PIT-2K: pierwszy rok rozliczenia ulgi odsetkowej

Informację PIT-2K składa się za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczeń. W ramach ulgi odsetkowej podatnik dołącza oświadczenie PIT-2K o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

UWAGA - w deklaracji za 2020 r. ulga odsetkowa, z którą związany jest druk PIT-2K, obowiązuje wyłącznie na prawach nabytych, tzn. można z niej korzystać jeśli nabyło się do niej prawa do 2007 r. Ulga na prawach nabytych przysługiwać będzie do 31.12 2027 r. Nie można natomiast zaciągnać obecnie kredytu na cele mieszkaniowe i rozpocząć korzystanie z odliczenia tak, jak to miało miejsce dawniej.

Pamiętaj - w 2020 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, która pozwoli Ci odliczyć od dochodu koszty związane z podwyższeniem walorów energetycznych domu. Ulga termomodernizacyjna i odsetkowa - na prawach nabytych mogą być wykorzystywane łącznie. 

Czytaj szerzej o uldze termomodernizacyjnej

UWAGA: W roku zakończenia inwestycji oraz w roku następnym po roku jej zakończenia możliwe jest odliczanie nie tylko odsetek zapłaconych w danym roku, ale również tych zapłaconych już w latach wcześniejszych, przed jej zakończeniem.

Oblicz dokładnie Twój PIT-2K do PIT od razu w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT i załącznika PIT-2K za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT z załącznikiem PIT 2K w Programie e-pity 2020 i wyślij PIT online >>

Niezbędne informacje

W oświadczeniu PIT-2K podatnik (a w przypadku małżonków – zarówno mąż jak i żona) wpisuje informacje o:

 • roku, w którym uzyskał kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy,
 • kwoty uzyskanego kredytu (pożyczki),
 • roku rozpoczęcia i zakończenia inwestycji mieszkaniowej, na sfinansowanie której podatnik
  zaciągnął kredyt (pożyczkę),
 • rodzaju prowadzonej inwestycji,
 • łącznej kwoty poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją,
 • kwoty wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku.

Cel

Na podstawie PIT-2K ustala się limit faktycznie poniesionych wydatków na cele mieszkaniowe i stwierdza się, czy kredyt faktycznie został na cele mieszkaniowe wydatkowany a także czy podatnik spełnił pozostałe warunki do korzystania z odliczenia.

A zatem tak istotne jest, by informacje podane na formularzu były zgodne z prawdą.

Ulga odsetkowa

Nie można odliczać odsetek od kredytu:

 • udzielonego na inny cel – a przeznaczonego na cele mieszkaniowe,
 • udzielonego na cel mieszkaniowy – przez osobę fizyczną, lub instytucję inną niż wskazaną powyżej (bank, SKOK),
 • wykorzystanego dla celów mieszkaniowych tylko częściowo na te cele (odliczenie może być tylko proporcjonalne) lub nie wykorzystanego na cele mieszkaniowe.

Odliczeniu od dochodu nie podlegają ponadto odsetki od kredytów:

 • udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego lub w latach, w których ulga nie obowiązuje,
 • udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 • udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
 • objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,

Odliczenie dotyczy wyłącznie odsetek (a nie całego kredytu). Wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu (z reguły jest to harmonogram dokonanych spłat w danym roku).

Odliczenie dotyczy odsetek od kredytu niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów lub których podatnik nie otrzymał powrotnie w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku.

UWAGA: Do ulgi odsetkowej nie mają prawa podatnicy, jeżeli oni lub ich małżonkowie korzystają lub korzystali z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe przeznaczonych na:

 • zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 • nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 • systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.