Świadczenia z systemów emerytalnych innych krajów, otrzymywane przez polskich rezydentów podatkowych muszą zostać uwzględnione w trakcie rocznych rozliczeń PIT. Oznacza to, że osoba, która wykazuje całość swoich zarobków przed polskim urzędem skarbowym, powinna pamiętać także o zagranicznych emeryturach i rentach i świadczeniach z zagranicznych systemów socjalnych.
Sytuacja może być różna w zależności od systemu podatkowego (od państwa), z którego wypłata pochodzi. Wypłata może być prowadzona:

 • Poprzez czeki lub na zagraniczny rachunek bankowy polskiego emeryta (zgodnie z zagranicznymi zasadami wypłaty świadczeń),
 • Przelewem na polski rachunek bankowy.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Wypłata poprzez polski bank – na polski rachunek bankowy lub bezpośrednio do rąk podatnika

W przypadku przekazania do zagranicznego systemu emerytalnego do wypłaty rachunek polskiego banku, bank ten dokona weryfikacji świadczenia i pobierze w takcie roku zaliczkę na podatek dochodowy według właściwej, krajowej stawki podatkowej. Może to spowodować, że:

 • Bank pobierze zaliczkę zgodnie z polską stopą procentową 12% wypłaty – gdy zgodnie z umową z krajem wypłaty świadczenie opodatkowane jest w kraju wypłaty (rezydencji świadczeniobiorcy),
 • Bank zastosuje stopę procentową wynikającą z umowy zawartej przez Polskę z krajem, z którego pochodzi świadczenie,
 • Bank nie pobierze zaliczki na podatek, ponieważ z powyższej umowy wynika, że emerytura (lub inne świadczenie) nie jest w Polsce w ogóle opodatkowane.

Uwaga
Warto ustalić czy bank stosuje zasady z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz jak rozlicza zaliczki na podatek. Pomoże to w wyliczeniu podatku rocznego.

Zasadą będzie, że bank jako płatnik do poboru zaliczki na podatek dochodowy zastosuje stawkę krajową – 12% oraz po uzyskaniu od emeryta - przed pierwszą wypłatą świadczeń w danym roku – oświadczenia PIT-2a - obniży tę zaliczkę o 1/12 kwoty wolnej od podatku – czyli o 300 zł. Stosując stawkę krajową lub stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia bank może odliczyć już na etapie pobierania zaliczki na podatek – kwotę podatku zagranicznego, który pobierany został w kraju powstania świadczenia emerytalnego.

Po złożeniu PIT-2A do banku, postępować będzie on następująco:

 • Od wypłat do wartości 120.000 zł – pobierze zaliczkę na podatek według stawki 12% i obniży je o co miesiąc o 300 zł (w przypadku kilku wypłat w miesiącu zmniejszenie stosowane będzie jeden raz),
 • Od wypłat przekraczających 120.000 zł – pobierze zaliczkę na podatek według stawki 32%.

PIT-2A złożyć należy przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczął osiągać takie dochody. Następne oświadczenie złożyć można w kolejnym roku.

Jeżeli PIT-2A nie zostanie dostarczony – bank stosuje stawki podatkowe bez zastosowania miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek – 300 zł.

Bank może uwzględnić również szczególne zasady poboru zaliczki w przypadku oświadczeń ze strony odbiorcy o rozliczaniu się z podatków łącznie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko - począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie w tej sprawie. Spowoduje to dodatkowe obniżenie stawki podatkowej lub naliczenie wyższej kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenia te są zatem dla podatnika korzystne i należy je przekazywać do banku. Dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia o poborze podatku według stawki 32% - wyższej niż podstawowa (decyduje podatnik).

Płatnik rozlicza zaliczki na podatek z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W efekcie może dojść do przypadku, w którym od wypłat nie zostanie w ogóle pobrana zaliczka na podatek (zwolnienie z progresją) lub odliczony zostanie – udokumentowany na wniosek banku – podatek zagraniczny płacony od świadczenia w kraju obcym (proporcjonalne odliczenie).

PIT-11 powinien być wystawiony zarówno do wypłat świadczeń emerytalnych i rentowych z zagranicy, do których zastosowanie znajduje tzw. zasada zwolnienia z progresją, jak i w przypadku zasady proporcjonalnego odliczenia. W obu przypadkach bowiem występują określone konsekwencje wypłat, nawet tych zwolnionych z podatku w Polsce, o ile tylko podatnik – rezydent podatkowy posiada inne źródła przychodów w kraju.

Płatnik nie powinien wystawić informacji PIT-11 tylko w przypadku, gdyby w umowie z krajem wypłaty ustalono zasadę, zgodnie z którą emerytura (świadczenie społeczne) podlega opodatkowaniu jedynie w kraju powstania świadczenia i nie nalicza się od niej podatku w państwie zamieszkania odbiorcy (emeryta) – czyli w kraju wypłaty.

Z końcem roku (do końca lutego roku następującego po roku dokonywanych wypłat) bank wystawi świadczeniobiorcy PIT-11 – informację o wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Kwoty interesujące podatnika znajdą się w wierszu nr 4 części E: emerytury - renty zagraniczne. Z tytułu świadczeń emerytalnych nie występują podatkowe koszty uzyskania przychodów, nie nalicza ich ani płatnik, ani podatnik.

Nie ma (od 2017 r.) możliwości, by w miejsce PIT-11 bank przygotował deklarację PIT za podatnika nawet, jeśli wypłata z zagranicy jest jedynym jego źródłem przychodu. Nie można wystąpić do banku o sporządzenie deklaracji podatkowej za podatnika, nie można zatem uzyskać z banku PIT-40A.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Na podstawie PIT-11 podatnik musi sporządzić roczne rozliczenie podatkowe. Dla prawidłowego przygotowania PIT niezbędne jest ustalenie, czy:

 • Świadczenie na PIT-11 opodatkowane jest z uwzględnieniem zwolnienia z progresją; w takim przypadku obowiązek przygotowania rocznej deklaracji PIT wystąpi jedynie gdy w Polsce uzyskiwano inne przychody opodatkowane według skali podatkowej (podatek 12-32%); gdy takich innych przychodów w Polsce nie ma, wówczas deklaracji rocznej nie trzeba przygotowywać; jeśli podatnik zmuszony jest wypełnić PIT- wówczas wykorzystać musi deklarację PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG; dochód zagraniczny w tym przypadku posłuży wyłącznie w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku stosowanej do zarobków opodatkowanych w Polsce (dochód z emerytury podlega wskazaniu w poz. 303-304 PIT-36, nie trafia natomiast do części E – czyli do sumowanych kwot przychodów rocznych).
 • W przypadku gdy z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika zasada proporcjonalnego odliczenia, wówczas kwota przychodu z wypłacanej emerytury oraz kwota zaliczki pobieranej w Polsce trafia do części E PIT-36, a kwota zapłaconego za granicą podatku do pozycji 309-310 (kwota podatku wskazywana w tych pozycjach nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Wypełnić należy PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG.
 • Gdy z umowy wynika, że emerytura opodatkowana jest wyłącznie w Polsce (zagraniczny zakład ubezpieczeń nie pobiera zaliczki w kraju powstania świadczeń), wówczas wypełnić należy wyłącznie PIT-36 (bez załącznika PIT/ZG). Kwota przychodu oraz polskiej zaliczki pobranej przez bank trafia do części E deklaracji.

Wypłata emerytury czekami lub na zagraniczny rachunek bankowy polskiego emeryta

Polska rezydencja podatkowa emeryta lub rencisty zmusza go do rozliczenia w Polsce całości swoich przychodów, również tych, które uzyskuje on za granicą lub zza granicy. Polska rezydencja oznacza, że emeryt:

 • Posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • Przebywa na terytorium Polski co najmniej 183 dni w roku kalendarzowym.

Jeżeli wypłaty ze świadczenia dokonywane są za granicą, to ich wartość należy samodzielnie ująć w deklaracji podatkowej PIT-36. Dodatkowo samodzielnie w trakcie roku, należy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. Do świadczeń, stosuje się najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (12%). W przypadku, gdyby świadczenia były zwolnione z opodatkowania w Polsce lub gdyby nie były opodatkowane w Polsce na podstawie zapisów umowy międzynarodowej – wówczas zaliczki opłacać nie trzeba.

Uzyskane świadczenia ująć należy w deklaracji PIT-36. Właściwym jest ujęcie ich w jeden z poniższych sposobów:

 • Gdy z krajem z którego pochodzi świadczenie zastosowanie znajduje zasada zwolnienia z progresją - w takim przypadku obowiązek przygotowania rocznej deklaracji PIT wystąpi jedynie gdy w Polsce uzyskiwano inne przychody opodatkowane według skali podatkowej (podatek 12-32%); gdy takich innych przychodów w Polsce nie ma, wówczas deklaracji rocznej nie trzeba przygotowywać; jeśli podatnik zmuszony jest wypełnić PIT- wówczas wykorzystać musi deklarację PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG; dochód zagraniczny w tym przypadku posłuży wyłącznie w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku stosowanej do zarobków opodatkowanych w Polce (dochód z emerytury podlega wskazaniu w poz. 303-304 PIT-36, nie trafia natomiast do części E – czyli do sumowanych kwot przychodów rocznych).
 • W przypadku, gdy z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika zasada proporcjonalnego odliczenia, wówczas kwota przychodu z wypłacanej emerytury oraz kwota zaliczki pobieranej w Polsce trafia do części E PIT-36, a kwota zapłaconego za granicą podatku do pozycji 309-310 (kwota podatku wskazywana w tych pozycjach nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym). Wypełnić należy PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG.
 • Gdy z umowy wynika, że emerytura opodatkowana jest wyłącznie w Polsce (zagraniczny zakład ubezpieczeń nie pobiera zaliczki w kraju powstania świadczeń), wówczas wypełnić należy wyłącznie PIT-36 (bez załącznika PIT/ZG). Kwota przychodu oraz polskiej zaliczki pobranej przez bank trafia do części E deklaracji.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-12

Wydatki związane z akcją promocyjną są kosztami podatkowymi

Koszty zakupu towarów i usług, sprzedawanych następnie w symbolicznej cenie w ramach akcji promocyjnej, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na standardowych zasadach.

2024-04-12

Osobiste świadczenie usług jest podróżą służbową

Przedsiębiorca, który osobiście świadczy usługi transportowe, ma prawo do uwzględniania w kosztach diet z tytułu podróży służbowej.

2024-04-12

Niższy ryczałt dla informatyka

Oceniając, czy świadczone przez przedsiębiorcę usługi są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania, fiskus powinien odwołać się do postanowień rozporządzenia PKWiU.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: