z dnia: 2023-07-21

Pracodawca przyznaje pracownikom przechodzącym na emeryturę nagrodę w postaci pakietu prywatnej opieki medycznej po zakończeniu pracy, doładowania punktów na platformie kafeteryjnej lub przedpłaconej karty podarunkowej - wyboru jednego z wariantów dokonuje pracownik. Nagroda przysługuje wyłącznie osobom odchodzącym na emeryturę, które przepracowały w firmie przynajmniej 5 lat, a do ich pracy nie było istotnych zastrzeżeń. Firma zwróciła się do ZUS o potwierdzenie, że takie nagrody nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, powołując się na przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wynika z nich, że podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikowi nie częściej niż co 5 lat ani odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

ZUS uznał jednak, że takie świadczenie nie jest nagrodą jubileuszową, odprawą, odszkodowaniem ani rekompensatą, tylko nagrodą w rozumieniu art. 105 Kodeksu pracy, a więc nagrodą przyznawaną pracownikom, którzy przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu poprzez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości. Dlatego błędne jest stanowisko, że taka nagroda jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Źródło: pismo Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/372/2023 z 7 czerwca 2023 r.

Odsetki za zaległości ZUS - kalkulator podatkowy

ZAP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: