Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2022 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2022
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2022 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

W 2023 i 2024 r. wyliczenie zaliczek na podatek wygląda inaczej niż do tej pory. Dotyczy to w szczególności rozliczających przychody z działalności gospodarczej.

NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online.
Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:

Zaliczki firma 2023 r.

Zaliczki na podatek - zasady ogólne (PIT-36)

Przy ustalaniu zaliczek za 2023 r. według zasad ogólnych należy pamiętać, że:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest odliczana od dochodu lub podatku za żaden miesiąc,
 • strata za rok poprzedni może być rozliczana już na etapie płatności zaliczek,
 • stawkę zaliczek 12% oraz próg 120.000 stosować należy przez cały rok podatkowy,
 • kwota zmniejszająca stosowana jest w wysokości 3.600 zł i stosuje się ją w całości już przy obliczeniach zaliczek za styczeń (czyli od początku roku można użyć całej kwoty zmniejszającej, nie dzieli się jej na 12 równych miesięcy).

Wysokość zaliczek ustala się w następujący sposób: 

 1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. w I stopniu skali 12%), czyli gdy ich wysokość przekracza 3.600 zł,
 2. zaliczkę za miesiąc stanowi podatek obliczony od dochodu (przychód od początku roku minus koszty od początku roku minus składki ZUS od początku roku x podatek - podatek zapłacony w okresach poprzednich) według zasad określonych w art. 26 i art. 27 Ustawy o p.d.o.o.f. tj. do 120.000 zł dochodu - podatek 12% - 3600 zł, powyżej - podatek wynosi 32%, 
 3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Odpowiednio dopuszczalne jest opłacanie zaliczek przy zastosowaniu innych metod i z zastosowaniem skali podatkowej:

 • przy zastosowaniu metody zaliczek uproszczonych (tj. co miesiąc zaliczka w wysokości 1/12 podatku ustalonego od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu złożonym w tym poprzednim roku, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku (czyli kwoty 3600 zł).
 • w postaci kwartalnej według tych reguł o których mowa powyżej z założeniem wpłat i obliczenia raz na kwartał,
 • w formie kredytu podatkowego, gdzie podatek przez wybrany rok nie jest opłacany  następnie opłacane jest po 20% wcześniej wykazanego należnego podatku. 

NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online.
Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:

Zaliczki na podatek - podatek liniowy PIT-36L

Przy ustalaniu zaliczek za 2023 r. należy pamiętać, że:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być albo zaliczona do kosztów podatkowych, albo obniżać dochód podatnika; w przypadku każdego z tych wyborów nie można wykorzystać więcej niż 10.200 wartości składki zapłaconej,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczana jeśli jest zapłacona zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym, składka nadpłacona nie może zostać odliczona,
 • nie jest dopuszczalne zaliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów a następnie jej odliczenie od dochodu, obowiązuje jeden rodzaj działania, jakie podjąć może podatnik, ewentualnie - jeśli podatnik dokonał jednej z tych czynności, to może kontynuować odliczenie w ramach jednego limitu 10.200 zł i pozostałą część odpowiednio rozliczyć drugą z powyższych metod, 
 • dopuszczalne jest nieodliczanie składki zdrowotnej w trakcie roku i odliczenie jej dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36L,
 • uwzględnić można wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone do końca miesiąca (kwartału) za który dokonuje się rozliczenia, 
 • nie uwzględnia się składek należnych za dany miesiąc, ale zapłaconych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym dopiero w kolejnym miesiącu.

Zasada ustalania zaliczki w przypadku podatku liniowego: zaliczkę na podatek ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

Dopuszczalne jest opłacanie zaliczek na podatek w formie uproszczonej, podatnik może rozliczyć się:

 • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz wszystkich innych podatników w pierwszym roku ich działalności),
 • w sposób uproszczony - jako 1/12 kwoty podatku od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym w roku ubiegłym lub o dwa lata wstecz,
 • jako kredyt podatkowy, gdzie podatek ustalany jest jako 20% podatku wykazanego w zeznaniu, w którym podatnik nie opłaca w ogóle zaliczek.  

Zaliczki na podatek - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28

Przy ustaleniu wysokości miesięcznych lub kwartalnych wpłat ryczałtem za 2023 r., obowiązują następujące zasady:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może obniżać wartości przychodu, branego pod uwagę przy ustalaniu wartości należnej od podatnika (ubezpieczonego) składki zdrowotnej - innymi słowy zapłacona składka zdrowotna nie obniży kwoty, którą porównuje się odpowiednio z limitem 60.000 zł lub 300.000 zł, których przekroczenie powoduje przejście do innej wysokości składki zdrowotnej,
 • składka zapłacona obniża przychód podatkowy, od którego liczony jest podatek według odpowiedniej stawki ryczałtu,
 • odliczenie składek zdrowotnych dotyczy składek zapłaconych w 2023 r. (również składki należnej za grudzień 2022 r. zapłaconej w styczniu).

"Zaliczki" na podatek - podatek w formie karty podatkowej PIT-16A

Kwota podatku ustalonego decyzją, tj. podatku opłacanego jako karta podatkowa za 2023 r. nie ulega zmianie. Podatnicy rozliczający się w tej formie zyskują jednak prawo do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obniżają oni wartość podatku wynikającego z karty podatkowej o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W efekcie:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczana, jeśli jest zapłacona zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym, składka nadpłacona jednak składka niezapłacona, lecz należna już do zapłaty do chwili jej zapłacenia - nie może zostać odliczona,
 • dopuszczalne jest nieodliczanie składki zdrowotnej w trakcie roku i odliczenie jej dopiero w zeznaniu rocznym PIT-16A.

Zaliczki firma 2022 r.

Zaliczki na podatek - zasady ogólne (PIT-36)

Przy ustalaniu zaliczek za 2022 r. należy pamiętać, że:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest odliczana za żaden miesiąc,
 • skala podatkowa stosowana jest cały rok - począwszy od zaliczek za styczeń aż do grudnia, w efekcie przy ustalaniu zaliczek za miesiące następujące po czerwcu 2022 r. wystąpi nadpłata, która przy wyliczeniach skonsumuje zaliczki w miesiącach kolejnych,
 • stawkę zaliczek 12% oraz nowy próg stosować należy począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r., jako że zaliczki oblicza się od dochodu z całego roku do końca miesiąca rozliczanego (czyli dochód za dany miesiąc według stawki 12%) i odlicza się od niego sumę zaliczek zapłaconych w miesiącach poprzednich (czyli od dochodu za poprzednie miesiące ustalone przy zastosowaniu 17% stawki podatku),   
 • zaliczka należna obliczana jest od dochodu rocznego, w efekcie czego w miesiącach,w których dochodzi do zmiany stawki może dojść do konsumpcji zaliczek z wcześniejszych miesięcy na poczet niższego podatku rocznego; od czerwca cała wartość dochodu (od początu roku) podlega opodatkowaniu niższą stawką, a zatem wcześniej opłacane zaliczki były zbyt wysokie i mogą zostać zrównoważone w niższych zaliczkach za kolejne okresy, 
 • począwszy od zaliczki za czerwiec zastosować należy mniejszą kwotę zmniejszającą podatek, tj. 3.600 zł zamiast 5.100 zł, 
 • w sytuacji,w której podatnicy w zeznaniu podatkowym decydują się na powrót do zasad ogólnych, ich zaliczki na poczet rozliczenia podatkowego (wcześniej podatnik rozliczany jako liniowy - PIT-36L) lub podatek płacony w trakcie roku na poczet rozliczenia rocznego (wcześniej jako ryczałtowy PIT-28) zaliczane są na poczet zaliczek na podatek na zasadach ogólnych, jednocześnie po “decyzji” w trakcie roku nie należy zmienić systemu opłacania zaliczek a jedynie na koniec roku wyliczyć podatek roczny (według zasad ogólnych ) i zaliczyć na jego rzecz wpłaty dokonane w trakcie roku - różnica podlega odpowiedniej dopłacie lub zwrotowi na rzecz podatnika,
 • w przypadku rezygnacji z ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie roku podatnik opłaca zaliczki od lipca 2022 r. (zaliczki płacone w sierpniu) według zasad ogólnych,
 • problem pojawia się również w zakresie zmiany kwoty zmniejszającej podatek tj. przejścia z kwoty 5.100 zł na nową 3.600 zł; stosując nową kwotę zmniejszającą podatek nie będzie jednak wyższy ze względu na niższą stawkę I progu podatkowego (17% - 12%) w efekcie zawsze wystąpi nadpłata zaliczek na podatek, która podlega rozliczeniu z zaliczką za kolejny okres.    

Wysokość zaliczek ustala się w następujący sposób: 

 1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. w I stopniu skali 12%, do zaliczek należnych za maj 2022 - według 17%),
 2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26 i art. 27 Ustawy o p.d.o.o.f. tj. do 120.000 zł dochodu - podatek 12% - 3600 zł, powyżej - podatek wynosi 32%, 
 3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Odpowiednio dopuszczalne jest opłacanie zaliczek przy zastosowaniu innych metod i z zastosowaniem skali podatkowej, gdzie Nowy Polski Ład również wprowadza szereg modyfikacji:

 • przy zastosowaniu metody zaliczek uproszczonych (tj. co miesiąc zaliczka w wysokości 1/12 podatku ustalonego od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu złożonym w tym poprzednim roku, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku. Korzystając z tej metody podatnicy mogą:
  • pomniejszyć wysokość wpłaty zaliczki za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej; 
  • jednocześnie obowiązuje ich zasada stosowania nowej skali podatkowej począwszy od wyliczenia podatku za czerwiec 2022, tj. zastosują do ustalonej wcześniej kwoty 1/12 dochodu stawkę 12%,
 • w postaci kwartalnej według tych reguł o których mowa powyżej z założeniem wpłat i obliczenia raz na kwartał, w tym przypadku obowiązek wpłaty zaliczki według nowej zasady dotyczy II kwartału 2022 r.,
 • w formie kredytu podatkowego, gdzie podatek przez wybrany rok nie jest opłacany  następnie opłacane jest po 20% wcześniej wykazanego należnego podatku. 
NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online.
Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:

Zaliczki na podatek - podatek liniowy PIT-36L

Przy ustalaniu zaliczek za 2022 i 2023 r. należy pamiętać, że:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być albo zaliczona do kosztów podatkowych, albo obniżać dochód podatnika; w przypadku każdego z tych wyborów nie można wykorzystać więcej niż 8.700 zł wartości składki zapłaconej,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczana jeśli jest zapłacona zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym, składka nadpłacona nie może zostać odliczona,
 • nie jest dopuszczalne zaliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów a następnie jej odliczenie od dochodu, obowiązuje jeden rodzaj działania, jakie podjąć może podatnik, ewentualnie - jeśli podatnik dokonał jednej z tych czynności, to może kontynuować odliczenie w ramach jednego limitu 8700 zł i pozostałą część odpowiednio rozliczyć drugą z powyższych metod, 
 • dopuszczalne jest wsteczne odliczenie składki, tj. zapłaconej przed 1 lipca 2022 r. a także każdorazowo przed okresem, za który ustalana jest zaliczka na podatek, np. składkę zapłaconą za styczeń lub luty 2022 r. podatnik może rozliczyć w trakcie roku, a nie dopiero w zeznaniu rocznym,
 • dopuszczalne jest nieodliczanie składki zdrowotnej w trakcie roku i odliczenie jej dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36L,
 • odliczenie składek zdrowotnych dotyczy składek zapłaconych w 2022 r. (również składki należnej za grudzień 2021 r. zapłaconej w styczniu),
 • uwzględnić można wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone do końca miesiąca (kwartału) za który dokonuje się rozliczenia, 
 • nie uwzględnia się składek należnych za dany miesiąc, ale zapłaconych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym dopiero w kolejnym miesiącu,
 • zmiany związane z prawem do odliczania składki zdrowotnej stosowane są począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r. 

Zasada ustalania zaliczki w przypadku podatku liniowego: zaliczkę na podatek ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

Dopuszczalne jest opłacanie zaliczek na podatek w formie uproszczonej z których rozliczenie w tej formie podlega dodatkowym modyfikacjom wynikającym z reguł od 1 lipca 2022 roku.

Podatnik może rozliczyć się:

 • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz wszystkich innych podatników w pierwszym roku ich działalności),
 • w sposób uproszczony - jako 1/12 kwoty podatku od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym w roku ubiegłym lub o dwa lata wstecz - w tym przypadku  podatnicy mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu, przepis w tym zakresie jest niejednoznaczny lecz wydaje się, że jest to odliczenie niezależne od całorocznego prawa do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez cały rok podatkowy; metoda ta nie uprawnia natomiast (tak jak ma to miejsce przy jej zastosowaniu w zasadach ogólnych - PIT-36) do odliczenia wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej,
 • jako kredyt podatkowy, gdzie podatek ustalany jest jako 20% podatku wykazanego w zeznaniu, w którym podatnik nie opłaca w ogóle zaliczek.  

Zaliczki na podatek - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28

Przy ustaleniu wysokości miesięcznych lub kwartalnych wpłat ryczałtem, obowiązują następujące zasady:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może obniżać wartości przychodu, branego pod uwagę przy ustalaniu wartości należnej od podatnika (ubezpieczonego) składki zdrowotnej - innymi słowy zapłacona składka zdrowotna nie obniży kwoty, którą porównuje się odpowiednio z limitem 60.000 zł lub 300.000 zł, których przekroczenie powoduje przejście do innej wysokości składki zdrowotnej,
 • składka zapłacona obniża przychód podatkowy, od którego liczony jest podatek według odpowiedniej stawki ryczałtu,
 • odliczenie składek zdrowotnych dotyczy składek zapłaconych w 2022 r. (również składki należnej za grudzień 2021 r. zapłaconej w styczniu).
 • dopuszczalne jest wykorzystanie składki zapłaconej przed 1 lipca 2022
 • po zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na podatek opłacany według skali, nie ma możliwości wstecznie skorygować ryczałtu z pierwszej części roku. 

W przypadku zmiany formy opodatkowania:

 • skutkującej zmianą z ryczałtu na zasady ogólne rozpoczynającej się od połowy roku (oświadczenie złożone do 22 sierpnia 2022 r.) - należy zmienić zasady pobierania zaliczek począwszy od rozliczenia za lipiec (zaliczka płacona w sierpniu); w tym przypadku dla obliczenia przychodu - wziąć należy pod uwagę przychód od lipca, podobnie z obliczeniem kosztów, zastosować należy całą wartość kwoty zmniejszającej podatek tj. 3.600 zł, a na poczet zapłaconych do lipca zaliczek - nie odjąć podatek płacony przy wykorzystaniu 
 • w przypadku decyzji po rezygnacji z ryczałtu podjętej poprzez zaznaczenie pola w deklaracji rocznej PIT-36 składanej za 2022 r. - zaliczki (podatek) w trakcie roku opłacane są ryczałtem, oznacza to, że: 
  • obliczając podatek w PIT-36 - należy zastosować pełną wartość przychodów (takich jak dla celów ryczałtu, na podstawie zaprowadzonej KPiR) oraz kosztów (o ile podatnik posiada faktury sprzed lipca oraz po lipcu); 
  • zastosować można kwotę zmniejszającą 3.600 zł (czyli wynikającą z nowych zasad rozliczenia); 
  • wykazywane w deklaracji PIT-36 zaliczki za poszczególne miesiące w pozycji zaliczek należnych mają być równe wysokości należnemu ryczałtowi; zaliczki zapłacone - równe mają być wpłaconemu ryczałtowi. 

"Zaliczki" na podatek - podatek w formie karty podatkowej PIT-16A

Kwota podatku ustalonego decyzją, tj. podatku opłacanego jako karta podatkowa nie ulega zmianie. Podatnicy rozliczający się w tej formie zyskują jednak prawo do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obniżają oni wartość podatku wynikającego z karty podatkowej o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W efekcie:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczana, jeśli jest zapłacona zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym, składka nadpłacona jednak składka niezapłacona, lecz należna już do zapłaty do chwili jej zapłacenia - nie może zostać odliczona;
 • dopuszczalne jest wsteczne odliczenie składki, tj. składki zapłaconej przed 1 lipca 2022 r. a także każdorazowo kolejnych, za który ustalany jest podatek w formie karty podatkowej,
 • dopuszczalne jest nieodliczanie składki zdrowotnej w trakcie roku i odliczenie jej dopiero w zeznaniu rocznym PIT-16A.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: