W przypadku wynagrodzeń uzyskiwanych ze stosunku pracy na terytorium Niemiec, podatnik rozlicza się w Polsce korzystając z metody zwolnienia z progresją. W Niemczech natomiast zobowiązany jest płacić tzw. Lohnsteuer, czyli tamtejszy podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozliczenie polskiego podatnika z wynagrodzeń uzyskanych za pracę w RFN obejmuje dwie deklaracje:

  • składaną przed niemieckim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w Niemczech,
  • składaną przed polskim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w danym roku przez podatnika (niezależnie od miejsca ich uzyskania, zarówno w Polsce jak i w każdym innym państwie, w tym w Niemczech).

W przypadku wynagrodzeń rozliczanych w Niemczech podatnik ustalić musi stawkę podatku oraz klasę podatkową, w której się znajduje. Zeznanie podatkowe powinno być przekazane do urzędu najpóźniej do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia podatku.

Podatek PIT w Niemczech 2023Stawka podatku

Kwota dochodu

Kwota wolna Uwagi
14% 9.984 euro 9.984 euro Pomiędzy stawką 14% a 42% stawka wzrasta progresywnie

42% 58 597 euro 9.984 euro
45% powyżej 277 826 euro 9.984euro  

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Rozliczenie podatku w Polsce

Zgodnie z zasadami opodatkowania, polski rezydent do dochodów z Niemiec zastosuje zwolnienie z progresją. W takim przypadku polski fiskus zwolni dochód uzyskany w Niemczech z opodatkowania w Polsce.

Oznacza to, że:

  • jeżeli w danym roku podatnik nie uzyskiwał żadnych zarobków w Polsce, które opodatkowane byłyby według tzw. skali podatkowej (12% podatek) – to nie ma obowiązku składać deklaracji PIT do końca kwietnia roku następującego po zakończeniu rozliczanego roku, podatnik w Polsce po prostu nie rozlicza się z podatku a jedyne obowiązki spełnia w stosunku do zagranicznego organu skarbowego,
  • jeżeli podatnik uzyskuje w Polsce zarobki opodatkowane według skali podatkowej – zobowiązany jest wypełnić w Polsce PIT-36 oraz załącznik PIT/ZG korzystając z zasady zwolnienia z progresją.

Przy stosowaniu tej zasady do dochodu uzyskanego w Polsce zastosować należy szczególną stawkę podatku. W takim przypadku należy postąpić w następujący sposób:

  • do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody pochodzące z Niemiec) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;
  • ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów (dokonuje się tego poprzez podzielenie podatku obliczonego według polskiej skali podatkowej przez całość dochodów podatnika uzyskanych w Polsce i w Niemczech; wynik mnoży się przez 100;
  • ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przykład

Podatnik zarobił za granicą 90.000 zł, w Polsce 20.000 zł. Stopa podatkowa wynosi (22670,06/ 110.000)x 100 = 20,61%. Do kwoty 20.000 zł uzyskanych w Polsce zastosowanie znajduje podatek 20,61%.

Wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do polskiej deklaracji podatkowej

Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). Kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36 – w pozycji: Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote).

Następnie należy wypełnić pozycję: obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 1-8. Podatek należy obliczyć z zastosowaniem stopy procentowej obliczonej przy użyciu metody zwolnienia z progresją.

Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce.

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Istnieją kwoty, których nie należy brać pod uwagę w przypadku obliczania zarobków z Niemiec. Kwoty zwolnione z opodatkowania w przypadku osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, to wartość kwoty odpowiadającej 30% diety wynoszącej dziennie 49 eur. Diety nie trzeba przeliczać na złotówki – odejmuje się je przed przeliczeniem wynagrodzenia na złote. Zwolnienia nie stosuje się w przypadku umów zlecenia i o dzieło.

Uwaga

W przypadku zwrotów podatku z Niemiec kwoty zwrotów rozlicza się w roku otrzymania tego zwrotu. Nie należy natomiast w żaden sposób korygować deklaracji składanej za rok, w którym uzyskiwano rozliczone już zarobki zagraniczne. Przychód wykazać należy zatem w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. Zwrot z Niemiec, tak samo jak przychody z tego kraju nie będzie doliczany do przychodów krajowych - może natomiast wpływać na wartość stawki stosowanej do wynagrodzenia krajowego.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: