i zdrowotnych wykazanych na PIT podatnika. Twój e-PIT nie przepisuje składek, co w efekcie prowadzi do pominięcia niewykorzystanej kwoty ulgi (Twój e-PIT rozlicza tylko tę część ulgi, która obniża podatek „do zera”).

5. W trakcie 2024 urodziło Ci się dziecko lub dzieci

System Twój e-PIT nie uwzględni tego faktu automatycznie w Twojej uldze prorodzinnej - należy wpisać tak przysługującą ulgę w systemie lub rozliczyć e-PIT samodzielnie.

6. Ulga prorodzinna a dziecko kończące naukę / zaczynające ponownie się uczyć

Ulga na dziecko pełnoletnie do ukończenia przez nie 25 roku życia przysługuje wyłącznie w sytuacji, w której dziecko nie zarobi więcej niż 16 061,28 zł rocznie (kwota dochodu) oraz uczy się. W usłudze Twój e-PIT  informacja o uldze przenoszona jest automatycznie na podstawie wieku dziecka aż do ukończenia 18 roku życia. Samodzielnie należy kontrolować sytuację dziecka starszego, czyli gdy dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 r. ż. (wówczas w zeznaniu PIT dopisujemy ulgę samodzielnie) lub po okresie przerwy – wraca do nauki (np. podjęcie jej po rocznym wyjeździe do pracy za granicę - wówczas dopisujemy ulgę samodzielnie).

7. Ulga prorodzinna uwzględniona w rozliczeniu wyłącznie jednego małżonka

W usłudze Twój e-PIT cała wartość ulgi na dzieci przyporządkowywana jest automatycznie do rozliczającego zeznanie. Nie uwzględniana jest sytuacja podziału ulg podatkowych (przede wszystkim ulgi na dziecko) na pół lub w proporcji tak, by zostały one możliwie najkorzystniej uwzględnione w deklaracji podatkowej małżonków.

8. Dziecko niepełnosprawne a odliczenie ulgi prorodzinnej w całości po 18 roku życia

Ulga prorodzinna przysługuje na dziecko, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – niezależnie od wieku i dochodów dziecka. Usługa Twój e-PIT nie posiada funkcji uwzględniania takiego dziecka po ukończeniu przez nie 18 roku życia. W efekcie należy ulgę wpisać samodzielnie.

9. Wysokość dochodów dziecka a ulga prorodzinna w deklaracji podatkowej

Twój e-PIT nie uwzględnia automatycznie ulgi prorodzinnej na dzieci powyżej 18 roku życia, a w efekcie aplikacja nie zadaje pytań o dochody dziecka w wieku 18-25 lat. Jeśli podatnik samodzielnie wprowadzi w usłudze Twój e-PIT ulgę prorodzinną, to nie będzie miał w aplikacji MF kontroli nad tym, czy faktycznie ulga przysługuje (system podatki.gov.pl nie skontroluje tego, czy dziecko uzyskuje dochód do 16 061,28 zł).

10. Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka

Przychody małoletniego dziecka, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, doliczyć należy do dochodów własnych podatnika w deklaracji rocznej.  Oczywiście doliczenie dochodów to co innego niż rozliczenie „wspólnie z małoletnim” - co umożliwia Twój e-PIT – jest to forma rozliczenia, którą nazywa się rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Takie rozliczenie pozwala na płacenie podatku od połowy własnych zarobków (czyli zastosowanie podwójnej kwoty wolnej lub niższego progu podatkowego – 12% zamiast 32%). Nie ma natomiast nic wspólnego z doliczaniem dochodów małoletniego, które odbywa się niezależnie od takiej formy rozliczenia.

11. Uwzględnienie limitu 120.000 zł kosztów autorskich, szczególnie w wypadku, gdy podatnik ma  koszty autorskie z wielu tytułów (gdzie limit pobiera się łącznie jeden dla wielu tytułów)

Podatnicy uzyskujący przychody z wielu umów, w których stosowane są koszty autorskie 50% posiadają łączny limit takich kosztów – nie mogą one przekraczać rocznie 120.000 zł. Istnieją przypadki, gdy w usłudze Twój e-PIT  limit ten nie jest uwzględniany (nie obejmuje wszystkich PIT-11 lub wszystkich źródeł rozliczanych z uwzględnieniem 50% kosztów wykazywanych w takich PIT-11). W efekcie konieczna jest kontrola treści kosztów autorskich w usłudze Twój e-PIT.

12. Ustalenie, czy koszty autorskie są przypisane do zawodów / profesji, w których w ogóle można z takich kosztów korzystać

Twój e-PIT nie jest w stanie kontrolować, czy 50% koszty wykazywane na deklaracji PIT-11 pochodzą z branż, które uprawnione są do podwyższonych kosztów, czy też z innych. Lista tych zawodów znajduje się tutaj. Do podatnika należy samodzielna weryfikacja, czy przysługują mu takie koszty oraz czy Twój e-PIT ich nie ograniczy.

13. Koszty autorskie - nieuwzględnione w Twój e-PIT, które należy uwzględnić i rozliczyć według limitu 50%

Za przeniesienie własności praw autorskich, licencję tych praw w pierwszym roku, a także korzystanie z tych praw koszty uzyskania przychodów wynoszą 50%. Prawo do takich kosztów ograniczone jest wyłącznie do szeregu branż – pozostałe korzystają z kosztów 20% lub rozliczają wyłącznie koszty faktycznie ponoszone. W usłudze Twój e-PIT wystąpić może sytuacja, w której mimo przekazania pracownikowi PIT-11 z obliczonymi 50%, koszty te nie zostaną uwzględnione. Ponadto – jeśli w usłudze Twój e-PIT uwzględnione zostałyby takie koszty nie oznacza to, że podatnik ma prawo takie koszty stosować (np. PIT-11 pochodzi z branż, gdzie podwyższone koszty nie przysługują). 

14. Ulgi, które nie są uwzględnione automatycznie w usłudze Twój e-PIT

Twój e-PIT automatycznie uwzględnia tylko takie ulgi, o których prawnie wiadomo. W efekcie następujące ulgi nie mogą być automatycznie wprowadzone do usługi Twój e-PIT 
i wymagają samodzielnego modyfikowania deklaracji kwotami faktycznie odliczanymi od dochodu lub podatku:

Z ulg podatkowych, Twój e-PIT uwzględnia wyłącznie:

15. Dochody rozliczane bez pośrednictwa płatnika lub innego podmiotu sporządzającego PIT-11 (np. zlecenie między osobami fizycznymi, dochody niani, sprzedaż auta/roweru/motocykla/obrazu, które są opodatkowane itd)

Przychody z umów zawieranych z osobami fizycznymi (czyli takich, w której za jakąś usługę lub towar płaci osoba fizyczna) powodują obowiązek samodzielnego rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy przez otrzymującego wynagrodzenie. W takim przypadku zrezygnować należy z rozliczenia na PIT-37 na rzecz deklaracji PIT-36. Wyjątek to zawarcie umowy o pomocy przy zbiorach – z rolnikiem. W przeciwieństwie do innych osób fizycznych, rolnik ma bowiem obowiązek wystawić PIT-11 (jednak nie wskazuje w nim zaliczek) i z takiego PIT-11 rozliczyć się można poprzez Twój e-PIT. Natomiast z innych przychodów uzyskiwanych od osób fizycznych nieprowadzących działalności fizycznej, trzeba rozliczyć się składając PIT-36 i samodzielnie wykazując zaliczki do zapłaty (inne osoby fizyczne nie wystawiają PIT-11). Eliminuje to rozliczenie w Twój e-PIT.

16. Podatnik prowadzi firmę oraz posiada dochód z pracy i innych źródeł rozliczanych na PIT-37

Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej (firma) zmuszają do przygotowania:  PIT-28 ryczałt, PIT-36L lub PIT-36 w którym dochodzi do ujęcia przychodów ze wszystkich źródeł w miejsce PIT-37. Nawet jeśli Twój e-PIT wygenerowałby taką deklarację, to przychody i koszty z prowadzenia działalności wpisać należy samodzielnie. 

17. Najem na zasadach ogólnych i dochód z pracy lub ze źródeł rozliczanych na PIT-37

Przychody z prowadzenia najmu rozliczane muszą być na PIT-28 lub PIT-36.  Nawet jeśli Twój e-PIT wygenerowałby taką deklarację, to przychody i koszty z prowadzenia działalności wpisać należy samodzielnie. 

18. Dodatkowe dochody zagraniczne

Jakiekolwiek przychody pochodzące z zagranicy spowodują, że nie można rozliczyć się w usłudze Twój e-PIT. Chodzi zarówno o przychody uzyskiwane w czasie wyjazdu, jak i takie, które pochodzą z zagranicy np. z pracy zdalnej wykonywanej w Polsce, z których podatnik samodzielnie musi obliczyć zaliczkę na podatek. Przychody te nie zostaną zatem wykazane w Twój e-PIT i trzeba będzie je wykazać samodzielnie. 

19. Nadpłata podatku z zagranicy, którą trzeba dodać w zeznaniu rocznym w roku jej otrzymania

Zwrot nadpłaconego za granicą podatku wpływa na polskie rozliczenie podatkowe. Jeśli podatnik wykazuje taki zwrot i posiada w Polsce przychody, to obowiązkowo musi zmienić deklarację z PIT-37 na PIT-36 – i rozliczyć zwrot tak samo, jak pozostałe przychody pochodzące z zagranicy. Należy to zrobić samodzielnie, kwoty te nie zostaną same wprowadzone w Twój e-PIT. 

20. Renta/emerytura z zagranicy,  która trafiała bezpośrednio na zagraniczne konto bankowe

Świadczenia socjalne z zagranicy nie są wypłacane wyłącznie za pośrednictwem banku w Polsce, ale również na zagraniczny rachunek bankowy (i wykorzystywane za granicą) lub za pomocą czeków wypłacane w Polsce. W takich sytuacjach samodzielnie należy pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek od takich świadczeń i samodzielnie wskazać je w deklaracji PIT. Inaczej jest, gdy świadczenia z zagranicy trafiają do podatnika za pośrednictwem polskiego banku – polski bank podany jest w stosunku do zagranicznych organów emerytalnych jako podmiot wypłacający i na polskie konto dokonywana jest wypłata świadczenia.  W tym przypadku PIT-11 wystawia polski bank – dopuszczalne jest rozliczenie poprzez Twój e-PIT. W pierwszym z opisanych przypadków rozliczyć należy się składając PIT-36.

21. Działalność nierejestrowana - czyli dochód poniżej połowy minimalnego w każdym miesiącu, a także podatnik dodatkowo posiada PIT-11

Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mogą uzyskiwać na własny rachunek wynagrodzenia zaliczane do grupy tzw. innych źródeł przychodów, które uznaje się za tzw. działalność nierejestrowaną. Zawierać mogą w jej ramach umowy z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub z przedsiębiorstwami i deklarować, że podatek z tytułu takich umów opłacają oni samodzielnie. W takim przypadku przychody z działalności nierejestrowanej i koszty należy rozliczać samodzielnie, w Twój e-PIT kwoty te nie wystąpią. 

22. Rolnicy - opłacający składki zdrowotne z tytułu KRUS

Składki zdrowotne płacone są niezależnie - odrębnie z każdego źródła przychodów. Również rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne płacą składki zdrowotne do powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (a składki na ubezpieczenie społeczne – do systemu KRUS). Rolnicy ze swojej działalności nie rozliczają się jednak z podatku PIT, składki nie obniżają u nich zatem podatku. Jednak w sytuacji, w której rolnik podejmie inną - dodatkową aktywność zawodową, mogą od podatku obliczonego z takiego przychodu odliczyć dwa rodzaje składek na ubezpieczenie zdrowotne – zwykłe składki zdrowotne płacone z tytułu zawartej umowy (np. umowy o pracę) oraz dodatkowe składki zdrowotne, płacone z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Twój e-PIT uwzględni składki zdrowotne z tytułu umowy o pracę, może jednak nie rozliczyć składek zdrowotnych z dodatkowej aktywności zawodowej.

23. Działy specjalne produkcji rolnej a także podatnik dodatkowo posiada PIT-11

Rozliczenie działów specjalnych produkcji rolnej wymusza skorzystanie z PIT-36, zamiast PIT-37. W efekcie powoduje to, że Twój e-PIT nie jest dedykowany osobom prowadzącym działy specjalne produkcji rolnej nawet, gdy łączą taką działalność z innymi przychodami (np. z umowa o pracę). Całość rozliczają wówczas na deklaracji PIT-36, a nie poprzez PIT-37 w usłudze Twój e-PIT.

