Zmiany Polski Ład 2.0 od 1 lipca 2022 roku.

Zasady opłacenia podatku PIT zmieniały się w trakcie 2022 r. W efekcie do rozliczenia za 2022 r. stosuje się jedną z trzech zasad, w zależności od wyboru lub opłacalności o stronie podatnika:

1. Dla całego roku 2022 stosuję zasady podstawowe, uchwalone od 1 lipca 2022 r.  
2. Wybieram zasadę podstawową plus dodatkowo modyfikuje rozliczenia PIT, bo jest to korzystniejsze (zmieniam formę opodatkowania)
3. Rozliczam się według nowych reguł ustalonych 1 lipca 2022 r., ale obliczam podatek hipotetyczny, tj. obowiązujący przed 1 lipca 2022 r. i gdy jest korzystniejszy - czekam na zwrot różnicy między wyliczonym podatkiem.

W efekcie zmian Nowy Polski Ład z 1 lipca 2022 r. deklarację roczną PIT rozliczamy według trzech zasad:

 • jako zasadę podstawową uznaje się, że deklarację PIT składa się według stanu prawa obowiązującego od 1 lipca 2022 r. do końca roku (wszystkie reguły i zasady rozliczeń według tej zasady są wskazane poniżej); regułą będzie, że zaliczki na podatek pobierane przed 1 lipca były dla podatnika wyższe od takich, jakie pobierane będą według nowych reguł, a to pozwoli z końcem roku uzyskać zwrot nadpłaconego podatku,  
 • w sytuacjach szczególnych, podatnik ma prawo zastosować zasady opodatkowania wcześniejsze, tj. sprzed 1 lipca i zmodyfikować swoje rozliczenie PIT stosując w nim jakąś konkretną wcześniejszą zasadę opodatkowania, na której wybór pozwalają przepisy; taka modyfikacja dotyczy jednak jedynie wybranych zagadnień i wybranych elementów rozliczenia  zasady opodatkowania (o czym poniżej), nie można natomiast samodzielnie sporządzić całej deklaracji PIT na zasadach opodatkowania sprzed 1 lipca; podatnik zawsze stosuje te nowe reguły z możliwością modyfikowania jedynie wybranych elementów tych nowych reguł,
 • organ skarbowy dodatkowo porównać musi rozliczenie według reguł obowiązujących od 1 lipca oraz reguł obowiązujących przed tą datą (tzw. wylicza on podatek hipotetyczny za 2022 r.); gdyby okazało się, że reguły wcześniejsze są korzystniejsze - to podatnik z urzędu otrzymać ma zwrot nadpłaconego podatku; istotnym będzie jednak skontrolowanie również samodzielnie rozliczenia w PIT podatku hipotetycznego (czyli według reguł już nieobowiązujących), aby otrzymać pełny zwrot i aby posiadać kontrolę nad własnym rozliczeniem podatkowym.     

Jeśli w 2022 r. przed zmianami z 1 lipca 2022 r. obowiązywała jakaś ulga i została ona zmodyfikowana lub usunięta, to w rozliczeniu rocznym nie może być ona stosowana. Jedynie w sytuacji szczególnej, wskazanej w ustawie o podatku PIT, możliwe jest wyliczanie podatku według zasad sprzed 1 lipca 2022 r.  

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Zmiany form opodatkowania w trakcie roku 2022 - właściwy PIT za 2022 r.

W Polski Ład po 1 lipca 2022 roku dopuszczalne są następujące modyfikacje form opodatkowania:

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo - na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według zasad nowych (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  wybór w terminowo złożonym PIT-36, 
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według zasad nowych (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  - wybór w terminowo złożonym PIT-36, 
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem przychodów ewidencjonowanych - na zasady ogólne ale za drugą połowę roku (wówczas do lipca stosowany będzie ryczałt, od lipca - zasady ogólne ustalone według nowych zasad - wybór w oświadczeniu składanym do 22 sierpnia 2022 r.; w tym przypadku na koniec roku składane są dwie deklaracje PIT- 28 oraz PIT-36.

czytaj więcej

Składka zdrowotna 2022 - Nowy Polski Ład 2.0 

Po 1 lipca 2022 roku wg Polskiego Ładu - składka zdrowotna zapłacone w 2022 r. ponownie stają się elementem wpływającym na ostateczną wysokość podatku. Mogą być odliczane jednak nie jak do tej pory od podatku, lecz od dochodu. Ich dodatni efekt podatkowy jest zatem znacznie mniejszy niż do tej pory. Dodatkowo obowiązuje limit - nie można odliczyć więcej niż 8.700 zł rocznie.  

czytaj więcej

Rozliczenie jako samotny rodzic a ulga dla samotnego rodzica

Pierwotnie w Nowym Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 r. rozliczenie jako samotny rodzic zostało usunięte. Jednak w rozliczeniu rocznym taka możliwość została przywrócona w Polski Ład 2.0. W efekcie podatnik ma możliwość - według podjętej decyzji - skorzystać albo z proponowanej wstępnie ulgi dla samotnych rodziców (1.500 zł rocznie) - ale wyłącznie w sytuacji, gdy korzystać będzie ze wszystkich reguł podatkowych obowiązujących przed 1 lipca 2022 r. albo z rozliczenia podatkowego jako samotny rodzic - w sytuacji gdy wybierze reguły rozliczeń podatku obowiązujące od 1 lipca 2022 r. 

czytaj więcej

Zwolnienie dla rodzin z wieloma dziećmi (ulga 4+)

Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85.528 zł rocznie.

czytaj więcej

Ulga na zabytek

Wydatki związane z zakupem i odnową (restauracją) zabytków obejmuje rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi skorzystać można również rozliczając się z wszelkich przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, a więc nie jest ona wyłącznie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wystąpi ona na PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

czytaj więcej

Ulga na ekspansję

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej lub liniowo, odlicza od podstawy obliczenia podatku, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

czytaj więcej

Ulga na powrót i na przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Zwolnienie z podatku stosować można wyłącznie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej, a zatem powrót do Polski jedynie z krótkotrwałego wyjazdu zarobkowego nie będzie uprawniał do preferencji podatkowej. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody (kwota wynagrodzenia brutto) podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

czytaj więcej

Ulga - składka na związki zawodowe

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

czytaj więcej

Ulga na terminal płatniczy

Ulga przysługuje w związku z nabyciem terminala płatniczego, a nie kasy rejestrującej (fiskalnej), tj. na urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Odliczenie pozwala na oszcżędność podatkową od 1.000 do 4.000 zł

czytaj więcej

Ulga sponsoringowa - na działalność sportową i kulturalną

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej na zasadzie liniowej lub na zasadach ogólnych kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: 

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

czytaj więcej

Ulga produkcyjna - odliczenie kosztów nowego produktu

Ulga obejmuje prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą oni odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów:

 • produkcji próbnej nowego produktu i
 • wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

czytaj więcej

Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 • spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika
   – do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym

czytaj więcej

Ryczałt podatkowy dla zmieniających rezydencję

Ryczałt od przychodów zagranicznych nie jest typową ulgą podatkową. Stanowi metodę płacenia podatku w stałej wysokości, niezależnie od tego, ile po zmianie rezydencji podatkowej na polską - zarobi podatnik za granicą. Nie obejmuje on przychodów krajowych - osiąganych na terytorium Polski, które rozliczane są zgodnie z ogólnymi regułami.

czytaj więcej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - deklaracja do kwietnia, podatek do lutego

Termin na złożenie PIT-28 zostaje wydłużony. Termin ten dotyczy jednak wyłącznie deklaracji rocznej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022
r. oraz ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Nie można zatem przesunąć terminu i zrównać czas zapłaty ostatniego ryczałtu za 2022 r. z terminem złożenia deklaracji. Jeśli jednak podatnik zrezygnował z ryczałtu na rzecz zasad ogólnych - wówczas całość podatków, w tym rycał, może wpłacać w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. z końcem kwietnia 2023 r. 

czytaj więcej

Kalkulatory podatkowe Nowy Polski Ład

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Skala podatkowa 2022 - Nowy Polski Ład od 1.07.2022

Zmiana zasad ustalania zobowiązań podatkowych w roku 2022 - Polski Ład nie ominie skali podatkowej. W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu, podwyższona zostaje dwukrotnie kwota I progu skali podatkowej. Stawka 12% obejmie dochody do 120.000 zł. Dotyczyć będzie całości przychodów - tj. za cały rok 2022. 

czytaj więcej

Podatek hipotetyczny - w Nowym Ładzie 2.0.

Podatnicy, którzy rozliczają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł, mają możliwość porównać nowe reguły opodatkowania ze stosowanymi do tej pory, tj.do lipca i wyliczyć sobie hipotetyczny podatek, który może być dla nich korzystniejszy niż przy zastosowaniu nowych reguł, tj. tych wprowadzonych od 1 lipca. W tym przypadku przy wyliczeniu podatku hipotetycznego:

 • uwzględnia się ulgę dla pracowników,
 • przy rozliczeniu z małżonkiem, każdy z małżonków może odliczyć ulgę od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków,
 • uwzględnia się skalę podatkową obowiązującą do tej pory tj. 17% w pierwszym jej progu  do 120.000 zł dochodu. 

Pozostałe zasady rozliczeń jakie mają być stosowane przy wyliczeniu podatku hipotetycznego, wynikają z reguł wprowadzanych  lipca. Oznacza to, że podatek ten obejmuje ulgę dla pracowników oraz wcześniej stosowaną skalę podatkową, ale wszystkie inne reguły do jego wyliczeń zaczerpnięte są z nowych zasad. 

Podatek hipotetyczny oblicza organ podatkowy i informuje o nim w 21 dni od dnia złożenia zeznania. Rozliczenia podatkowego dokonać należy na nowych zasadach, a nie stosując podatek hipotetyczny. Podatnik powinien być jednak świadomy jego wysokości i wyliczyć go samodzielnie - aby móc uznać, że organ podatkowy prawidłowo go następnie wyliczył i porównał z kwotami z zeznania podatkowego złożonego na nowych regułach.    

Koszty uzyskania przychodów 2022, a Nowy Ład 2.0

Od 2022 r. zmieniony jest limit kosztów autorskich 50%, można je stosować do dwukrotnie wyższej kwoty przychodów. Ponadto możliwe staje się stosowanie 20% kosztów przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie.

czytaj więcej

Kwota wolna od podatku za 2022 rok wg Nowego Polskiego Ładu

W 2022 r. podwyższona jest kwota, jaką można zarobić bez podatku, wynosi ona 30.000 zł. Zmiana dotyczy jednak kwoty zmniejszającej podatek, tzn. pierwotnie miała to być kwota 5100 zł (która przy 17% podatku dawała kwotę zupełnie wolną od podatku PIT 30.000 zł). Obecnie kwota zmniejszająca to 3600 zł, jednak obniżona stawka PIT do 12% powoduje, że kwota wolna, nadal pozostała nie zmieniona, tj. wynosi na 30.000 zł.

czytaj więcej

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Ulga dla klasy średniej 2022 - Nowy Ład zmiany 1 lipca

W 2022 r. nie będzie obowiązywała ulga dla klasy średniej, dla osób zarabiających między 68.411,99 a 133,692,01 brutto. Wyjątkiem będą osoby, u których nowe reguły podatkowe będą mniej korzystne niż obowiązujące w Nowym Ładzie przed 1 lipca 2022 r. - w ich przypadku ulgę będzie można zastosować w ramach tzw. hipotetycznego wyliczenia podatku. 

czytaj więcej

Ulga dla samotnych rodziców

Pierwotnie rodzic samotnie wychowujący dziecko miał korzystać z ulgi podatkowej z tytułu samotnego wychowywania, tj. 1.500 zł odliczanego od podatku. Odliczenie to jednak w Polskim Ładzie od 1 lipca br. zostaje usunięte na rzecz istniejącego już do tej pory w latach poprzednich - rozliczenia podatkowego jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie można łączyć ulgi z takim rozliczeniem, jest ona po prostu usuwana. 

czytaj więcej

Ulga prorodzinna, a Nowy Ład

Odliczenie podatku na dzieci będzie możliwe również rozliczeniach podatku PIT w 2022 r. i 2023 r. Zmiany w przepisach Polskiego Ładu wpływają jednak na zasady stosowania ulgi i regulacje, które powinni znać rodzice korzystający z ulgi.

czytaj więcej

Zwolnienie dla rodzin z wieloma dziećmi (ulga 4+)

Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu aż do 85.528 zł rocznie - małżeństwo ma zatem łącznie 2x85.528 zł przychodu bez podatku. Dodatkowo każde z nich ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30.000 z rocznie na każdą osobę.

czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna 2022

W ramach ulgi rehabilitacyjnej na 2022 r. podatnicy uzyskają prawo odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne lub osoby mające niepełnosprawnych na utrzymaniu na pieluchy, pieluchomajtki, podkłady itp.

czytaj więcej

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Składka zdrowotna w rozliczeniach PIT 2022, PIT+NFZ

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 r. wg. przepisów Nowego Polskiego Ładu uzależniona będzie o kilka różnych wskaźników. Osoby o zmiennej wysokości miesięcznych wynagrodzeń zmuszeni będą wcześniej niż do tej pory ustalać ostateczną wartość dochodu, a zatem podsumowywać przychody i koszty danego miesiąca.

czytaj więcej

Zwolnienie z PIT dla przyszłych emerytów

Osoby, które w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, zgodnie z regulacjami Nowego Polskiego Ładu mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Pozostaną one zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej

Składka zdrowotna po zmianie formy opodatkowania - zmiany Nowy Ład z lipca 2022

Zgodnie z zmianami nowy Polski Ład z dniem 1 lipca 2022 roku podatnik,który decyduje się na zmianę formy i powrót do zasad ogólnych, miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca według reguł dotychczasowych. Natomiast roczną składkę, ustala według nowej regulacji i w wysokości właściwej za cały rok dla zmienionej formy opodatkowania. Spowoduje to odpowiednie zmiany w ostatecznej wysokości podatku do zapłaty za dany rok. 

Dobrowolne pomniejszanie zaliczki na podatek

Ta reguła dotyczy jedynie niektórych podatników:

 • Podatnicy ustalający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości określonej jeszcze przed zmianami z 1 lipca, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej,
 • przy ustalaniu zaliczek podatnicy opodatkowani liniowo mogą uwzględnić odliczenie składek zdrowotnych zapłaconych przed 1 lipca 2022 r. - według nowych zasad (czyli cofnąć się i odliczyć składki za poprzednie okresy),
 • podatnicy, którzy opłacają zaliczkę na podatek PIT w wartości 1/12 podatku za poprzedni rok mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do
  grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej, dodatkowo ustalający w ten sposób zaliczki opodatkowani liniowo, mogą skorzystać z odliczenia kwoty stanowiącej 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokonujący po dniu 30 czerwca 2022 r. wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej, mogą pomniejszyć wysokość wpłat o zapłacone przed 1 lipca 2022 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne (a potem na bieżąco o składki płacone w trakcie roku), 
 • podatnicy, którzy wybierają ryczałt ewidencjonowany mogą w rozliczeniu rocznym uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przed 1 lipca 2022 r.
Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »
Rodzaj odliczenia odliczenie
[wysokość ulgi]
Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Deklaracja
[Załącznik]
Preferencyjne reguły opodatkowania
Wspólnie z dzieckiem niższa stawka podatku
[podwójna kwota zmniejszająca]
potwierdzenie statusu dziecka zarobki dziecka pełnoletniego do - 16.061,28 zł PIT‑36, PIT‑37

Zwolnienie 4+

Nowość PIT 2022

85.528 zł potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Zwolnienie dla nierezydentów 85.528 zł zmiana rezydencji podatkowej jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT‑28 PIT‑36 PIT‑36L PIT‑37
Zwolnienie dla młodych (ulga dla młodych) 85.528 zł wiek do 26 r. ż. jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Zwolnienie dla emerytów 85.528 zł rezygnacja ze świadczenia emerytalnego jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Wspólnie z małżonkiem       PIT‑36, PIT‑37
Odliczenia od podatku 2022
Prorodzinna (na dzieci) 1.112,04 zł
[rok na 1 dziecko - warunek dochodów; 1.112,04/rok na 2 dziecko; 2.000,04 na 3 dziecko; 2.700,00 na 4 i kolejne dziecko]
Akt urodzenia, prawo opieki nad dzieckiem Nie rozliczysz jej składając PIT‑28 i PIT‑36L PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Składki zdrowotne Ryczałt - 50% składek, podatek liniowy - cała wartość zapłacona, nie więcej niż 8.700 zł RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Brak odliczenia w innych formach opodatowania PIT‑28, PIT‑36L
Za pracę za granicą (abolicyjna) Kwota podatku z zagranicy Dokument z zagranicy (odpowiednik PIT‑11) maksymalne odliczenie 1.360,00 zł; w przypadku pracujących offshore (dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw) - ulga bez limitu kwotowego PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Odliczenia od dochodu 2022
Ulga termomodernizacyjna 53.000 zł Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) Poniesione koszty można rozliczać do 6 lat od roku poniesienia pierwszego wydatku PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]
ulga na zabytki 50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł faktury od podatnika VAT czyynego   PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
ulga na marketing produktu max. 1 mln zł faktury, dokumenty potwierdzające koszt    
ulga na stworzenie nowego produktu 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej faktury, dokumenty potwierdzające koszt    
ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe 50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności      
na inwestycję w spółkę alternatywną 250.000 zł      
ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę 1.000 - 2.000 - 2.500 zł rocznie przez dwa lata faktury potiwerdzające koszt limit zależny od obowiązku korzystania z kasyrejestrującej (fiskalnej)  
na składki na związki zawodowe 500 zł rocznie dowód zapłaty    
IKZE (konto emerytalne) wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 7.106,40 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą 10.659,60 zł (limit na 2022 r.) dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Ulga na badanie i rozwój 100%-150% kosztów poniesionych na poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi ewidencja kosztów kwalifikowanych oraz dowód ich poniesienia   PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/BR]
Składki ZUS W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2021 RMUA lub inny dokument potwierdzający wartość zapłaconych lub pobranych składek   PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[Tylko na deklaracji PIT]
Zwrot nienależnych świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem Dowód zwrotu świadczeń Nie były potrącone, wcześniej były opodatkowane PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Ulga na leki Koszt leków minus 100 zł za miesiąc W przypadku pieluch i pieluchomajtek itp. - max. 2.280 zł potwierdzenie wydatku (kto, komu, kiedy, ile) Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Ulga sprzęt rehabilitacyjny W wysokości poniesionych wydatków Dowód poniesienia wydatku (kto, komu, ile, kiedy) Orzeczenie o niepełnosprawności PIT‑28 PIT‑36 PIT‑37
[PIT/O]
Ulga na samochód 2.280,00 zł Akt własności / współwłasności Orzeczenie o niepełnosprawności bez konieczności wskazania I i II grupy PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizny na cele charytatywno - opiekuńcze Kościołów do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń dochodowych) Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia), potwierdzenie realizacji celu przez Kościół - w terminie 2 lat Bez limitu! PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizny na kult - na Kościół 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizny na organizacje pożytku publicznego 6% dochodu podatnika Dokument (kto, ile, kiedy oraz potwierdzenie przyjęcia) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Krwiodawcy 6% dochodu podatnika Potwierdzenie stacji krwiodawstwa Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6% PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Osocze 350 zł / l. max. rocznie 8.750 zł Zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości i terminie oddanego osocza Brak PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizna na cele edukacji zawodowej 6% dochodu podatnika Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizny są sumowane i łącznie liczone jest 6%; musi być przekazana wyłącznie na szkoły prowadzącej szczególny profil edukacji PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizna na cele walki z COVID-19 do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny Umowa darowizny składników majątku Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Darowizna tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) od 100 do 200% wartości darowizny Umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) Darowizna przekazywana za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu,, który ją ostatecznie otrzymał do 100% dochodu podatnika; nie sumuje się ich z pozostałymi darowiznami w celu ustalenia limitu odliczeń podatkowych PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
[PIT/O]
Internet 760,00 zł Dokument (kto, komu, ile, za co zapłacił) Nie więcej niż poniesione wydatki, tylko dwa bezpośrednio następujące po sobie lata PIT‑28, PIT‑36, PIT‑37
[PIT/O]
Odliczenie - strata podatkowa 1) maksymalnie 50% dla strat z 2021 i lat wcześniejszych
2) 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a gdy jest wyższa do 50% tej nadwyżki do odliczenia rocznie
Strata wykazana i rozliczana w PIT za poprzednie lata Straty podatkowe można odliczać w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]
Ulga na złe długi Wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy Dokument potwierdzający termin do zapłaty Odliczenie w roku, w którym minęło 90 dni od terminu zapłaty wskazanego na fakturze lub umowie PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
[PIT/O]
2022-08-10

Zdrowotna a spółki komandytowe, s.k.a. i z o.o. Nowe reguły nie dla wspólników

Przedsiębiorczość w formie spółek bywa mniej korzystna niż w formie jednoosobowej - przynajmniej tak można wywnioskować z przepisów nowego ładu.

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję