Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2022 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2022
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2022 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Poniżej przedstawiamy szereg zmian w podatkach wynikających głównie z reformy podatkowej Nowego Ładu oraz nowelizacji objętych pakietem "Nowy Polski Ład 2.0" a obowiązującym od 1 lipca 2022 roku, ich zasady łącznie zmieniały metody opodatkowania, reguły ustalania zaliczek na podatek oraz zasady, według których należy rozliczać podatki należne za 2022 r. 

Zmiany form opodatkowania w trakcie roku 2022 - właściwy PIT za 2022 r.

W Polski Ład po 1 lipca 2022 roku dopuszczalne są następujące modyfikacje form opodatkowania:

 • z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo - na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według zasad nowych (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  wybór w terminowo złożonym PIT-36, 
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych - na zasady ogólne (skalę podatkową) ustalone według zasad nowych (bez wyliczenia podatku hipotetycznego)  - wybór w terminowo złożonym PIT-36, 
 • z każdego rodzaju działalności opodatkowanej ryczałtem przychodów ewidencjonowanych - na zasady ogólne ale za drugą połowę roku (wówczas do lipca stosowany będzie ryczałt, od lipca - zasady ogólne ustalone według nowych zasad - wybór w oświadczeniu składanym do 22 sierpnia 2022 r.; w tym przypadku na koniec roku składane są dwie deklaracje PIT- 28 oraz PIT-36.

czytaj więcej

Składka zdrowotna 2022 - Nowy Polski Ład 2.0 

Po 1 lipca 2022 roku wg Polskiego Ładu - składki zdrowotne zapłacone w 2022 r. ponownie stają się elementem wpływającym na ostateczną wysokość podatku. Mogą być odliczane jednak nie jak do tej pory od podatku, lecz od dochodu. Ich dodatni efekt podatkowy jest zatem znacznie mniejszy niż do tej pory. Dodatkowo obowiązuje limit - nie można odliczyć więcej niż 8.700 zł rocznie (w przypadku składek zapłaconych w 2023 r. limit ulegał podwyższeniu i będzie wynosił 10.200 zł) - w przypadku opodatkowanych liniowo, lub 50% poniesionego wydatku - w przypadku ryczałtowców. 

czytaj więcej

Rozliczenie jako samotny rodzic a ulga dla samotnego rodzica

Pierwotnie w Nowym Polskim Ładzie od 1 stycznia 2022 r. rozliczenie jako samotny rodzic zostało usunięte. Jednak  taka możliwość została przywrócona w Polski Ład 2.0. W efekcie ulga dla samotnych rodziców (1.500 zł rocznie) została usunieta wraz ze zmianami od 1 lipca, a powróciło rozliczenie podatkowe jako samotny rodzic. Rozliczenie jako samotny rodzic obowiązuje od początku 2022 roku.

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Zwolnienie dla rodzin z wieloma dziećmi (ulga 4+)

Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85.528 zł rocznie.

Ulga na zabytek

Wydatki związane z zakupem i odnową (restauracją) zabytków obejmuje rozliczających się na zasadach ogólnych, liniowo, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi skorzystać można również rozliczając się z wszelkich przychodów opodatkowanych według skali podatkowej, a więc nie jest ona wyłącznie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wystąpi ona na PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

Ulga na ekspansję

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej lub liniowo, odlicza od podstawy obliczenia podatku, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Ulga na robotyzację

Zakup nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, w tym oprogramowania i wartości niematerialnych i prawnych może stać się podstawą ulgi podatkowej. Odliczenia od dochodu mogą dokonać przedsiębiorcy opodatkowani liniowo oraz według skali podatkowej. 

Ulga na powrót i na przeniesienie rezydencji podatkowej do Polski

Zwolnienie z podatku stosować można wyłącznie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej, a zatem powrót do Polski jedynie z krótkotrwałego wyjazdu zarobkowego nie będzie uprawniał do preferencji podatkowej. Zwolnienie z podatku obejmuje przychody (kwota wynagrodzenia brutto) podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Ulga - składka na związki zawodowe

Odliczenie od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

Ulga na terminal płatniczy

Ulga przysługuje w związku z nabyciem terminala płatniczego, a nie kasy rejestrującej (fiskalnej), tj. na urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Odliczenie pozwala na oszczędność podatkową od 1.000 do 4.000 zł.

Ulga sponsoringowa - na działalność sportową i kulturalną

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej na zasadzie liniowej lub na zasadach ogólnych kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: 

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

Ulga produkcyjna - odliczenie kosztów nowego produktu

Ulga obejmuje prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą oni odliczyć od podstawy obliczenia podatku, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów:

 • produkcji próbnej nowego produktu i
 • wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 • spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika
   – do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym

Ryczałt podatkowy dla zmieniających rezydencję

Ryczałt od przychodów zagranicznych nie jest typową ulgą podatkową. Stanowi metodę płacenia podatku w stałej wysokości, niezależnie od tego, ile po zmianie rezydencji podatkowej na polską - zarobi podatnik za granicą. Nie obejmuje on przychodów krajowych - osiąganych na terytorium Polski, które rozliczane są zgodnie z ogólnymi regułami.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - deklaracja do kwietnia, podatek do lutego

Termin na złożenie PIT-28 zostaje wydłużony. Termin ten dotyczy jednak wyłącznie deklaracji rocznej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2022 r. oraz ostatni kwartał 2022 r. jest płatny w terminie do końca lutego 2023 r. Nie można zatem przesunąć terminu i zrównać czasu zapłaty ostatniego ryczałtu za 2022 r. z terminem złożenia deklaracji. Jeśli jednak podatnik zrezygnował z ryczałtu na rzecz zasad ogólnych - wówczas całość podatków, w tym ryczałt, może wpłacać w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. z końcem kwietnia 2023 r. 

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Skala podatkowa 2022 - Nowy Polski Ład od 1.07.2022

Zmiana zasad ustalania zobowiązań podatkowych w roku 2022 - Polski Ład nie ominie skali podatkowej. W miejsce progresywnej kwoty wolnej wprowadzana jest stała jej wartość niezależna od kwoty dochodu, podwyższona zostaje kwota I progu skali podatkowej. Stawka 12% obejmie dochody do 120.000 zł. Dotyczyć będzie całości przychodów - tj. za cały rok 2022. 

Podatek hipotetyczny - Polski Ład 2.0

Podatnicy, którzy rozliczają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł, mają możliwość porównać nowe reguły opodatkowania ze stosowanymi do tej pory, tj.do lipca i wyliczyć sobie hipotetyczny podatek, który może być dla nich korzystniejszy niż przy zastosowaniu nowych reguł, tj. tych wprowadzonych od 1 lipca. W tym przypadku przy wyliczeniu podatku hipotetycznego:

 • uwzględnia się ulgę dla pracowników,
 • przy rozliczeniu z małżonkiem, każdy z małżonków może odliczyć ulgę od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków,
 • uwzględnia się skalę podatkową obowiązującą do tej pory tj. 17% w pierwszym jej progu  do 120.000 zł dochodu. 

Pozostałe zasady rozliczeń jakie mają być stosowane przy wyliczeniu podatku hipotetycznego, wynikają z reguł wprowadzanych od lipca. Oznacza to, że podatek ten obejmuje ulgę dla pracowników oraz wcześniej stosowaną skalę podatkową, ale wszystkie inne reguły do jego wyliczeń zaczerpnięte są z nowych zasad. 

Podatek hipotetyczny oblicza organ podatkowy i informuje o nim w 21 dni od dnia złożenia zeznania. Rozliczenia podatkowego dokonać należy na nowych zasadach, a nie stosując podatek hipotetyczny. Podatnik powinien być jednak świadomy jego wysokości i wyliczyć go samodzielnie - aby móc uznać, że organ podatkowy prawidłowo go następnie wyliczył i porównał z kwotami z zeznania podatkowego złożonego na nowych regułach.    

Koszty uzyskania przychodów 2022, a Nowy Polski Ład 2.0

Od 2022 r. zmieniony jest limit kosztów autorskich 50%, można je stosować do dwukrotnie wyższej kwoty przychodów. Ponadto możliwe staje się stosowanie 20% kosztów przez osoby wykonujące obowiązki społeczne i obywatelskie.

Kwota wolna od podatku za 2022 rok wg Nowego Polskiego Ładu

W 2022 r. podwyższona jest kwota, jaką można zarobić bez podatku, wynosi ona 30.000 zł. Zmiana dotyczy jednak kwoty zmniejszającej podatek, tzn. pierwotnie miała to być kwota 5100 zł (która przy 17% podatku dawała kwotę zupełnie wolną od podatku PIT 30.000 zł). Obecnie kwota zmniejszająca to 3600 zł, jednak obniżona stawka PIT do 12% powoduje, że kwota wolna, nadal pozostała nie zmieniona, tj. wynosi na 30.000 zł.

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Ulga dla klasy średniej 2022 - Nowy Ład zmiany 1 lipca

W 2022 r. nie będzie obowiązywała ulga dla klasy średniej, dla osób zarabiających między 68.411,99 a 133,692,01 brutto. Wyjątkiem będą osoby, u których nowe reguły podatkowe będą mniej korzystne niż obowiązujące w Nowym Ładzie przed 1 lipca 2022 r. - w ich przypadku ulgę będzie można zastosować w ramach tzw. hipotetycznego wyliczenia podatku. 

czytaj więcej

Ulga dla samotnych rodziców

Pierwotnie rodzic samotnie wychowujący dziecko miał korzystać z ulgi podatkowej z tytułu samotnego wychowywania, tj. 1.500 zł odliczanego od podatku. Odliczenie to jednak w Polskim Ładzie od 1 lipca br. zostaje usunięte na rzecz istniejącego już do tej pory w latach poprzednich - rozliczenia podatkowego jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie można łączyć ulgi z takim rozliczeniem, jest ona po prostu usuwana. 

czytaj więcej

Ulga na dziecko, a Polski Ład

Odliczenie podatku na dzieci będzie możliwe również w rozliczeniach podatku PIT w 2022 r. i 2023 r. Zmiany w przepisach Polskiego Ładu wpływają jednak na zasady stosowania ulgi i regulacje, które powinni znać rodzice korzystający z ulgi.

czytaj więcej

Zwolnienie dla rodzin z wieloma dziećmi (ulga 4+)

Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu aż do 85.528 zł rocznie - małżeństwo ma zatem łącznie 2x85.528 zł przychodu bez podatku. Dodatkowo każde z nich ma prawo korzystać z kwoty wolnej od podatku, tj. z dodatkowych 30.000 z rocznie na każdą osobę.

czytaj więcej

Ulga rehabilitacyjna 2022

W ramach ulgi rehabilitacyjnej na 2022 r. podatnicy uzyskają prawo odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne lub osoby mające niepełnosprawnych na utrzymaniu na pieluchy, pieluchomajtki, podkłady itp.

czytaj więcej

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online

Składka zdrowotna w rozliczeniach PIT 2022, PIT+NFZ

Wysokość składki zdrowotnej w 2022 r. wg. przepisów Nowego Polskiego Ładu uzależniona będzie o kilka różnych wskaźników. Osoby o zmiennej wysokości miesięcznych wynagrodzeń zmuszeni będą wcześniej niż do tej pory ustalać ostateczną wartość dochodu, a zatem podsumowywać przychody i koszty danego miesiąca.

czytaj więcej

Zwolnienie z PIT dla przyszłych emerytów

Osoby, które w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, zgodnie z regulacjami Nowego Polskiego Ładu mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Pozostaną one zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

czytaj więcej

Składka zdrowotna po zmianie formy opodatkowania - zmiany Nowy Ład z lipca 2022

Zgodnie z zmianami nowy Polski Ład z dniem 1 lipca 2022 roku podatnik,który decyduje się na zmianę formy i powrót do zasad ogólnych, miesięczne składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca według reguł dotychczasowych. Natomiast roczną składkę, ustala według nowej regulacji i w wysokości właściwej za cały rok dla zmienionej formy opodatkowania. Spowoduje to odpowiednie zmiany w ostatecznej wysokości podatku do zapłaty za dany rok. 

 

Dobrowolne pomniejszanie zaliczki na podatek jest możliwe, jednak reguła ta dotyczy jedynie niektórych podatników:

 • Podatnicy ustalający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, dokonujący wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości określonej jeszcze przed zmianami z 1 lipca, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej,
 • przy ustalaniu zaliczek podatnicy opodatkowani liniowo mogą uwzględnić odliczenie składek zdrowotnych zapłaconych przed 1 lipca 2022 r. - według nowych zasad (czyli cofnąć się i odliczyć składki za poprzednie okresy),
 • podatnicy, którzy opłacają zaliczkę na podatek PIT w wartości 1/12 podatku za poprzedni rok mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej, dodatkowo ustalający w ten sposób zaliczki opodatkowani liniowo, mogą skorzystać z odliczenia kwoty stanowiącej 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dokonujący po dniu 30 czerwca 2022 r. wpłaty podatku dochodowego w formie karty podatkowej, mogą pomniejszyć wysokość wpłat o zapłacone przed 1 lipca 2022 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne (a potem na bieżąco o składki płacone w trakcie roku), 
 • podatnicy, którzy wybierają ryczałt ewidencjonowany mogą w rozliczeniu rocznym uwzględnić składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone przed 1 lipca 2022 r.

 

Wspólne opodatkowanie małżonków

Polski Ład wprowadził możliwość wspólnego rozliczania małżonków nie tylko, gdy związek małżeński trwa przez cały rok, ale również w roku, w którym związek ten zostanie zawarty. Należy jednak pamiętać, że możliwość wspólnego rozliczenia jest dedykowana dla małżeństw posiadających wspólnotę majątkową. 

 

Skala podatkowa 2022/2023

Nowa skala podatkowa przedstawia się następująco, przy czym kwota zmniejszająca jest stała i wyniesie 3600 zł. Jest ona ustalana sztywno, dla dwóch grup podatkowych (dwóch progów skali).

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
 ponad do   
   120 000 zł   12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł 
120 000 zł   10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 z
1 000 000 zł   10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł  plus dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł podstawy

czytaj więcej: skala podatkowa 2022

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Podatek bez odliczenia od niego składki zdrowotnej

Odliczenia składki zdrowotnej nie będą mogli zastosować wszyscy podatnicy. Zatem każda z osób, która do tej pory korzystała z odliczenia składki od podatku w wysokości 7,75% podstawy, obecnie ten przywilej traci.  

czytaj więcej o składkach zdrowotnych 2022/2023

Ulga prorodzinna powiązana z miejscem zamieszkania, zwrot ulgi na dzieci niższy niż w poprzednich latach

W 2022 r. ograniczeniu mają ulegać kwestie wykorzystania ulgi na dziecko przez rodziców, którzy nie mogą osiągnąć zgody, które z nich tę ulgę rozliczy. Nowa reguła wskazuje, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim i kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania rozumie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

W zaproponowanych nowelizacjach ulgi na dziecko zwrot ulgi dopuszczalny będzie wyłącznie do wartości składek ZUS, z pominięciem składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli podatnik będzie korzystał ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, będzie do niego uprawniony wyłącznie do wartości sumy składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. 

Biorąc pod uwagę, że składka zdrowotna w przypadku wielu podatników zostanie znacząco podwyższona oraz nie będzie odliczana od podatku, wyeliminowanie jej z zakresu ulgi prorodzinnej pozostaje kolejną zmianą, która negatywnie wpłynie na budżet polskich rodzin.

czytaj o uldze prorodzinnej

Ulga abolicyjna - wyłącznie do 1360 zł

Obecnie wartość ulgi dla powracających z zagranicy nie może przekroczyć 1360 zł, co wynika z równowartości tej ulgi i kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie nowelizacji kwota zmniejszająca ulega podwyższeniu do 3600 zł, natomiast limit ulgi abolicyjnej pozostaje na dotychczasowym poziomie. 

więcej o uldze abolicyjnej

KPiR, ewidencja przychodów, pełne księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych - raportowane co miesiąc do organów podatkowych

Podmioty prowadzące księgi w formie uproszczonej (KPiR), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać, do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję:

 1. według stanu na ostatni dzień:
  1. miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,
  2. kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału, oraz
 2. po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania PIT. 

Raportowanie odbywać musi się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, tj. w postaci pliku JPK.

Ta sama zasad dotyczyć będzie rozliczających się w postaci ryczałtu - tu raporty w JPK obejmować będą ewidencję przychodów lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 


Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Rozszerzenie zasad stosowania ulgi rehabilitacyjnej, ulga na pieluchomajtki

Wśród wydatków, z których skorzystać mogą osoby niepełnosprawne oraz mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną znalazły się  dodatkowe wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych.

Odpowiednio odliczeniu podlegać będzie zakup, naprawa lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w powyższym wykazie, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. W stosunku do obecnego kształtu, wprowadzono możliwość odliczenia wyposażenia niezbędnego do używania sprzętu. 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej, odliczeniu podlegać będą również koszty poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł.

czytaj więcej

Oprócz wydatków za pobyt osoby niepełnosprawnej, odliczeniu podlegać będzie również odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Opiekun nie oznacza osoby, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, w efekcie rozszerzony będzie zakres osób, które będą mogły się na takich wyjazdach osoby niepełnosprawną zajmować. Podobnie odliczeniu podlega odpłatność za przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem tego opiekuna na turnusy, do zakładów lub na kolonie osób, którymi się opiekuje. Odliczenia dokonuje osoba niepełnosprawna, o ile to ona ponosi ten wydatek, a nie opiekun. 

Odliczenie obejmie również odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne niezależnie czy odbywają się one w trakcie leczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym czy poza nimi. 

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Opodatkowanie najmu u jednej osoby nie będzie już możliwe

Nowe przepisy wykreślają dotychczasowe zasady ustalania przychodów z najmu, dzierżawy i podobnych umów wyłącznie u jednego z małżonków (osiągających przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy).

W 2022 r. nie będzie można składać oświadczeń w tym zakresie, dotychczasowe oświadczenia mają pozostawać w mocy (aż do złożenia oświadczeń przeciwnych, czyli rezygnacji z tych zasad opodatkowania). W efekcie zastosowanie znajdzie zasada opodatkowania przychodów z najmu odpowiednio do udziałów w zysku a u małżonków u których występuje współwłasność majątkowa małżeńska w stosunku do majątku objętego tą współwłasnością - przychody będą przyporządowywane w równym stopniu. 

Najem wyłącznie na ryczałcie, zasady ryczałtu dla pracowników wykorzystujących firmowe auta prywatnie

Mimo, że w ustawie o PIT znajdować się będzie źródło przychodów - najem, dzierżawa, podatnicy będą mogli je opodatkować wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym zakresie nie będzie dodatkowego oświadczenia lub wniosku.  

Zmianie uległy zasady naliczania przychodu z tytułu korzystania przez osoby zatrudnione z pojazdów służbowych do celów prywatnych. W efekcie zmian doliczane do przychodu będzie:

 1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów:
  1. o mocy silnika do 60 kW,
  2. stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;
 2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

Przychody z eksperymentów medycznych opodatkowane 17% podatkiem jako działalność wykonywana osobiście 

Jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (z ograniczeniem kosztów ryczałtowych) w 2022 r. wykazywane będą przychody z udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nielegalne zatrudnienie spowoduje przychód pracodawcy

Do przychodów zaliczana będzie wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369, 2400 oraz z 2021 r. poz. 484 i 486) ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

Do przychodów zaliczane będzie również wyższe wynagrodzenie niż minimalne. Natomiast po stronie pracownika takie nielegalnie otrzymane wynagrodzenie pozostanie zwolnione z podatku PIT.

Przychód po stronie pracodawcy ustala się także w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostało faktycznie wypłacone osobie nielegalnie zatrudnionej. A zatem obejmie ono sytuacje, w któej pracodawca nierzetelnie nie zapłaci pracownikowi, jak i sytuacje, w której dojdzie do wypłaty bez rozliczenia podatkowego zatrudnionej osoby. 

Ulga B+R - wyższe limity

W ramach ulgi na badania i rozwój możłiwe będzie odliczanie do 100% kosztów kwalifikowanych przez podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (do tej pory ten limit wynosił 50% ich wartości). 

Wprowadzana jest również zasada, zgodnie z którą jeśli występuje strata u podatnika i nie mógł skorzystać z B+R za poprzednie lata, to podatnik może zmniejszać zaliczki bieżące na podatek o wartość wykazanych odliczeń B+R. 

Ulga na nowe produkty - ulga na produkcję próbną - na robotyzację

Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą według skali i liniowo może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Oba procesy muszą iść łącznie, tzn. muszą być poniesione i koszty produkcji próbnej i koszty wprowadzenia na rynek. Pominięcie jednej z grup ogranicza prawo do korzystania z ulgi. 

Za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się:

 1. cenę nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3, lub koszt wytworzenia, o którym mowa w art. 22g ust. 4, fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji;
 2. wydatki na ulepszenie, o których mowa w art. 22g ust. 17, poniesione w celu dostosowania środka trwałego, zaliczonego do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 3. koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:

 1. badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 2. badania cyklu życia produktu;
 3. systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Odliczenie możliwe jest maksymalnie do dwóch lat po roku poniesienia wydatków (jeśli w roku ich poniesienia odliczenia nie można przeprowadzić). 

IP-BOX 

Przychody czerpane z praw z posiadania (wytworzenia samodzielnie albo ulepszenia lub rozwinięcia praw nabytych) określonych praw mogą być opodatkowane 5% stawką podatku PIT. Podstawą do jej ustalenia jest dochód (w sytuacji niestosowania tej metody rozliczenia podatnik musi płacić 12, 19, 32 % podatek od dochodu). Od początku stycznia 2022 roku możliwe jest rozliczenie IP BOX wraz z Ulgą B+R.

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opodatkowanie ryczałem może wybrać oświadczeniem podatnik, który nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ryczałt wynosi 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych. Podatnik jest obowiązany wpłacić ryczałt w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Podatnik jest obowiązany do poniesienia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10 kolejnych lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Podatek u źródła - pobierany z mniejszej ilości tytułów

W szeregu przypadkach przy wypłatach ponad 2 mln zł podatnik wypłacający wynagrodzenie za usługi podmiotom z innych krajów nie będzie zobowiązany do poboru podatku. Z obowiązku poboru podatku u źródła zwolnieni zostali płatnicy w przypadku następujących rodzajów transakcji:

 • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera,
 • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Ulga na wytworzenie produktów własnych

Przedsiębiorca opodatkowany liniowo lub według skali może odliczyć od dochodu koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (tj. rzeczy wytworzonych przez podatnika) do 1 mln zł rocznie. 

Odliczenie możliwe jest jedynie, gdy w okresie 2 kolejnych lat po korzystaniu z ulgi, podatnik zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. Nie są wprowadzane żadne określone limity, o które wartość przychodów mają być podwyższone. 

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 1. uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika;
 2. działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 3. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 4. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 5. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Odliczenie będzie możliwe przez maksymalnie 5 lat po roku poniesienia wydatku.

Ulga na robotyzację

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Są tymi kosztami:

 1. koszty nabycia fabrycznie nowych:
  1. robotów przemysłowych,
  2. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  3. maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  4. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  5. urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;
 3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. opłaty leasingowe dotyczące robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1 powyżej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.
Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Ulga na kluby sportowe i na kulturę

Odliczyć można będzie kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Ulga na kupno i restaurację zabytków 

Zarówno prywatnie, ja i w ramach firmy będzie możliwe ponoszenie wydatków wspierających polskie zabytki. W ramach ulgi przysługiwać będzie ulga z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
 2. poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;
 3. odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2.

Odliczenie nie może przekroczyć 50% poniesionego wydatku, a w przypadku zakupu nieruchomości - iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Odliczenia można dokonać nie dłużej niż przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Ulga na inwestycję w spółkach

Odliczeniu podlegać będzie kwota stanowiąca 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 1. alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 2. spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  1. posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  2. będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika

– do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Ulga na terminal płatniczy

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (skala, liniowo, ryczałtem) może odliczyć wydatki na:

- nabycie terminala płatniczego oraz

- wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Ulga przysługuje za wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

 1. 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
 2. 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

Odliczenie może być zwiększone - odliczyć można kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2 000 zł w roku podatkowym - jeśli ponoszącym wydatek jest mały podatnik, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT:

 1. przez co najmniej siedem miesięcy – w przypadku podatnika, rozliczającego się miesięcznie,
 2. przez co najmniej 2 kwartały – w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie.
Jeżeli chcesz złożyć korektę PIT za 2022 rok
W prosty i szybki sposób możesz wystawić korektę PIT za 2022 rok w Programie e-pity. Uruchamiając aktualną wersję program zmień rok podatkowy na 2022 (prawy górny róg aplikacji), kliknij kreator i wybierz w sekcji “Zaznacz cel składania zeznania” > korekta zeznania. Wypełnij deklarację według stanu uwzględniającego Twój stan faktyczny na moment składania korekty, jeżeli wypełniałeś deklarację PIT pierwotną w Programie e-pity popraw tylko pozycje, które korygujesz, usuń lub dopisz nowe.
Pobierz lub uruchom online. Program e-pity i skoryguj Twój PIT za 2022 - zmieniając rok podatkowy na 2022 »

Majątek wykupiony z leasingu - majątkiem firmowym.

Po zakończeniu leasingu podatnik ma prawo nabyć po atrakcyjnej cenie składniki majątku - jednak sprzedaży ich dokonuje prywatnie. W 2022 r. sytuacja ta ulegnie zmianie. Do przychodów związanych z działalnością gospodarczą zaliczane będą przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu finansowego (tj. gdy korzystający nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych). Przychód ten rozliczyć będzie trzeba nawet jeżeli przed zbyciem takie rzeczy ruchome zostaną wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. 

Straty z objęcia udziałów za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowana część

Do tej pory nie było możliwości rozliczania straty w przypadku jej wystąpienia w chwili nabycia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Obecnie każdego rodzaju wkład niepieniężny, w tym również wprowadzane do spółki przedsiębiorstwo, może powodować po stronie podatnika nabywającego udziały, stratę podatkową, która będzie mogła być odliczana od podstawy opodatkowania. 

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-04-19

ZUS nie może obniżyć przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

Jeżeli kwota podstawy wymiaru składek społecznych mieści się w przedziale określonym w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, to ZUS nie może jej kwestionować.

2024-04-19

Z podatkowym rozliczeniem straty należy zaczekać, aż organy ścigania zakończą postępowanie

Stratę spowodowaną działaniami oszusta firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ostatecznego zakończenia postępowania przez organy ścigania.

2024-04-19

Steward zaliczy w koszty tylko część wydatków związanych z wizerunkiem

Poprawa wizerunku podatnika dzięki odpowiedniej garderobie nie wystarczy, żeby wydatki na tę odzież uznać za koszty uzyskania przychodu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: