PIT-28 rozliczysz w programie e-pity

Deklaracja PIT-28 służy rozliczeniu rocznemu podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Druk złożyć należy zarówno w przypadku rozliczania przychodów działalności gospodarczej, jak również wspólników spółki cywilnej i jawnej. Druk składają również rozliczający najem, dzierżawę, podnajem i poddzierżawę. Wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej składają osobno – każdy w swoim imieniu własną deklarację, dołączając do niej druk PIT-28/B. Do zeznań złożone mogą być dodatkowo załączniki PIT-O i PIT-D, PIT-2K.

W polu nr 1 podatnik powinien wpisać identyfikator podatkowy. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub nie będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, posługiwać powinna się numerem PESEL. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą lub zarejestrowanego dla celów VAT, chociażby PIT-28 składał z tytułu przychodów uzyskiwanych z prywatnie prowadzonego najmu (dzierżawy i umów podobnych), identyfikatorem podatkowym będzie numer NIP. W przypadku wspólników spółki cywilnej lub jawnej, każdy wspólnik posługuje się własnym numerem identyfikacyjnym.

Podatek od najmu PIT-28 oblicz wygodnie w Programie e-pity 2023

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 i 28/B za 2023 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2023 teraz i wyślij PIT online

Wybierz PIT-28 i skreśl PIT-28S, jeśli deklaracja nie dotyczy przedsiębiorstwa w spadku.

W polu nr 4 wpisać należy rok, za który deklaracja jest składana. Podatnicy składają druk PIT-28 najpóźniej do końca kwietnia roku następującego po  roku podatkowym, którego dotyczy.

Należy wpisać rok, za który składany jest druk, pole nie służy natomiast do podania roku, w którym druk jest składany. Datą złożenia deklaracji opatruje się druk w dniu jego wpływu do organu podatkowego lub dostarczenie go w jednej z form zastępczych (pocztą za pomocą przesyłki poleconej, za pomocą komunikacji elektronicznej z urzędowym poświadczeniem odbioru, w urzędzie konsularnym, kapitanowi statku lub samolotu lub administracji więzienia).

W polu 5 wpisać należy dane urzędu skarbowego, do którego adresowane jest zeznanie. Poprawnym będzie wskazanie organu poprzez nazwę miejscowości oraz jego adres. Mimo, że organem podatkowym pozostaje Naczelnik Urzędu Skarbowego, deklarację przekazuje się do Urzędu, a nie do Naczelnika.

Właściwość miejscową ustalić należy ze względu na miejsce pobytu podatnika, a gdy posiada on miejsce zamieszkania na terytorium kraju – według miejsca zamieszkania. Będzie to miało podstawowe znaczenie w przypadku najmu i dzierżawy nieruchomości znajdujących się w innej miejscowości, niż miejsce pobytu lub zamieszkania. PIT-28 nie można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, mimo to możliwe jest złożenie innych deklaracji podatkowych z małżonkiem a samodzielnie, dodatkowo – PIT-28 (w przypadku prywatnych przychodów z najmu, dzierżawy i umów podobnych zawieranych przez małżonków). Przy wspólnych zeznaniach małżonków mających różne miejsca zamieszkania, jeżeli na ich wniosek podlegają oni łącznemu opodatkowaniu właściwość miejscową organu podatkowego ustala się według miejsca zamieszkania jednego z małżonków, wskazanego we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku rozliczania przychodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników, właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności (istnieje 16 organów podatkowych właściwych dla poszczególnych województw, w zależności od miejsca prowadzenia działalności, a w przypadku prowadzenia działalności na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście).
W przypadku zmiany w trakcie roku właściwości miejscowej, deklarację złożyć należy do urzędu właściwego w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku zmiany właściwości po zakończeniu roku – do tego organu, który był właściwy w ostatnim dniu tego roku, który jest rozliczany. Jeżeli zamieszkanie w Polsce ustała przed ostatnim dniem roku  - właściwym jest organ ustalony według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium kraju.

W polu 6 podatnik wpisać powinien cel złożenia deklaracji. Deklaracja składana po raz pierwszy zawsze będzie deklaracją rozliczeniową, celem będzie jej złożenie. Dotyczy to zarówno druku złożonego terminowo, jak i po upływie terminu właściwego do złożenia druku. W przypadku podatnika, który rozliczenia przychodów opodatkowanych ryczałtowo dokonał na niewłaściwym druku, podatnik złoży PIT-28 (cel – korekta deklaracji, przy czym istnieje ryzyko, że organ podatkowy uzna taki druk za pierwotne złożenie deklaracji, a nie za jej korektę). Podobnie w przypadku wystąpienia błędów na złożonym wcześniej druku PIT-28 należy złożyć druk ponownie z oznaczeniem jako cel - korekta. Do korekty deklaracji dołączyć należy druk ORD-ZU stanowiący wyjaśnienie przyczyn korekty. Jeżeli z korekty wynika obowiązek zapłaty podatku, a podatnik korekty dokonuje z własnej inicjatywy  – celem obniżenia do wysokości należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni dokonać zapłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku korekty wynikającej z czynności organu podatkowego wpłacane odsetki za zwłokę nie podlegają obniżeniu.

Pole 6a wypełnia się wyłącznie w sytuacji, gdy składana jest korekta zeznania podatkowego. W sytuacji, gdy korekty dokonuje podatnik samodzielnie - zaznacza pole nr 1, jeżeli korekta wynika z przedstawienia podatnikowi możliwości skorygowania deklaracji podatkowej przed wydaniem decyzji przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, zaznaczyć należy kwadrat nr 2. 
W toku postępowania podatkowego prawo do skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania przysługuje podatnikowi lub płatnikowi jednokrotnie przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się przez podatnika co do zgromadzonego materiału postępowania.

W polu 7 podatnik podaje nazwisko. W przypadku nazwisk dwuczłonowych podatnik podać musi oba człony. W roku zmiany nazwiska podatnik podaje nazwisko aktualne w dacie złożenia deklaracji podatkowej. Dane podatnika powinny być zgodne z danymi w rejestrze PESEL lub CEiDG w przypadku, gdy podatnik nie dokonał aktualizacji tych danych – zalecana jest natychmiastowa ich aktualizacja).

W polu 8 podać należy imię podatnika. Podatnik posiadający dwa lub więcej imion podaje wyłącznie pierwsze imię. W przypadku zmiany imienia podać należy imię aktualne w dacie złożenia deklaracji podatkowej. Dane podatnika powinny być zgodne z danymi w rejestrze PESEL lub CEiDG w przypadku, gdy podatnik nie dokonał aktualizacji tych danych – zalecana jest natychmiastowa ich aktualizacja.

W polu 9 wskazać należy datę urodzenia.

W polu 10 podaje się kraj zamieszkania podatnika. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej.

W polu 11 podaje się województwo, w którym podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

W polu 12 podać należy powiat, w którym podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu, pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

W polu 13 podać należy gminę, w której podatnik zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od adresu,  pod którym podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

W polu 14 podać należy ulicę, na której znajduje się adres zamieszania podatnika. W przypadku zamieszkiwania na wsi adres ulicy może być taki sam, jak nazwa wsi, np. adres Sokołowo 58 wpisuje się podając jako nazwę ulicy Sokołowo, adres domu – 58. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości,  w której podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.
W polu 15 podać należy numer domu, a w polu 16  numer lokalu w budynku, w którym składający deklarację zamieszkuje. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości,  w której podatnik jest na stałe zameldowany. Miejsce zamieszkania może wpływać na właściwość miejscową  organu skarbowego, do którego adresowana jest deklaracja podatkowa. Podatnicy nie posiadający w Polsce miejsca zamieszkania podawać powinni adres znajdujący się poza granicami Rzeczypospolitej. W przypadku, gdy zagraniczny podział terytorialny zawiera inne oznaczenia regionalne, podatnik podać powinien miejsce zamieszkania zgodnie z tamtejszymi zasadami administracyjnymi.

W polu 17 podatnik wskazuje miejscowość, w której znajduje się jego miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania odróżnić należy od miejsca zameldowania. To pierwsze wynika z woli przebywania podatnika w określonej miejscowości i różnić może się od miejscowości, w której podatnik jest na stałe zameldowany.

Pole 18 służy ustaleniu adresu pocztowego podatnika. Adres poczty może być różny od miejscowości zamieszkania – zgodny musi być z właściwością miejscową poczty.

Podatek od najmu PIT-28 oblicz wygodnie w Programie e-pity 2023

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 za 2023 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2023 teraz i wyślij PIT online

Pozycje 19 i 20 służą do wskazania ulgi na powrót (przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł - w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego; limit 85.528 zł dotyczy każdego z tych lat osobno, niemniej jest to imit łączny dla całości przychodów zwolnionych z podatku w danym roku; nadwyżkę ponad tę wartość należy wprowadzać w kolejnych polach deklaracji i opodatkować). W polu 20 podajemy wyłącznie przychody objęte zwolnieniem w ramach PIT-28, jeśli podatnik uzyskuje również przychody z innych źródeł, wówczas wypełnia w tym zakresie inny rodzaj deklaracji PIT i w nim wskazuje pozostałe kwoty przychodów zwolnionych. Pole 19 i 20 należy zaznaczyć łącznie - jeśli podatnik korzysta z ulgi w innej deklaracji i w tej innej deklaracji skorzysta z niej w pełnym limicie, to nie zaznacza w PIT-28 pola 19. 

W polach 21 i 22 służy wskazaniu ulgi 4+, która dotyczy podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci (istnieją warunki co do wieku i zarobków dzieci), wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Limit to 85.528 zł rocznie. W polu 22 podajemy wyłącznie przychody objęte zwolnieniem w ramach PIT-28, jeśli podatnik uzyskuje również przychody z innych źródeł, wówczas wypełnia w tym zakresie inny rodzaj deklaracji PIT i w nim wskazuje pozostałe kwoty przychodów zwolnionych. Pole 21 i 22 należy zaznaczyć łącznie - jeśli podatnik korzysta z ulgi w innej deklaracji i w tej innej deklaracji skorzysta z niej w pełnym limicie, to nie zaznacza w PIT-28 pola 21.

W polach 23 i 24 wykazuje się ulgę dla osób w wieku emerytalnym, które nie pobierają świadczenia emerytalnego (zwolnienie dotyczy podatników po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości przychodów nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje świadczeń emerytalnych. W polu 23 podajemy wyłącznie przychody objęte zwolnieniem w ramach PIT-28, jeśli podatnik uzyskuje również przychody z innych źródeł, wówczas wypełnia w tym zakresie inny rodzaj deklaracji PIT i w nim wskazuje pozostałe kwoty przychodów zwolnionych. Pole 23 i 24 należy zaznaczyć łącznie - jeśli podatnik korzysta z ulgi w innej deklaracji i w tej innej deklaracji skorzysta z niej w pełnym limicie, to nie zaznacza w PIT-28 pola 23.

W polach 25 i 35 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 3,0%. W pole 25 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 3,0% w poz. 35. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma rocznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załącznika PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 35 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki.

Opodatkowaniu według stawki 3,0% podlegają przychody z tytułu:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • z działalności usługowej w zakresie handlu,
 • ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 • z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 • o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

W polach 26 i 36 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 5,5%. W pole 26 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 5,5% w poz. 36. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma rocznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załącznika PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 36 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Opodatkowaniu według stawki 5,5% podlegają przychody z tytułu:

 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 • przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.

Pole dotyczące przychodów ze spółki cywilnej lub jawnej dotyczy wyłącznie przychodów danego wspólnika (zgodnie z procentowym udziałem wynikającym z załącznika PIT-28/B). Jeśli podatnik prowadzi działalność poprzez kilka spółek, w polu tym wpisać należy sumę wszystkich przychodów przypadających na wspólnika z tytułu tych udziałów.  

W polach 27, 37 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 8,5%. W pole 27 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 8,5% w poz. 37. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma miesięcznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Podatnik nie wprowadza w to pole opodatkowanych stawką 8,5% przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy, do których ujawnienia służy poz. 45. Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załącznika PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 37 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Pole dotyczące przychodów ze spółki cywilnej lub jawnej dotyczy wyłącznie przychodów danego wspólnika (zgodnie z procentowym udziałem wynikającym z załącznika PIT-28/B). Jeśli podatnik prowadzi działalność poprzez kilka spółek, w polu tym wpisać należy sumę wszystkich przychodów przypadających na wspólnika z tytułu tych udziałów. 

Opodatkowaniu według stawki 8,5% w 2023 r. uzyskane z działalności gospodarczej podlegają przychody:

 1. Do kwoty 100.000 zł (nadwyżkę z tego tytułu wykazać należy w polu 30 i 34 opodatkowaną stawką 12,5%):
  1. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym (z najmu, dzierżawy i umów podobnych dotyczących składników majątku związanych z działalnością gospodarczą),
  2. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
  3. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
  4. wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
  5. świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  6. wynajmu i dzierżawy:
   • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
   • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
   • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
   • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
   • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
   • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
   • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
   • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40).
 2. Przychody bez znaczenia co do wartości tych przychodów - zarówno do 100.000 zł jak i powyżej:
  1. z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,
  2. ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
  3. ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
  4. ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
  5. z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
  6. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
  7. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
  8. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym (otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Pozycje te należy łączyć, tzn. w jednym polu wpisujemy przychody opodatkowane 8,5% niezależnie od wartości przychodów oraz takie, które opodatkowane są stawką 8,5% jedynie do 100.000 zł. W przypadku tej drugiej grupy, nadwyżkę powyżej 100.000 zł przenosimy do poz. 30 i 40. W efekcie jeśli te dwie grupy czynności łączą się, to pola 27 i 37 mogą zawierać kwotę ponad 100.000 zł, natomiast jeśli są świadczone wyłącznie czynności z grupy 8,5/12,5% wówczas pola. 27 i 37 będą zawierały maksymalnie 100.000 zł, a nadwyżka trafi do poz. 30 i 40. 

W polach 28 i 38 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 10%. W pole 28 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje należne przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki opodatkowane według stawki 10% w poz. 38. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma przychodów za dany rok (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załącznika i PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 38 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Pole dotyczące przychodów ze spółki cywilnej lub jawnej dotyczy wyłącznie przychodów danego wspólnika (zgodnie z procentowym udziałem wynikającym z załącznika PIT-28/B). Jeśli podatnik prowadzi działalność poprzez kilka spółek, w polu tym wpisać należy sumę wszystkich przychodów przypadających na wspólnika z tytułu tych udziałów. 

Opodatkowaniu według stawki 10% podlegają przychody z tytułu zbycia praw majątkowych  lub nieruchomości będących:

 • środkami trwałymi,
 • składnikami majątku niezaliczonymi do środków trwałych ze względu na okres ich używania do roku,
 • składnikami majątku podlegającymi zaliczeniu do wyposażenia, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, jest niższa niż 1.500 zł,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

Pola te wypełnia się również przychodami z tytułu świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1).

W polach 30 i 40 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych stawką 12,5% z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Pole dotyczy grupy przychodów, które przekroczyły 100.000 zł i nadwyżka nie podlega już stawce 8,5%. Nie należy wykazywać tu całości przychodów, lecz jedynie nadwyżkę ponad 100.000 zł. Jeśli podatnik prowadzi różne rodzaje działalności, deklarowaniu podlega całość przychodów (suma) powyżej 100.000 zł.  

W poz. 31 i 41 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych stawką 14% z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (poz. 31) i udziału w spółce cywilnej lub jawnej (poz. 41). Poz. zawierają następujące rodzaje usług:

a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

W poz. 32 i 42 prezentowane są przychody opodatkowane stawką 15%, osobno z indywidualnej działalności (poz. 32), osobno z tytułu spółki cywilnej lub jawnej (poz. 42, odpowiednio do udziału w przychodach spółki). W zakresie przychodów spółki, podatnik wprowadza kwoty sumaryczne, ze wszystkich spółek, w jakich udziały posiada. Pole wypełniane jest w przypadku następujących rodzajów przychodów

 1. reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 2. pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 3. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
 4. magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 5. licencyjnych związanych z:
  • nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0), 
  • nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0), 
  • nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0), 
  • nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
  • nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0), 
  • nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
 6. związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
 7. związanych z wydawaniem: 
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, 
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),  oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 8. związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 9. przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),  przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
 10. finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 11. związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 12. prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 13. firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 14. architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 15. reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
 16. w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, q) fotograficznych (PKWiU 74.2),
 17. tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
 18. przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
 19. detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 20. obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 21. w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 22. w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 23. kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
 24. związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93).

W poz. 33 i 43 podatnik wprowadza łączną wartość przychodów opodatkowanych według stawki 17%. W pole 33 wpisać należy przychody wynikające z ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółki cywilnej i jawnej podatnik pomija to pole i wpisuje przychody przypadające na wspólnika z zysku zgodnie z podziałem wynikającym z umowy spółki, opodatkowane według stawki 17% w poz. 43. Oba pola wypełniane powinny być w złotych polskich, kwoty przychodu dotyczą całego roku podatkowego i nie są korygowane o wartość spisu z natury dokonywanego na koniec każdego roku i innych spisów z natury dokonywanych w trakcie prowadzenia działalności. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma rocznych przychodów wykazanych w ewidencjach podatkowych (kwoty przychodów netto). Pola powinny być uzgodnione z pozycjami załącznika PIT-28/B (spółki). W przypadku udziałów w wielu spółkach poz. 43 stanowi sumę wszystkich przychodów z tych spółek opodatkowanych według danej stawki. Opodatkowaniu według stawki 17% podlegają przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.

Pola 34 i 44 służą ustaleniu łącznej wartości przychodów u podatników rozliczanych według różnych stawek. Pole 34 służy sumowaniu wiersza nr 1 części C, pole 44 – wiersza nr 2 części C. Wpisać należy sumę wszystkich pozycji w danym wierszu, nie zaokrąglając ich do pełnych złotych. Jeżeli podatnik osiągnął w danym roku wyłącznie kwoty opodatkowane według jednej stawki – w pola te przepisuje wartość wykazaną wcześniej w polach 25-33 – w przypadku samodzielnej działalności gospodarczej, polach 35-43 – w przypadku wspólnika spółki cywilnej lub jawnej.

Pole 45 służy wykazaniu przychodu uzyskiwanego prywatnie z umów najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy. W przypadku wielu umów najmu w roku podatkowym, podatnik sumuje przychody i podaje łączną wartość. Chodzi wyłącznie o najem i dzierżawę rozliczaną prywatnie, bez prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma przychodów z całego roku jako kwoty przychodów netto. W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność w częściach ułamkowych podatnik wykazuje przychód zgodnie z przysługującym mu udziałem w zysku. W przypadku małżonków rozliczających przychody z nieruchomości stanowiących ich współwłasność łączną przyjmuje się, że udziały w zysku są równe, jednak mogą oni złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich – do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Podobny jest cel wpisania kwot w pole 46 - służy wykazaniu z prywatnie uzyskiwanego przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy. Stosuje się tu te same zasady, co w polu 35 z tym że podawana jest tu kwota, która stanowi nadwyżkę ponad 100.000 zł. Zatem zawsze pole to będzie wypełnione łącznie z polem 45, gdzie w polu 45 będzie kwota 100.000 zł, a w polu 46 - nadwyżka ponad tę kwotę z tytułu przychodów z najmu, dzierżawy, podnajmu lub poddzierżawy. W przypadku małżonków, którzy złożyli oświadczenie o rozliczeniu całości przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów pochodnych, kwota przychodów, ta u jednego z małżonków (wykazuyjących całość tych wspólnych przychodów), wynosi 200.000 zł.

Pole 47 służy zsumowaniu danych z pola 45 i 46. Zarówno w pole 45, 46 jak i 47 wpisać należy całość przychodów z najmu (wszystkie posiadane umowy, wszystkie posiadane nieruchomości łącznie - rozliczane prywatnie). W przypadku najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej, wypełnić należy pola 27 i 37.   

Pole 48 służy wykazaniu przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Pola 50-61 służą sumowaniu kwot przychodów w podziale na poszczególne stawki. Podatnik nie zaokrągla kwot przychodów do pełnych złotych, podaje je jako suma przychodów z całego roku jako kwoty przychodów netto.

Ostatecznie w polu 62 dochodzi do podsumowania łącznej kwoty przychodów podatnika ze wszystkich źródeł opodatkowanych ryczałtem.  

Pola 63-73 służą wykazaniu przychodu określonego przez organ podatkowy. W przypadku nieprowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, a także w przypadku stwierdzenia istnienia związków gospodarczych podatnika stanowiącego podstawę ustalenia innej wartości transakcji niż wykazywana, organ podatkowy określi wartość niezewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt stanowi pięciokrotność standardowych stawek ryczałtu, ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu. Podstawą wykazania przychodu jest prawomocna decyzja określająca wydana przez organ skarbowy.

Pola 74-95 służą ustaleniu procentowemu udziałowi przychodu opodatkowanego według poszczególnych stawek w łącznej wartości przychodu. Podatnik, który wykazuje przychody opodatkowanej jedynie jedną stawką podaje w tej stawce kwotę 100% podając odpowiednio w pozostałych pozycjach wartość 0%. Suma pól 74-95 wynosić powinna 100%. W poszczególnych pozycjach kwoty ustalonej procentowo nie należy zaokrąglać do pełnych liczb, należy wykazywać również wartości po przecinku.

Pole 96 służy wykazaniu celem odliczenia od podatku ryczałtowego straty wykazanej w ramach tego samego źródła przychodów w czasie opodatkowania go według zasad ogólnych lub podatkiem liniowym. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Dopuszczalne jest odliczanie łącznej kwoty strat wykazanych w okresie do 5 lat poprzedzających bezpośrednio rok korzystania z niej, przy czym w każdym z tych lat możliwe jest odliczenie do 50% straty rocznej. Dopuszczalne jest odliczenie w trakcie roku 100% straty jeśli nie przekracza ona 2 mln zł. W przypadku odliczania straty na PIT-28, obniżeniu podlega wykazany na druku przychód.

Pole 97 służy wykazaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaconych przez podatnika na własne ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz nie odliczonych od dochodu w jakikolwiek sposób. Składka na ubezpieczenie społeczne odliczana jest w wysokości faktycznie zapłaconej w roku podatkowym, nie można odliczać składki należnej, lecz nie opłaconej w danym roku. Odliczeniu podlega również składka zaległa za lata poprzednie. Odliczenie nie musi dotyczyć wyłącznie składki zapłaconej z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem – istotne jest by była zapłacona oraz nie była wcześniej odliczana lub zaliczona do kosztów podatkowych.

Odliczanie składek wykazanych w polu 97 możliwe jest pod warunkiem, że:

 • podstawy ich wymiaru nie stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • nie zostały odliczone w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku;
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

Podatek od najmu PIT-28 oblicz wygodnie w Programie e-pity 2023

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 za 2023 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2023 teraz i wyślij PIT online

Suma składek nie może przekroczyć łącznej kwoty przychodów podatnika z pól 62 i 73. Kwot nie należy zaokrąglać do pełnych złotych, podać należy kwotę faktycznie zapłaconą.

Pole 98 wypełnić należy łączną wartością ulg i odliczeń wynikającą z  PIT/O – pod warunkiem, że nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz 361 ze zm.). Podatnik podaje łączną kwotę nie podlegającą zaokrągleniu do pełnych złotych z tytułu:

 • wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w roku podatkowym do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego,
 • dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
 • wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
 • wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet,
 • darowizn przekazanych na cele wskazane szczegółowo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • darowizn na renowację Pałacu Saskiego i kamienic przy ulicy Królewskiej (2021 r.),
 • na remont i renowację zabytków - nieruchomości,
 • z tytułu składek na rzecz związków zawodowych,
 • ulg przysługujących na zasadach praw nabytych,
 • na związki zawodowe.

Podatnik ma prawo korzystać z ulg wyłącznie w przypadku, gdy spełnia warunki dla ich stosowania oraz posiada odpowiednią dokumentację. Suma ulg nie może przekroczyć łącznej kwoty przychodów podatnika z pól 62 i 73 po odliczeniu od niej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne z pola 97.

Pole 99 stanowi różnicę między wykazanymi przychodami a wartością ulg odliczanych od przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i strat z lat poprzednich. Kwota ta nie może być mniejsza od zera. Kwoty nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Pole 100 wypełnia się kwotą z części B.1 druku PIT-D. Pole wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy na zasadach praw nabytych mają możliwość odliczania od dochodu (podatku) odsetek od kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe. Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczenia, łącznie z deklaracją zobowiązani są złożyć druk PIT-2K. Kwota odliczenia nie powinna przekraczać kwoty z pola 81 PIT-28. Szczegółowe zasady korzystania z ulgi odsetkowej zawarte były do 31 grudnia 2006 r. w art. 26 c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, nr 361 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006, nr 217, poz. 1588 ze zm.). Zgodnie z zasadami wskazanymi w tych ustawach, podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. , przysługuje na zasadach obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek :

 • od kredytu mieszkaniowego,
 • od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,
 • od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę tych kredytów (pożyczek).

- do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Pole 101 stanowi różnicę pól 99-100. Pole to nie może być mniejsze niż zero. W przypadku, gdy podatnik nie korzysta z ulgi odsetkowej, w pole to przepisać należy kwotę wpisaną wcześniej w pole 99 .

Pola 102 wypełnia podatnik korzystający z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych. Kwoty wpisywane w powyższe pole wpisać należy w kwocie faktycznie odliczanej. Kwoty nadwyżki - nieodliczanej w tym roku - nie wykazuje się, lecz przenosi na rok kolejny. 

Pole 103 nie jest zaokrąglane do pełnych złotych. Suma ta dotyczy kwot odliczeń wykazywanych za dany rok. Podatnik sumuje pola 96,97, 98, 100,102 tzn. że wpisuje kwoty, które już wcześniej ograniczał do wysokości wykazanego przychodu. Pole 103 nie będzie zatem posiadało wartości wyższej, niż kwota przychodu wskazanego wcześniej w deklaracji.

Poz. 104 służy wykazaniu odliczanych od przychodu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość wpisanej kwoty nie może przekroczyć 50% kwoty składek faktycznie zapłaconych w 2023 r. 

Pole 105 służy odliczeniu z tytułu terminala płatniczego. Odliczenie nie podlega limitowaniu do 6% dochodu / przychodu podatnika.

Pola 107-119 stanowią podstawę do ustalenia kwotowego podziału ulg podatkowych z podziałem na przychód, do którego stosuje się różne stawki podatku. Podatnik, który rozlicza przychody opodatkowane ryczałtowo według różnych stawek, nie może bowiem przysługujących mu ulg podatkowych zastosować jedynie do przychodu opodatkowanych według najwyższej stawki. Obowiązany jest on przysługującą ulgę podzielić zgodnie z procentowym udziałem wynikającym z pól 74-85. Odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. Kwot w powyższych polach nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Poz. 120 - 129 służą do rozliczenia i odliczenia w ramach poszczególnych stawek ulgi na zakup urządzenia geolokalizacyjnego e-Toll oraz składek na ubezpieczenie zdrowotn.  Ulgi odliczyć można jedynie do wysokości podatku.  

Pola 130-142 stanowią rachunkowe ujęcie wartości przychodu z podziałem na poszczególne stawki podatku – po odjęciu ulg podatkowych (podstawa opodatkowania). Odjąć należy zarówno pola ulg z poz. 107-119 jak również 120-129.

Pole 143 stanowi sumę pól 130-142 przy czym wartość ta nie musi być dodatkowo zaokrąglana do pełnych złotych, gdyż pola 130-142 zostały już wcześniej zaokrąglone.

Pole 144 stanowi sumę zwiększeń przychodów z czterech tytułów, tzn.

 1. Wskazuje się w tej pozycji wartość niezrealizowanych do dnia złożenia deklaracji PIT- 28 przez dłużnika płatności wynikających z transakcji handlowych za 2023 r. tj.:
  1. płatności ujmowanych w załączniku PIT/WZR w polu 18 - czyli kwot, gdy dłużnik składający PIT-28 nie dokonał w 2023 r. płatności za towar lub usługę na rzecz swojego kontrahenta, będącego przedsiębiorcą, przy czym w 2023 r. minęło 90 dni od zakończenia terminu, w którym płatność ta miała zostać zrealizowana (dodatkowo termin zapłaty ustalony w umowie lub na fakturze musiał być zgodny z zasadami ustalania maksymalnych terminów zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami) i dodatkowo do dnia złożenia zeznania PIT-28 wierzytelność ta nie została ostatecznie uregulowana lub zbyta, 
  2. płatności ujmowanych w załączniku PIT/WZR w polu 42 - kwot, gdy dłużnik składający PIT-28 z tytułu sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, nie zapłacił za wierzytelność, przy czym w 2023 r. minęło 90 dni od zakończenia terminu, w którym płatność ta miała zostać zrealizowana (dodatkowo termin zapłaty ustalony w umowie lub na fakturze musiał być zgodny z zasadami ustalania maksymalnych terminów zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami) i dodatkowo do dnia złożenia zeznania PIT-28 wierzytelność ta nie została ostatecznie uregulowana lub zbyta,   
 2. Wykazuje się sumę długów pochodzących z działalności gospodarczej z poz. 24, które wcześniej (w latach poprzednich ujęte w PIT/WZR) były niezapłacone w związku z tym wierzytelność zmniejszyła przychody podatnika, a następnie została ona uregulowana przez tego dłużnika lub przez niego zbyta - wówczas poz. 144 wypełnia wierzyciel. 
 3. Wykazuje się sumę długów pochodzących ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy, wykazywanych z poz. 48 PIT/WZR, które były wcześniej (w latach poprzednich ujęte w PIT/WZR) niezapłacone i w związku z tym wierzytelność zmniejszyła przychody podatnika, a następnie została ona uregulowana przez tego dłużnika lub przez niego zbyta - wówczas poz. 143 wypełnia wierzyciel. 

Pole 144 wypełniane musi być obowiązkowo, tzn. nie można go pominąć, jeśli doszło zaległości w płatnościach lub uregulowano wierzytelność uprzednio zaliczoną do nierozliczonych. 

Poz. 145 - 155 służą do podziału kwoty zwiększającej przychód według poszczególnych stawek. Bez znaczenia pozostaje w tym wypadku z jakiego tytułu wierzytelność pochodzi - obecnie  - po wskazaniu zwiększenia podlega ona podziałowi według proporcjonalnego udziału przychodu z danej stawki w ogólnej wartości przychodu z danego roku. 

Pole 157 stanowi podsumowanie zmniejszeń przychodu podatnika sporządzającego PIT-28 z czterech operacji, jego wypełnienie jest dobrowolne. Wykazuje się w nim sumę czterech operacji:

 1. gdy pole wypełnia wierzyciel - wykazywanej w polu 12 załącznika PIT-WZR kwoty wierzytelności z działalności gospodarczej, której podatnik przygotowujący PIT-28 będący w tej transakcji wierzycielem, nie otrzymał w 2023 r. lub po zakończeniu roku do dnia złożenia deklaracji i minęło 90 dni od zakończenia terminu, w którym płatność ta miała zostać zrealizowana (dodatkowo termin zapłaty ustalony w umowie lub na fakturze musiał być zgodny z zasadami ustalania maksymalnych terminów zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami) i dodatkowo do dnia złożenia zeznania PIT-28 wierzytelność ta nie została ostatecznie uregulowana lub zbyta przez składającego PIT-28, 
 2. gdy pole wypełnia wierzyciel - wykazywanej w polu 36 załącznika PIT-WZR kwoty wierzytelności z tytułu przetworzonych nieprzemysłowo produktów roślinnych i zwierzęcych, której podatnik przygotowujący PIT-28 będący w tej transakcji wierzycielem, nie otrzymał w 2023 r. lub po zakończeniu roku do dnia złożenia deklaracji i minęło 90 dni od zakończenia terminu, w którym płatność ta miała zostać zrealizowana (dodatkowo termin zapłaty ustalony w umowie lub na fakturze musiał być zgodny z zasadami ustalania maksymalnych terminów zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami) i dodatkowo do dnia złożenia zeznania PIT-28 wierzytelność ta nie została ostatecznie uregulowana lub zbyta przez składającego PIT-28,   
 3. gdy pole wypełnia dłużnik - wykazywanej w polu 30  załącznika PIT-WZR kwoty wierzytelności pochodzącej z działalności gospodarczej, którą podatnik przygotowujący PIT-28 będący w tej transakcji dłużnikiem, pierwotnie nie uregulował i wykazał w PIT-28 jako zwiększenie przychodu, ale w 2023 r. lub po zakończeniu roku do dnia złożenia deklaracji wierzytelność ta została ostatecznie uregulowana lub zbyta przez składającego PIT-28,  
 4. gdy pole wypełnia dłużnik - wykazywanej w polu 54  załącznika PIT-WZR kwoty wierzytelności pochodzącej ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych inaczej niż przemysłowo, którą podatnik przygotowujący PIT-28 będący w tej transakcji dłużnikiem, pierwotnie nie uregulował i wykazał w PIT-28 jako zwiększenie przychodu, ale w 2023 r. lub po zakończeniu roku do dnia złożenia deklaracji wierzytelność ta została ostatecznie uregulowana lub zbyta przez składającego PIT-28.

Jeżeli wartość zmniejszenia przychodów, jest wyższa od tych przychodów, zmniejszenia przychodów o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zmniejszenia przychodów w kolejnych latach dokonuje się, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. Stąd właśnie poz. 157 wypełnia się jeżeli suma kwot z 143 i 144 (przychód łączny plus kwota zwiększeń tego przychodu) po odjęciu od nich o kwoty z poz. 133 i 137 (czyli z najmu i usług rozliczanych stawką 8,5% / 12,5%) jest większa od 0 zł. Jeśli kwota tej różnicy byłaby mniejsza od kwoty zmniejszeń, poz. 157 wypełnia się tutaj całą kwotę zmniejszeń, ograniczenie natomiast stosowane jest w poz. 170. 

Pola 158-170 służą podziałowi kwoty zmniejszenia w stosunku do kwot przychopdów. Zmniejszeń dokonuje się proporcjonalnie do udziału przychodu według danej stawki do kwoty zmniejszenia. 

W polach 171-181 wykazywane są przychody po rozliczeniu zwiększeń i zmniejszeń przypadających na poszczególne stawki. Obliczając tę kwotę najpierw wskazuje się wartość przychodu z danego roku przypadającego na konkretną stawkę, a następnie dodaje do tej kwoty zwiększenia i odejmuje zmniejszenia, które zostały w poprzednich polach przyporządkowane do tej właśnie stawki. Kwota nie może być niższa od zera (nie może przedstawiać straty podatkowej). 

Poz. 182 służy podsumowaniu przychodów po rozliczeniu zwiększeń i zmniejszeń z danego roku. Natomiast poz. 183 wskazuje  zmniejszenia z roku (lat) poprzednich, które należy ująć w danym roku i pomniejszyć przychód o ich wartość. Chodzi o zmniejszenia nieodliczone w okresie ostatnich trzech lat ze względu na zbyt niski przychód występujący w tamtych latach.  

Poz. 184-194 służą podziałowi nieodliczonej kwoty nieuregulowanych wierzytelności z lat poprzednich w ramach stawek przychodów z roku obecnego. Podziału dokonuje się proporcjonalnie do przychody wykazywanego obecnie. 

Poz. 195-207 służą ujęciu podstawy obliczenia podatku według stawek. Ujmuje się w nich wcześniej wykazany przychód po dokonanych zwiększenia i zmniejszeniach z danego orku (roku rozliczanego) po odjęciu od niego wierzytelności zmniejszających przychód , które nie zostały wykazane w latach poprzednich. Kwoty te podlegać powinny zaokrągleniu do pełnych złotych w ten sposób, że wartości od 01 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnego złotego, a 50 do 99 groszy – w górę.

W poz. 208 wykazywane są przychody z prywatnego najmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów podobnych osiągane za granicą, o które polski rezydent zwiększył podstawę obliczenia podatku. Kwoty tej nie dodaje się dodatkowo do celów kolejnych pozycji PIT-28, lecz jest on już wcześniej wykazywana jako przychód według stawki 8,5/12,5%.

W poz. 209 wykazywana jest suma uzyskiwanych przez polskiego rezydenta podatkowego przychodów za granicą:

 1. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym (z najmu, dzierżawy i umów podobnych dotyczących składników majątku związanych z działalnością gospodarczą),
 2. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 3. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
 4. wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 5. wynajmu i dzierżawy:
  • samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),
  • pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),
  • środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
  • środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),
  • pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),
  • kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),
  • motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
  • własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
  • świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów.

Kwoty z poz. 209 nie dodaje się dodatkowo do celów kolejnych pozycji PIT-28, lecz przychód wykazany w tej pozycji jest już wcześniej wykazywan jako przychód według stawki 8,5%.

Pola 210-221 służą wykazaniu wartości podatku do zapłaty z podziałem na poszczególne stawki podatku. Podatek oblicza się mnożąc podstawy opodatkowania z pól 195-206 przez właściwą dla danego pola stawkę podatku:

Pole 222 służy wskazaniu podatku od przychodu określonego przez organ podatkowy. Podatek ten stanowi pięciokrotność stawek ryczałtu, które byłyby zastosowane do przychodu w przypadku jego ewidencjonowania; ryczałt ten nie może być wyższy niż 75% przychodu. Kwoty nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Pole 223 stanowi łączną wartość wyliczonego podatku. W przypadku, gdy pole 222 pozostaje wypełnione kwotą 0 zł, podatnik po prostu przepisuje wartość sumy z pól 210-221. 

Pole 224 służy wskazaniu doliczeń wcześniej odliczonych od ryczałtu. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od przychodu lub ryczałtu, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Kwot nie należy zaokrąglać do pełnych złotych.

Pole 225 służy wskazaniu podatku doliczonego do ryczałtu ze względu na stosowanie w stosunku do działalności podatnika za granicą zasady zwolnienia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pole 226 pozwala na odliczenie od wartości ryczałtu kwoty podatku naliczonej za granicą, która zgodnie z zasadami unikania podwójnego opodatkowania podlega odliczeniu w Rzeczypospolitej. Prawo odliczenia dotyczy wyłącznie krajów z którymi stosowana jest zasada proporcjonalnego odliczenia. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Pole 227 – kwota w nim wykazana nie podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Jest to pole wskazujące łączną wartość ryczałtu po odliczeniach tzw. ulg odliczanych od przychodu, a przed odliczeniami od podatku. Przed wskazaniem łącznej wartości (sumy kwot ryczałtu ustalonego wcześniej według poszczególnych stawek) odlicza się od ryczałtu podatek zapłacony przez podatnika za granicą w związku z zastosowaniem zasady proporcjonalnego odliczenia. 

Pole 228 służy wskazaniu odliczeń od ryczałtu. Pole wypełnia się na podstawie dołączonego do PIT-28 załącznika PIT/O. Opodatkowany ryczałtem nie ma możliwości korzystać ze wszystkich ulg wskazanych w PIT/O w części C. Odliczenie może dotyczyć:

 • ulgi abolicyjnej (art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 • na zasadach praw nabytych – ulgi uczniowskiej (art. 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw) oraz z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej (art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Pole 229 jest podsumowaniem dotychczasowych rozliczeń łącznie z ulgami wykazanymi w poprzednich wierszach.   

Pole 230 podlega uzupełnieniu kwotą wydatków mieszkaniowych (obecnie jest to ulga na prawach nabytych w związku z kredytem mieszkaniowym, nie stosuje się jej w nowych inwestycjach mieszkaniowych, odliczenia dokonują wyłącznie podatnicy, któzy nabyli do niej prawo). 

Pole 231 podlega zaokrągleniu zgodnie z zasadą, że wartości od 01 do 49 groszy zaokrągla się w dół do pełnego złotego, a 50 do 99 groszy – w górę. W polu wskazywana jest ostateczna wartość ryczałtu do zapłaty w danym roku - chodzi przy tym o kwotę należną, niezależnie od tego, czy została faktycznie zapłacona przez podatnika. Kwotę wylicza się poprzez odjęcie od ryczałtu brutto ulg odliczanych na początku od przychodu, a nastepnie od podatku. 

Podatek od najmu PIT-28 oblicz wygodnie w Programie e-pity 2023

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 za 2023 od najmu ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek z najmu od razu w Programie e-pity 2023 teraz i wyślij PIT online

Pola 232 i 233 wypełniają wyłącznie podatnicy korzystający w poprzednich latach z tzw. kredytu podatkowego. W ich przypadku, po skorzystaniu z prawa do nieopłacania podatku przez rok, w którym korzystają z preferencji, istnieje obowiązek opłacania tego podatku przez 5 kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku preferencyjnym, w wartości 20% rocznie kwoty uprzednio wykazanego podatku. W polu 232 podatnik podaje rok, w którym korzystał ze zwolnienia, w 233 – kwotę 20% podatku, doliczaną do podatku za dany rok, za który jest składana deklaracja. Podatnik w roku korzystania z kredytu podatkowego nie wypełnia tych pól, rozpoczyna je wypełniać dopiero w latach kolejnych, w których dolicza wartość kredytowanego podatku do ryczałtu. 

Pole 234  wypełnia podatnik w roku, w którym korzysta z tzw. kredytu podatkowego zaznaczając „tak, od całości przychodów” (pole nr 1) lub „tak od części przychodów” (pole nr 2). Podatnik nie korzystający z kredytu powinien każdorazowo oznaczyć pole nr 3 „nie”.

Pole 235 służy do oznaczenia łącznej wartości ryczałtu wpłaconego (faktycznie zapłaconego) za pełne 12 miesięcy rozliczanego roku (wcześniej - tj. do 2023 r. - było to 11 miesięcy) tj. za okres od stycznia do grudnia, a w przypadku wyboru formy kwartalnej – za wszystkie 4 kwartały roku. Sumowaniu podlegają kwoty faktycznie zapłacone za dane miesiące, a nie kwoty należne do zapłacenia. Sumować należy zarówno zaliczki zapłacone w terminie ustawowym, jak również zapłacone po terminie, przed dniem złożenia deklaracji PIT-28. Kwota ta powinna być podana w pełnych złotych. W przypadku gdy podatnik zaznaczył, że w danym roku korzysta z tzw. kredytu podatkowego, pól tych nie wypełnia. Jeżeli w poz. 234 podatnik zaznaczył kwadrat nr 2, w częściach K i L nie wykazuje ryczałtu w części przypadającej na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których wybrano zwolnienie, określone w art. 21 ust. 6–13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pole 236 i 237 służy wskazaniu wartości podatku do zapłaty lub nadpłaty, która będzie zwrócona podatnikowi. Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca. W przypadku, gdy podatnik zaznaczył w polu 234, że w danym roku korzysta z tzw. kredytu podatkowego od całości przychodów (kwadrat nr 1), pól tych nie wypełnia. Jeżeli w poz. 234 podatnik zaznaczył kwadrat nr 2, w częściach K i L nie wykazuje ryczałtu w części przypadającej na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których wybrano zwolnienie (kredyt podatkowy – art. 21 ust. 6-13 ustawy o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych). Kwotę podaje się w pełnych złotych po odpowiednim jej zaokrągleniu. Podatek do zapłaty lub nadpłata wynika z rozliczenia ryczałtu za miesiące styczeń – grudzień (I, II i III, IV kwartał roku).

Pola 238-249 wypełnia podatnik zgodnie z prowadzoną ewidencją ryczałtu. Podatnik nie powinien wpisywać w nich kwot faktycznie zapłaconych, lecz kwoty wykazane w ewidencji, należne za poszczególne okresy roku, którego zeznanie podatkowe dotyczy. W przypadku rozliczających się kwartalnie wypełnieniu podlegają wyłącznie pola 240, 243 i 246, 249.

Pole 250 deklarowane są przychody uzyskane w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Są to przychody, które podlegają doliczeniu do pozostałych przychodów danego roku, a zawieszenie istniało w okresie danego orku i przychody te musza być rozliczone. 

Pola 251-255 służą podatnikowi do przekazania kwoty wykazanej w polu 215, na rzecz wybranej przez podatnika z wykazu, publikowanego przez Narodowy Instytut Wolności, kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1,5% podatku należnego wynikającego:

 • z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia (deklaracja musi być złożona do końca kwietnia) albo
 • z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (do końca maja).

Kwota 1,5% w polu 252 podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek gorszy w dół (np. kwotę 16,56 zaokrągla się do 16,50 zł, kwotę 25,39 zaokrągla się do 25, 30 gr).

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego jest wpłata na rzecz organu skarbowego pełnej wartości ryczałtu - podatku stanowiącego podstawę kwoty 1,5%, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Ryczałt nie musi być zapłacony w powyższym terminie całej wartości, która wynika z zeznania podatkowego, natomiast musi być zapłacony co najmniej w tej kwocie, która pozwoli ustalić 1,5% wykazany w polu 252 deklaracji. W przypadku podatnika składającego więcej niż jedną deklarację podatkową, możliwe jest w każdej deklaracji podanie innej organizacji, na którą przekazywany jest 1,5% podatku. We wrześniu roku następującego po roku podatkowym naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

 • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres) – wyłącznie jeżeli podatnik  zaznaczy pole 253; w przypadku, gdy podatnik nie zaznaczy tego pola – organizacja nie uzyska informacji o osobie przekazującej swój 1,5% podatku
 • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • określeniu celu, na jaki organizacja powinna przeznaczyć przekazywaną kwotę (cel szczegółowy) – wyłącznie w przypadku, gdy podatnik oznaczy taki cel w polu 253; cel może być przekazany organizacji nawet bez podania danych personalnych przekazującego – wówczas podatnik wypełnia wyłącznie pole 251-253 i pomija pole 254.

Pola 256-262 służą wskazaniu załączników:

 • PIT/O – przez podatników korzystających z ulg podatkowych odliczanych od przychodu i od kwoty ryczałtu; w załączniku nie wskazuje się składek społecznych i zdrowotnych oraz ulg mieszkaniowych,
 • PIT/D – przez podatników korzystających z ulg mieszkaniowych na prawach nabytych,
 • PIT-2K – przez podatników po raz pierwszy rozliczających ulgę odsetkową,
 • PIT-28/B – przez podatników rozliczających przychody osiągane z tytułu uczestnictwa w spółkach cywilnych lub jawnych,
 • PIT/WZR - dla podatnikó rozliczających zwiększenia/zmniejszenia przychodu ze względu na nierzetelne płatności,
 • sprawozdanie z realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

W przypadku małżonków, każdy z nich dołącza do własnej deklaracji własne załączniki poza załącznikiem PIT/D, który jest składany jeden wspólnie przez małżonków. Podatnicy, którzy składają większą ilość deklaracji podatkowych, złożą jeden PIT/O i jeden PIT/D. W PIT/D podatnicy wskazują, w jakiej części ulgi podatkowe obniżać mają przychód lub podatek wykazany w deklaracji PIT-28, a w jakiej – w innych deklaracjach. W przypadku załącznika PIT/O kwoty ulg podlegają po prostu przepisaniu do odpowiednich pól deklaracji podatkowych, bez ich uprzedniego podziału w załączniku na kwoty przypadające na poszczególne zeznania podatkowe.

Podać należy ilość załączników danego rodzaju, dołączanych do druku PIT-28.

Pole 260 służy wykazaniu, który z małżonków, niezależnie od wspólnego czy też samodzielnego rozliczenia, złożył PIT/D. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Zasada ta nie dotyczy małżonków, między którymi sąd orzekł separację.  Podatnik nie pozostający w związku małżeńskim pole to pozostawia puste niezależnie od tego, czy dołączył PIT/D do deklaracji PIT-28, czy też nie dołączał takiego załącznika.

Pole 261 służy podatnikom, którzy oprócz PIT-28 składają inne deklaracje podatkowe. Podatnik składa w takim przypadku wyłącznie jeden PIT/D łącznie ze wszystkimi deklaracjami składanymi za rok podatkowy i wskazuje w jednej z nich, że dołącza do niej PIT/D. W przypadku, gdy podatnik nie składa PIT/D pole to należy pozostawić puste, w przypadku podatnika załączającego PIT/D do PIT-28, zaznaczyć należy kwadrat nr 1 (PIT-28).

Pole 262 ma za zadanie usprawnić kontrolę PIT/D i odnalezienie go w systemie organów skarbowych. Podać należy dane małżonka, jeśli to on składał wspólny PIT/D. Jeśli PIT/D nie jest składany lub składa go podatnik samodzielnie w imieniu obu małżonków, pola nie wypełnia się. 

Pole 263 pozwala na szybszy zwrot podatku dla podatników posiadających Kartę Dużej Rodziny. Określony dla organów podatkowych termin na zwrot to 30 dni, a nie jak w pozostałych przypadkach 45 dni (PIT-28 złożony elektronicznie) lub 3 miesiące (w formie innej niż elektroniczna).

Pole 264 -265 pokazuje jaką formę wpłacania ryczałtu w trakcie roku wybrał podatnik:

 • w przypadku opłacania ryczałtu co kwartał podatnik zaznacza kwadrat 265 (dotyczy jedynie rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro),
 • w przypadku wyboru rozliczania przychodów w dniu ich faktycznej wpłaty, podatnik wybiera pole 266. 
 • może się zdarzyć sytuacja, że podatnik zaznacza oba pola jednocześnie,
 • w przypadku niestosowania żadnej z tych zasad - pola pozostawić należy puste.

Pole 266 - 269 służy przekazaniu numeru rachunku podatkowego do zwrot nadpłaconego podatku. Nie należy tu podawać mikrorachunku podatkowego, lecz własny rachunek bankowy lub w SKOK, na który zrealizowany będzie zwrot podatku z urzędu skarbowego. 

Pole 270 zawiera podpis odręczny podatnika. Podatnik nie musi podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem, podpis powinien go jednak identyfikować i być zgodny z podpisem stosowanym przez niego na innych formularzach. Nie należy pola tego wypełniać na komputerze lub maszynie, nie jest dopuszczalne składanie podpisu za podatnika. Podatnicy składający deklarację za pomocą sieci Internet pole to pozostawiają puste. Jeżeli deklaracja składana jest przez pełnomocnika pole pozostawia się puste.

Pole 271 wypełnia pełnomocnik składający deklarację działając w imieniu i na rzecz podatnika. Do deklaracji należy w takim przypadku dołączyć pełnomocnictwo z opłaconą opłatą skarbową (17 zł od pełnomocnictwa, pełnomocnictwa dla deklaracji elektronicznych - bez opłat). Pełnomocnik deklarację podatkową wypełnia danymi podatnika, a nie własnymi, jedynie podpis jest składany przez niego, a nie przez mocodawcę.  Podpis złożony powinien być odręcznie, pełnomocnik nie musi podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem, podpis powinien go jednak identyfikować i być zgodny z podpisem stosowanym przez niego na innych formularzach. Nie należy pola tego wypełniać na komputerze lub maszynie, nie jest dopuszczalne składanie podpisu przez osobę trzecią za pełnomocnika (bez legitymowania się odpowiednimi dalszymi pełnomocnictwami).

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: