ABC podatki

Ulga dotyczy wszystkich podatników opodatkowanych według skali podatkowej (PIT 36, PIT 37) oraz liniowo (PIT 36L). 

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w: 

 1. alternatywnej spółce inwestycyjnej lub 
 2. spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji), 
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika 

– do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Czym jest alternatywna spółka inwestycyjna?

Taka spółka zdefiniowana jest w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595) i jest to alternatywny fundusz inwestycyjny, inny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.

Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie: 

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • spółki akcyjnej 
 • spółki europejskiej; 
 • spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska. 

Wyłącznym przedmiotem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Warunki ulgi inwestycyjnej

Ulga wymaga zawarcia umowy na co najmniej dwa lata z alternatywną spółką inwestycyjną (z formalnym wymogiem aby wspólnik w tym podmiocie nabył udziały za środki unijne dla venture capital), która nie jest dla podatnika podmiotem powiązanym. 

Przyglądając się uldze bardziej szczegółowo, odliczenie przysługuje, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

 • wspólnikiem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Rzeczypospolitej Polskiej; do takich środków należą: 
  • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
  • niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d: a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego, b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 
  • środki na realizację wspólnej polityki rolnej; 
  • środki przeznaczone na realizację: 
   • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg), 
   • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, 
   • Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009,
   • Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004– 2009;
 • podatnik zawarł z alternatywną spółką inwestycyjną umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub wspólnej inwestycji alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której alternatywna spółka inwestycyjna nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji);
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej, o których mowa w ust. 1, ta alternatywna spółka inwestycyjna i spółka kapitałowa nie była z podatnikiem podmiotem powiązanym; 
 • podatnik będzie posiadał udziały (akcje), przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.  

Jeśli podatnik utrzymywał udziały (akcje) przez krócej niż 24 miesiące, to jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej. 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-10

Pobyt poza Polską nie zapewnia ulgi na powrót

Przebywanie przez kilka lat za granicą może nie wystarczyć, by uzyskać prawo do skorzystania z ulgi na powrót.

2024-05-10

Notarialna forma darowizny zwalnia z obowiązku składania druku SD-Z2

Darowizna firmy między członkami najbliższej rodziny korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

2024-05-05

Noclegi zapewniane kontrahentom kosztem przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów racjonalnie uzasadnione wydatki ponoszone za inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: