ABC podatki

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej na zasadzie liniowej lub na zasadach ogólnych kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: 

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to jednocześnie, że uzyskując przychody z wielu źródeł, podatnik nie może ponieść wydatku, a następnie odliczyć go od innego rodzaju przychodu ze względu na niski dochód w działalności gospodarczej lub poniesioną w niej stratę. 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Odliczenie nie dotyczy podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28) oraz kartą podatkową (PIT 16A).  

Odliczenie możliwe jest wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym poniesiono wydatki. Nie ma możliwości, tak jak w szeregu ulg podatkowych , przeniesienia go na kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie. 

Ulga odliczana jest od dochodu. W efekcie realna wartość korzyści podatkowej (czyli tyle ile faktycznie zostanie w kieszeni podatnika) to 12% poniesionego wydatku (dla opodatkowanego według skali 32% jeśli był on w II progu tej skali), 19% dla opodatkowanego według podatku liniowego.

Ulga na działalność sportową

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

 • klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. na rzecz klubu działającego na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku), na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy - tj. na:
  • realizację programów szkolenia sportowego,
  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, 
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
  • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
 • stypendium sportowego - rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej;
 • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową (czyli mniejszej niż masowa imprezy sportowej), o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171), tzn.  niebędącej taką imprezą, która mając na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana jest na: 
  • stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300, 
  • terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000; 

O kategorii imprezy sportowej decydować będzie ostateczna ilość miejsc przeznaczonych przez organizatora, a nie wielkość obiektu, tzn. jeśli przewidziane będzie mniej miejsc na dużym obiekcie - ulga będzie możliwa do rozliczenia. 

Odliczenie dopuszczalne jest w sytuacji dokumentowania wydatków dowodami ich poniesienia spełniającymi warunki co do tego, kto, komu ile kiedy i za co zapłacił (tj. że dany podmiot spełnia warunki rozliczenia danego wydatku w ramach ulgi).  

Odliczenie możliwe jest wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym poniesiono wydatki. Nie możliwości, tak jak w szeregu ulg podatkowych , przeniesienia go na kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie. 

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. 

W przypadku skorzystania z odliczenia kosztów możliwe jest również zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych związanych z tymi wydatkami. 

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Finansowanie działalności kulturalnej - warunki odliczenia 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie: 

Odliczenie możliwe jest wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym poniesiono wydatki. Nie ma możliwości, tak jak w szeregu ulg podatkowych, przeniesienia go na kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie. 

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. 

W przypadku skorzystania z odliczenia kosztów możliwe jest również zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych związanych z tymi wydatkami. 

Działalność naukowa i szkolnictwo - warunki

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na: 

 • stypendia, o których mowa w: 
  • art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tj. za wyniki w nauce lub w sporcie lub stypendium naukowe przyznane doktorantowi, 
  • art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.10) ), tj. w odniesieniu do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020,
 • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie - tj. opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach;
 • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią;
 • sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią;
 • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzonego przez tę uczelnię - pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią. 
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę nie przysługuje podatnikowi będącemu założycielem uczelni niepublicznej. 

Koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. 

Odliczenie możliwe jest wyłącznie w zeznaniu podatkowym roku, w którym poniesiono wydatki. Nie ma możliwości, tak jak w szeregu ulg podatkowych, przeniesienia go na kolejne lata i odliczanie dopiero po czasie. Brak dochodu w danym roku powoduje, że ulga przepadnie. 

Podatnik korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu. 

W przypadku skorzystania z odliczenia kosztów możliwe jest również zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych związanych z tymi wydatkami. 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: