UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU E-PITY - edycja za rok 2017

1. DEFINICJE

1.01 [Program e-pity] – program komputerowy e-pity edycja za rok 2017, umożliwiający wypełnianie Formularzy, wysyłanie e-deklaracji lub wydrukowanie deklaracji podatkowych za rok 2017 lub deklaracji podatkowych i e-deklaracji za rok 2016. Program komputerowy e-pity udostępniany jest Użytkownikowi do korzystania także w wersji Online lub wersji mobilnej, z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji). Program e-pity stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880) (dalej: Prawo autorskie).

1.02 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony w Programie e-pity, a w szczególności wzoru dokumentów o oznaczeniu: PIT-2, PIT-2A i 2K, PIT-3, PIT-12, PIT- 14, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28/A i 28/B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, NIP-7, ZAP-3, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, CFR-1, SSE-R, PIT-TP, PIT-OP, PIT-WZ, ORD-ZU - w wersjach umożliwiających rozliczenie podatkowe Programem e-pity. Formularze to także dokumenty różnego typu stosowane w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem lub niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, wniosków, podań itp.; wszystkie Formularze stanowią integralną część Programu e-pity i stanowią samodzielnie utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

1.03 [Dokumentacja] – oznacza dokumentację techniczną Programu e-pity będącą w posiadaniu e-file udostępnianą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Licencji.

1.04 [Licencja] – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie której e-file zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Programu e-pity(zwaną także dalej Umową Licencji).

1.05 [Licencjobiorca] – oznacza podmiot korzystający z Programu e-pity na warunkach wskazanych w Licencji.

1.06 [e-file] - to e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, wpisaną do KRS pod nr 0000643414 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która udziela licencji na Program e-pity.

1.07 [Serwis] – oznacza serwis internetowy do którego wszelkie prawa, w tym prawa do treści w nim publikowanych przysługują e-file lub partnerom handlowym, w ramach którego Licencjobiorcom udostępniany jest Program e-pity, tak w wersji do pobrania na urządzenie Licencjobiorcy, jak i w Wersji Online.

1.08 [Wersja Online] – oznacza Program e-pity udostępniany Licencjobiorcy do korzystania za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności pobierania jej na dysk twardy urządzenia Licencjobiorcy oraz instalowania na tym urządzeniu.

1.09 [Wersja Mobilna] – oznacza Program e-pity udostępniony Licencjobiorcy do korzystania na urządzeniach przenośnych (mobilnych), w szczególności Program e-pity na telefony komórkowe, smartfony czy tablety, działającą w oparciu o systemy operacyjne Android lub iOS.

1.10 [e-deklaracja] – oznacza możliwość wysłania za pomocą sieci Internet deklaracji podatkowej sporządzonej przez Licencjobiorcę na wzorach formularzy udostępnionych w Programie e-pity w formacie elektronicznym (XML) do serwerów Ministerstwa Finansów (www.e-deklaracje.gov.pl).

1.11 [Usługa - PIT ze Zdjęcia] – oznacza usługę wczytania danych ze zdjęcia deklaracji PIT-11 do Wersji Mobilnej.

1.12 [Usługa - UPO na maila] – wysyłka na adres e-mail użytkownika, podany w Programie e-pity, Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) - pobieranego automatycznie z serwerów Ministerstwa Finansów po wysyłce e-deklaracji, z możliwością (opcją) przesłania także kopi zapasowej e-deklaracji w pliku XML.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.01 e-file udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Programu e-pity na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest ograniczona, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas od chwili instalacji Programu e-pity lub akceptacji jej warunków w Wersji Online lub Wersji Mobilnej do momentu jej odinstalowania lub innej formy usunięcia z pamięci urządzenia lub zakończenia używania Wersji Online Programu e-pity. Licencja udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych.

2.02 Program e-pity udostępniania jest przez e-file w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego udostępnianego do pobrania przez Licencjobiorcę z Serwisu do zainstalowania na urządzeniu Licencjobiorcy, jak również w Wersji Online.

2.03 Do zawarcia Umowy Licencji dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Licencjobiorcę warunków wskazanych w niniejszej Licencji, co stanowi warunek rozpoczęcia korzystania z Programu e-pity i następuje przed pierwszym uruchomieniem Programu e-pity na urządzeniu Licencjobiorcy lub w odniesieniu do Wersji Online przed uruchomieniem Programu e-pity udostępnionej Licencjobiorcy do korzystania w Serwisie.

2.04 Usunięcie Programu e-pity z pamięci urządzenia Licencjobiorcy nie uchyla skuteczności niniejszej umowy, chyba, że dalsze postanowienia warunków Licencji stanowią inaczej.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU E-PITY

3.01 e-file udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Programu e-pity na następujących polach eksploatacji:

  1. stosowanie Programu e-pityprzez Licencjobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu zainstalowanie (w przypadku Programu e-pity dostarczanego w wersji instalowanej na urządzeniu Licencjobiorcy), uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie w formacie udostępnionym przez e-file, a w przypadku Programu e-pity w Wersji Online – stosowanie Programu e-pity zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu uruchomienie i wyświetlanie Programu e-pity w przeglądarce internetowej;
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzeń Licencjodawcy w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego jak i w formie zainstalowanej Programu e-pity, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej tych urządzeń w zakresie niezbędnym do korzystania z Programu e-pity.

3.02 Na podstawie jednostkowej Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania, w zakresie wskazanym w ust. 3.01 umowy, z Programu e-pity na nieograniczonej liczbie urządzeń (w przypadku Programu e-pity instalowanego na urządzeniu Licencjobiorcy), a każdorazowa instalacja lub pierwsze zainicjowanie korzystania z Programu e-pity udostępnianego w Wersji Online lub w Wersji Mobilnej – wymaga zawarcia Umowy Licencji poprzez akceptację niniejszych postanowień. Program e-pity nie obsługuje pracy w sieci komputerowej. Instalacja Programu e-pity w oparciu o sieciową bazę danych może być zrealizowana odpłatnie na podstawie zamówienia indywidualnego.

3.03 Program e-pity umożliwia Licencjobiorcy wczytanie danych z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR (PFR – Pre-Filed tax Return) dostępnej w domenie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr, pod warunkiem, iż usługa ta jest dostępna dla Licencjobiorcy oraz dla Programu e-pity. Warunkiem wczytania tych danych do Programu e-pity pozostaje podanie zestawu prawidłowych informacji uwierzytelniających, wymaganych do autoryzacji Licencjobiorcy w usłudze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR).

3.04 Licencjobiorca korzystający z Programu e-pity z użyciem danych wczytanych z usługi PFR, wskazanych w ust. 3.03 lub Wersji Mobilnej, lub usługi PIT ze Zdjęcia, lub Usługi – UPO na e-mail, lub funkcji wysłania dowolnego Formularza na adres e-mail, przyjmuje i akceptuje fakt, że warunkiem koniecznym dla poprawnego działania Programu e-pity jest przesyłanie danych z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file lub działających na zlecenie e-file podmiotów trzecich. Transmisja danych odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem algorytmów szyfrowania danych (SSL).

3.05 Licencjobiorca nie ma prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie e-pity, nawet jeśli dokonywane miałyby być z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

4. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z PROGRAMU E-PITY

4.01 Użytkownik może korzystać z Programu e-pity bez ponoszenia żadnych opłat – bezpłatnie. Bezpłatne korzystanie z Programu e-pity dotyczy zarówno czynności związanych z użytkowaniem osobistym jak i komercyjnym i nie jest ograniczone żadnym limitem ilości wypełnionych Formularzy.

4.02 Warunkiem bezpłatnego korzystania z Programu e-pity, zgodnie z ust. 4.01 w przypadku Formularzy: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest przekazanie 1% podatku na rzecz dowolnej i uprawnionej do tego Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

4.03 W przypadku gdy wyliczony podatek PIT w Formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest większy od 0 i zgodnie z obowiązującym prawem podatnik ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP, a Licencjobiorca nie chce dokonać takiego odliczenia i skorzystać z Programu e-pity zgodnie z warunkiem wskazanym w ust. 4.02 niniejszej licencji – zobowiązany jest do wykupienia kodu aktywacyjnego.

4.04 Zakupu kod aktywacyjnego, o którym mowa w ust. 4.03 można dokonać wyłącznie z poziomu Programu e-pity przy wykorzystaniu płatności Premium SMS w cenie 3,69 zł. z VAT za każdą pojedynczą deklarację. Warunki sprzedaży i reklamacji, dokonanych za pośrednictwem numeru Premium SMS przedstawione są w Polityce Prywatności i Regulaminie pod adresem http://www.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin/.

4.05 W specjalnie przygotowanych wersjach Programu e-pity, dedykowanych poszczególnym Organizacjom Pożytku Publicznego, Licencjobiorca może nie mieć prawa swobodnego lub samodzielnego: wyboru OPP, zmiany nr KRS organizacji lub rezygnacji z przekazania 1%. Informacja o braku możliwości swobodnego wyboru dowolnej organizacji jest umieszczona na pierwszej stronie Programu e-pity. Licencjobiorca może skorzystać z wersji dostępnej w Serwisie (www.e-pity.pl), która zawsze umożliwia swobodny wybór OPP lub wpisanie dowolnego nr KRS.

4.06 W Wersji Mobilnej, Wersji Online oraz w wersjach dedykowanych OPP, nie mają zastosowania ust. 4.03 oraz 4.04 Licencji.

4.07 W Programie e-pity dostępne są treści o charakterze reklamowym, zarówno e-file, jak i podmiotów trzecich, na co Licencjobiorca korzystający z Programu e-pity, wyraża zgodę.

5. WSPARCIE, ZABEZPIECZENIE PROGRAMU E-PITY, AWARIE, GWARANCJE

5.01 Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Programu e-pity lub Serwisu w sposób zgodny z prawem i Licencją.

5.02 W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego e-file dotyczącego działania Programu e-pity (nie obejmującego wsparcia merytorycznego, które mogłoby stanowić doradztwo podatkowe, prawne, finansowe bądź inne wymagające informacji specjalnych), w zakresie użytkowania Programu e-pity, świadczonego wyłącznie za pośrednictwem call center oraz formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie WWW pod adresem: http://www.e-pity.pl/kontakt/.

5.03 Licencjobiorca nie ma prawa dostarczania do e-file informacji o charakterze bezprawnym oraz niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.04 e-file zobowiązuje się do udostępniania automatycznych aktualizacji Programu e-pity w Serwisie. Pobranie aktualizacji wymaga od Licencjobiorcy aktywnego podłączenia do sieci Internet.

5.05 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program e-pity stanowi narzędzie do wypełniania Formularzy oraz wykonywania innych czynności związanych z Formularzami, a wszelkie decyzje dotyczące sposobu wypełnienia Formularza, zastosowania określonego Formularza czy też zakresu przedstawianych w Formularzu informacji przez Licencjobiorcę, podejmowane są przez Licencjobiorcę samodzielnie, a żaden element Programu e-pity nie może być traktowany jako sugestia dotycząca powyższych czynności, a e-file nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Licencjobiorcę. Wszelkie treści lub informacje przedstawiane przez e-file w Programie e-pity mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, księgowego, finansowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

5.06 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych w Programie e-pity wzorów Formularzy, a Licencjobiorca na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami oraz kreatorami.

5.07 Formularze należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Licencjobiorcę powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

5.08 W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej, księgowej, finansowej czy innego rodzaju, Licencjobiorca powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. W szczególności – ze względu na niepowtarzalność stanów faktycznych dotyczących każdego z Licencjobiorców, Licencjobiorca powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany Formularz został zastosowany odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Licencjobiorcę Formularzy.

5.09 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem Formularzy w Programie e-pity.

5.10 e-file nie udziela Licencjobiorcy gwarancji, że zastosowany Formularz będzie wykorzystany w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu. Co do możliwości prawidłowego indywidualnego wykorzystania lub użycia Licencjobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających.

5.11 Licencjobiorca odpowiada także za poprawność i kompletność wprowadzanych danych do Programu e-pity w tym w szczególności uwzględnienia wszystkich źródeł przychodów, wprowadzenie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym. Odpowiedzialności Licencjobiorcy nie umniejsza w szczególności fakt skorzystania z usługi (PFR) o której mowa w ust. 3.03.

5.12 Licencjobiorca odpowiada także za poprawność i kompletność wprowadzanych danych do Wersji Mobilnej oraz Wersji Online za pomocą Usługi – PIT ze Zdjęcia, w tym w szczególności za kontrolę, czy po skorzystaniu z usługi wypełniony Formularz uwzględnienia wszystkie źródła przychodów, a wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym. Licencjobiorca po przeprowadzeniu kontroli, akceptować będzie samodzielnie w Wersji Mobilnej i wersji Online poprawność i kompletność danych wczytanych za pomocą Usługi - PIT ze Zdjęcia.

5.13 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Programie e-pity były aktualne i rzetelne. Pomimo to Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Licencjobiorca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

5.14 e-file oświadcza, że dołożył należytej staranności, aby Program e-pity, o ile nie został zmodyfikowany przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią oraz działa w standardowym środowisku systemu operacyjnego, zgodnego z podanymi wymaganiami technicznymi, był zdolny do wykonywania funkcji określonych w opisie i dokumentacji Programu e-pity.

5.15 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Program e-pity jest programem komputerowym, na funkcjonowanie którego wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza programem komputerowym, w tym współgranie z innymi programami komputerowymi, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, jak i z przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi czy siecią Internet. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Programu e-pity, pozostające poza zakresem odpowiedzialności e-file, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Programu e-pity ze względu na nie. W związku z powyższym żadnego postanowienia Licencji, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do e-file, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Programu e-pity, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Programu e-pity, mając przede wszystkim na uwadze, że Program e-pity nie został zaprojektowany w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.

5.16 Ze względów wskazanych w powyższych postanowieniach, e-file nie będzie ponosił odpowiedzialności za należyte i oczekiwane przez Licencjobiorcę działanie Programu e-pity, jak również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem Programu e-pity,w tym szkody w postaci utraconych korzyści) szkody Licencjobiorcy, jak i osób trzecich, włączając w to przerwy w działalności, utratę informacji, danych itp. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Licencji, w których mowa o odpowiedzialności e-file, nie dotyczą szkód wyrządzonych przez e-file umyślnie.

5.17 e-file nie ponosi odpowiedzialności za wczytanie poprawnych danych do Wersji Mobilnej i wersji Online poprzez Usługę - PIT ze Zdjęcia. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie ze strony e-file jest w całości wyłączona, a Licencjobiorca korzystający z Usługi - PIT ze Zdjęcia robi to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

5.18 Odpowiedzialność odszkodowawcza w zakresie w jakim nie uległa wyłączeniu na podstawie ust. 5.16 i 5.17powyżej jest ograniczona do maksymalnej wysokości odszkodowania równego dziesięciokrotności wniesionej przez Licencjobiorcę opłaty za kod aktywacyjny zgodnie z pkt. 4.04. Nie dotyczy to konsumentów, tj. osób korzystających z Programu e-pity w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.19 Rękojmia za wady fizyczne Programu e-pity jest w całości wyłączona. Nie dotyczy to konsumentów, tj. osób korzystających z Programu e-pity w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.20 W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Programu e-pity, błąd taki powinien być zgłoszony do e-file ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu. Zgłoszenie w powyższym kształcie jest niezbędne dla dokonania przez e-file naprawy zainstalowanego u Licencjobiorcy Programu e-pity. e-file w przypadkach opisanych powyżej, zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy błędu, jeżeli po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia i wskazanych w nim okoliczności stwierdzi, że błąd wywołany jest – nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Programu e-pity, brakiem danych lub błędnie wpisanymi danymi, niesprawnością komputera Licencjobiorcy, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, złej konfiguracji systemu operacyjnego i/lub baz danych, lub gdy do używania Programu e-pity doszło w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i wymaganiami technicznymi Programu e-pity, bądź gdy błędne funkcjonowanie Programu e-pity wynika z innych przyczyn, za które e-file nie ponosi odpowiedzialności. W każdym innym przypadku naprawa błędnego funkcjonowania Programu e-pity przez e-file, wykonywana jest wyłącznie zdalnie za pomocą sieci Internet – w związku z czym urządzenie, na którym zainstalowany jest Program e-pity, w celu dokonania naprawy, o której mowa powyżej, wymaga, by urządzenie było podłączone do Internetu.

6. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

6.01 Bez wyraźnej zgody e-file Licencjobiorca nie jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Programu e-pity w całości lub w części w zakresie wykraczającym poza pola eksploatacji ustalone jako dozwolone na podstawie niniejszej Licencji.

6.02 Ponadto, Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Programie e-pity. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Programie e-pity przez Licencjobiorcę.

6.03 O ile nie doszło do udzielenia zgody pisemnej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, wydzierżawiania, udostępniania w nieodpłatne korzystanie, Programu e-pity lub jego kopii.

6.04 e-file udostępnia na żądanie Licencjobiorcy informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Programem e-pity. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Licencjobiorca winien wskazać na te części Programu e-pity, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. Licencjobiorca zobowiązuje się zwrócić z żądaniem, o którym mowa powyżej do e-file przed podjęciem działań opisanych w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zobowiązuje się nie podejmować tychże działań, o ile informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Programem e-pity zostały mu przez e-file udostępnione, bądź o ile e-file podejmuje kroki w celu udostępnienia tychże informacji.

6.05 W przypadku podjęcia przez Licencjobiorcę próby dekompilacji kodu Programu e-pity lub próby odtworzenia jej kodu źródłowego, bądź naruszenia niniejszego Paragrafu, Umowa Licencyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

7. GROMADZENIE i ZAPIS DANYCH

7.01 e-file gwarantuje i oświadcza, że przy użyciu Programu e-pity nie gromadzi danych wprowadzonych i zapisywanych przez Użytkownika, ponieważ są one zapisywane wyłącznie na urządzeniu Użytkownika, a w Wersji Online na urządzeniu Użytkownika w tymczasowych plikach przeglądarki (cookies) oraz w pluginie do przeglądarki, jeżeli Licencjobiorca, go dobrowolnie zainstalował.

7.02 Dane, które są w bezpieczny sposób przesyłane z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file oraz podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 3.04 Licencji, po wykonaniu konkretnej usługi przez serwer i przesłaniu ich z lub do Programu e-pity są niezwłocznie i nieodwracanie usuwane.

7.03 W związku z tym, że e-file nie zapisuje i nie utrwala w żaden sposób danych wprowadzanych do Programu e-pity przez Użytkownika na swoich serwerach, Licencjobiorca we własnym zakresie zapewnia trwałe i poprawne zapisanie kopii tych danych na swoim urządzeniu oraz ochronę dostępu do Programu e-pity i poufności danych do niej wprowadzonych.

7.04 Licencjobiorca może skorzystać z opcji przechowywania danych (z wyłączeniem Wersji Mobilnej i Wersji Online) w chmurze danych – Google Drive (https://www.google.com/drive/), do czego Program został przygotowany i dostosowany. Usługa przechowywania danych na wirtualnym dysku Google Drive wykonywana jest przed podmiot trzeci – niezależny od e-file, spółkę Google Inc. z siedzibą w Mountain View,1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043, USA; świadczącą usługi zgodnie ze stosowanym regulaminem, udostępnianym na stronach internetowych spółki (https://www.google.pl/intl/pl/policies/terms/regional.html).

7.05 Użytkownik chcący dokonać pierwszego zapisu danych w Google Drive z Programu e-pity, powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot, jako że regulamin ten kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika w tym zakresie. Bezpieczeństwo przechowywania danych w Google Drive gwarantuje Spółka Google inc. poprzez mechanizmy logowania i weryfikacji konta Google Licencjobiorcy, a spółka e-file ani Licencjodawca nie posiadają żadnego dostępu do tych danych z wyjątkiem udostępnienia adresu e-mail konta Google, jakie zostało użyte do usługi Google Drive w Programie e-pity, i który to adres stanowi identyfikator zapisu danych w chmurze z Programu e-pity. Na dzień wejścia w życie niniejszej licencji usługa Google Drive w zakresie niezbędnym do przechowywania danych z Programu e-pity jest nieodpłatna.

7.06 e-file nie gromadzi też danych osobowych Licencjobiorcy, chyba że Licencjobiorca przekaże e-file dane osobowe dobrowolnie w procesie pomocy technicznej w celu udzielenia wsparcia w obsłudze. W zakresie w jakim przetwarzanie przez e-file przekazanych danych osobowych Licencjobiorcy miałoby wykraczać poza dozwolony sposób przetwarzania danych na potrzeby realizacji usług, o których mowa w niniejszym postanowieniu, e-file uzyska odrębną zgodę Licencjobiorcy na takie przetwarzanie jego danych osobowych.

7.07 e-file zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych statystycznych z baz danych Programu e-pityuzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Programu e-pity – a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są gromadzone. Dane te mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Programu e-pity oraz przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym. Dane, o których mowa powyżej nie umożliwiają identyfikacji Licencjobiorcy, ani podmiotu, w związku z działalnością którego dochodzi do korzystania z Programu e-pity. Tak powstałe raporty będą mogły być dowolnie rozpowszechniane przez e-file i inne podmioty.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.01 Program e-pity jest licencjonowany jako jedna całość, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane.

8.02 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Licencji e-file może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Programu e-pity z dysków twardych urządzenia oraz innych kopii Programu e-pity, jak również zaniechania korzystania z Programu e-pity w Wersji Online lub Wersji Mobilnej w jakimkolwiek zakresie.

8.03 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.04 Dla rozstrzygania sporów mogących powstać na tle interpretacji niniejszej licencji właściwym sądem jest sąd siedziby e-file. W sprawach z udziałem konsumentów właściwość sądową ustala się zgodnie z przepisami ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64 nr 43, poz. 296 ze zm.).

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.