24. Rozliczenie przychodów zwolnionych z opodatkowania w zakresie ulg: dla pracującego seniora, rodziców wychowujących czworo i więcej dzieci, dla osób poniżej 26 r.ż., na powrót z zagranicy

Problemem, który mogą napotkać podatnicy przy zwolnieniach z opodatkowania związanych z ulgami, jest odpowiednie rozdzielenie przychodów, które podlegają zwolnieniu oraz tych, które z tego zwolnienia nie korzystają. Szczególnie trudne będzie to dla pracujących seniorów, gdyż nie tylko muszą pilnować momentu przekroczenia limitu zwolnienia 85.528 zł, ale również weryfikować w którym dokładnie dniu uzyskali uprawnienia do emerytury, jak również kiedy otrzymali pierwsze świadczenie z tego tytułu. Podatnicy, którzy korzystają z usługi Twój e-PIT powinni każdorazowo zweryfikować, czy przysługująca im ulga została uwzględniona w rozliczeniu rocznym i czy jest prawidłowo naliczona.

25. Odliczanie składek ZUS przy jednoczesnym korzystaniu z ulg: dla pracującego seniora, rodziców wychowujących czworo i więcej dzieci, dla osób poniżej 26 r.ż., na powrót z zagranicy

 Jeśli korzystamy ze zwolnienia z tytułu wymienionych ulg, nie możemy odliczyć składek na zaliczki ZUS, które zostały odprowadzone od przychodów objętych daną ulgą. Zatem niezwykle ważne jest odpowiednie rozdzielenie składek na ubezpieczenia społeczne na te które podlegają odliczeniu i te których przy odliczeniu nie uwzględniamy. Jest to tym bardziej kłopotliwe, jeśli otrzymujemy przychody z kilku źródeł. Wysokość składek, które podlegają odliczeniu w usłudze Twój ePIT powinna zostać sprawdzona zweryfikowana, o czym informuje Ministerstwo Finansów w komunikatach prasowych.

co zrobić jeżeli nie możesz się zalogować do usługi Twój e-PIT

Uwaga - rozliczanie kosztów w przypadku ulgi dla młodych

Jak należy rozliczyć koszty uzyskania przychodów w przypadku ulgi dla młodych - PIT zero? Pojawiają się różne interpretacje co do stosowania przepisów w tym zakresie. Zarówno w przypadku jednego stosunku pracy, umowy o pracę i zlecenie jednocześnie, dwóch umów o pracę oraz sytuacji, gdy podatnik złożył lub nie złożył oświadczenia o korzystaniu z ulgi.

Rozliczanie kosztów w przypadku ulgi dla młodych PIT zero

Rozlicz Twój e-PIT, wyślij e-Deklarację, a zwrot masz do 45 dni!

Jeśli chcesz uzyskać szybszy zwrot podatku w maksymalnym terminie do 45 dni, musisz zaakceptować treści przygotowanego Twojego e-PIT lub wysyłać e-deklarację! Jeśli samodzielnie nie zaakceptujesz lub nie wyślesz e-deklaracji – termin 45 dni biec będzie dopiero od 1 maja 2025 r., a zwrot otrzymasz dopiero 15 czerwca 2025 roku.

Czy możesz zapomnieć i nie rozliczyć PIT-37 lub PIT-38 do końca kwietnia (30 kwietnia 2025 r.)?

Do sytuacji wyjątkowych powinny należeć przypadki, w których podatnik nie kontroluje deklaracji PIT, w ogóle jej nie weryfikuje i nie sprawdza. W razie zapomnienia albo przeoczenia terminu usługa Twój e-PIT chroni podatnika przed karą za zapominalstwo. Dzięki temu osoby, które nie zatwierdzą PIT:

  •   Nie dostaną kary, jak miało to miejsce w latach poprzednich,
  •   Nie będą odpowiadały za błędy popełnione w związku z przenoszeniem danych z informacji od płatników – do deklaracji PIT-37 lub PIT-38.

Jednak w wielu sytuacjach opisanych powyżej może to się skończyć albo niepoprawnym rozliczeniem, wyższym podatkiem lub dużo późniejszym zwrotem. Pytanie czy warto? Skoro sprawdzić lub samodzielnie rozliczyć Twój e-PIT w Programie e-pity można w kilkanaście minut, a najprostsze przypadki nawet krócej.

Na każdym kroku możesz liczyć na podpowiedzi programu. Do dzieła!

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: