UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI “e-pity 2016”

1. DEFINICJE

1.01 [Aplikacja] – program komputerowy e-pity 2016, umożliwiający przygotowanie, rozliczenie, wysłanie e-deklaracji lub wydrukowanie deklaracji podatkowych za rok 2016 oraz wersji archiwalnych deklaracji za rok 2015. Program komputerowy e-pity udostępniany jest Użytkownikowi do korzystania także w wersji Online lub wersji mobilnej, z którego Użytkownik korzystać może na zasadach sformułowanych w umowie licencyjnej (Licencji). Aplikacja stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, j.t.) (dalej: Prawo autorskie).

1.02 [Formularz] – oznacza każdy wzór dokumentu udostępniony Aplikacji, a w szczególności wzoru dokumentów o oznaczeniu: PIT-2, PIT-2A i 2K, PIT-3, PIT-12, PIT- 14, PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-28/A i 28/B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, NIP-7, ZAP-3, UPL-1, UPL-1P, OPL-1, OPL-1P, CFR-1, SSE-R. Formularze to także dokumenty różnego typu stosowane w postępowaniach przed organami i instytucjami, przewidziane prawem oraz niewymagane prawem, a ułatwiające samodzielne sporządzanie pism, wniosków, podań itp.; wszystkie Formularze stanowią integralną część Aplikacji i stanowią samodzielnie utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

1.03 [Dokumentacja] – oznacza dokumentację techniczną Aplikacji będącą w posiadaniu e-file udostępnianą zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Licencji.

1.04 [Licencja] – oznacza niniejszą umowę licencyjną, na podstawie której e-file zezwala Licencjobiorcy na korzystanie z Aplikacji (zwaną także dalej Umową Licencji).

1.05 [Licencjobiorca] – oznacza podmiot korzystający z Aplikacji na warunkach wskazanych w Licencji.

1.06 [e-file] - to e-file spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, wpisaną do KRS pod nr 0000643414 w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, która udziela licencji na Aplikację.

1.07 [Serwis] – oznacza serwis internetowy do którego wszelkie prawa, w tym prawa do treści w nim publikowanych przysługują e-file lub partnerom handlowym, w ramach którego Licencjobiorcom udostępniana jest Aplikacja, tak w wersji do pobrania na urządzenie Licencjobiorcy, jak i w Wersji Online.

1.08 [Wersja Online] – oznacza Aplikację udostępnianą Licencjobiorcy do korzystania za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności pobierania jej na dysk twardy urządzenia Licencjobiorcy oraz instalowania na tym urządzeniu.

1.09 [Wersja Mobilna] – oznacza Aplikację udostępnioną Licencjobiorcy do korzystania na urządzeniach przenośnych (mobilnych), w szczególności Aplikację na telefony komórkowe, smartfony czy tablety, działającą w oparciu o systemy operacyjne Android lub iOS.

1.10 [e-deklaracja] – oznacza możliwość wysłania za pomocą sieci Internet deklaracji podatkowej sporządzonej przez Licencjobiorcę na wzorach formularzy udostępnionych w Aplikacji w formacie elektronicznym (XML) do serwerów Ministerstwa Finansów (www.e-deklaracje.gov.pl).

1.11 [Usługa - PIT ze Zdjęcia] – oznacza usługę wczytania danych ze zdjęcia deklaracji PIT-11 do Wersji Mobilnej.

1.12 [Usługa - UPO na maila] – wysyłka na adres e-mail użytkownika, podany w Aplikacji, Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) - pobieranego automatycznie z serwerów Ministerstwa Finansów po wysyłce e-deklaracji, z możliwością (opcją) przesłania także kopi zapasowej e-deklaracji w pliku XML.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.01 e-file udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Aplikacji na warunkach wskazanych w niniejszej Licencji. Licencja jest ograniczona, niewyłączna i nieprzenoszalna oraz zostaje udzielona na czas od chwili instalacji Aplikacji lub akceptacji jej warunków w wersji online lub wersji mobilnej do momentu jej odinstalowania lub innej formy usunięcia z pamięci urządzenia lub zakończenia używania wersji online Aplikacji. Licencja udzielona jest bez ograniczeń terytorialnych.

2.02 Aplikacja udostępniania jest przez e-file w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego udostępnianego do pobrania przez Licencjobiorcę z Serwisu do zainstalowania na urządzeniu Licencjobiorcy, jak również w Wersji Online.

2.03 Do zawarcia Umowy Licencji dochodzi poprzez zaakceptowanie przez Licencjobiorcę warunków wskazanych w niniejszej Licencji, co stanowi warunek rozpoczęcia korzystania z Aplikacji i następuje przed pierwszym uruchomieniem Aplikacji na urządzeniu Licencjobiorcy lub w odniesieniu do Wersji Online przed uruchomieniem Aplikacji udostępnionej Licencjobiorcy do korzystania w Serwisie.

2.04 Usunięcie Aplikacji z pamięci urządzenia Licencjobiorcy nie uchyla skuteczności niniejszej umowy, chyba, że dalsze postanowienia warunków Licencji stanowią inaczej.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.01 e-file udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Aplikacji na następujących polach eksploatacji:

  1. stosowanie Aplikacji przez Licencjobiorcę zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu zainstalowanie (w przypadku Aplikacji dostarczanej w wersji instalowanej na urządzeniu Licencjobiorcy), uruchamianie, wyświetlanie i przechowywanie w formacie udostępnionym przez e-file, a w przypadku Aplikacji w Wersji Online – stosowanie Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem i w tym celu uruchomienie i wyświetlanie Aplikacji w przeglądarce internetowej;
  2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie, w całości lub w części, w pamięci urządzeń Licencjodawcy w formie wykonywalnego pliku instalacyjnego jak i w formie zainstalowanej Aplikacji, w tym zwielokrotnianie w pamięci tymczasowej lub operacyjnej tych urządzeń w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji.

3.02 Na podstawie jednostkowej Umowy Licencji, Licencjobiorca uzyskuje prawo do korzystania, w zakresie wskazanym w ust. 3.01 umowy, z Aplikacji na nieograniczonej liczbie urządzeń (w przypadku Aplikacji instalowanej na urządzeniu Licencjobiorcy), a każdorazowa instalacja lub pierwsze zainicjowanie korzystania z Aplikacji udostępnianej w Wersji Online lub w Wersji Mobilnej – wymaga zawarcia Umowy Licencji poprzez akceptację niniejszych postanowień. Aplikacja nie obsługuje pracy w sieci komputerowej. Instalacja Aplikacji w oparciu o sieciową bazę danych może być zrealizowana odpłatnie na podstawie zamówienia indywidualnego.

3.03 Aplikacja umożliwia Licencjobiorcy wczytanie danych z usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR (PFR – Pre-Filed tax Return) dostępnej w domenie http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr, pod warunkiem, iż usługa ta jest dostępna dla Licencjobiorcy oraz Aplikacji. Warunkiem wczytania tych danych do Aplikacji pozostaje podanie zestawu prawidłowych informacji uwierzytelniających, wymaganych do autoryzacji Licencjobiorcy w usłudze wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR).

3.04 Licencjobiorca korzystający z Aplikacji z użyciem danych wczytanych z usługi PFR, wskazanych w ust. 3.03 lub Wersji Mobilnej, lub usługi PIT ze Zdjęcia, lub Usługi – UPO na e-mail, lub funkcji wysłania dowolnego Formularza na adres e-mail, przyjmuje i akceptuje fakt, że warunkiem koniecznym dla poprawnego działania Aplikacji jest przesyłanie danych z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file lub działających na zlecenie e-file podmiotów trzecich. Transmisja danych odbywa się w bezpieczny sposób z wykorzystaniem algorytmów szyfrowania danych (SSL).

3.05 Licencjobiorca nie ma prawa do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, nawet jeśli dokonywane miałyby być z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała.

4. BEZPŁATNE KORZYSTANIE Z APLIKACJI

4.01 Użytkownik może korzystać z Aplikacji bez ponoszenia żadnych opłat – bezpłatnie. Bezpłatne korzystanie z Aplikacji dotyczy zarówno czynności związanych z użytkowaniem osobistym jak i komercyjnym i nie jest ograniczone żadnym limitem ilości wypełnionych Formularzy.

4.02 Warunkiem bezpłatnego korzystania z Aplikacji, zgodnie z ust. 4.01 w przypadku Formularzy: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest przekazanie 1% podatku na rzecz dowolnej i uprawnionej do tego Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

4.03 W przypadku gdy wyliczony podatek PIT w Formularzach: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 jest większy od 0 i zgodnie z obowiązującym prawem podatnik ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz OPP, a Licencjobiorca nie chce dokonać takiego odliczenia i skorzystać bezpłatnie z Aplikacji zgodnie z warunkiem wskazanym w ust. 4.02 niniejszej licencji – zobowiązany jest do wykupienia kodu aktywacyjnego.

4.04 Zakupu kod aktywacyjnego, o którym mowa w ust. 4.03 można dokonać wyłącznie z poziomu Aplikacji przy wykorzystaniu płatności Premium SMS w cenie 3,69 zł. z VAT za każdą pojedynczą deklarację. Warunki sprzedaży i reklamacji, dokonanych za pośrednictwem numeru Premium SMS przedstawione są w Polityce Prywatności i Regulaminie pod adresem http://www.e-pity.pl/informacje-prawne/regulamin/.

4.05 W specjalnie przygotowanych wersjach Aplikacji, dedykowanych poszczególnym Organizacjom Pożytku Publicznego, Licencjobiorca może nie mieć prawa swobodnego wyboru OPP, zmiany nr KRS organizacji oraz rezygnacji z przekazania 1%. Informacja o braku możliwości swobodnego wyboru dowolnej organizacji jest umieszczona na pierwszej stronie Aplikacji. Licencjobiorca może skorzystać z wersji dostępnej w Serwisie (www.e-pity.pl), która zawsze umożliwia swobodny wybór OPP lub wpisanie dowolnego nr KRS.

4.06 W Wersji Mobilnej oraz w wersjach dedykowanych OPP, nie mają zastosowania ust. 4.03 oraz 4.04 Licencji.

4.07 W Aplikacji dostępne są treści o charakterze reklamowym, zarówno e-file, jak i podmiotów trzecich, na co Licencjobiorca korzystający z Aplikacji, wyraża zgodę.

5. WSPARCIE, ZABEZPIECZENIE APLIKACJI, AWARIE, GWARANCJE

5.01 Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Aplikacji lub Serwisu w sposób zgodny z prawem i Licencją.

5.02 W ramach licencji Licencjobiorca ma prawo do korzystania ze wsparcia technicznego e-file dotyczącego działania Aplikacji (nie obejmującego wsparcia merytorycznego, które mogłoby stanowić doradztwo podatkowe, prawne, finansowe bądź inne wymagające informacji specjalnych), w zakresie użytkowania Aplikacji, świadczonego wyłącznie za pośrednictwem call center oraz formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie WWW pod adresem: http://www.e-pity.pl/kontakt/.

5.03 Licencjobiorca nie ma prawa dostarczania do e-file informacji o charakterze bezprawnym oraz niezgodnym z dobrymi obyczajami.

5.04 e-file zobowiązuje się do udostępniania automatycznych aktualizacji Aplikacji w Serwisie. Pobranie aktualizacji wymaga od Licencjobiorcy aktywnego podłączenia do sieci Internet.

5.05 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja stanowi narzędzie do wypełniania Formularzy oraz wykonywania innych czynności związanych z Formularzami, a wszelkie decyzje dotyczące sposobu wypełnienia Formularza, zastosowania określonego Formularza czy też zakresu przedstawianych w Formularzu informacji przez Licencjobiorcę, podejmowane są przez Licencjobiorcę samodzielnie, a żaden element Aplikacji nie może być traktowany jako sugestia dotycząca powyższych czynności, a e-file nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Licencjobiorcę. Wszelkie treści lub informacje przedstawiane przez e-file w Aplikacji mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej, technicznej czy doradztwa podatkowego, księgowego, finansowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

5.06 e-file nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie udostępnianych w Aplikacji wzorów Formularzy, a Licencjobiorca na własną odpowiedzialność posługuje się zamieszczonymi w nich wzorami oraz kreatorami.

5.07 Formularze należy traktować jedynie jako materiały pomocnicze, a prawidłowe ich wykorzystanie przez Licencjobiorcę powinno polegać na odpowiednim przetworzeniu, uzupełnieniu i dostosowaniu danego elementu w zależności od jego indywidualnych potrzeb, charakteru, okoliczności i warunków danej czynności prawnej, jaką zamierza wykonać lub wykonuje, a także celów oraz skutków, jakie spodziewa się osiągnąć w wyniku podjętej lub zamierzonej czynności.

5.08 W celu uzyskania porady prawnej, podatkowej, księgowej, finansowej czy innego rodzaju, Licencjobiorca powinien każdorazowo skonsultować się z osobą posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. W szczególności – ze względu na niepowtarzalność stanów faktycznych dotyczących każdego z Licencjobiorców, Licencjobiorca powinien we własnym zakresie zasięgnąć opinii odpowiedniego specjalisty, czy wykorzystany Formularz został zastosowany odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu. W związku z powyższym e-file nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania lub użycia przez Licencjobiorcę Formularzy.

5.09 Wyłączenie odpowiedzialności e-file, o której mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy także decyzji organów administracji państwowej, urzędów publicznych oraz innych podmiotów, będących adresatami dokumentów powstałych z wykorzystaniem Formularzy w Aplikacji.

5.10 e-file nie udziela Licencjobiorcy gwarancji, że zastosowany Formularz będzie wykorzystany w sposób należyty i przez niego oczekiwany i nie jest odpowiedzialny wobec Licencjobiorcy lub osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku z używaniem takiego wzoru dokumentu. Co do możliwości prawidłowego indywidualnego wykorzystania lub użycia Licencjobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie i każdorazowo do podjęcia wszelkich czynności dostosowawczych i sprawdzających.

5.11 Licencjobiorca odpowiada także za poprawność i kompletność wprowadzanych danych do Aplikacji w tym w szczególności uwzględnienia wszystkich źródeł przychodów, wprowadzenie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym. Odpowiedzialności Licencjobiorcy nie umniejsza w szczególności fakt skorzystania z usługi (PFR) o której mowa w ust. 3.03.

5.12 Licencjobiorca odpowiada także za poprawność i kompletność wprowadzanych danych do Wersji Mobilnej za pomocą Usługi – PIT ze Zdjęcia, w tym w szczególności za kontrolę, czy po skorzystaniu z usługi wypełniony Formularz uwzględnienia wszystkie źródła przychodów, a wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym. Licencjobiorca po przeprowadzeniu kontroli, akceptować będzie samodzielnie w Wersji Mobilnej poprawność i kompletność danych wczytanych za pomocą Usługi - PIT ze Zdjęcia.

5.13 e-file deklaruje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Aplikacji były aktualne i rzetelne. Pomimo to Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie ciążące na nim zobowiązania podatkowe czy prawne leżą w zakresie jego wyłącznej odpowiedzialności, a Licencjobiorca jest odpowiedzialny za terminowe i prawidłowe dokonywanie czynności podatkowych bądź innych czynności prawnych, do wykonania których zobowiązany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

5.14 e-file oświadcza, że dołożył należytej staranności, aby Aplikacja, o ile nie została zmodyfikowana przez Licencjobiorcę lub osobę trzecią oraz działa w standardowym środowisku systemu operacyjnego, zgodnego z podanymi wymaganiami technicznymi, była zdolna do wykonywania funkcji określonych w opisie i dokumentacji Aplikacji.

5.15 Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest programem komputerowym, na funkcjonowanie którego wpływ mogą mieć różne czynniki pozostające poza programem komputerowym, w tym współgranie z innymi programami komputerowymi, w tym także sterownikami poszczególnych podzespołów komputerów, jak i z przeglądarkami www, współgranie z innymi urządzeniami, w tym sieciami lokalnymi czy siecią Internet. Licencjobiorca w związku z powyższym przyjmuje do wiadomości, iż mogą zachodzić okoliczności wpływające na działanie Aplikacji, pozostające poza zakresem odpowiedzialności e-file, a wynikające z wyżej wymienionych okoliczności, co do których nie jest możliwe wyczerpujące ich zbadanie oraz zapobieganie ewentualnym nieprawidłowościom funkcjonowania Aplikacji ze względu na nie. W związku z powyższym żadnego postanowienia Licencji, jak również żadnego elementu treści stron internetowych należących do e-file, nie należy odczytywać jako gwarancji prawidłowego działania Aplikacji, a Licencjobiorca pomimo braku takiej gwarancji samodzielnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu korzystania z Aplikacji, mając przede wszystkim na uwadze, że Aplikacja nie została zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne jej funkcjonowanie na urządzeniu posiadanym przez Licencjobiorcę w stosowanej przez niego konfiguracji.

5.16 Ze względów wskazanych w powyższych postanowieniach, e-file nie będzie ponosił odpowiedzialności za należyte i oczekiwane przez Licencjobiorcę działanie Aplikacji, jak również za ewentualne szkody powstałe w związku z używaniem Aplikacji (w tym szkody w postaci utraconych korzyści), w tym za szkody Licencjobiorcy, jak i osób trzecich, włączając w to przerwy w działalności, utratę informacji, danych itp. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej, jak również jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Licencji, w których mowa o odpowiedzialności e-file, nie dotyczą szkód wyrządzonych przez e-file umyślnie.

5.17 e-file nie ponosi odpowiedzialności za wczytanie poprawnych danych do Wersji Mobilnej poprzez Usługę - PIT ze Zdjęcia. Wszelka odpowiedzialność w tym zakresie ze strony e-file jest w całości wyłączona, a Licencjobiorca korzystający z Usługi - PIT ze Zdjęcia robi to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

5.18 Odpowiedzialność odszkodowawcza w zakresie w jakim nie uległa wyłączeniu na podstawie ust. 5.16 i 5.17powyżej jest ograniczona do maksymalnej wysokości odszkodowania równego dziesięciokrotności wniesionej przez Licencjobiorcę opłaty za kod aktywacyjny zgodnie z pkt. 4.04. Nie dotyczy to konsumentów, tj. osób korzystających z Aplikacji w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.19 Rękojmia za wady fizyczne Aplikacji jest w całości wyłączona. Nie dotyczy to konsumentów, tj. osób korzystających z Aplikacji w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.20 W przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Aplikacji, błąd taki powinien być zgłoszony do e-file ze wskazaniem okoliczności wystąpienia błędu. Zgłoszenie w powyższym kształcie jest niezbędne dla dokonania przez e-file naprawy zainstalowanej u Licencjobiorcy Aplikacji. e-file w przypadkach opisanych powyżej, zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy błędu, jeżeli po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia i wskazanych w nim okoliczności stwierdzi, że błąd wywołany jest – nieumiejętnym lub nieprawidłowym wykorzystaniem Aplikacji, brakiem danych lub błędnie wpisanymi danymi, niesprawnością komputera Licencjobiorcy, serwera, sieci lokalnej, łączy internetowych, błędów lub niezgodności przeglądarki WWW, złej konfiguracji systemu operacyjnego i/lub baz danych, lub gdy do używania Aplikacji doszło w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem i wymaganiami technicznymi Aplikacji, bądź gdy błędne funkcjonowanie Aplikacji wynika z innych przyczyn, za które e-file nie ponosi odpowiedzialności. W każdym innym przypadku naprawa błędnego funkcjonowania Aplikacji przez e-file, wykonywana jest wyłącznie zdalnie za pomocą sieci Internet – w związku z czym urządzenie, na którym zainstalowana jest Aplikacja, w celu dokonania naprawy, o której mowa powyżej, wymaga by urządzenie było podłączone do Internetu.

6. DZIAŁANIA NIEDOZWOLONE

6.01 Bez wyraźnej zgody e-file Licencjobiorca nie jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Aplikacji w całości lub w części w zakresie wykraczającym poza pola eksploatacji ustalone jako dozwolone na podstawie niniejszej Licencji.

6.02 Ponadto, Licencjobiorca nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji. Powyższe ograniczenie wyłącza również samodzielne poprawianie błędów w Aplikacji przez Licencjobiorcę.

6.03 O ile nie doszło do udzielenia zgody pisemnej, Licencjobiorca nie jest upoważniony do rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, wydzierżawiania, udostępniania w nieodpłatne korzystanie, Aplikacji lub jej kopii.

6.04 e-file udostępnia na żądanie Licencjobiorcy informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Aplikacją. W żądaniu, o którym mowa powyżej, Licencjobiorca winien wskazać na te części Aplikacji, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania. Licencjobiorca zobowiązuje się zwrócić z żądaniem, o którym mowa powyżej do e-file przed podjęciem działań opisanych w art. 75 ust. 2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zobowiązuje się nie podejmować tychże działań, o ile informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z Aplikacją zostały mu przez e-file udostępnione, bądź o ile e-file podejmuje kroki w celu udostępnienia tychże informacji.

6.05 W przypadku podjęcia przez Licencjobiorcę próby dekompilacji kodu Aplikacji lub próby odtworzenia jej kodu źródłowego, bądź naruszenia niniejszego Paragrafu, Umowa Licencyjna ulega natychmiastowemu rozwiązaniu.

7. GROMADZENIE i ZAPIS DANYCH

7.01 e-file gwarantuje i oświadcza, że przy użyciu Aplikacji nie gromadzi danych wprowadzonych i zapisywanych przez Użytkownika, ponieważ są one zapisywane wyłącznie na urządzeniu Użytkownika, a w wersji Online na urządzeniu Użytkownika w tymczasowych plikach przeglądarki (cookies) oraz w pluginie do przeglądarki, jeżeli Licencjobiorca, go dobrowolnie zainstalował.

7.02 Dane, które są w bezpieczny sposób przesyłane z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) e-file oraz podmiotów trzecich, o których mowa w ust. 3.04 Licencji, po wykonaniu konkretnej usługi przez serwer i przesłaniu ich z lub do Aplikacji są niezwłocznie i nieodwracanie usuwane.

7.03 W związku z tym, że e-file nie zapisuje i nie utrwala w żaden sposób danych wprowadzanych do Aplikacji przez Użytkownika na swoich serwerach, Licencjobiorca we własnym zakresie zapewnia trwałe i poprawne zapisanie kopii tych danych na swoim urządzeniu oraz ochronę dostępu do Aplikacji i poufności danych do niej wprowadzonych.

7.04 Licencjobiorca może skorzystać z opcji przechowywania danych (z wyłączeniem Wersji Mobilnej) w chmurze danych – Google Drive (https://www.google.com/drive/), do czego Aplikacja została przygotowana i dostosowana. Usługa przechowywania danych na wirtualnym dysku Google Drive wykonywana jest przed podmiot trzeci – niezależny od e-file, spółkę Google Inc. z siedzibą w Mountain View,1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043, USA; świadczącą usługi zgodnie ze stosowanym regulaminem, udostępnianym na stronach internetowych spółki (https://www.google.pl/intl/pl/policies/terms/regional.html).

7.05 Użytkownik chcący dokonać pierwszego zapisu danych w Google Drive z Aplikacji, powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot, jako że regulamin ten kształtuje prawa i obowiązki Użytkownika w tym zakresie. Bezpieczeństwo przechowywania danych w Google Drive gwarantuje Spółka Google inc. poprzez mechanizmy logowania i weryfikacji konta Google Licencjobiorcy, a spółka e-file ani Licencjodawca nie posiadają żadnego dostępu do tych danych z wyjątkiem udostępnienia adresu e-mail konta Google, jakie zostało użyte do usługi Google Drive w Aplikacji, i który to adres stanowi identyfikator zapisu danych w chmurze z Aplikacji. Na dzień wejścia w życie niniejszej licencji usługa Google Drive w zakresie niezbędnym do przechowywania danych z Aplikacji jest nieodpłatna.

7.06 e-file nie gromadzi też danych osobowych Licencjobiorcy, chyba że Licencjobiorca przekaże e-file dane osobowe dobrowolnie w procesie pomocy technicznej w celu udzielenia wsparcia w obsłudze. W zakresie w jakim przetwarzanie przez e-file przekazanych danych osobowych Licencjobiorcy miałoby wykraczać poza dozwolony sposób przetwarzania danych na potrzeby realizacji usług, o których mowa w niniejszym postanowieniu, e-file uzyska odrębną zgodę Licencjobiorcy na takie przetwarzanie jego danych osobowych.

7.07 e-file zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych statystycznych z baz danych Aplikacji uzyskiwanych w oparciu o komunikację internetową, przy czym Licencjobiorca może nie wyrazić takiej zgody – odznaczając odpowiedni parametr Aplikacji – a w takim przypadku dane, o których mowa wcześniej, nie są gromadzone. Dane te mogą być gromadzone przez e-file w wyłącznym celu prowadzenia badań jakości i funkcjonalności Aplikacji oraz przygotowywania raportów o charakterze wyłącznie statystycznym. Dane, o których mowa powyżej nie umożliwiają identyfikacji Licencjobiorcy, ani podmiotu, w związku z działalnością którego dochodzi do korzystania z Aplikacji. Tak powstałe raporty będą mogły być dowolnie rozpowszechniane przez e-file i inne podmioty.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.01 Aplikacja jest licencjonowana jako jedna całość, a jej części składowe nie mogą być rozdzielane.

8.02 W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Licencji e-file może niezwłocznie rozwiązać Umowę Licencyjną, a Licencjobiorca zobowiązany będzie do usunięcia Aplikacji z dysków twardych urządzenia oraz innych kopii Aplikacji, jak również zaniechania korzystania z Aplikacji w Wersji Online lub Wersji Mobilnej w jakimkolwiek zakresie.

8.03 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8.04 Dla rozstrzygania sporów mogących powstać na tle interpretacji niniejszej licencji właściwym sądem jest sąd siedziby e-file. W sprawach z udziałem konsumentów właściwość sądową ustala się zgodnie z przepisami ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.64 nr 43, poz. 296 ze zm.).

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.