Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2022 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2022
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2022 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

PIT-28 rozliczysz w programie e-pity

Deklaracja PIT 28: ryczałt ewidencjonowany

Deklarację PIT 28 wypełniałeś, jeżeli w roku podatkowym uzyskujesz przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z tytułu:

  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub 
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze rozliczanych w ramach działalności gospodarczej lub
  • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny),
  • ze sprzedaży produktów rolnych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

PIT-28 do kiedy - termin rozliczenia 

Podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych – składają PIT-28 za 2022 rok do 2 maja 2023 roku. Termin na złożenie PIT-28 został w 2023 r. wydłużony w stosunu do terminu z lat wcześniejszych (obowiązywał termin do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym). 

Niemniej jednak podatek ryczałtowy za grudzień oraz ostatni kwartał należy zapłacić nie później niż 28 lutego 2023 r. nawet, gdy deklaracja nie musi być jeszcze złożona.  

Do kiedy rozliczyć PIT - kalendarz podatnika
Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Będziesz opłacał podatek w formie ryczałtu, jeżeli do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego w roku podatkowym przychodu z działalności gospodarczej lub najmu/dzierżawy, złożyłeś pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania. Termin ten obowiązuje zarówno, gdy zmieniasz działalność dotychczas prowadzoną i opodatkowaną inną metodą jak i gdy rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Prawo do ryczałtu przysługuje na cały rok podatkowy. W roku kolejnym prawo to nie występuje, jeżeli podatnik przekroczy limit przychodu 2 mln euro (po przeliczeniu na złotówki). Podatnik w trakcie roku może jednak utracić prawo do ryczałtu w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności o czynności, których nie można rozliczać ryczałtem lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od momentu podjęcia działalności. Przekroczenie limitu przychodów w trakcie roku podatkowego nie powoduje bezpośredniego przejścia na zasady ogólne. Za dany rok podatkowy, nawet po przekroczeniu limitu, składasz deklarację PIT 28. Dopiero za rok przyszły wyłączone będzie rozliczenie ryczałtem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego naruszysz zasady prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ryczałtu, podatek według zasad ogólnych opłacasz od dnia naruszenia tych zasad. Tym samym za czas wcześniejszy przychody opodatkowujesz, składając deklarację PIT 28.

Jeżeli wykonywałeś w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki opodatkowanej ryczałtem – składasz PIT 28, jeżeli w danym roku podatkowym nie wykonujesz już tej sprzedaży lub usług na rzecz byłego pracodawcy. Możesz jednak na rzecz swojego byłego pracodawcy świadczyć usługi inne niż wchodzące w skład czynności wykonywanych na podstawie stosunku pracy. W takim przypadku nadal możesz opłacać podatek w formie zryczałtowanej i składać deklarację PIT 28.

Sprawdź zmiany w ryczałcie ewidencjonowany od 2022 roku
Począwszy od 2022 r. korzystanie z ryczałtu wydaje się znacznie bardziej atrakcyjne i możliwe. Warto rozważyć zmianę zasad rozliczeń -  sprawdź nowy ryczałt od 2022 r.

Różne formy przychodów a ryczałt

Nie możesz łączyć opodatkowania ryczałtem w spółce z innymi formami opodatkowania stosowanymi przez pozostałych wspólników. Innymi słowy – wybór formy zryczałtowanej dotyczy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej.

Nie rozliczasz się na deklaracji PIT 28, jeżeli prowadzisz działalność w formie spółki i jest to spółka inna niż spółka cywilna lub jawna.

Na deklaracji PIT 28 również w przypadku, jeżeli osiągasz dochody z najmu lub dzierżawy wykonywanych w formie działalności gospodarczej. Na PIT 28  rozliczasz także najem lub dzierżawę realizowaną prywatnie poza działalnością.

Możesz składać PIT 28 łącznie z innymi deklaracjami. Jeżeli rozliczasz inne źródła przychodów, niż opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – składasz dodatkowo inne formularze (PIT 36, PIT 37, PIT 36L, PIT 38).

Możesz rozliczać się z prywatnej działalności – na deklaracji PIT 36, a w formie spółki – na deklaracji PIT 28.

Możesz prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (złożyć PIT 36), a przychody z najmu prywatnego opodatkować ryczałtowo (i rozliczyć na deklaracji PIT 28).

PIT 28 a łączne opodatkowanie z małżonkiem

Deklaracji PIT 28 nie złożysz łącznie z małżonkiem. Nie ma możliwości opodatkowania łącznego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Małżonkowie rozliczający przychody ze wspólnej własności, posiadania lub użytkowania rzeczy składają niezależnie dwie deklaracje PIT 28.

Opodatkowanie ryczałtem wyłącza możliwość rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub z dzieckiem. Chodzi o taką sytuaucję, w której część przychodów opodatkowana jest ryczałem, a część na zasadach ogólnych. Wówczas również tych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych nie można rozliczyć łącznie z małżonkiem i dzieckiem. Ryczałt wyłącza taką preferencję. Wyjątkiem jest rozliczenie przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy ryczałtem - ten rodzaj przychodów opodatkowanych ryczałtowo nie pozbawia prawa do wspólnego rozliczania innych przychodów (tych opodatkowanych na zasadach ogólnych, np. z tytułu umowy o pracę).

Do opodatkowania ryczałtem stosuje się odliczenia od dochodu i od podatku. Łącznie z deklaracją złożysz zatem również PIT O, PIT D.

PIT-28 - a strata podatkowa

Rozliczający ryczałt nie wykazują straty podatkowej, ponieważ podatek płacą od przychodu bez stosowania kosztów podatkowych. Mają jednak prawo odliczać stratę uzyskaną wcześniej – przed zmianą formy opodatkowania na ryczałtową. W tym przypadku obniża się przychód.

Rozliczenie straty podatkowej

Deklaracja PIT-28S – spadek firmy/ przedsiębiorstwa

Jeśli podatnik zdecyduje się na wypełnianie PIT-28S oznacza to, że deklarację wypełnia jako przedsiębiorstwo w spadku, a podpisujący deklarację – sprawuje zarząd sukcesyjny lub jest jedną z osób, które zarządzają podmiotem oznaczanym jako przedsiębiorstwo w spadku. PIT z oznaczeniem S składany jest w związku z rozliczeniami osoby fizycznej (wspólnika spółki osobowej lub cywilnej) prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczy ono rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa dokonywanych po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą.

PIT-28S - spadek firmy, przedsiębiorstwa

Przeczytaj szczegółowy opis deklaracji PIT-28/28S informacja do każdego pola formularza - broszura za 2022 rok.

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Składka zdrowotna od 2022 roku dla podatników rozliczających się na formularzu PIT-28

Nowelizacja ustaw zwana potocznie Polskim Ładem wprowadziła zmiany również dla osób rozliczających swoje przychody w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za pomocą formularza PIT 28.
Istotna zmiana dotyczy naliczania składki zdrowotnej, której stawka wynosi obecnie 9% a jej wymiar zależy zarówno od osiągniętego przychodu, jak i przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. Składki zdrowotne w podatku ryczałtowym od 2022 roku są odliczane od przychodu w wysokości 50%. Dodatkowo przedsiębiorcy zobowiązani są do rocznego rozliczania składek zdrowotnych. Pierwsze takie rozliczenie powinno obejmować składki od przychodów za 2022 rok i zostać złożone do 20 maja 2023 roku w rocznej deklaracji ZUS DRA.

Kiedy konieczne jest złożenie PIT-28 przy zmianie formy opodatkowania za 2022 rok?

Polski Ład 2.0, który wszedł w życie z dniem 01 lipca 2022 roku wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową. Podatnicy, którzy złożyli stosowne oświadczenie właściwemu organowi podatkowemu do dnia 22 sierpnia 2022 roku będą uprawnieni do korzystania od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku z opodatkowania w formie ryczałtu, a przez kolejne pół roku z rozliczenia według skali podatkowej, składając przy rozliczeniu rocznym dwa formularze PIT 28 oraz PIT 36. Istnieje również możliwość zmiany formy opodatkowania przy rozliczeniu za 2022 rok na zasady ogólne, wówczas rozlicza się cały rok według skali podatkowej na formularzu PIT-36.

Polecamy poradnik: PIT wynajmującego - jakie metody opodatkowania wybrać, jak rozliczyć dochody, koszty i ich dokumentowanie, zaliczki, refakturowanie. 

Przeczytaj: broszura informacyjna - najem, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: