Wynagrodzenia z Holandii opodatkowane są w Polsce w oparciu o umowę proporcjonalnego odliczenia. W efekcie jej stosowania przy rozliczeniu podatku z Holandii możliwe jest odliczenie podatku zapłaconego za granicą.

Wynagrodzenia w Holandii z tzw. box. 1, czyli m.in. zarobki z pracy najemnej oparte są o wysoką stawkę podatku oraz szereg ulg podatkowych. Obecnie część z nich ograniczona zostanie dla cudzoziemców ze względu na brak możliwości wyboru tamtejszej rezydentury podatkowej oraz w związku ze stosowaniem zamiast rocznej kwoty wolnej od podatku – jej proporcjonalnej części, ustalanej w stosunku do faktycznie przepracowanych miesięcy.

Podatek PIT w Holandii 2023

Stawka podatku

Kwota dochodu

Kwota wolna
37,1% 35.129 euro   2711 euro
37,1% 35.129 do  68.507 euro 2711 euro
2711 euro
49,5% powyżej 68.507 euro

Rozliczenie polskiego podatnika z wynagrodzeń uzyskanych za pracę w Holandii obejmuje dwie deklaracje:

  • składaną przed holenderskim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w Holandii,
  • składaną przed polskim organem skarbowym deklarację dotyczącą zarobków uzyskanych w danym roku przez podatnika (niezależnie od miejsca ich uzyskania, zarówno w Polsce jak i w każdym innym państwie, w tym w Holandii).

Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z zagranicy za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z zagranicy w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Rozliczenie podatku w Polsce

Zgodnie z zasadami opodatkowania, polski rezydent do dochodów z Holandii zastosuje tzw. proporcjonalne odliczenie.

Należy postąpić zgodnie z następującymi zasadami:

    • w przypadku powrotu czasowego do kraju ustalać należy zaliczki na podatek od zarobków holenderskich i wpłacić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu powrotu do Polski; zaliczki oblicza się przy zastosowaniu stawki 12%, odejmować można koszty uzyskania (polskie) oraz zapłacone składki ZUS (odpowiednio składki holenderskie) i zdrowotne (odpowiednio składki zdrowotne holenderskie),
    • do wynagrodzenia holenderskiego można nie wliczać – a zatem odjąć z kwoty brutto przed przeliczeniem wynagrodzenia na złotówki kwotę 30% diety wynoszącej dziennie 50 eur (30% z 50 = 15 eur dziennie) dotyczy ona osób czasowo przebywających za granicą uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy,
    • pozostałą kwotę dodać należy do wynagrodzenia z innych państw oraz do wynagrodzenia uzyskanego w Polsce; całość wynagrodzeń podlega opodatkowaniu podatkiem według polskiej skali podatkowej:

 

 
Łączne zarobki z Polski i Holandii w złotych


Podatek wynosi
 Od 0 zł

Do 120.000 zł

12% minus kwota zmniejszająca podatek

Ponad 120.000 zł

 10800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120.000 zł    
  • od wartości podatku obliczonego w ten sposób odliczyć można podatek zapłacony w Holandii, ale wartość odliczenia nie może przekroczyć kwoty tego podatku, która przypada proporcjonalnie na dochód uzyskany w Holandii, zatem jeśli podatnik uzyskał 100.000 zł w Holandii a w Polsce 50.000 zł odliczenie dotyczyć będzie 2/3 podatku zagranicznego,
  • podatnik, który mimo zastosowania proporcjonalnego odliczenia posiada podatek do zapłaty w Polsce, może skorzystać w rozliczeniu rocznym z ulgi abolicyjnej; wartość odliczenia stanowi różnicę między kwotą podatku, jaka podlegałaby zapłacie, gdyby do wynagrodzenia stosowano zasadę tzw. zwolnienia z progresją a kwotą podlegającą zapłacie przy wykorzystaniu proporcjonalnego odliczenia.

Wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do polskiej deklaracji podatkowej

Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). W deklaracji podatkowej kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi w tych samych polach. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części C.1. kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36.

Następnie należy wypełnić pozycję: „obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 9”.

Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce.

Uwaga

W przypadku zwrotów podatku z Holandii kwoty zwrotów rozlicza się w roku otrzymania tego zwrotu. Nie należy natomiast w żaden sposób korygować deklaracji składanej za rok, w którym uzyskiwano rozliczone już zarobki zagraniczne. Przychód wykazać należy zatem w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. Zwrot z Holandii, tak samo jak przychody z tego kraju, rozlicza się z zastosowaniem zasady proporcjonalnego odliczenia, co w efekcie będzie zmuszało do opodatkowania zwrotu w Polsce.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-16

Skarbówka dostanie dane z platform sprzedażowych

Operatorzy platform internetowych będą przekazać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacje o sprzedających w Internecie.

2024-04-12

Wydatki związane z akcją promocyjną są kosztami podatkowymi

Koszty zakupu towarów i usług, sprzedawanych następnie w symbolicznej cenie w ramach akcji promocyjnej, można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów na standardowych zasadach.

2024-04-12

Osobiste świadczenie usług jest podróżą służbową

Przedsiębiorca, który osobiście świadczy usługi transportowe, ma prawo do uwzględniania w kosztach diet z tytułu podróży służbowej.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: