PIT-28B rozliczysz w programie e-pity

Załącznik PIT-28/B stanowi informację o przychodach podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności
prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych – cywilnej lub jawnej.

Druku nie stosują podatnicy, którzy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają nie będąc wspólnikami powyższych spółek osób fizycznych.
Formularz może być składany tylko jako załącznik do zeznania PIT-28.

W przypadku rozliczeń podatkowych małżonków, deklaracji PIT-28 oraz załącznika PIT-28/B nie składa się jako wspólne zeznanie podatkowe. Każdy z małżonków rozlicza się z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych samodzielnie, w związku z czym sam złożyć musi załącznik w zakresie własnych przychodów.

PIT-28 i 28/B oblicz dokładnie w Programie e-pity 2023

Nie musisz liczyć ryczałtu ręcznie.
Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. 
Wylicz podatek - ryczałt w Programie e-pity 2023 teraz >>

Pozycja nr 1 przeznaczona jest do podania numeru NIP podatnika. Podatnik korzysta z własnego numeru NIP, nie korzysta z numeru innego określonego wspólnika nawet jeśli przyjął on pełnomocnictwo i sporządza druki za wszystkich wspólników spółki. Identyfikatorem podatkowym jest:

  • numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Załącznik PIT-28/B składają wspólnicy w związku z przychodami z działalności gospodarczej, zatem nie może wystąpić sytuacja, w której podatnik powinien posłużyć się numerem PESEL. Wpisać należy numer NIP podatnika – osoby fizycznej rozliczającej się z podatku. Mimo, że wspólnik nie zawsze obowiązany jest rejestrować działalność gospodarczą, to dla celó podatkowych jest on podatnikiem prowadzącycm działalność gospodarczą i identyfikuje się jako wspólnik numerem NIP. 

W pozycji nr 2 wskazać należy rok podatkowy, za który składana jest deklaracja PIT-28 wraz z załącznikiem. Deklarację składa się co do zasady nie później niż do 28 lutego roku następującego po danym roku podatkowym, stąd też w poz. 2 wpisuje się rok, za który składana jest deklaracja (czyli rok poprzedni) a nie rok, w którym się ją przekazuje do organu podatkowego (nie chodzi zatem o okres 1-28 lutego).

Część A załącznika – pozycje 3-5 służą wskazaniu danych podatnika – nazwisko (pozycja 3), imię (pozycja 4) i data urodzenia (pozycja 5). Informacje te wpisać należy drukowanymi literami, w przypadku kilku imion – posłużyć się należy wyłącznie pierwszym imieniem. W przypadku nazwisk wieloczłonowych wpisać należy całe nazwisko – wszystkie jego człony.
Datę urodzenia określa się w takim układzie jak nakazuje załącznik – dzień, miesiąc rok. W przypadku pierwszych dni miesiąca lub pierwszych miesięcy roku posłużyć należy się oznaczeniem 0x, np. 01, 02, 03.

W pozycji 6 (część B załącznika PIT-28/B) wskazać należy liczbę złożonych załączników PIT-28/B. Sumuje się wyłącznie załączniki PIT-28/B, nie dodaje natomiast deklaracji PIT-28. Jeśli składany jest wyłącznie jeden załącznik wpisać należy: 01.

Część C.1 oraz odpowiednio część C.2 załącznika PIT-28/B służy wskazaniu udziałów w spółkach cywilnych i jawnych oraz przychodów pochodzących z tych spółek przez podatnika rozliczającego się za pomocą PIT-28. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody pochodzące z więcej niż dwóch spółek jawnych lub cywilnych, załączać musi kolejny druk PIT-28/B. Kwoty przychodu z każdej spółki będą sumowane w części C.3.

W pozycji 7 załącznika PIT-28/B wpisać należy pełną nazwę spółki. Nie można posługiwać się skrótami lub wpisywać tylko elementu fantazyjnego z nazwy lub wyłącznie elementu opisującego imiona i nazwiska wspólników o ile firma zawiera dodatkowo element fantazyjny. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. W nazwie spółki cywilnej możliwe jest oznaczenie – zgodnie z CEiDG: imion i nazwisk wspólników, także pierwszej litery imion (nazwisk nie można modyfikować), określenie wskazujące na przedmiot działalności, miejsce prowadzenia czy inne dowolnie dobrane, wskazane w CEiDG.

W pozycji 8 załącznika PIT-28/B wspólnik wpisuje identyfikator podatkowy NIP spółki.

W pozycji 9 załącznika PIT-28/B wskazać należy udział podatnika w przychodach spółki. Udział wynikać powinien z umowy. Przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Udział ujmuje się procentowo. Jeżeli nie jest on liczbą całkowitą, wpisać należy kwoty ułamkowe.

Pozycja 10 PIT-28/B służy wskazaniu przychodu całej spółki. Przychód ustalić należy na podstawie prawidłowo prowadzonej ewidencji przychodów spółki.

Pozycje 11-28 druku PIT-28/B  przeznaczone są do wykazania przychodu całej spółki, w której podatnik posiada udział – z podziałem na odpowiednie stawki ryczałtu. Stawki podatku podane w załączniku PIT-28/B odpowiadają stawkom, według których spółka powinna ewidencjonować przychody w ewidencji przychodów. Oprócz standardowych stawek wynikających z zasad opodatkowania sprzedaży towarów i usług, podatnik musi również stosować stawkę 10%. W przypadku odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

  • środkami trwałymi,
  • składnikami majątku wykorzystywanymi nie dłużej niż rok (i ze względu na to niezaliczonymi do środków trwałych), 
  • składnikami majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, jest niższa niż 1 500 zł,
  • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 10 % uzyskanego przychodu, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

W pozycji 29 załącznika PIT-28/B wskazać należy przychód przypadający na podatnika obliczony jako iloczyn pozycji 9 i 10.

Pozycje 30-47 załącznika PIT-28/B łącznie powinny równać się kwocie z pozycji 29. Pola te służą do wpisania przychodu przypadającego na podatnika – wspólnika spółki – w podziale na poszczególne stawki podatku. Nie oznacza to w każdym wypadku, że pola 30-47 wykażą ostateczną wartość podatku do zapłaty. W PIT-28 może dojść do sumowania przychodów z innych tytułów niż spółka i po ich połączeniu kwota do zapłaty może być wyższa (np. przy przekroczeniu 100.000 zł przychodu i zmianie stawki podatkowej z 8,5% na 12,5%). 

Pozycje części C.2. odpowiadają pozycjom C.1.

W części D. wskazuje się sumę przychodów z poszczególnych spółek. Przychody wykazuje się w pozycjach 48-65 w podziale na poszczególne stawki podatku, które do tych przychodów znajdą zastosowanie.

Kwoty wynikające z części C.3. należy przenieść odpowiednio do części C zeznania PIT-28.

Załącznika PIT-28/B nie składa się samodzielnie, zawsze przekazuje się go łącznie z drukiem PIT-28. Załącznika nie trzeba więc podpisywać. W deklaracji PIT-28 należy podać łączną ilość załączników składanych z deklaracją. Podpis pod deklaracją PIT-28 oraz wskazanie liczby załączników określa organowi podatkowemu ilość druków, które powinny być przekazane w rocznym rozliczeniu podatkowym ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-14

Ulga za wpłatę na rzecz klubu, nie stowarzyszenia

Stowarzyszenie, którego członkami są wyłącznie kluby sportowe, nie jest klubem sportowym. Dlatego przekazanie mu środków nie uprawnia do skorzystania z ulgi sponsoringowej.

2024-06-14

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za rentę pozwala uniknąć podatku

Brak możliwości ustalenia całej wartości renty, która stała się świadczeniem otrzymywanym w zamian za zbycie nieruchomości, uniemożliwia odliczenie podatku.

2024-06-14

Internetowy sprzedawca odliczy koszt studiów marketingowych

Wydatki na kształcenie, dzięki którym podatnik zdobywa wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: