1. DEFINICJE

1.01 [Program e-pity] – program komputerowy e-pity edycja za rok 2023, umożliwiający wypełnianie Formularzy, wysyłanie e-deklaracji lub wydrukowanie deklaracji podatkowych za rok 2023 lub deklaracji podatkowych i e-deklaracji za rok 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 i 2015 oraz umożliwiający skorzystanie z usługi Dysk e-pity oraz Funkcjonalności programu. Program komputerowy e-pity udostępniany jest Użytkownikowi do korzystania także w wersji Online lub wersji mobilnej, z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji). Program e-pity stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880) (dalej: Prawo autorskie).

1.02 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony w Programie e-pity, a w szczególności wzoru dokumentów o oznaczeniu: PIT-2, PIT-2A i 2K, PIT-3, PIT-12, PIT- 14, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT-NZ, PIT/NZI, PIT/DS, PIT/IP, PIT-RB/PIT-RBS, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/O, PIT/SE, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-DZ, PIT-CSR/PIT-CSRS, DSF-1, NIP-7, ZAP-3, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, PIT-OP, ORD-ZU, ZUS DRA, ZUS RCA i KzPZZ - w wersjach umożliwiających rozliczenie podatkowe Programem e-pity. Formularze to także dokumenty różnego typu stosowane w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem lub niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, wniosków, podań itp.; wszystkie Formularze stanowią integralną część Programu e-pity i stanowią samodzielnie utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

1.03 [Dokumentacja] – oznacza dokumentację techniczną Programu e-pity będącą w posiadaniu e-file udostępnianą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Licencji.

1.04 [Licencja] – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie której e-file zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Programu e-pity(zwaną także dalej Umową Licencji).

1.05 [Licencjobiorca] – oznacza podmiot korzystający z Programu e-pity na warunkach wskazanych w Licencji.

1.06 [e-file] - to e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, wpisaną do KRS pod nr 0000643414 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która udziela licencji na Program e-pity.

1.07 [Serwis] – oznacza serwis internetowy do którego wszelkie prawa, w tym prawa do treści w nim publikowanych przysługują e-file lub partnerom handlowym, w ramach którego Licencjobiorcom udostępniany jest Program e-pity, tak w wersji do pobrania na urządzenie Licencjobiorcy, jak i w Wersji Online.

1.08 [Wersja Online] – oznacza Program e-pity udostępniany Licencjobiorcy do korzystania za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności pobierania jej na dysk twardy urządzenia Licencjobiorcy oraz instalowania na tym urządzeniu.

1.09 [Wersja Mobilna] – oznacza Program e-pity udostępniony Licencjobiorcy do korzystania na urządzeniach przenośnych (mobilnych), w szczególności Program e-pity na telefony komórkowe, smartfony czy tablety, działającą w oparciu o systemy operacyjne Android, iOS lub Huawei.

1.10 [e-Deklaracja] – oznacza możliwość wysłania za pomocą sieci Internet deklaracji podatkowej sporządzonej przez Licencjobiorcę na wzorach formularzy udostępnionych w Programie e-pity w formacie elektronicznym (XML) do serwerów Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl/e-deklaracje/).

1.11 [Dysk e-pity] - usługa archiwizowania Formularzy oraz UPO, wygenerowanych wyłącznie w Programie e-pity, na wirtualnym dysku (chmurze danych w domenie https://dysk.e-file.pl/), która pozwala na autoryzowany dostęp do zapisanych dokumentów z dowolnego urządzenia oraz synchronizacji danych pomiędzy instalacjami Programu e-pity na wielu urządzeniach. Usługa jest opcjonalna, niezależna od możliwości korzystania z usługi Program e-pity, dobrowolna i wymaga odrębnej rejestracji. Usługa posiada limit do 150 zapisanych Formularzy i jest niedostępna dla komputerów z systemem Windows XP.

1.12 [Usługa - UPO na maila] – wysyłka na adres e-mail użytkownika, podany za wyraźną zgodą Użytkownika w Programie e-pity, Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) - pobieranego automatycznie z serwerów Ministerstwa Finansów po wysyłce e-deklaracji. W przypadku, jeżeli Użytkownik nie jest zainteresowany usługą w powyższej formie, może skorzystać z odbioru UPO bezpośrednio w Programie i samodzielne dokonać pobrania i zapisu kopii zapasowej wysłanej e-deklaracji.

1.13 [Użytkownik] – oznacza podmiot, który zawarł z e-file umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (Umowa).

1.14 [Konsument] - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.15 [Przedsiębiorca] – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

1.16 [Funkcjonalności programu] - wszelkie uproszczenia programistyczne do przeprowadzanych w Programie rozliczeń podatkowych i wypełnianych formularzy, podpowiedzi, wtyczki i nakładki do innych programów i aplikacji wykorzystywane w związku z rozliczeniami podatkowymi przeprowadzanymi w Programie e-pity, kalkulatory i informacje co do zasad i obowiązujących przepisów prawa, udostępniane w zainstalowanym programie lub w związku działaniem programu lub w związku pracą w wersji Online Programu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.01 e-file udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Programu e-pity na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest ograniczona, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas od chwili instalacji Programu e-pity lub akceptacji jej warunków w Wersji Online lub Wersji Mobilnej do momentu jej odinstalowania lub innej formy usunięcia z pamięci urządzenia lub zakończenia używania Wersji Online Programu e-pity. Licencja udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych.

2.02 Program e-pity udostępniany jest przez e-file w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego udostępnianego do pobrania przez Licencjobiorcę z Serwisu do zainstalowania na urządzeniu Licencjobiorcy, jak również w Wersji Online.

2.03 Do zawarcia Umowy Licencji dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Licencjobiorcę warunków wskazanych w niniejszej Licencji, co stanowi warunek rozpoczęcia korzystania z Programu e-pity i następuje przed pierwszym uruchomieniem Programu e-pity na urządzeniu Licencjobiorcy lub w odniesieniu do Wersji Online udostępnionej Licencjobiorcy do korzystania w Serwisie - przed uruchomieniem Programu e-pity.

2.04 Usunięcie Programu e-pity z pamięci urządzenia Licencjobiorcy nie uchyla skuteczności niniejszej umowy, chyba, że dalsze postanowienia warunków Licencji stanowią inaczej.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU E-PITY

3.01 e-file udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Programu e-pity na następujących polach eksploatacji:

  1. stosowanie Programu e-pity przez Licencjobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu zainstalowanie (w przypadku Programu e-pity dostarczanego w wersji instalowanej na urządzeniu Licencjobiorcy), uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie w formacie udostępnionym przez e-file, a w przypadku Programu e-pity w Wersji Online – stosowanie Programu e-pity zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu uruchomienie i wyświetlanie Programu e-pity w przeglądarce internetowej;
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzeń Licencjodawcy w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego jak i w formie zainstalowanej Programu e-pity, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej tych urządzeń w zakresie niezbędnym do korzystania z Programu e-pity.

3.02 Na podstawie jednostkowej Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania, w zakresie wskazanym w ust. 3.01 umowy, z Programu e-pity na nieograniczonej liczbie urządzeń (w przypadku Programu e-pity instalowanego na urządzeniu Licencjobiorcy), a każdorazowa instalacja lub pierwsze zainicjowanie korzystania z Programu e-pity udostępnianego w Wersji Online lub w Wersji Mobilnej – wymaga zawarcia Umowy Licencji poprzez akceptację niniejszych postanowień. Program e-pity nie obsługuje pracy w sieci komputerowej. Instalacja Programu e-pity w oparciu o sieciową bazę danych może być zrealizowana odpłatnie na podstawie zamówienia indywidualnego.

3.03 Program e-pity umożliwia Licencjobiorcy wczytanie danych z usługi "Twój e-PIT" wstępnie przygotowanego przez KAS (Krajową Administrację Skarbową) zeznania podatkowego PIT dostępną na Portalu Podatkowym, (https://www.podatki.gov.pl), pod warunkiem, iż usługa ta jest dostępna dla Licencjobiorcy oraz dla Programu e-pity. Warunkiem wczytania tych danych do Programu e-pity pozostaje podanie zestawu prawidłowych informacji uwierzytelniających, wymaganych do autoryzacji Licencjobiorcy w usłudze "Twój e-PIT".

3.04 Licencjobiorca korzystający z Programu e-pity z użyciem danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT", wskazanych w ust. 3.03 lub Wersji Mobilnej, lub Usługi – UPO na e-mail, lub funkcji wysłania dowolnego Formularza na adres e-mail, przyjmuje i akceptuje fakt, że warunkiem koniecznym dla poprawnego działania Programu e-pity jest przesyłanie danych z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file lub działających na zlecenie e-file podmiotów trzecich. Transmisja danych odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem algorytmów szyfrowania danych (SSL).

3.05 Licencjobiorca nie ma prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie e-pity, nawet jeśli dokonywane miałyby być z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

4. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z PROGRAMU E-PITY

4.01 Użytkownik może z zastrzeżeniem pkt 4.02 korzystać z Programu e-pity bez ponoszenia żadnych opłat – bezpłatnie. Bezpłatne korzystanie z Programu e-pity dotyczy zarówno czynności związanych z użytkowaniem osobistym jak i komercyjnym i nie jest ograniczone żadnym limitem ilości wypełnionych Formularzy.

4.02 Warunkiem bezpłatnego korzystania z Programu e-pity, zgodnie z ust. 4.01 w przypadku Formularzy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest przekazanie 1,5% podatku na rzecz dowolnej i uprawnionej do tego Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

4.03 W przypadku gdy wyliczony podatek PIT w Formularzach: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest większy od 0 i zgodnie z obowiązującym prawem podatnik ma możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP, a Licencjobiorca nie chce dokonać takiego odliczenia i skorzystać z Programu e-pity zgodnie z warunkiem wskazanym w ust. 4.02 niniejszej licencji – zobowiązany jest do wykupienia kodu aktywacyjnego.

4.04 Zakupu kod aktywacyjnego, o którym mowa w ust. 4.03 można dokonać wyłącznie z poziomu Programu e-pity przy wykorzystaniu płatności Premium SMS w cenie 3,69 zł. z VAT za każdą pojedynczą deklarację. Warunki sprzedaży, prawa odstąpienia lub reklamacji, dokonanych za pośrednictwem numeru Premium SMS przedstawione są w Regulaminie pod adresem http://www.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin/.

4.05 W specjalnie przygotowanych wersjach Programu e-pity, dedykowanych poszczególnym Organizacjom Pożytku Publicznego lub innym wydawcom, Licencjobiorca może nie mieć prawa swobodnego lub samodzielnego: wyboru OPP, zmiany nr KRS organizacji lub rezygnacji z przekazania 1,5%. Informacja o braku możliwości swobodnego wyboru dowolnej organizacji jest umieszczona na pierwszej stronie Programu e-pity. Licencjobiorca może skorzystać z wersji dostępnej w Serwisie (www.e-pity.pl), która zawsze umożliwia swobodny wybór OPP lub wpisanie dowolnego nr KRS.

4.06 W wersjach Programu e-pity - dedykowanych OPP, nie mają zastosowania ust. 4.03 oraz 4.04 Licencji.

4.07 W Programie e-pity dostępne są treści o charakterze reklamowym, zarówno e-file, jak i podmiotów trzecich, na co Licencjobiorca korzystający z Programu e-pity, wyraża zgodę.

5. WSPARCIE, ZABEZPIECZENIE PROGRAMU E-PITY, AWARIE, GWARANCJE

5.01 Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Programu e-pity lub Serwisu w sposób zgodny z prawem i Licencją.

5.02 W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego e-file dotyczącego działania Programu e-pity (nie obejmującego wsparcia merytorycznego, które mogłoby stanowić doradztwo podatkowe, prawne, finansowe bądź inne wymagające informacji specjalnych), w zakresie użytkowania Programu e-pity, świadczonego wyłącznie za pośrednictwem call center oraz formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie WWW pod adresem: http://www.e-pity.pl/kontakt/.

5.03 Licencjobiorca nie ma prawa dostarczania do e-file informacji o charakterze bezprawnym oraz niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.04 e-file zobowiązuje się do udostępniania automatycznych aktualizacji Programu e-pity w Serwisie. Pobranie aktualizacji wymaga od Licencjobiorcy aktywnego podłączenia do sieci Internet.

5.05 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program e-pity stanowi narzędzie do wypełniania Formularzy oraz wykonywania innych czynności związanych z Formularzami, a wszelkie decyzje dotyczące sposobu wypełnienia Formularza, zastosowania określonego Formularza czy też zakresu przedstawianych w Formularzu informacji przez Licencjobiorcę, podejmowane są przez Licencjobiorcę samodzielnie, a żaden element Programu e-pity nie może być traktowany jako sugestia dotycząca powyższych czynności, a e-file nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Licencjobiorcę. Wszelkie treści lub informacje przedstawiane przez e-file w Programie e-pity mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, księgowego, finansowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

5.06 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych w Programie e-pity wzorów Formularzy, a Licencjobiorca na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami oraz kreatorami.

5.07 Formularze należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Licencjobiorcę powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

5.08 W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej, księgowej, finansowej czy innego rodzaju, Licencjobiorca powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. W szczególności – ze względu na niepowtarzalność stanów faktycznych dotyczących każdego z Licencjobiorców, Licencjobiorca powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany Formularz został zastosowany odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Licencjobiorcę Formularzy.

5.09 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem Formularzy w Programie e-pity.

5.10 e-file nie udziela Licencjobiorcy gwarancji, że zastosowany Formularz będzie wykorzystany w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu. Co do możliwości prawidłowego indywidualnego wykorzystania lub użycia Licencjobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających. Powyższe należy stosować odpowiednio do wczytania i wykorzystania w Programie e-pity danych wczytanych z usługi "Twój e-PIT".

5.11 Licencjobiorca odpowiada także za poprawność i kompletność wprowadzanych danych do Programu e-pity w tym w szczególności uwzględnienia wszystkich źródeł przychodów, wprowadzenie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym. Odpowiedzialności Licencjobiorcy nie umniejsza w szczególności fakt skorzystania z usługi "Twój e-PIT", o której mowa w ust. 3.03.

5.12 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Programie e-pity były aktualne i rzetelne. Pomimo to Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Licencjobiorca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

5.13 e-file oświadcza, że dołożył należytej staranności, aby Program e-pity, o ile nie został zmodyfikowany przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią oraz działa w standardowym środowisku systemu operacyjnego, zgodnego z podanymi wymaganiami technicznymi, był zdolny do wykonywania funkcji określonych w opisie i dokumentacji Programu e-pity.

5.14 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program e-pity jest programem komputerowym, na funkcjonowanie którego wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza programem komputerowym, w tym współgranie z innymi programami komputerowymi, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, jak i z przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi czy siecią Internet. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Programu e-pity, pozostające poza zakresem odpowiedzialności e-file, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Programu e-pity ze względu na nie. W związku z powyższym żadnego postanowienia Licencji, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do e-file, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Programu e-pity, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Programu e-pity, mając przede wszystkim na uwadze, że Program e-pity nie został zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.

5.15 Ze względów wskazanych w powyższych postanowieniach, e-file nie będzie ponosił odpowiedzialności za należyte i oczekiwane przez Licencjobiorcę działanie Programu e-pity, jak również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem Programu e-pity, w tym szkody w postaci utraconych korzyści) szkody Licencjobiorcy, jak i osób trzecich, włączając w to przerwy w działalności, utratę informacji, danych itp. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Licencji, w których mowa o odpowiedzialności e-file, nie dotyczą szkód wyrządzonych przez e-file umyślnie.

5.16 e-file nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych udostępnianych podatnikowi w usłudze "Twój e-PIT", za jakiekolwiek wady i błędy w działaniu tej usługi. e-file nie ponosi również winy za okresowe przerwy w jej działaniu i pobieraniu z niej danych.

5.17 Odpowiedzialność odszkodowawcza w zakresie w jakim nie uległa wyłączeniu na podstawie ust. 5.15 i 5.16 powyżej jest ograniczona do maksymalnej wysokości odszkodowania równego dziesięciokrotności wniesionej przez Licencjobiorcę opłaty za kod aktywacyjny zgodnie z pkt. 4.04. Nie dotyczy to Konsumentów, tj. osób korzystających z Programu e-pity w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.18 Rękojmia za wady fizyczne Programu e-pity jest w całości wyłączona. Nie dotyczy to Konsumentów.

5.19 W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Programu e-pity, błąd taki powinien być zgłoszony do e-file ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu. Zgłoszenie w powyższym kształcie jest niezbędne dla dokonania przez e-file naprawy zainstalowanego u Licencjobiorcy Programu e-pity. e-file w przypadkach opisanych powyżej, zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy błędu, jeżeli po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia i wskazanych w nim okoliczności stwierdzi, że błąd wywołany jest – nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Programu e-pity, brakiem danych lub błędnie wpisanymi danymi, niesprawnością komputera Licencjobiorcy, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, problemów z funkcjonowaniem usługi "Twój e-PIT", złej konfiguracji systemu operacyjnego i/lub baz danych, lub gdy do używania Programu e-pity doszło w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i wymaganiami technicznymi Programu e-pity, bądź gdy błędne funkcjonowanie Programu e-pity wynika z innych przyczyn, za które e-file nie ponosi odpowiedzialności. W każdym innym przypadku naprawa błędnego funkcjonowania Programu e-pity przez e-file, wykonywana jest wyłącznie zdalnie za pomocą sieci Internet – w związku z czym urządzenie, na którym zainstalowany jest Program e-pity, w celu dokonania naprawy, o której mowa powyżej, wymaga, by urządzenie było podłączone do Internetu.

6. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

6.01 Bez wyraźnej zgody e-file Licencjobiorca nie jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Programu e-pity w całości lub w części w zakresie wykraczającym poza pola eksploatacji ustalone jako dozwolone na podstawie niniejszej Licencji.

6.02 Ponadto, Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie e-pity. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Programie e-pity przez Licencjobiorcę.

6.03 O ile nie doszło do udzielenia zgody pisemnej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, wydzierżawiania, udostępniania w nieodpłatne korzystanie, Programu e-pity lub jego kopii.

6.04 e-file udostępnia na żądanie Licencjobiorcy informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Programem e-pity. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Licencjobiorca winien wskazać na te części Programu e-pity, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. Licencjobiorca zobowiązuje się zwrócić z żądaniem, o którym mowa powyżej do e-file przed podjęciem działań opisanych w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zobowiązuje się nie podejmować tychże działań, o ile informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Programem e-pity zostały mu przez e-file udostępnione, bądź o ile e-file podejmuje kroki w celu udostępnienia tychże informacji.

6.05 W przypadku podjęcia przez Licencjobiorcę próby dekompilacji kodu Programu e-pity lub próby odtworzenia jej kodu źródłowego, bądź naruszenia niniejszego Paragrafu, Umowa Licencyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

7. GROMADZENIE i ZAPIS DANYCH

7.01 e-file gwarantuje i oświadcza, że przy użyciu Programu e-pity, z wyjątkiem skorzystania z usługi Dysk e-pity oraz w przypadkach opisanych w pkt 7.04 lub w sytuacjach, w których uzyskana zostanie wyraźna, odrębna zgoda użytkownika, nie gromadzi i nie przetwarza danych wprowadzonych i zapisywanych przez Użytkownika, ponieważ są one zapisywane wyłącznie na urządzeniu Użytkownika, a w Wersji Online na urządzeniu Użytkownika w tymczasowych plikach przeglądarki (cookies Local Storage) oraz w pluginie do przeglądarki, jeżeli Licencjobiorca, go dobrowolnie zainstalował. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych w plikach Cookies: celów i sposobów ich przetwarzania oraz udzielanych bądź modyfikowanych zgód jakich udziela Użytkownik, korzystający z aplikacji w Wersji Online - znajdują się w Polityce Cookies.

7.02 Dane, które są w bezpieczny sposób przesyłane z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file oraz podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 3.04 Licencji, po wykonaniu konkretnej usługi przez serwer i przesłaniu ich z lub do Programu e-pity są niezwłocznie i nieodwracalnie usuwane.

7.03 W związku z tym, że e-file nie zapisuje i nie utrwala w żaden sposób danych wprowadzanych do Programu e-pity przez Użytkownika na swoich serwerach, z wyłączeniem skorzystania z usługi Dysk e-pity, Licencjobiorca we własnym zakresie zapewnia trwałe i poprawne zapisanie kopii tych danych na swoim urządzeniu oraz ochronę dostępu do Programu e-pity i poufności danych do niego wprowadzonych.

7.04 e-file gromadzi dane statystyczne w tym dane osobowe tzn. ID z baz danych Programu e-pity (wersja desktop i wersja mobilna) uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Programu e-pity (ustawienia aplikacji) – a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są w żaden sposób przesyłane ani przetwarzane. Dane z ID mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Programu e-pity przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym oraz do poprawy jakości i wdrażania dedykowanych funkcjonalności usług w oparciu także o działania remarketingowe. e-file nie gromadzi jakichkolwiek danych, które Licencjobiorca wprowadza do Formularzy z wyjątkiem zapisu danych na Dysk e-pity.

7.05 e-file nie gromadzi i nie przetwarza innych danych Licencjobiorcy niż wymienione powyżej, chyba że Licencjobiorca przekaże e-file dane osobowe dobrowolnie w procesie pomocy technicznej w celu udzielenia wsparcia w obsłudze. W zakresie w jakim przetwarzanie przez e-file przekazanych danych osobowych Licencjobiorcy miałoby wykraczać poza dozwolony sposób przetwarzania danych na potrzeby realizacji usług, o których mowa w niniejszym postanowieniu, e-file uzyska odrębną zgodę Licencjobiorcy na takie przetwarzanie jego danych osobowych.

7.06 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zgłoszoną do KRS w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych i polityka prywatności Serwisu znajduje się w regulaminie: ( https://www.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin/ ).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.01 Program e-pity jest licencjonowany jako jedna całość, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane.

8.02 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Licencji e-file może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Programu e-pity z dysków twardych urządzenia oraz innych kopii Programu e-pity, jak również zaniechania korzystania z Programu e-pity w Wersji Online lub Wersji Mobilnej w jakimkolwiek zakresie.

8.03 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.04 Dla rozstrzygania sporów mogących powstać na tle interpretacji niniejszej licencji właściwym sądem jest sąd siedziby e-file. W sprawach z udziałem Konsumentów właściwość sądową ustala się zgodnie z przepisami ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64 nr 43, poz. 296 ze zm.).

8.05 Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument informacje o pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8.06 Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby e-file.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: