W 2022 r. wyliczenie zaliczek na podatek wygląda inaczej niż do tej pory. Dotyczy to w szczególności rozliczających przychody z działalności gospodarczej.

NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online.
Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:

Zaliczki na podatek - zasady ogólne (PIT-36)

Przy ustalaniu zaliczek za 2022 r. należy pamiętać, że:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest odliczana za żaden miesiąc,
 • skala podatkowa stosowana jest cały rok - począwszy od zaliczek za styczeń aż do grudnia, w efekcie przy ustalaniu zaliczek za miesiące następujące po czerwcu 2022 r. wystąpi nadpłata, która przy wyliczeniach skonsumuje zaliczki w miesiącach kolejnych,
 • nową stawkę zaliczek 12% oraz nowy próg stosować należy począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r., jako że zaliczki oblicza się od dochodu z całego roku do końca miesiąca rozliczanego (czyli dochód za dany miesiąc według stawki 12%) i odlicza się od niego sumę zaliczek zapłaconych w miesiącach poprzednich (czyli od dochodu za poprzednie miesiące ustalone przy zastosowaniu 17% stawki podatku),   
 • zaliczka należna obliczana jest od dochodu rocznego, w efekcie czego w miesiącach,w których dochodzi do zmiany stawki może dojść do konsumpcji zaliczek z wcześniejszych miesięcy na poczet niższego podatku rocznego; od czerwca cała wartość dochodu (od początu roku) podlega opodatkowaniu niższą stawką, a zatem wcześniej opłacane zaliczki były zbyt wysokie i mogą zostać zrównoważone w niższych zaliczkach za kolejne okresy, 
 • począwszy od zaliczki za czerwiec zastosować należy mniejszą kwotę zmniejszającą podatek, tj. 3.600 zł zamiast 5.100 zł, 
 • w sytuacji,w której podatnicy w zeznaniu podatkowym decydują się na powrót do zasad ogólnych, ich zaliczki na poczet rozliczenia podatkowego (wcześniej podatnik rozliczany jako liniowy - PIT-36L) lub podatek płacony w trakcie roku na poczet rozliczenia rocznego (wcześniej jako ryczałtowy PIT-28) zaliczane są na poczet zaliczek na podatek na zasadach ogólnych, jednocześnie po “decyzji” w trakcie roku nie należy zmienić systemu opłacania zaliczek a jedynie na koniec roku wyliczyć podatek roczny (według zasad ogólnych ) i zaliczyć na jego rzecz wpłaty dokonane w trakcie roku - różnica podlega odpowiedniej dopłacie lub zwrotowi na rzecz podatnika,
 • w przypadku rezygnacji z ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie roku podatnik opłaca zaliczki od lipca 2022 r. (zaliczki płacone w sierpniu) według zasad ogólnych,
 • problem pojawia się również w zakresie zmiany kwoty zmniejszającej podatek tj. przejścia z kwoty 5.100 zł na nową 3.600 zł; stosując nową kwotę zmniejszającą podatek nie będzie jednak wyższy ze względu na niższą stawkę I progu podatkowego (17% - 12%) w efekcie zawsze wystąpi nadpłata zaliczek na podatek, która podlega rozliczeniu z zaliczką za kolejny okres.    

Wysokość zaliczek ustala się w następujący sposób: 

 1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (tj. w I stopniu skali 12%, do zaliczek należnych za maj 2022 - według 17%),
 2. zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26 i art. 27 Ustawy o p.d.o.o.f. tj. do 120.000 zł dochodu - podatek 12% - 3600 zł, powyżej - podatek wynosi 32%, 
 3. zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Odpowiednio dopuszczalne jest opłacanie zaliczek przy zastosowaniu innych metod i z zastosowaniem skali podatkowej, gdzie Nowy Polski Ład również wprowadza szereg modyfikacji:

 • przy zastosowaniu metody zaliczek uproszczonych (tj. co miesiąc zaliczka w wysokości 1/12 podatku ustalonego od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata – jeżeli w zeznaniu złożonym w tym poprzednim roku, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatku. Korzystając z tej metody podatnicy mogą:
  • pomniejszyć wysokość wpłaty zaliczki za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej; 
  • jednocześnie obowiązuje ich zasada stosowania nowej skali podatkowej począwszy od wyliczenia podatku za czerwiec 2022, tj. zastosują do ustalonej wcześniej kwoty 1/12 dochodu stawkę 12%,
 • w postaci kwartalnej według tych reguł o których mowa powyżej z założeniem wpłat i obliczenia raz na kwartał, w tym przypadku obowiązek wpłaty zaliczki według nowej zasady dotyczy II kwartału 2022 r.,
 • w formie kredytu podatkowego, gdzie podatek przez wybrany rok nie jest opłacany  następnie opłacane jest po 20% wcześniej wykazanego należnego podatku. 
NOWOŚĆ - zaliczki PIT i zdrowotne wylicz w programie fillup - 30 dni za darmo!
Prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną w formie skali podatkowej lub podatku liniowego i samodzielnie wyliczasz wysokość zaliczki PIT oraz składaki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystaj z nowych druków fillup, w których wpisując dwie kwoty (przychody i koszty) wygodnie wyliczysz poprawną wysokość zaliczek i składek oraz możesz je od razu z poziomu programu zapłacić online.
Druk uwzględnia wszystkie zmiany wynikające z Nowego Polskiego Ładu 2.0 obowiązującego od 1 lipca 2022 roku:

Zaliczki na podatek - podatek liniowy PIT-36L

Przy ustalaniu zaliczek za 2022 r. należy pamiętać, że:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być albo zaliczona do kosztów podatkowych, albo obniżać dochód podatnika; w przypadku każdego z tych wyborów nie można wykorzystać więcej niż 8.700 zł wartości składki zapłaconej,
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczana jeśli jest zapłacona zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym, składka nadpłacona nie może zostać odliczona,
 • nie jest dopuszczalne zaliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodów a następnie jej odliczenie od dochodu, obowiązuje jeden rodzaj działania, jakie podjąć może podatnik, ewentualnie - jeśli podatnik dokonał jednej z tych czynności, to może kontynuować odliczenie w ramach jednego limitu 8700 zł i pozostałą część odpowiednio rozliczyć drugą z powyższych metod, 
 • dopuszczalne jest wsteczne odliczenie składki, tj. zapłaconej przed 1 lipca 2022 r. a także każdorazowo przed okresem, za który ustalana jest zaliczka na podatek, np. składkę zapłaconą za styczeń lub luty 2022 r. podatnik może rozliczyć w trakcie roku, a nie dopiero w zeznaniu rocznym,
 • dopuszczalne jest nieodliczanie składki zdrowotnej w trakcie roku i odliczenie jej dopiero w zeznaniu rocznym PIT-36L,
 • odliczenie składek zdrowotnych dotyczy składek zapłaconych w 2022 r. (również składki należnej za grudzień 2021 r. zapłaconej w styczniu),
 • uwzględnić można wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone do końca miesiąca (kwartału) za który dokonuje się rozliczenia, 
 • nie uwzględnia się składek należnych za dany miesiąc, ale zapłaconych zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym dopiero w kolejnym miesiącu,
 • zmiany związane z prawem do odliczania składki zdrowotnej stosowane są począwszy od zaliczek należnych za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r. 

Zasada ustalania zaliczki w przypadku podatku liniowego: zaliczkę na podatek ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące.

Dopuszczalne jest opłacanie zaliczek na podatek w formie uproszczonej z których rozliczenie w tej formie podlega dodatkowym modyfikacjom wynikającym z reguł od 1 lipca 2022 roku.

Podatnik może rozliczyć się:

 • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz wszystkich innych podatników w pierwszym roku ich działalności),
 • w sposób uproszczony - jako 1/12 kwoty podatku od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym w roku ubiegłym lub o dwa lata wstecz - w tym przypadku  podatnicy mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegającą odliczeniu, przepis w tym zakresie jest niejednoznaczny lecz wydaje się, że jest to odliczenie niezależne od całorocznego prawa do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez cały rok podatkowy; metoda ta nie uprawnia natomiast (tak jak ma to miejsce przy jej zastosowaniu w zasadach ogólnych - PIT-36) do odliczenia wpłaty za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 29,4% ustalonej zaliczki miesięcznej,
 • jako kredyt podatkowy, gdzie podatek ustalany jest jako 20% podatku wykazanego w zeznaniu, w którym podatnik nie opłaca w ogóle zaliczek.  

Zaliczki na podatek - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28

Przy ustaleniu wysokości miesięcznych lub kwartalnych wpłat ryczałtem, obowiązują następujące zasady:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może obniżać wartości przychodu, branego pod uwagę przy ustalaniu wartości należnej od podatnika (ubezpieczonego) składki zdrowotnej - innymi słowy zapłacona składka zdrowotna nie obniży kwoty, którą porównuje się odpowiednio z limitem 60.000 zł lub 300.000 zł, których przekroczenie powoduje przejście do innej wysokości składki zdrowotnej,
 • składka zapłacona obniża przychód podatkowy, od którego liczony jest podatek według odpowiedniej stawki ryczałtu,
 • odliczenie składek zdrowotnych dotyczy składek zapłaconych w 2022 r. (również składki należnej za grudzień 2021 r. zapłaconej w styczniu).
 • dopuszczalne jest wykorzystanie składki zapłaconej przed 1 lipca 2022
 • po zmianie formy opodatkowania z ryczałtu na podatek opłacany według skali, nie ma możliwości wstecznie skorygować ryczałtu z pierwszej części roku. 

W przypadku zmiany formy opodatkowania:

 • skutkującej zmianą z ryczałtu na zasady ogólne rozpoczynającej się od połowy roku (oświadczenie złożone do 22 sierpnia 2022 r.) - należy zmienić zasady pobierania zaliczek począwszy od rozliczenia za lipiec (zaliczka płacona w sierpniu); w tym przypadku dla obliczenia przychodu - wziąć należy pod uwagę przychód od lipca, podobnie z obliczeniem kosztów, zastosować należy całą wartość kwoty zmniejszającej podatek tj. 3.600 zł, a na poczet zapłaconych do lipca zaliczek - nie odjąć podatek płacony przy wykorzystaniu 
 • w przypadku decyzji po rezygnacji z ryczałtu podjętej poprzez zaznaczenie pola w deklaracji rocznej PIT-36 składanej za 2022 r. - zaliczki (podatek) w trakcie roku opłacane są ryczałtem, oznacza to, że: 
  • obliczając podatek w PIT-36 - należy zastosować pełną wartość przychodów (takich jak dla celów ryczałtu, na podstawie zaprowadzonej KPiR) oraz kosztów (o ile podatnik posiada faktury sprzed lipca oraz po lipcu); 
  • zastosować można kwotę zmniejszającą 3.600 zł (czyli wynikającą z nowych zasad rozliczenia); 
  • wykazywane w deklaracji PIT-36 zaliczki za poszczególne miesiące w pozycji zaliczek należnych mają być równe wysokości należnemu ryczałtowi; zaliczki zapłacone - równe mają być wpłaconemu ryczałtowi. 

Zaliczki na podatek - podatek w formie karty podatkowej PIT-16A

Kwota podatku ustalonego decyzją, tj. podatku opłacanego jako karta podatkowa nie ulega zmianie. Podatnicy rozliczający się w tej formie zyskują jednak prawo do odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Obniżają oni wartość podatku wynikającego z karty podatkowej o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W efekcie:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne może być odliczana, jeśli jest zapłacona zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu zdrowotnym, składka nadpłacona jednak składka niezapłacona, lecz należna już do zapłaty do chwili jej zapłacenia - nie może zostać odliczona;
 • dopuszczalne jest wsteczne odliczenie składki, tj. składki zapłaconej przed 1 lipca 2022 r. a także każdorazowo kolejnych, za który ustalany jest podatek w formie karty podatkowej,
 • dopuszczalne jest nieodliczanie składki zdrowotnej w trakcie roku i odliczenie jej dopiero w zeznaniu rocznym PIT-16A.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

2023-04-24

Zaległe składki zapłacone za zatrudnionego nie są jego przychodem

Zapłacone po zakończeniu umowy cywilnoprawnej zaległe składki ZUS i zdrowotne, nie stanowią dla danej osoby przysporzenia majątkowego.

2023-04-18

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi mailami o zwrocie podatku

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa ostrzegają, w związku z docierającymi do nich sygnałami, przed fałszywymi mailami.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy