Wynagrodzenia uzyskiwane w Irlandii Południowej rozliczane są w Polsce na podobnych zasadach, co w przypadku wynagrodzeń z Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej. Zastosowanie znajduje zasada zwolnienia z progresją. Rozliczenie polskiego podatnika z wynagrodzeń uzyskanych za pracę w Irlandii obejmuje dwie deklaracje:

 • składaną przed irlandzkim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w Irlandii,
 • składaną przed polskim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w danym roku przez podatnika (niezależnie od miejsca ich uzyskania, zarówno w Polsce jak i w każdym innym państwie, w tym w Irlandii).

W przypadku wynagrodzeń rozliczanych w Irlandii podatnik ustalić musi stawkę podatku oraz klasę podatkową, w której się znajduje. Zeznanie podatkowe powinno być przekazane do urzędu najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia podatku.

Podatek PIT w Irlandii 2023Stawka podatku

Kwota dochodu

Kwota wolna Uwagi
20% Osoba samotnie wychowująca dzieci do 38.300 EUR; małżeństwa – do 45800 EUR; pozostali podatnicy do 36800 EUR;
1700 EUR; małżeństwa 3,400 EUR
Szereg ulg podatkowych z górnym łącznym limitem odliczeń

40% Powyżej kwot wskazanych dla 20% podatku

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Rozliczenie podatku w Polsce

Zgodnie z zasadami opodatkowania, polski rezydent do dochodów z pracy i stosunków podobnych (np. zlecenie)  z Irlandii do 2020 r. (zeznanie za 2019 r.) zastosuje zwolnienie z progresją, a od 2020 r. (zeznanie w 2021 r., 2022 r., 2023 r.) i za lata następne - proporcjonalne odliczenie. W takim przypadku polski fiskus zwolni dochód uzyskany w Irlandii z opodatkowania w Polsce. Oznacza to, że za rok 2023:

 • dochody irlandzkie łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustala się łączną wartość podatku,
 • od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie, a odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym,
 • istnieje podstawa do zastosowania ulgi abolicyjnej.

Natomiast w 2019 r. i 2020 r.:

 • jeżeli w danym roku podatnik nie uzyskiwał żadnych zarobków w Polsce, które opodatkowane byłyby według tzw. skali podatkowej (18% podatek) – to nie ma obowiązku składać deklaracji PIT do końca kwietnia roku następującego po zakończeniu rozliczanego roku, podatnik w Polsce po prostu nie rozlicza się z podatku a jedyne obowiązki spełnia w stosunku do zagranicznego organu skarbowego,
 • jeżeli podatnik uzyskuje w Polsce zarobki opodatkowane według skali podatkowej – zobowiązany jest wypełnić w Polsce PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG korzystając z zasady zwolnienia z progresją.

Przy stosowaniu tej zasady do dochodu uzyskanego w Polsce zastosować należy szczególną stawkę podatku. W takim przypadku należy postąpić w następujący sposób:

 • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody pochodzące z Irlandii) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;
 • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów (dokonuje się tego poprzez podzielenie podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej przez całość dochodów podatnika uzyskanych w Polsce i Irlandii; wynik mnoży się przez 100;
 • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do polskiej deklaracji podatkowej

Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). W deklaracji podatkowej kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi w tych samych polach. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36.

Następnie należy wypełnić pozycję: „obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 9”.

Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce.

Uwaga

W przypadku zwrotów podatku z Irlandii, kwoty zwrotów rozlicza się w roku ich otrzymania. Nie należy natomiast w żaden sposób korygować deklaracji składanej za rok, w którym uzyskiwano rozliczone już zarobki zagraniczne. Przychód wykazać należy zatem w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. Zwrot z Irlandii, tak samo jak przychody z tego kraju nie będzie doliczany do przychodów krajowych - może natomiast wpływać na wartość stawki stosowanej do wynagrodzenia krajowego.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-07

Zwrot kosztów dojazdu jest przychodem podatkowym

Dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwrot kosztów dojazdu na miejsce świadczenia usługi jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

2024-06-07

Opłata za najem miejsc parkingowych jest kosztem podatkowym

Wydatek za wynajem miejsc parkingowych użytkowanych przez pracowników, partnerów biznesowych i gości spółka może w całości uwzględnić w kosztach podatkowych.

2024-06-07

Od bonów otrzymanych zamiast posiłku profilaktycznego pracownik nie zapłaci podatku

Bony na zakup artykułów spożywczych, służących do przygotowania posiłku profilaktycznego, wymaganego przepisami BHP nie są opodatkowane.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: