Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2022 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2022
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2022 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Przygotowując zeznanie podatkowe za 2023 r. (składane w 2024 r.) należy zwrócić uwagę na konsekwencje, jakie dla rozliczeń PIT przyniosły zmiany przepisów Nowego polskiego Ładu. W rozliczeniu 2023 r. obowiązują następujące regulacje:

 • brak ulgi dla klasy średniej (wynikała ona z rozliczenia 2022 r.),
 • brak podatku hipotetycznego (stanowił on w 2022 r. porównanie zasad opodatkowania części podatników korzystających z ulgi dla klasy średniej),
 • obowiązek ponownego złożenia oświadczenia o opodatkowaniu ryczałtem w sytuacji, gdy taki wybór nastąpił już od 1 lipca 2022 r.,
 • nie obowiązuje ulga dla samotnego rodzica,
 • brak możliwości wyboru / zmiany formy opodatkowania począwszy od 1 lipca (od połowy roku),
 • zastosowanie znajdują nowe reguły odliczania składki zdrowotnej od dochodu tzn. prawo takie posiadają wyłącznie opodatkowani liniowo do 10.200 zł rocznie, opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - 50% składki zapłaconej oraz kartą podatkową - 19% składki zapłaconej,
 • u podatników opodatkowanych według skali podatkowej obowiązuje jednolita dla całego roku kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł,  
 • korzystanie z nowego oświadczenia PIT-2 (wersja 9) celem ustalenia ostatecznej wartości zaliczki na podatek, pobieranej przez płatnika (zatrudniającego),
 • stosowanie przy poborze zaliczki na podatek, kwoty zmniejszającej w wysokości zależnej od ilości zatrudniających podatnika podmiotów.

Natomiast w rozliczeniach 2023 r. nie doszło do tak radykalnych zmian w rozliczeniach, jak w latach ubiegłych. W efekcie obowiązującymi są te same zasady stosowanej stawki podatku, kosztów oraz reguł ich poboru, co w roku poprzednim. Nie ma tak jak w roku poprzednim, możliwości zmiany zasad opodatkowania z podatku liniowego i ryczałtu w połowie roku lub na koniec roku - poprzez wyznaczenie tych reguł w deklaracji PIT. Zasady ustalane są raz, na samym początku roku 2023 i stosowane są co do zasady aż do jego końca (do złożenia deklaracji podatkowej za dany rok). 

Zmiany Polski Ład 2.0 od 1 lipca 2022 roku - obowiązujące w rozliczeniu PIT za 2022 r.

Zasady opłacenia podatku PIT zmieniały się w trakcie 2022 r. W efekcie do rozliczenia za 2022 r. stosuje się jedną z trzech zasad, w zależności od wyboru lub opłacalności po stronie podatnika:

1. Dla całego roku 2022 stosuję zasady podstawowe, uchwalone od 1 lipca 2022 r.  
2. Wybieram zasadę podstawową plus dodatkowo modyfikuje rozliczenia PIT, bo jest to korzystniejsze (zmieniam formę opodatkowania)
3. Rozliczam się według nowych reguł ustalonych 1 lipca 2022 r., ale obliczam podatek hipotetyczny, tj. obowiązujący przed 1 lipca 2022 r. i gdy jest korzystniejszy - czekam na zwrot różnicy między wyliczonym podatkiem.

W efekcie zmian Nowy Polski Ład z 1 lipca 2022 r. deklarację roczną PIT rozliczamy według trzech zasad:

 • jako zasadę podstawową uznaje się, że deklarację PIT składa się według stanu prawa obowiązującego od 1 lipca 2022 r. do końca roku (wszystkie reguły i zasady rozliczeń według tej zasady są wskazane poniżej); regułą będzie, że zaliczki na podatek pobierane przed 1 lipca były dla podatnika wyższe od takich, jakie pobierane będą według nowych reguł, a to pozwoli z końcem roku uzyskać zwrot nadpłaconego podatku,  
 • w sytuacjach szczególnych, podatnik ma prawo zastosować zasady opodatkowania wcześniejsze, tj. sprzed 1 lipca i zmodyfikować swoje rozliczenie PIT stosując w nim jakąś konkretną wcześniejszą zasadę opodatkowania, na której wybór pozwalają przepisy; taka modyfikacja dotyczy jednak jedynie wybranych zagadnień i wybranych elementów rozliczenia  zasady opodatkowania (o czym poniżej), nie można natomiast samodzielnie sporządzić całej deklaracji PIT na zasadach opodatkowania sprzed 1 lipca; podatnik zawsze stosuje te nowe reguły z możliwością modyfikowania jedynie wybranych elementów tych nowych reguł,
 • organ skarbowy dodatkowo porównać musi rozliczenie według reguł obowiązujących od 1 lipca oraz reguł obowiązujących przed tą datą (tzw. wylicza on podatek hipotetyczny za 2022 r.); gdyby okazało się, że reguły wcześniejsze są korzystniejsze - to podatnik z urzędu otrzymać ma zwrot nadpłaconego podatku; istotnym będzie jednak skontrolowanie również samodzielnie rozliczenia w PIT podatku hipotetycznego (czyli według reguł już nieobowiązujących), aby otrzymać pełny zwrot i aby posiadać kontrolę nad własnym rozliczeniem podatkowym.     

Jeśli w 2022 r. przed zmianami z 1 lipca 2022 r. obowiązywała jakaś ulga i została ona zmodyfikowana lub usunięta, to w rozliczeniu rocznym nie może być ona stosowana. Jedynie w sytuacji szczególnej, wskazanej w ustawie o podatku PIT, możliwe jest wyliczanie podatku według zasad sprzed 1 lipca 2022 r.  

Reguła wyboru formy w trakcie roku nie obowiązuje w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zmiany form opodatkowania w trakcie roku 2022 - właściwy PIT za 2022 r.

W Polskim Ładzie po 1 lipca 2022 roku dopuszczalne są następujące modyfikacje form opodatkowania:

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo - na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według nowych reguł (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  - wybór w terminowo złożonym PIT-36, 
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według nowych reguł (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  - wybór w terminowo złożonym PIT-36, 
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem przychodów ewidencjonowanych - na zasady ogólne ale za drugą połowę roku (wówczas do lipca stosowany będzie ryczałt, od lipca - zasady ogólne ustalone według nowych zasad) - wybór w oświadczeniu składanym do 22 sierpnia 2022 r.; w tym przypadku na koniec roku składane są dwie deklaracje PIT- 28 oraz PIT-36.

Reguła wyboru formy w trakcie roku nie obowiązuje w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.).

czytaj więcej

Składka zdrowotna 2022 - Nowy Polski Ład 2.0 

Po 1 lipca 2022 roku wg Polskiego Ładu - składki zdrowotne zapłacone w 2022 r. ponownie stają się elementem wpływającym na ostateczną wysokość podatku. Mogą być odliczane jednak nie jak do tej pory od podatku, lecz od dochodu. Ich dodatni efekt podatkowy jest zatem znacznie mniejszy niż do tej pory. Dodatkowo obowiązuje limit - nie można odliczyć więcej niż 8.700 zł rocznie - w przypadku opodatkowanych liniowo, lub 50% poniesionego wydatku - w przypadku ryczałtowców. Zasady dotyczące składki zdrowotnej wynikające z Nowego Ładu 2.0 obowiązują również rozliczeniach podatkowych za 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Rozliczenie jako samotny rodzic a ulga dla samotnego rodzica

Pierwotnie w Nowym Polskim Ładzie, który obowiązywał od 1 stycznia 2022 r. rozliczenie jako samotny rodzic zostało usunięte. Jednak taka możliwość została przywrócona przez Polski Ład 2.0. W efekcie podatnik ma możliwość - według podjętej decyzji - skorzystać albo z proponowanej wstępnie ulgi dla samotnych rodziców (1.500 zł rocznie) - ale wyłącznie w sytuacji, gdy korzystać będzie ze wszystkich reguł podatkowych obowiązujących przed 1 lipca 2022 r. albo z rozliczenia podatkowego jako samotny rodzic - w sytuacji gdy wybierze reguły rozliczeń podatku obowiązujące od 1 lipca 2022 r. 

Ulga dla samotnego rodzica nie obowiązuje w PIT od 2023 r.

czytaj więcej

Zwolnienie dla rodzin z wieloma dziećmi (ulga 4+)

Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 85.528 zł przychodu rocznie. Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga na zabytek

Wydatki związane z zakupem i odnową (restauracją) zabytków mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi skorzystać można również rozliczając się z wszelkich przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, a więc nie jest ona wyłącznie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wystąpi ona na PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28. Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga na ekspansję

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej lub liniowo, odlicza od podstawy opodatkowania, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga na robotyzację

Zakup nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, w tym oprogramowania i wartości niematerialnych i prawnych może stać się podstawą ulgi podatkowej. Odliczenia od dochodu mogą dokonać przedsiębiorcy opodatkowani liniowo oraz według skali podatkowej. Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga na powrót i na przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Zwolnienie z podatku stosować można wyłącznie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej, a zatem powrót do Polski jedynie z krótkotrwałego wyjazdu zarobkowego nie będzie uprawniał do preferencji podatkowej. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody (kwota wynagrodzenia brutto) podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga - składka na związki zawodowe

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł. Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga na terminal płatniczy

Ulga przysługuje w związku z nabyciem terminala płatniczego, a nie kasy rejestrującej (fiskalnej), tj. na urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Odliczenie pozwala na oszczędność podatkową od 1.000 do 4.000 zł. Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga sponsoringowa - na działalność sportową i kulturalną

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej na zasadzie liniowej lub na zasadach ogólnych kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: 

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga produkcyjna - odliczenie kosztów nowego produktu

Ulga obejmuje prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą oni odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów:

 • produkcji próbnej nowego produktu i
 • wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 • spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika
   – do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym

Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ryczałt podatkowy dla zmieniających rezydencję

Ryczałt od przychodów zagranicznych nie jest typową ulgą podatkową. Stanowi metodę płacenia podatku w stałej wysokości, niezależnie od tego, ile po zmianie rezydencji podatkowej na polską - zarobi podatnik za granicą. Nie obejmuje on przychodów krajowych - osiąganych na terytorium Polski, które rozliczane są zgodnie z ogólnymi regułami. Obowiązuje również w 2023 r. (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - deklaracja do kwietnia, podatek do lutego

Termin na złożenie PIT-28 zostaje wydłużony. Termin ten dotyczy jednak wyłącznie deklaracji rocznej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał 2022 r. jest płatny do końca lutego 2023 r. Nie można zatem przesunąć terminu i zrównać czasu zapłaty ostatniego ryczałtu za 2022 r. z terminem złożenia deklaracji. Jeśli jednak podatnik zrezygnował z ryczałtu na rzecz zasad ogólnych - wówczas całość podatków, w tym ryczałt, może wpłacać w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. z końcem kwietnia 2023 r. 

W 2023 r. reguła uległa zmianie - podatek płatny musi być do końca kwietnia. Ten sam termin obowiązuje przy składaniu deklaracji PIT-28 za 2023 r., tj. należy ją złożyć do 30 kwietnia 2024 r. 

czytaj więcej


Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Skala podatkowa 2022 / 2023 - Nowy Polski Ład od 1.07.2022

Zmiana zasad ustalania zobowiązań podatkowych w roku 2022 i 2023 - Polski Ład nie ominął skali podatkowej. W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana została stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu oraz podwyższona dwukrotnie kwota I progu skali podatkowej. Stawka 12% obejmie dochody do 120.000 zł. Dotyczyć będzie całości przychodów - tj. za cały rok 2022 i 2023. 

czytaj więcej

Podatek hipotetyczny - w Nowym Ładzie 2.0.

Podatnicy, którzy rozliczają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł, mają możliwość porównać nowe reguły opodatkowania ze stosowanymi do tej pory, tj.do lipca i wyliczyć sobie hipotetyczny podatek, który może być dla nich korzystniejszy niż przy zastosowaniu nowych reguł, tj. tych wprowadzonych od 1 lipca. W tym przypadku przy wyliczeniu podatku hipotetycznego:

 • uwzględnia się ulgę dla pracowników,
 • przy rozliczeniu z małżonkiem, każdy z małżonków może odliczyć ulgę od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków,
 • uwzględnia się skalę podatkową obowiązującą do tej pory tj. 17% w pierwszym jej progu  do 120.000 zł dochodu. 

Pozostałe zasady rozliczeń jakie mają być stosowane przy wyliczeniu podatku hipotetycznego, wynikają z reguł wprowadzanych od lipca. Oznacza to, że podatek ten obejmuje ulgę dla pracowników oraz wcześniej stosowaną skalę podatkową, ale wszystkie inne reguły do jego wyliczeń zaczerpnięte są z nowych zasad. 

Podatek hipotetyczny oblicza organ podatkowy i informuje o nim w 21 dni od dnia złożenia zeznania. Rozliczenia podatkowego dokonać należy na nowych zasadach, a nie stosując podatek hipotetyczny. Podatnik powinien być jednak świadomy jego wysokości i wyliczyć go samodzielnie - aby móc uznać, że organ podatkowy prawidłowo go wyliczył, a następnie porównał z kwotami z zeznania podatkowego złożonego na nowych regułach. 

Podatek hipotetyczny nie znajduje zastosowanie przy rozliczeniach podatkowych w roku 2023 (deklaracja PIT składana w 2024 r.). 

czytaj więcej

Koszty uzyskania przychodów 2022 / 2023, a Nowy Ład 2.0

Od 2022 r. zmieniony jest limit kosztów autorskich 50%, można je stosować do dwukrotnie wyższej kwoty przychodów. Ponadto możliwe staje się stosowanie 20% kosztów przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie.

czytaj więcej

Kwota wolna od podatku za 2022 / 2023 rok wg Nowego Polskiego Ładu

W 2022 i 2023 r. podwyższona jest kwota, jaką można zarobić bez podatku, wynosi ona 30.000 zł. Zmiana dotyczy jednak kwoty zmniejszającej podatek, tzn. pierwotnie miała to być kwota 5100 zł (która przy 17% podatku dawała kwotę zupełnie wolną od podatku PIT 30.000 zł). Obecnie kwota zmniejszająca to 3600 zł, jednak obniżona stawka PIT do 12% powoduje, że kwota wolna, nadal pozostała nie zmieniona, tj. wynosi na 30.000 zł.

czytaj więcej

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ulga dla klasy średniej 2022 - Nowy Ład zmiany 1 lipca

W 2022 r. nie będzie obowiązywała ulga dla klasy średniej, dla osób zarabiających między 68.411,99 a 133,692,01 brutto. Wyjątkiem będą osoby, u których nowe reguły podatkowe będą mniej korzystne niż obowiązujące w Nowym Ładzie przed 1 lipca 2022 r. - w ich przypadku ulgę będzie można zastosować w ramach tzw. hipotetycznego wyliczenia podatku. Ulgi nie stosuje się w rozliczeniach roku 2023 (PIT składany w 2024 r.). 

czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna 2022 i 2023

W ramach ulgi rehabilitacyjnej na 2022 r. podatnicy uzyskają prawo odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne lub osoby mające niepełnosprawnych na utrzymaniu na pieluchy, pieluchomajtki, podkłady itp.

czytaj więcej

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Składka zdrowotna w rozliczeniach PIT 2022 i 2023, PIT+NFZ

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 i 2023 r. wg. przepisów Nowego Polskiego Ładu uzależniona jest od kilku różnych wskaźników. Osoby o zmiennej wysokości miesięcznych wynagrodzeń zmuszeni będą wcześniej niż do tej pory ustalać ostateczną wartość dochodu, a zatem podsumowywać przychody i koszty danego miesiąca.

czytaj więcej

Zwolnienie z PIT dla przyszłych emerytów

Osoby, które w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, zgodnie z regulacjami Nowego Polskiego Ładu mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Pozostaną one zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej


Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online
Rodzaj odliczenia odliczenie
[wysokość ulgi]
Wymagane dokumenty Dodatkowe warunki Deklaracja
[Załącznik]
Nowe preferencyjne reguły opodatkowania 2022

Zwolnienie / ulga 4+

85.528 zł potwierdzenie wieku oraz ilości dzieci jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Zwolnienie dla nierezydentów 85.528 zł zmiana rezydencji podatkowej jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT‑28 PIT‑36 PIT‑36L PIT‑37
Zwolnienie dla młodych (ulga dla młodych) 85.528 zł wiek do 26 r. ż. jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
Zwolnienie dla emerytów 85.528 zł rezygnacja ze świadczenia emerytalnego jedynie przychody z umów o pracę, zlecenie, działalność gospodarcza PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37
 Nowe odliczenia od podatku 2022
Składki zdrowotne Ryczałt - 50% składek, podatek liniowy - cała wartość zapłacona, nie więcej niż 8.700 zł RMUA lub inny dokument potwierdzający ich wartość Brak odliczenia w innych formach opodatowania PIT‑28, PIT‑36L
Odliczenia od dochodu 2022
Ulga na zabytki 50% wydatku, w przypadku zakupu nieruchomości max. 500.000 zł faktury od podatnika VAT czyynego   PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
Ulga na marketing produktu max. 1 mln zł faktury, dokumenty potwierdzające koszt   PIT‑36, PIT‑36L
Ulga na stworzenie nowego produktu 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek max. 10% dochodu z działalności gospodarczej faktury, dokumenty potwierdzające koszt   PIT‑36, PIT‑36L
Ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe 50% kosztów poniesionych na tę działalność nie więcej niż dochód z działalności     PIT‑36, PIT‑36L
Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę 1.000 - 2.000 - 2.500 zł rocznie przez dwa lata faktury potwierdzające koszt limit zależny od obowiązku korzystania z kasy rejestrującej (fiskalnej) PIT‑28, PIT‑36, PIT‑36L
Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną 250.000 zł     PIT‑36, PIT‑36L
Ulga na składki na związki zawodowe 500 zł rocznie dowód zapłaty   PIT‑36,
PIT‑28
Ulga na robotyzację Wydatki na roboty, maszyny i urządzenia peryferyjne Dokument potwierdzający płatność (kto, komu, kiedy, ile, za co zapłacił) w roku podatkowym poniesienia wydatków lub w jednym z 6 kolejnych lat, 100% wydatków zaliczonych do osztów podatkowych PIT-36, PIT-36L

 Tabela wszystkich zwolnień, ulg i odliczeń w PIT za 2022/2023

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: