ABC podatki

Ryczałt od przychodów zagranicznych nie jest typową ulgą podatkową. Stanowi metodę płacenia podatku w stałej wysokości, niezależnie od tego, ile po zmianie rezydencji podatkowej na polską - zarobi podatnik za granicą. Nie obejmuje on przychodów krajowych - osiąganych na terytorium Polski, które rozliczane są zgodnie z ogólnymi regułami. 

Ryczałt płaci podatnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. do końca stycznia roku po roku podatkowym przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski i podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie (Za cały okres opłacania ryczałtu) o wyborze opodatkowania ryczałtem łącznie z certyfikatem rezydencji lub innym dowodem  dokumentującym miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie pięciu z sześciu lat podatkowych poprzedzających dany rok,
 2. nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez te 5 z 6 lat.
Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają przychody uzyskane poza Polską w okresie od początku roku, w którym złożono powyższe oświadczenie. Dodatkowy podatek płacić należy z tytułu zysków w zagranicznej jednostce kontrolowanej (zyski w takiej jednostce opodatkowane są 19% podatkiem w Polsce).

Przychodów zagranicznych nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podlegającymi opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie i nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych oraz księgach podatkowych, przy czym podatnik jest obowiązany posiadać dowody niezbędne do ustalenia pochodzenia, wysokości oraz okresu uzyskania przychodów zagranicznych. 

Ryczałt wynosi 200.000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych.

Podatnik jest obowiązany wpłacić ryczałt w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Policz dokładny podatek PIT w Programie e-pity 2023
Nie musisz liczyć podatku PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia składek ZUS i zdrowotnych oraz zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia składek ZUS i zdrowotnych wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij Twój PIT online

Jeżeli podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie roku podatkowego, wysokość ryczałtu ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których podatnik podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym roku podatkowym. 

Podatnik jest obowiązany do poniesienia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli wydatki, o których mowa w ust. 1, poniesione w roku podatkowym przekraczają 100 000 zł, nadwyżka ponad tę kwotę podlega uwzględnieniu w kwocie wydatków poniesionych w kolejnych latach podatkowych. 

Podatnik składa urzędowi skarbowemu pisemne oświadczenie o poniesieniu wydatków, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, przy czym przepis art. 45 ust. 1b stosuje się odpowiednio. 

Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10 kolejnych lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem: 

 1. od początku roku podatkowego, w którym złożył oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem – jeżeli w terminie do końca stycznia tego roku podatkowego złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem według ustalonego wzoru, przy czym przepis art. 45 ust. 1b stosuje się odpowiednio; 
 2. z końcem roku podatkowego poprzedzającego rok: a) w którym przeniósł miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo b) za który nie wpłacił w terminie w całości lub części ryczałtu za rok podatkowy, albo c) w którym nie poniósł wydatków, o których mowa w art. 30m ust. 1. Art. 
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Do członka rodziny podatnika podlegającego opodatkowaniu ryczałtem przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio, przy czym: 

 1. ryczałt od przychodów zagranicznych uzyskanych przez członka rodziny podatnika wynosi 100 000 zł za rok podatkowy; 
 2. członek rodziny podatnika nie jest obowiązany do ponoszenia wydatków,
 3. członek rodziny podatnika traci prawo opodatkowania ryczałtem również z dniem utraty prawa do opodatkowania ryczałtem przez podatnika 
 4. w przypadku śmierci podatnika lub utraty statusu członka rodziny podatnika, począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym okoliczności te wystąpiły: 
  1. ryczałt od przychodów zagranicznych uzyskanych przez członka rodziny podatnika wynosi 200 000 zł za rok podatkowy, 
  2. członek rodziny podatnika jest obowiązany do ponoszenia wydatków, o których mowa w art. 30m ust. 1. 2. 

Przez członka rodziny podatnika, o którym mowa w ust. 1, rozumie się małżonka oraz dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1. 

Ryczałt podatkowy - kalkulator

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-02-23

Twórca rozliczy autorskie koszty podatkowe do pięciu lat wstecz

Pracownik, który w ramach stosunku pracy jest twórcą utworów będących przedmiotem prawa autorskiego, może skorygować roczne zeznania podatkowe.

2024-02-23

Powrót do Polski nie zawsze z ulgą podatkową

Ulgą na powrót objęte są tylko przychody ze źródeł wprost wskazanych w ustawie o PIT. Nie ma wśród nich przychodów z prywatnego najmu nieruchomości.

2024-02-23

Po rozwiązaniu umowy zwrot PCC nie przysługuje

Rozwiązanie umowy dożywocia nie uprawnia do odzyskania podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przy jej podpisaniu.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy