Podatnicy, którzy uzyskują przychody z zagranicy z szeregu państw mają obowiązek wykazać zagraniczne przychody w Polsce a zagraniczny podatek w odpowiedni sposób wykazać w deklaracji PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG. Odliczając zagraniczny podatek od podatku ustalonego w Polsce od całości zarobków, stosuje się w takim przypadku tzw. metodę kredytu podatkowego – zwaną też proporcjonalnym odliczeniem. Jest ona mniej korzystna dla podatników niż tzw. metoda zwolnienia z progresją, przy której zagraniczne przychody nie podlegają w Polsce opodatkowaniu. Po zastosowaniu tej mniej korzystnej metody opodatkowania można jednak dodatkowo zastosować ulgę abolicyjną, która wyrównuje obie zasady.

W roliczeniu za rok 2021 ulgaabolicyjna przysługuje:

  • do wartości 1360 zł (tzn. że odliczenie nie może przekroczyć wysokości kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT),
  • jest nielimitowana kwotowo tak jak do tej pory - wyłącznie w przypadku podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub na podstawie umowy o zarządzanie lub kontrakt menedżerski), jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Policz dokładnie ulgę abolicyjną w Programie e-pity 2021

Nie musisz liczyć ulgi abolicyjnej za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi abolicyjnej w PIT kompleksowo. Ulgę abolicyjną wylicz w Programie e-pity 2021 i wyślij Twój PIT 2021 online >>

Jak wybrać właściwą metodę unikania opodatkowania i czy można wybierać dowolnie?

Dla rozliczenia zarobków zagranicznych stosuje się wyłącznie jedną z zasad unikania podwójnego opodatkowania. Nie można zatem zastosować dowolnej z nich. Albo stosujemy tzw. zwolnienie z progresją, albo kredyt podatkowy (odliczenie proporcjonalne) i przy jej wyliczeniu korzystamy dodatkowo z ulgi abolicyjnej.

Jak wykazać ulgę abolicyjną?

Wykazujemy ją stosując:

Z ulgi abolicyjnej skorzystać mogą również podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28) oraz podatku liniowego (PIT-36L).

Jeżeli korzystamy z ulgi abolicyjnej, to kwotę ulgi należy wykazać w załączniku PIT/O, natomiast przychody zagraniczne – w PIT-36 oraz PIT/ZG. Przychody, które wykazujemy jako osiągnięte za zagranicą, podlegające opodatkowaniu w Polsce (do których stosujemy metodę proporcjonalnego odliczenia/kredytu podatkowego) trafiają do PIT-36 w pole dochody/straty podatnika (część E PIT-36). Jednocześnie należy je wykazać w PIT/ZG – wiersz C – dochód o którym mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT. Kwoty te będą sobie równe. Dochody osiągnięte w Polsce trafiają do części E PIT-36 – często będą się one sumowały w jednej pozycji z przychodami zagranicznymi. Na załączniku PIT/O wykazujemy wyłącznie ulgę abolicyjną, czyli już kwotę obliczonego odliczenia, będącego różnicą między zastosowaniem zwolnienia z progresją i proporcjonalnego odliczenia.

Jak obliczać ulgę abolicyjną i odliczać podatek zagraniczny u podatnika rozliczającego się samodzielnie – przykład

Podatnik zarobił na czysto (dochód) w Polsce na podstawie umowy o pracę 40.000 zł, a we Francji na umowę o pracę - 70.000 zł. Podatek, jaki zapłacił za granicą wyniósł 10.000 zł. Jego rozliczenie wygląda następująco:

Dochód Polski może obniżyć o krajowe koszty uzyskania przychodów – 250 zł miesięcznie (dla pracownika dojeżdżającego 300 zł miesięcznie) oraz o składki ZUS pobrane przez zakład pracy.

Dochód zagraniczny przyjmuje się w kwocie, która widnieje na zagranicznych zestawieniach przychodów rocznych. Jeśli ich nie ma – należy sumować kwoty z poszczególnych dowodów wypłat – np. miesięcznych, tygodniowych. Kwotę obniża się o zagraniczne składki ubezpieczeniowe oraz 30% diet, przysługujących za każdy dzień przebywania w stosunku pracy za granicą. Dla Francji dieta wynosi 50Euro – pracownik był przez 150 dni w trakcie umowy o pracę. Odliczenie wynosi 50x0,3 = 15 euro za każdy dzień. Od kwoty wypłaconej na rękę pracownikowi odejmujemy 15x 150 = 2250 Euro. Po powyższych dwóch odliczeniach należy dokonać przeliczenia przychodu na złotówki – po kursie średnim NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień uzyskania wynagrodzenia. Po przeliczeniu można dodatkowo obniżyć kwotę o miejscowe koszty uzyskania przychodów (takie same, jak dla pracowników krajowych).

Obliczenia ulgi abolicyjnej dokonujemy w 2 krokach:

1. Obliczamy polski podatek ustalając go od całości wynagrodzenia (polskiego i zagranicznego).

W przypadku podatnika przekroczony zostanie pierwszy próg skali podatkowej.
70.000 +40.000 = 110.000 zł podatek wyniesie 14 539 zł 76 gr + (32% z nadwyżki ponad 85.528, czyli 32% x 24472 zł) = 14 539 zł 76 gr + 7831,04 = 22 370,8 zł.
Kwotę wolną w tym przypadku ustala się według wzoru: 525,12 - (525,12 x 24472/41472) = 525,12-309,86 = 215,26 zł
Podatek wyniesie 22370,8-215,26 = 22 155,54, czyli po zaokrągleniu 22156 zł.

Obliczamy dopuszczalny górny limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Podatku zapłacono 10.000 zł (po przeliczeniu go na złotówki – przeliczenia dokonuje się tym samym kursem, którym przelicza się przychód podatnika), niemniej odliczyć można wyłącznie tę część podatku obliczonego od łącznego przychodu, która przypada na dochód zagraniczny. W tym celu stosuje się wzór:

Przychód zagraniczny/przychód polski i zagraniczny x podatek od całości przychodów = 70.000/110.000 x 22156 = 14 099,27 zł. Limit jest wyższy niż kwota zapłaconego podatku, w efekcie odliczyć od polskiego podatku można całą wartość podatku zapłaconego we Francji.

Podatek ostatecznie wyniesie: 22156 – 10.000 zł = 12156 zł.

2. Obliczenie ulgi abolicyjnej
W tym celu należy ustalić jaki podatek należałoby zapłacić, gdyby zastosowanie znalazła metoda zwolnienia z progresją. Różnica jest właśnie równa uldze abolicyjnej.
Przy metodzie zwolnienia z progresją stosuje się następującą metodę obliczeń:
Przychód polski x (podatek od całości/przychód z obu krajów x 100%) = 40.000 x (22156/110000x100%) = 40.000 x 20,14% = 8056 zł.

Ulga abolicyjna wyniesie 12156 – 8056 zł = 4100 zł.

Za 2021 r. ulga zostanie zmniejszona z 4100 zł do 1360 zł. 

Jak obliczać ulgę abolicyjną i odliczać podatek zagraniczny u podatnika rozliczającego się wspólnie z małżonkiem – przykład

Podatnik zarobił na czysto (dochód) w Polsce na podstawie umowy o pracę 40.000 zł, a we Francji na umowę o pracę - 70.000 zł. Małżonek w Polsce zarobił 40.000 zł, a we Francji – 78.000 zł. Podatek, jaki zapłacił za granicą wyniósł 10.000 zł. Jego rozliczenie wygląda następująco:

Podstawa obliczenia:
40.000+78.000+40.000+70.000 = 228.000 / 2 = 114.000 zł (wynika to z rozliczenia się małżonków wspólnie).

1. Podatek polski od całości przychodów:

114.000 x (32% od nadwyżki ponad 85528 + 14 539 zł 76 gr zł) = 23 650,8 - kwota wolna
kwota wolna => 525,12 - (525,12 x 28472/41472) = 164,61
23650,8 - 164,61 = 23 486,19 x 2 (łączny podatek oblicza się jako podwójna wartość podatku obliczonego odporowy łącznych dochodów małżonków, zatem mnoży się podatek razy dwa) => podatek łącznie wyniesie 46 972,38 zł

 Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia:

Obliczamy dopuszczalny górny limit odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Podatku zapłacono 10.000 zł (po przeliczeniu go na złotówki – przeliczenia dokonuje się tym samym kursem, którym przelicza się przychód podatnika), niemniej odliczyć można wyłącznie tę część podatku obliczonego od łącznego przychodu, która przypada na dochód zagraniczny. W tym celu stosuje się wzór:

Przychód zagraniczny/przychód polski i zagraniczny x podatek od całości przychodów = 148.000 / 228.000 x 23486,19  = 15245,42. Limit jest wyższy niż kwota zapłaconego podatku, w efekcie odliczyć od polskiego podatku można całą wartość podatku zapłaconego we Francji.

Podatek do zapłaty 46972,38 – 20000 (2x10.000) = 26972,38

2. Obliczenie ulgi abolicyjnej:

W tym celu należy ustalić jaki podatek należałoby zapłacić, gdyby zastosowanie znalazła metoda zwolnienia z progresją. Różnica jest właśnie równa uldze abolicyjnej. Przy metodzie zwolnienia z progresją stosuje się następującą metodę obliczeń
stawka podatkowa  => 46972,38 /228.000 x 100% = > 20,60%
80.000 x 20,60% = 16480 zł
Różnica  (ulga abolicyjna)
26972,38 - 16480 => 10 492,38 zł.

Podział ulgi abolicyjnej w proporcji na małżonków - odpowiednio do zarobków zagranicznych, czyli tych, do których znajduje zastosowanie ulga abolicyjna:

Mąż 78/148 x 10492,38 => 5 529,77 => 1360 zł

Żona 70/148 x 10492,38 => 4 962,61 => 1360 zł

Alternatywna metoda obliczania ulgi abolicyjnej – wyrok WSA

W wyroku z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1290/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że ustawodawca w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazał, że dla ustalenia odliczanych kwot podatku zagranicznego, podatnik ma prawo stosować odpowiednio obliczane kwoty z tytułu wspólnego rozliczenia. W ocenie Sądu, ustawodawca wyraźnie posłużył się sformułowaniem, że to podatnik (a nie małżonkowie) odlicza kwoty proporcjonalnie obliczonego podatku zapłaconego za granicą. Tym samym, to podatnik uprawniony do ulgi abolicyjnej – oprócz wspólnego obliczenia podatku z małżonką – musi samodzielnie obliczyć podatek, a następnie ustalić wartość odliczanego proporcjonalnie podatku. Taka kwota podlega następnie odliczeniu od wspólnego podatku małżonków – określonego stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ostatecznie podatnik sam musi podjąć decyzję, czy zastosuje w rozliczeniach metodę odliczania proporcjonalnego u obu małżonków wyliczonej wspólnie ulgi, czy też metodę prezentowaną w wykładni sądu.

Stosując tę metodę w powyższym przykładzie opodatkowania obojga małżonków, łączny podatek wyniósłby tak jak wcześniej 46 972,38 zł. Po zastosowaniu proporcjonalnego odliczenia podatek wyniósłby 46 972,38 zł – 20000 (2x10.000) = 26972,38 zł. U każdego podatnika ulgę należałoby natomiast obliczać osobno. Oznacza to, że dla celów jej obliczenia należałoby ustalić podatek przy zastosowaniu obu metod osobno dla podatnika i osobno dla małżonka tak, jakby rozliczali się w deklaracji podatkowej zupełnie osobno – a dopiero taką różnicę odjąć u każdego z nich od powyższej kwoty podatku do zapłaty.

Uwaga!
Wprowadzenie umowy MLI w szerokim zakresie nakazuje stosować metodę proporcjonalnego odliczenia, w efekcie czego ulga abolicyjna znajdzie znacznie szersze zastosowanie niż w latach wcześniejszych. 

2021-10-14

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej zostaje

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej będzie możliwy do wysokości składek ZUS i zdrowotnych.

2021-10-05

Ulga dla samotnych rodziców obejmie liniowców i ryczałtowców

Efektem zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu będzie możliwość korzystania z przywilejów podatkowych samotnych rodziców płacących ryczałt lub podatek liniowy.

2021-10-05

Ulga dla klasy średniej utrudni pracę księgowym

Wprowadzana w trakcie prac sejmowych zmiana w uldze dla klasy średniej komplikuje znacząco rozliczenia podatku i ulgę podatkową dla klasy średniej.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję