ABC podatki
Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

Ulga na edukację zawodową obowiązuje w rozliczeniu za lata 2019 - 2023. Darowizny z lat wcześniejszych nie mogą wykorzystywane w rozliczeniu podatkowym. Ulga przypisana jest wyłącznie osobom prowadzącym działalność gospodarczą - takie osoby mogą dokonywać darowizn na rzecz edukacji zawodowej - rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nie oznacza to jednak, że ulga przypisana jest do odliczenia wyłącznie od zarobków z działalności gospodarczej. Podatnik dowolnie może odliczać równowartość darowizny od własnych przychodów.

Odliczenie od dochodu dotyczy darowizn na cele kształcenia zawodowego, przekazanych publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe (o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe), oraz publicznym placówkom i centrom (o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy). Istnieje górny limit odliczenia – łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego, pożytku publicznego i krwiodawstwa, ich łączna wysokość nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Policz dokładnie odliczenie darowizny edukacyjnej w Programie e-pity 2023
Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij Twój PIT online

Na jakie szkoły można przekazać darowiznę, żeby uzyskać ulgę podatkową – edukacyjną?

Darowizny przekazywać można wyłącznie na rzecz wybranych szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Ulga przysługuje, gdy darowizna przekazana zostanie na rzecz określonych szkół prowadzących  kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (patrz – tabela).

Rodzaj szkół publicznych, na które przekazać można darowiznę

Dodatkowe warunki po stronie szkoły, aby korzystać z ulgi podatkowej

Szkoły artystyczne

 

Pięcioletnie technikum

Do szkoły mogą być przyjmowane osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte kształceniem specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia

dwuletnią branżową szkołę II stopnia,

Do szkoły mogą być przyjmowane osoby pełnoletnie i niepełnoletnie

szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku

Publiczna placówka lub centrum będące placówkami kształcenia ustawicznego, placówkami kształcenia praktycznego oraz ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

 

Dopuszczalne jest, by placówka posiadała szerszy zakres kształcenia (np. liceum, które posiada również status szkoły policealnej). Nie ma znaczenia forma (dzienna, wieczorowa, zaoczna), w jakiej odbywać się może kształcenie w placówce.

UWAGA

Ulga z tytułu darowizny na cele edukacyjne w żaden sposób nie jest uwarunkowana tym, że w danej szkole uczy się dziecko podatnika albo że uczy się w niej sam podatnik. Możliwy jest zatem wybór szkoły i wpłacenie pieniędzy (przekazanie darowizny rzeczowej) na jej rzecz nawet jeśli nie występują żadne związki podatnika z daną placówką lub np. związki polegają na sentymencie podatnika do danej szkoły (np. wiele lat temu podatnik uczył się w danej szkole).  

Darowizny rozliczane w ramach ulgi przekazywać można wyłącznie szkołom publicznym. Szkoły prywatne nie skorzystają z możliwości ich dotowania. Podobnie, standardowe szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące – nie uzyskają darowizny, którą można odliczyć od dochodu.

Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

Darowizny na radę rodzicielską, komitet rodzicielski

Darowizny przekazane muszą być na cele kształcenia zawodowego i taki cel powinien ustalony zostać na umowie darowizny. Darowizny na radę rodzicielską lub komitet rodzicielski nie uprawniają do odliczenia, gdyż nie są darowiznami na cele kształcenia zawodowego.

Darowizna w naturze na rzecz szkoły

Odliczenie darowizny od dochodu możliwe jest wyłącznie gdy jej przedmiotem są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat. Ulga podatkowa nie przysługuje w przypadku darowizn pieniężnych nawet jeśli te zostaną przekazane na cele edukacji zawodowej. Podatnik ma możliwość posiadane środki wydać sam na pomoce dydaktyczne lub określone środki trwałe, a następnie przekazać je wybranej placówce dydaktycznej.

W umowie darowizny warto wskazać, że przedmiotem darowizny są składniki majątku kompletne i zdatne do użytku, a strony zgodnie uznają, że nie mogą być starsze niż 12 lat.

Darowizna z działalności a dochód z innych źródeł

Odliczenia dokonuje się od dochodu podatnika, a zatem od łącznej kwoty zarobków pochodzących ze wszystkich źródeł przychodów. Nie istnieje zatem ograniczenie, aby odliczenia można dokonać wyłącznie od dochodu pochodzącego z działalności gospodarczej.

Dopuszczalne będzie również, aby podatnik posiadający wiele źródeł przychodów, darowizny dokonał w ramach działalności opodatkowanej liniowo lub ryczałtem, a odliczenia dokonał – od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych. Zatem złożyłby np. PIT-36L lub PIT-28, gdzie darowizny nie wykaże (bo jego dochód z działalności jest niewielki) oraz dodatkowo deklarację PIT-37 w związku z umową o pracę, w której kwotę darowizny odliczy od dochodu.

Przepis wskazuje, że prawo do odliczenia darowizny na cele edukacji zawodowej przysługuje podatnikom osiągającym przychody ze źródła – działalność gospodarcza. Z takiego brzmienia przepisu można uznać, że darowany nie musi być majątek firmowy. Dopuszczalne jest, aby osoba prowadząca działalność kupiła prywatnie sprzęt, a następnie przekazała go na cele edukacji darowizną. 

Darowizna a strata lub niski dochód. Przeniesienie darowizny na lata kolejne

Ulgi nie przenosi się na lata kolejne, jeśli podatnik nie skorzysta z odliczenia – ulga przepada.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Darowizna a koszty uzyskania przychodów

Standardowo darowizna na cele edukacyjne ma dotyczyć majątku stanowiącego elementy przedsiębiorstwa. Istnieją jednak ograniczenia co do takich darowizn, które wpłyną na przekazywanie sprzętu i na korzystanie z ulgi. Z drugiej strony ma to być majątek, który nie był zaliczony do kosztów podatkowych, a więc może on nie pochodzić bezpośrednio z majątku firmy podatnika. 

Zasadą jest, że przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych składników majątku, które nabywa, a następnie przekazuje w darowiźnie. Zasada ta nie jest jednak jednolita. Odnosi się ona bowiem do składników majątku będących towarami handlowymi lub materiałami. Podatnik, który zdecyduje się przekazać takie składniki majątku darowizną – musi wyksięgować ich zakup z kosztów. 

Inna jest zasada w przypadku przekazania wyposażenia – tu regułą jest, że darowizna nie powoduje wykreślenia z kosztów jeśli podatnik udowodni, że dany składnik majątku był wykorzystywany w firmie przed darowizną w związku z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jeszcze inna jest zasada w sytuacji środków trwałych – w ich przypadku do kosztów trafiają odpisy amortyzacyjne, a darowizna wpływa wyłącznie na zakończenie amortyzacji. Innymi słowy od dnia wykonania darowizny, środek trwały (lub wartość niematerialna i prawna) nie jest wykorzystywany w działalności, a zatem nie przysługuje od tego dnia prawo do dalszego amortyzowania go. Wcześniejszych odpisów nie trzeba wykreślać z kosztów.

Po dokonaniu darowizny jej wartość podlega zatem odliczeniu od dochodu, jeżeli nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów lub nie została odliczona od dochodów opodatkowanych liniowo lub nie została odliczona od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W efekcie podatnicy mogą przekazywać w darowiźnie wyłącznie składniki majątku zaliczone do środków trwałych. W przypadku pozostałych składników ulga nie będzie przysługiwała chyba, że wcześniej podatnik wykreśli koszt, który został rozliczony w działalności gospodarczej. 

W efekcie warto skorzystać na uldze w przypadku posiadania w firmie zamortyzowanego sprzętu, który nie będzie w niej dalej wykorzystywany (np. zmiana na nowy), a który jest zdatny do używania, a od jego nabycia nie minęło 12 lat. W takiej sytuacji podatnik nie tylko miał prawo rozliczyć w kosztach odpisy amortyzacyjne, ale również odliczyć od dochodu ulgę podatkową.

Wydaje się również, że podatnicy mogą przekazywać wyposażenie, którego rozliczenie w kosztach nastąpiło przed więcej niż 5 pełnymi latami. Podatnik nie musi go bowiem wykreślać z kosztów i dokumentować, że składnik majątku do takich kosztów trafił (bo rozliczenie kosztów przedawniło się). 

Ograniczenie nie będzie natomiast dotyczyć podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tu bowiem zarówno towary i materiały, jak i wyposażenie oraz środki trwałe (wartości niematerialne i prawne) nie są wliczane do kosztów – mogą być zatem bez kłopotu przekazywane darowizną, a w efekcie podatnik może korzystać z ulgi.

Wymagane dokumenty, zasady wykazania ulgi edukacyjnej

Darowiznę odliczać można w PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT- 28. Z darowizny nie skorzystają osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej.  Ulgę wykazuje się w załączniku PIT/O podając kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Do skorzystania z ulgi wymagane jest posiadanie przez darczyńcę (przedsiębiorcę) dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. W praktyce przedsiębiorca powinien posiadać pisemną umowę darowizny, w której w/w dane zostaną zawarte.

Wartość darowizny powinna opierać się o wartość rynkową objętych nią rzeczy i praw. W przypadku rzeczy używanych wycena darowizny w wartości nierynkowej powinna wynikać powinna z określonego stanu przedmiotów (np. jej wartość wyższa od rynkowej powinna zostać udokumentowana poprzez bardzo dobry stan przekazywanych składników majątku). 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-10

Pobyt poza Polską nie zapewnia ulgi na powrót

Przebywanie przez kilka lat za granicą może nie wystarczyć, by uzyskać prawo do skorzystania z ulgi na powrót.

2024-05-10

Notarialna forma darowizny zwalnia z obowiązku składania druku SD-Z2

Darowizna firmy między członkami najbliższej rodziny korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

2024-05-05

Noclegi zapewniane kontrahentom kosztem przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów racjonalnie uzasadnione wydatki ponoszone za inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: