ABC podatki

Osoby, które zdecydowały się na oszczędzanie pieniędzy w ramach PPK muszą uważać na kwestie podatkowe z nimi związane. Oszczędności w ramach PPK polegają na gromadzeniu środków na poczet przyszłych wypłat, pochodzących:

 • w części finansowanej przez pracodawcę (opłata podstawowa 1,5% wynagrodzenia opłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia),
 • w części finansowanej przez zatrudnionego (opłata podstawowa do 2% i opłata dodatkowa do 2%),
 • z budżetu państwa (opłata powitalna 250 zł i opłata coroczna 240 zł).
Policz dokładnie ulgę PPK w Programie e-pity 2023
Nie musisz liczyć ulgi PPK w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojej ulgi PPK oraz zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgę PPK wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij Twój PIT 2023 online

Po zawarciu umowy o zarządzanie PPK w przedsiębiorstwie warto pamiętać, że:

 • wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; inaczej jest w zakresie składek finansowanych przez zatrudnionego - wynagrodzenie najpierw w całości podlega składkom ZUS, a następnie odejmuje się od niego składkę na PPK, sa więc “ozusowane”;
 • wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający są podstawą do naliczenia podatku (zarówno od składki podstawowej jak i dodatkowej pobierana będzie z wynagrodzenia netto pracownika zaliczka na podatek)
 • od składek finansowanych przez pracownika pobierane są zaliczka na podatek jak i składki ZUS - . Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Wypłaty z PPK a podatek PIT i deklaracja roczna PIT za 2023 rok

Generalną zasadą jest, że środki na PPK trafiają po ich wcześniejszym opodatkowaniu. Składki finansowane przez pracodawcę zostaną doliczone do przychodu pracownika i powinny zostać ujęte w wartościach z PIT-11 - w ramach źródła przychodów, z których pochodzą (nie będzie osobnego wiersza w informacji podatkowej poświęconego PPK). Należy sprawdzić zatem czy po wprowadzeniu w zakładzie pracy PPK przychód brutto wykazany na  PIT-11 jest wyższy niż wynagrodzenie brutto z umowy o pracę o kwotę składki finansowanej przez zatrudniającego (jeśli nie, wówczas istnieje ryzyko, że pracodawca nie doliczył go i nie opodatkował).

Natomiast składki finansowane przez zatrudnionego z jego wynagrodzenia nie zostaną ujęte dodatkowo w PIT-11 - po prostu w momencie wypłaty wynagrodzenia odejmuje się je (pobiera) z wynagrodzenia netto.

Zatrudniony z tytułu oszczędzania w PPK nie uzyskuje ulgi podatkowej. Z opłaconymi składkami nie można postąpić tak jak ze składkami odkładanymi na IKZE - tzn. nie można PPK odliczyć od dochodu lub od podatku.  Wartość składek na PPK nie podwyższa również kwot składek ZUS (ubezpieczeniowych), które zatrudniony ujmuje i odlicza od dochodu w swojej deklaracji PIT. 

Skoro podatek został pobrany na “wejściu” w PPK, to “wyjście” z niego - powinno być neutralne podatkowo. Tak jest z reguły - tzn. wypłaty wykonywane zgodnie z wykorzystaniem PPK dokładnie tak, jak to jest zakładane nie są opodatkowane. niemniej jednak istnieje szereg przypadków, w których podatek wystąpi. I tak w zakresie wypłat bez opodatkowania: 

 1. Wolne od podatku pozostają kwoty dopłat rocznych i wpłat powitalnych do pracowniczych planów kapitałowych przyznawane na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Kwot tych nie należy dodawać do przychodów w deklaracji PIT.
 2. Wolne od podatku są dochody z tytułu uczestnictwa w związku z gromadzeniem środków na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego (tzn. do chwili wypłaty to co PPK zarobi inwestując zgromadzone środki - pozostaje poza podatkiem),
 3. Wolne od podatku są dochody z tytułu wypłaty środków zgromadzonych w PPK w przypadkach:
  1. osiągnięcia 60 r. .z (max 25% środków jednorazowo, reszta w ratach przez nie mniej niż 120 miesięcy),
  2. wpłaty środków na pokrycie do 100% wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego – (z obowiązkiem jednak zwrotu tych środków  do PPK) określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem art. 30a ust. 1 pkt 11a i 11b,
  3. jako tzw. świadczenie małżeńskie,
  4. jako wypłata do 25% środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka tego uczestnika PPK - tzn. przed osiągnięciem wieku 60 lat.
 4. wypłatą transferową środków (tj. do innego PPK, PPE).
 5. Podobnie nie trafią do opodatkowania:
  • wypłaty z PPK po śmierci jednego z małżonków - na rzecz małżonka zmarłego uczestnika PPK lub na rzecz innych osób uprawnionych;
  • wypłaty z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej, utworzonych w związku z posiadanym PPK (z wyjątkiem jednak przypadków wskazanych poniżej).
Najlepszy sposób na Twoje ulgi i odliczenia w PIT to Program e-pity®
Nie musisz liczyć ulgi i odliczeń w PIT za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twoich ulgi, odliczeń i zwrotu podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Ulgi i odliczenia wylicz w Programie e-pity 2023 i wyślij swój PIT 2023 online

PPK a PIT-8C lub PIT-8AR lub PIT roczny podatnika

Instytucja prowadząca PPK pobierze podatek ryczałtowy (19%) od wypłat w sytuacji, gdy: 

 • wypłata związana była z wkładem mieszkaniowym - w zakresie, w jakim uczestnik pracowniczego planu kapitałowego nie dokonał zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy zawartej z wybraną instytucją finansową;
 • gdy wypłaty będa realizowane po osiągnięciu 60 r. ż. - jeżeli wypłata będzie wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120 miesięcznych rat (na wniosek), albo z tytułu wypłaty jednorazowej - gdyby raty nominalne były niższe niż 50 zł.
 • od dochodu małżonka lub byłego małżonka uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu zwrotu dokonanego w związku z rozwodem (gdy nie dochodzi do transferu środków na PPK małżonka lecz są one zwracane w związku z orzeczeniem rozwodu).
 • od dochodu z tytułu zwrotu zgromadzonych środków dokonanego na podstawie art. 105 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (tzn. zwrot środków na żądanie przed terminem);
 • od dochodu małżonka lub byłego małżonka, z tytułu wypłaty 75% środków, które zostały mu przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, dokonanej po osiągnięciu przez niego 60 roku życia – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku;
 • od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego z tytułu wypłaty 75% środków zgromadzonych na rachunku w pracowniczym planie kapitałowym, które zostały przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunek lokaty terminowej, – jeżeli wypłata ta nastąpi w wyniku likwidacji rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunku lokaty terminowej albo nastąpi zmiana umowy takiego rachunku. 

W tych sytuacjach dojdzie do podwójnego opodatkowania tych pieniędzy - w momencie oszczędzania i w momencie ich wypłaty. Podatnik nie musi ujmować tych kwot w rocznym PIT - instytucja prowadząca PPK [pobierze podatek, nie wystawi podatnikowi z tego tytułu PIt-8C (całość podatku wykazać będzie musiała na PIT-8AR składanym jedynie do urzędu skarbowego). 

Podatek 19-procentowy pobierany jest we wszystkich tych przypadkach od dochodu, tzn. od kwoty uzyskanej ze zwrotu po obniżeniu co do zasady - o wydatki na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa lub wpłaty na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano zwrotu. W efekcie podatek nie jest liczony od całego wypłacanego kapitału. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

PPK koszt pracodawcy

Wpłaty dokonywane do pracowniczych planów kapitałowych, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem że zostaną odprowadzone w terminie wynikającym z przepisów. Oznacza to, że składki będą kosztem miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, jeżeli wpłata PPK nastąpi do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wynagrodzenie zostało wypłacone. W efekcie:

 • wynagrodzenie za czerwiec płatne w czerwcu -> składka stanowi koszt czerwca jesli PPK zostanie opłacone w czerwcu lub do 15 lipca
 • wynagrodzenie za czerwiec płatne do 10 lipca -> składka stanowi koszt czerwca jeśli PPK zostanie opłacone do 15 sierpnia.

W przypadku uchybienia temu terminowi do wpłat, do kosztów nie zalicza się niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, będą one kosztem w miesiącu, w którym będą one faktycznie zapłacone. Dodatkowo nie zalicza się do kosztów (niezależnie od terminu opłacenia) wpłat do PPK od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

czytaj także - odliczenie w PIT na emeryturę - IKZE
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: