Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga dla młodych w PIT oraz jak z niej korzystać?

Na czym polega ulga bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia

Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W roku 2019 (rozliczenie do kwietnia 2020 r.) limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2019.

Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami w tym ulgi dla młodych do 26 roku życia. 
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2019 i wyślij PIT 2019 online >>

Zerowy PIT dla młodych oznacza w praktyce, że:

 1. Jeśli zarabiać będziemy 7127 zł brutto miesięcznie – podatek nie wystąpi, limit jest jednak roczny a zatem również krótsze umowy z wyższymi wynagrodzeniami nie podlegają pod podatek o ile tylko łącznie nie przekroczono 85.528 zł.

Przykład
Student zarobił 10.000 zł brutto w maju 2020 r. oraz 5000 zł brutto w kwietniu. Limit nie został przekroczony, całość wynagrodzenia zwolniona jest z podatku PIT.

 1. Do limitu liczone są wyłącznie wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia - oznacza to, że studenckie umowy stażowe, umowy o praktyki absolwenckie, zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia wypłacane na innej podstawie nie podlegają temu zwolnieniu,  
 2. W 2019 r. ulga w PIT liczy się dopiero od 1 sierpnia; oznacza to, że przychody wypłacone lub postawione do dyspozycji we wcześniejszym terminie zmuszają do poboru zaliczki, te wcześniejsze wynagrodzenia nie wpływają jednak na limit ulgi, czyli liczy się ją co do wynagrodzeń od 1 sierpnia, a nie za cały rok); limit za okres 1 sierpnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. jest zmniejszony i wynosi 35 636,67 zł, dopiero od 1 stycznia jest on pełen i jest to 85.528 zł.  
 3. Dla ustalenia limitu nie mają znaczenia koszty uzyskania przychodów, inne ulgi podatkowe, liczy się kwota brutto wynagrodzenia, jaka jest wpisana w umowie o pracę (zlecenie),
 4. Limit jest łączny dla wszystkich umów o pracę, zlecenie; podatnik musi pilnować, aby limitu nie przekroczyć,
 5. Do limitu wliczane są jedynie wynagrodzenia z stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia; nie wliczają się do niego również kwoty zwolnione z podatku na podstawie innych przepisów.

Przykład
Osoba młoda uzyskuje wynagrodzenie z umowy zlecenie w Polsce – 50.000 zł. Jednocześnie jeździ ona w delegacje i z tego tytułu otrzymała w roku 40.000 zł diet i innych świadczeń – Cała kwota 50.000 zł pozostaje zwolniona z podatku.

 1. W przypadku wynagrodzeń z pracy najemnej za granicą – rozliczana jest cała wartość brutto i do limitu nie można stosować kwoty obniżonej o 30% diety z tytułu pracy za granicą.

Przykład
Uzyskano 90.000 zł z pracy w Niemczech i 10.000 zł w Polsce. Limit ustala się dla całej kwoty. Opodatkowane będzie 100.000 – 85.528 zł = 14418 zł.

 1. Możliwe jest stosowanie kosztów uzyskania przychodów – wszystkich poza kosztami autorskimi – 50%. W efekcie jeśli będzie nadwyżka przychodów, to „zgromadzone wcześniej” koszty od wynagrodzenia wolnego od opodatkowania – będzie pomniejszać ten przychód – ale wyłącznie do wartości tego przychodu (innymi słowy nie będzie można wygenerować straty podatkowej. Pracownik może również zrezygnować ze zwolnienia dla młodych i stosować 50% koszty podatkowe do całości wynagrodzenia.

Przykład
W okresie styczeń – październik wynagrodzenie z umowy o pracę wynosiło 10.000 zł. Po przekroczeniu limitu 85,528 zł koszty jakie pracownik może rozliczyć to 10x 112,25 zł. Koszty przysługują za wszystkie miesiące a nie wyłącznie za te, w których przychody nie objęte ulgą dla młodych.

 1. Składki ZUS i zdrowotne również będą modyfikowane – składek ZUS obliczonych od przychodu zwolnionego z podatku nie będzie można odliczać w kolejnych okresach od dochodu, a składek zdrowotnych obliczonych od tego przychodu – nie będzie można odliczać od podatku. W przypadku jednak obliczania samej składki zdrowotnej w okresie korzystania ze zwolnienia może dojść do jej obniżenia. Gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie korzystał z tego zwolnienia, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki. Innymi słowy – gdyby hipotetyczna zaliczka na podatek była niższa niż składka zdrowotna – to ta składka jest obniżana do zaliczki hipotetycznej. W efekcie podatnik zarabiający niewielkie kwoty nie zapłaci ani podatku, ani też wysokiej składki zdrowotnej – bo będzie ona dodatkowo obniżona.
 2. Łączenie różnych źródeł przychodów nie ogranicza prawa do ulgi, tzn. możliwe jest np. prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzystanie z ulgi dla młodych w związku z umową o pracę. Oczywiście w stosunku do wynagrodzenia z umowy
 3. Jeśli podatnik będzie łączył wiele tytułów, to 50% kosztów autorskich nie zastosuje do żadnego z tych tytułów zatrudnienia

Przykład
Umowa o pracę rozliczana jest w ramach zerowego PIT dla młodych. Jednocześnie osoba ta posiada umowę o dzieło z wynagrodzeniem z tytułu przekazania praw autorskich. W stosunku do tej ostatniej kwoty nie ma możliwości korzystać z kosztów 50%, możliwe jest wyłącznie zastosowanie kosztów faktycznie poniesionych przez osobę młodą (czyli dokumentowanych dowodami księgowymi).

 1. Ulga dotyczy wyłącznie szeregu wynagrodzeń. Oznacza to, że opodatkowane (poza ulgą dla młodych) pozostaną np.:
  • Zasiłek chorobowy, macierzyński, rehabilitacyjny, dla bezrobotnych,
  • Kwoty odpraw, odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, za nieprawidłowe rozwiązanie umowy o pracę,
  • Niektóre świadczenia alimentacyjne na rzecz osób po 25 r.ż (gdy są pozasądowe, lub sądowe – ponad 700 zł miesięcznie),
  • część stypendiów.
 2. W stosunku do nadwyżki ponad 85.528 zł dopuszczalne jest korzystanie z kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie jeszcze do 8.000 zł dochodu (a nie przychodu, czyli po odliczeniu kosztów podatkowych) skorzysta z braku opodatkowania.

Umowy o prace i zlecenie realizowane do 1 sierpnia 2019 z wypłatami po 1 sierpnia a ulga dla młodych

Nowe zasady mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. Dochód uzyskany od danego dnia to nie tylko taki, który został wypracowany i wypłacony po 1 sierpnia, ale również taki, który wynika z czynności realizowanych przed 1 sierpnia, gdzie wypłata wynagrodzenia za takie czynności staje się wymagalna po 31 lipca. W efekcie umowy o prace, zlecenie itp. zawarte przed 1 sierpnia, z których przychód (dochód) uzyskany będzie dopiero po 31 lipca, objęte są ulgą. 

Dochód uzyskany to wyłącznie taki, który został otrzymany lub postawiony do dyspozycji pracownika lub zleceniobiorcy. Dochodem uzyskanym nie jest jeszcze samo roszczenie o wypłatę wynagrodzenia, bo takiego roszczenia nie trzeba traktować w ogóle jako przychód z tych umów. Ma to fundamentalne znaczenie przy wypłatach za czerwiec/lipiec 2019 r. lub za umowy realizowane wcześniej z odroczonym terminem płatności lub takie, co do których płatnik (pracodawca, zleceniodawca) będzie pozostawał w zwłoce. Akceptowalnym jest również aneksowanie umów w ten sposób, by pierwotny termin wypłat lipcowych przesunąć na sierpień - pozwoli to uniknąć podatku za dłuższy okres. 

Aby całość zwolnienia do takich wypłat zrealizowana była już w trakcie roku warto nie zapomnieć, by już 1 sierpnia - przed wypłatą wynagrodzenia - podatnik złozył oświadczenie o niepobieranie zaliczki na podatek. Wówczas również wynagrodzenia za okres przed 1 sierpnia będą już w trakcie roku wypłacane z pominięciem podatku dochodowego. 

Wniosek o ulgę bez PIT dla młodych – zerowy PIT do 26 roku życia

Osoba do 26 r. ż. może złożyć do płatnika (pracodawcy) wniosek o to, aby:

 • Od 1 sierpnia nie pobierał zaliczek na podatek. W przeciwnym razie zaliczki te będą pobierane, a zwrot tych pobranych kwot nastąpi na rzecz zatrudnionego przy jego rozliczeniu rocznym. W przypadku otrzymania oświadczenia, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, do końca miesiąca, w którym przychody uzyskane od tego płatnika od dnia 1 sierpnia 2019 r. podlegały zwolnieniu ; w efekcie płatnik musi wówczas kontrolować limit 35 636,67 zł, powyżej tego limitu – zaliczkę musi pobierać.
 • Od 1 stycznia 2020 r. dochodzi do sytuacji odwrotnej - zaliczki nie są pobierane automatycznie (czyli bez żadnego wniosku) do kwoty 85.528 zł, natomiast podatnik może złożyć wniosek o to, by były one pobierane przez płatnika już wcześniej; płatnik pobiera wówczas zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego; płatnik powinien kontrolować limit zwolnienia – jeśli wypłacane kwoty przychodu przekroczą 85.528 zł u tego pracodawcy, wówczas powinien on zacząć pobierać zaliczki na podatek.

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczek w PIT dla osób do 26 roku życia (PIT 0) znajdziesz bazie formularzy Programu e-pity online (baza formularzy > druk Wn-Ulga) lub programie fillUp na druki-formularze.pl.

Korzystam z ulgi bez PIT dla młodych do 26 lat – a PIT roczny

Jeśli podatnik będzie uzyskiwał wyłącznie przychody objęte ulgą dla młodych, to deklaracji rocznej składać nie musi.

Podatnik musi jednak skontrolować, czy przekroczony został limit ulgi dla młodych. Jeśli go przekroczył – deklarację PIT roczną należy złożyć. W deklaracji tej wykazuje się wówczas kwoty nadwyżki ponad limit 85,528 zł. Natomiast w rozliczeniu za 2019 r. - w deklaracji rocznej składanej w 2020 r.) należy wykazać:

 • Kwoty wynagrodzeń za okres styczeń – lipiec- na zasadach takich jak do tej pory, czyli standardowo rozliczyć swój PIT i dodać do nich
 • Kwoty wynagrodzeń za okres sierpień – grudzień – wyłącznie ponad wartość limitu przychodu 35 636,67 zł uzyskanego w tym właśnie okresie.

Jeśli płatnik (pracodawca) pobierał w 2019 lub 2020 r. od wynagrodzenia jakiekolwiek kwoty zaliczek, to deklarację roczną należy złożyć wykazując te kwoty – jest to bowiem podstawa do otrzymania nadpłaty tego podatku.

Natomiast płatnik wypełniając PIT-4R, PIT-11 – będzie musiał wskazywać całość wypłacanych wynagrodzeń – zarówno tych opodatkowanych, jak i zwolnionych z PIT w związku z zastosowaniem ulgi dla osób do 26 r. ż.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akcepuję