Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2017 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2017 > 
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2017 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych PIT znajdziesz tu >

W rozliczeniu roku 2017 r. (składanym do końca kwietnia 2018 r.) obowiązywała inna niż w latach wcześniejszych kwota wolna od podatku. Jej wysokość zależała od dochodu podatnika w 2017 roku.

Informacje i kalkulator - nowej kwoty wolnej w PIT za 2018 rok (2019) znajdziesz w aktualnym poradniku >

Wylicz kwotę wolną i podatek w PIT za 2017 rok.

.00

Pamiętaj, że z kwoty wolnej korzystać możesz wyłącznie jesli rozliczasz się według tzw. skali podatkowej (2017) (np. umowa o pracę, dzieło, zlecenie). Nie skorzystasz z wyższej kwoty wolnej, jesli rozliczasz ryczałt od przychodów ewidencjonwanych, podatek liniowy lub opodatkowany jesteś jakimiś szczególnymi zasadami (np. sprzedaż nieruchomości, zyski kapitałowe).

Oblicz Twój podatek 2017 z poprawną kwotą wolną w Programie. Po prostu.

Nie musisz liczyć podatku PIT za 2017 według kwoty wolnej z 2017 roku ręcznie.
Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami i odliczeniami. 
Podatek według skali i kwoty wolnej 2017 wylicz w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2017 >>

Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, do wysokości którego podatnik opłacający podatek według skali podatkowej nie musi płacić ani złotówki podatku. Kwota wolna od podatku jest bezpośrednią konsekwencją stosowania tzw. kwoty obniżającej podatek. Podatnicy mogą bowiem odejmować od obliczonego i należnego od nich podatku pewną kwotę, której wysokość w 2017 r. wyniesie maksymalnie 1188 zł. W efekcie jej stosowania, maksymalna kwota wolna od podatku w 2017 r. wynosi 6600 zł.

Dochód roczny podatnika
(podstawaopodatkowania)*
Stawka podatku Kwota wolna
1 zł – 6600 zł 18% minus 1188 zł* 6600 zł
6601 – 11.000 zł 18% minus kwota obniżająca* Degresywna  –  od 6600 zł do 3091 zł
11.001- 85.528 zł 18% minus 556,02 zł* 3091 zł
85.529 zł – 127.000 zł 32% minus kwota obniżająca* Degresywna  –  od 3091 zł do 0 zł.
od 127.001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

*kwota 556,02 zł, 1188 zł oraz kwota wynikająca z ww. obliczeń to tzw. kwota obniżająca podatek.

Aby ustalić wysokość kwoty wolnej zastosować można wzory wskazane poniżej w tabelach:

*Kwotę wolną od podatku stosuje się po obliczeniu podatku od wcześniej ustalonej podstawy opodatkowania. Jesat nią łączna wartość przychodów ze wszystkich źródeł opodatkowanych według tzw. zasad ogólnych po odjęciu kosztów podatkowych oraz ulg odliczanych od dochodu podatnika (pomija się ulgi odliczane od podatku, tj. ulgę prorodzinną, abolicyjną). U podatników nie korzystających z ulg - powyższa podstawa ustalenia podatku i dochód są równe. 

A zatem najpierw należy dodać np. wynagrodzenia z umowy o pracę, dzieł, wynajmu, działalności gospodarczej, odjąć przysługujące z każdego z tych tytułów koszty podatkowe, skorzystać z ulg podatkowych – będzie to kwota kwalifikująca podatnika do stosowania odpowiedniej kwoty zmniejszającej podatek. Od powstałego wyniku (tzw. podstawy ustalenia podatku) należy obliczyć podatek, a po jego wyliczeniu odjąć od niego wartość kwoty obniżającej.

Dochód (podstawa ustalenia podatku) do wartości 6.600 zł

Przy tej wartości zarobków podatek wyniesie 0 zł. Zastosowana kwota zmniejszająca podatek usunie jakiekolwiek zobowiązanie w stosunku do organu skarbowego. Co więcej, jeśli w trakcie roku pobierane były zaliczki na podatek przez płatnika, to ich cała wartość podlegać będzie zwrotowi. Podatnik składający PIT uzyska zatem zwrot nadpłaconego w takcie roku podatku, który był pobierany z jego wynagrodzeń w formie zaliczek.  

Dochód (podstawa ustalenia podatku)między 6.600 zł a 11.000 zł

Kwota obniżająca podatek w przypadku dochodu pomiędzy 6.600 zł a 11.000 zł wynosi: 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr  ×  (podstawa obliczenia podatku  -  6 600 zł)  ÷  4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł.

Przykład: Zarobki między 6.600 zł a 11.000 zł

Podatnik zarobił w 2017 r. na podstawie praw autorskich 10.500 zł netto. Jest to jedyny dochód podatnika. Podatek wyniesie 10.500  x  18%  -  kwota zmniejszenia.
Kwotę zmniejszenia oblicza się według wzoru:
1188  -  631,98  X  (10500  –  6600)  /  4400  =  1188  -  560,16  =  627,84 zł
Podatek wyniesie:
10.500  x  18%  -  627,84  =  1262,16 po zaokrągleniu do pełnych złotych  =  1262 zł

Dochód (podstawa ustalenia podatku) między 11.000 zł a 85.528 zł

Kwota zmniejszająca będzie wynosiła w tym przedziale dokładnie 556,02. Oznacza to, że niezależnie od tego, ile podatnik zarobi, zastosowany zostanie 18% próg podatkowy oraz kwota zmniejszająca 556,02 zł.

Przykład: Zarobki między 11.000 a 85.528 zł

Dochód podatnika (po odliczeniu kosztów podatkowych i ulg) wyniósł 35.000 zł. Podatek wyniesie 35.000  x  18%  -  556,02 zł  =  6300  -  556,02 zł  =  5743.98 zł. 

Dochód (podstawa ustalenia podatku) między 85.528 zł a 127.000 zł

Kwota obniżająca podatek w przypadku dochodu pomiędzy 85.528 zł a 127.000 zł wynosi: 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr  ×  (podstawa obliczenia podatku  –  85 528 zł)  ÷  41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przykład 2: Zarobki między 85.528 zł a 127.000

Podatnik zarobił w 2017 r. na podstawie umowy o pracę 90.500 zł netto. Jest to jedyny dochód podatnika. Podatek wyniesie 15 395 zł 04 gr  +  32% nadwyżki ponad 85 528 zł  -  kwota zmniejszenia.
Kwotę zmniejszenia oblicza się według wzoru:
556,02  –  556,02  x  (90.500  –  85.528)  /  41472 zł  =  556,02  –  66,66  =  489,36 zł.
Podatek wyniesie:
15395,04  +  32%  x  4972  –  489,36  =  16496,72 w zaokrągleniu do pełnych złotych 16497 zł.

Dochód (podstawa ustalenia podatku) powyżej 127.000 zł

Kwota wolna od podatku nie zostanie zastosowana w ogóle. Podatnik zapłaci 32% podatek dochodowy od nadwyżki ponad 85,528 zł. 

Ulgi podatkowe a nowa kwota wolna od podatku

Wprowadzenie nowych zasad stosowania kwoty zmniejszającej podatek w 2017 r. nie ogranicza prawa podatników do korzystania z ulg podatkowych. W 2017 r. żadna ze stosowanych w roku poprzednim ulg podatkowych nie zniknie.

Rozliczenie z małżonkiem lub z jako osoba samotnie wychowująca dziecko a kwota wolna

Prawo do preferencyjnego rozliczenia powoduje, że podatek pobiera się w podwójnej wysokości liczonej jednak od połowy łącznej wartości dochodów podatnika i jego małżonka. W efekcie wspólne rozliczenie może uprawniać do korzystania przez oboje małżonków z kwoty wolnej w wyższej wartości.

Przykład

Nowak zarabia 20.000 zł, a jego żona nie zarabia w ogóle. Wspólne rozliczenie powoduje, że podatek pobiera się w podwójnej wartości liczonej od połowy ich wspólnego dochodu. 20.000 zł  / 2 daje 10.000 zł na osobę. W efekcie możliwe jest stosowanie kwoty zmniejszającej podatek 1188 zł dwukrotnie (kwota zmniejszająca wyniesie 2376 zł). Jeśli małżonkowie rozliczaliby się osobno kwota ta zastosowana byłaby tylko dla męża i wyniosła wyłącznie 1188 zł.

Zaliczki na podatek w trakcie roku a nowa kwota wolna od podatku

W przypadku podatników, których dochody nie przekroczą 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek o którą zaliczki zostają obniżone w trakcie roku, wynosi 556 zł 02 gr rocznie (46,33 zł miesięcznie). W efekcie zaliczki na podatek nie będą ograniczane o wyższą niż do tej pory kwotę, lecz będą pobierane na tych samych co do tej pory zasadach. Natomiast w przypadku podatników, których dochody przekroczą powyższą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Również osoby, które samodzielnie wpłacają zaliczki na podatek stosować mogą wyłącznie w trakcie roku kwotę zmniejszającą w wartości 556,02 zł. W efekcie obowiązek płacenia zaliczek na podatek powstanie u nich po przekroczeniu kwoty 3089 zł.
Zastosowanie określonej kwoty zmniejszającej podatek przez płatników lub wpłacanie zaliczek w trakcie roku już od wysokości dochodu 3089 zł nie umniejsza prawa podatnika, do korzystania z wyższej kwoty wolnej przy rozliczeniu rocznym. Innymi słowy, nawet jeśli płatnik zastosuje kwotę zmniejszającą 556,02 zł rocznie, to podatnik i tak w rozliczeniu rocznym wykazać może nawet 1188 zł kwoty zmniejszającej.

Jeżeli roczne rozliczenie podatkowe za 2017 r. sporzadzi organ rentowy lub podatnik skorzysta z opcji PIT-WZ - płatnik, jak i PIT generowany po złożeniu PIT-WZ powinien ująć podwyższoną kwotę wolną od podatku, a nie jedynie ograniczonej wysokośc kwotę, rozliczaną w trakcie roku. 

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy