Polski podatnik wyjeżdżając za granice w celach zarobkowych musi zdawać sobie sprawę z konieczności kontaktu z krajowym urzędem skarbowym. Przychody z pracy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, USA, Austrii czy każdym innym kraju podlegają rozliczeniu w Polsce. Może dojść zatem do sytuacji, w której podatnik będzie zmuszony rozliczać się w dwóch krajach.

UWAGA: Zmiany zasad opodatkowania zarobków z zagranicy za 2019 - 2023 r. - nowe obowiązki PIT

Począwszy od 2019 r. dochodzić będzie do zmian w zasadach opodatkowania polskich rezydentów podatkowych uzyskujących przychody z pracy najemnej za granicą. Więcej informacji - zmiany zasad w latach 2019-2023 - konwencja MLI.

Oblicz dokładnie PIT online od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023®

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zasadą jest, że pracodawca za granicą pobiera z wynagrodzenia polskiego pracownika zaliczki na zagraniczny podatek dochodowy. Powoduje to, że co do zasady będzie konieczność rozliczenia się z tych zaliczek, a także z kwot wynagrodzenia uzyskanego w danym kraju przed tamtejszym organem skarbowym. Polski pracownik z zasady nie będzie traktowany w takim kraju jako tamtejszy rezydent podatkowy czyli osoba, która w tym państwie powinna się rozliczać ze wszystkich swoich zarobków. Konsekwencją tego jest, że Polak wyjeżdżający do pracy za granicę, wykaże i rozliczy przed zagranicznym organem podatkowym jedynie zarobki uzyskane w tym obcym państwie. W Polsce natomiast wykazać będzie musiał i rozliczyć wszystkie swoje wynagrodzenia i przychody. Jeżeli zatem Polak zarabia w 4 państwach to w każdym z nich rozliczy się wyłącznie z zarobków uzyskiwanych na terytorium danego kraju, a w Polsce złoży dodatkowe zeznanie podatkowe i wykaże zarobki ze wszystkich 4 państw.

Rozliczenie zarobków za pracę zagraniczną może odbywać się w zależności od kilku czynników. Wystąpić może:

  • sytuacja, w której podatnik pracuje za granicą dla zagranicznego pracodawcy – rozliczenie może pozwolić na zwrot nadpłaconego podatku z zagranicy; zmusza do złożenia deklaracji za granicą oraz wyboru jednej z metod rozliczenia podatku w Polsce,
  • sytuacja, w której krajowy pracodawca wysyła pracownika do pracy za granicę i wypłaca mu z Polski wynagrodzenie,
  • sytuacja, w której zagraniczny pracodawca wypłaca polskiemu pracownikowi wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terytorium Polski

W każdym z tych przypadków dojść może do innej formy rozliczenia podatku. Sprawdź, jak rozlicza się podatek w sytuacji zarobków w:

Zarobki zagraniczne – wniosek o zwrot nadpłaty podatku

W związku z zagranicznym zarobkiem z reguły wystąpi prawo do zwrotu nadpłaty podatku. Wynika to z faktu, że polscy podatnicy korzystać mogą za granicą z ulg podatkowych lub kwot wolnych od podatku. Często kwoty te nie są rozliczane przez pracodawcę w trakcie pobierania zaliczek na podatek. Ich wykazanie i użycie występuje dopiero po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym – deklaracji podatkowej. Stąd też zaliczki opłacane w trakcie roku przez pracodawcę są wyższe niż kwota podatku z deklaracji podatkowej, w której korzystano z ulg. Konsekwencją tego jest wynikająca z zagranicznej deklaracji podatkowej kwota nadpłaty, o którą można ubiegać się zarówno przebywając za granicą, jak i po powrocie do Polski.

Wnioski o zwrot nadpłaconego za granicą podatku składać należy w formie wymaganej przez kraj, w którym podatnik polski zarabiał za granicą. Oznacza to co do zasady konieczność rozliczenia się z podatków na deklaracji podatkowej oraz przy znajomości zasad opodatkowania kraju zarobku.

Przeczytaj o uldze na powrót w nowym Polskim Ładzie

Zarobki zagraniczne od polskiego pracodawcy

W przypadku, gdy pracownik jest oddelegowany do pracy przez polskiego pracodawcę i zarobki wypłacane są przez tego pracodawcę bezpośrednio z Polski, nie korzystając w tym zakresie z zagranicznego zakładu usytuowanego w państwie, do którego pracownik wyjeżdża, to zarobki opodatkowane są wyłącznie w Polsce. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której wyjazd trwać będzie ponad 182 dni w roku, liczonym od pierwszego dnia pierwszego wyjazdu za granicę. Wówczas bowiem możliwe jest opodatkowanie zarobków również za granicą przez organy skarbowe kraju wykonywania pracy. Jeżeli wypłat dokonuje zakład zagraniczny lub pracodawca oddelegowany jest do pracy u zagranicznego pracodawcy i ten dokonuje wypłat wynagrodzenia – zarobki pracownika pozostają opodatkowane również za granicą (zatem podatnik będzie dwukrotnie rozliczał się z fiskusem).

Oblicz dokładnie PIT online od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023®

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Praca z Polski na rzecz zagranicznego pracodawcy

Częstym przypadkiem jest wykonywanie czynności zdalnych z terytorium Polski. Wypłat wynagrodzenia za takie czynności dokonuje z zagranicy tamtejszy pracodawca lub zleceniodawca. Podatek płatny będzie wyłącznie w Polsce. Pracownik musi w takim przypadku samodzielnie zadbać o wpłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Polski pracownik nie otrzyma w takim przypadku PIT-11, sam musi zatem wykazać otrzymane wynagrodzenie w rocznej deklaracji podatkowej w Polsce. Rozliczenia dokonuje się wyłącznie w Polsce, nie trzeba natomiast wykazywać za granicą jakiegokolwiek podatku do zapłaty lub składać deklaracji podatkowej w kraju, z którego dokonywane są wypłaty.

Zarobki uzyskane za granicą - rozliczenie w Polsce – metoda zwolnienia z progresją i kredytu podatkowego

Oprócz deklaracji podatkowej składanej za granicą, zarobek zagraniczny należy rozliczyć również w Polsce. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie osób, które są polskimi rezydentami podatkowymi, czyli osób, które:

  • Posiadają w Polsce centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • Przebywają na terytorium Polski dłużej niż 182 dni w roku.

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym musi sprawdzić umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą przez Polskę z krajem, w którym zarabiał. Umowa zawiera wskazówki w kwestii eliminowania podwójnego opodatkowania. Pozwala ona, by podatku nie płacić dwukrotnie.

W przypadku, gdy z umowy wynika, że zastosowanie znajduje zasada zwolnienia z progresją, a osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który podlega opodatkowaniu za granicą, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. W takim przypadku należy postąpić w następujący sposób:

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody pochodzące z zagranicy) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;
  • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów (dokonuje się tego poprzez podzielenie podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej przez całość dochodów podatnika uzyskanych w Polsce i za granicą; wynik mnoży się przez 100;
  • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Przykład

Podatnik zarobił za granicą 90.000 zł, w Polsce 20.000. Stopa podatkowa wynosi (22670,06/ 110.000)x 100 = 20,61%. Do kwoty 20.000 zł uzyskanych w Polsce zastosowanie znajduje podatek 20,61%.

Zarobki uzyskane za granicą - rozliczenie w Polsce – metoda proporcjonalnego odliczenia. Z częścią krajów umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje stosować zasadę proporcjonalnego odliczenia (kredytu podatkowego). Metoda ta jest mniej korzystna dla polskich podatników, stąd poza prawem do korzystania z metody proporcjonalnego odliczenia podatnik ma prawo porównać wysokość podatku ustalonego tą metodą z podatkiem, który rozliczony byłby metodą zwolnienia z progresją. Nadwyżkę podatnik może odliczyć od polskiego podatku stosując ulgę podatkową.

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochody krajowe i zagraniczne łączy się ze sobą. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Przykład

Podatnik za granicą zarobił 10.000 zł w Polsce zarobił 20.000 zł. Za granicą podatek wynosił 2.000 zł. W Polsce podatek od łącznych dochodów wynosi 5.400 zł. Obliczenia proporcjonalnego dokonuje się poprzez przeliczenie: P = (10.000 x 5.400) /30.000 = 1800 zł. Odliczenie nie może przekroczyć 1.800 zł.

Przy stosowaniu odliczenia proporcjonalnego dopuszczalne jest korzystanie z ulgi abolicyjnej.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: