Stan prawny na 31.12.2021 r. Aktualizacja poradnika obejmująca regulacje Nowy Polski Ład na 2022 r. (rozliczenie PIT w 2023 r.) zostanie opublikowana w najbliższym okresie. W październiku znajdziesz tu także Program e-pity 2022, w którym będziesz mógł sprawdzić wstępnie Twój PIT 2023 z uwzględnieniem zmian prawnych na 2022 r.

Szereg zmian w podatkach, które będą obowiązywały w rozliczeniach za 2022 r. jest już znana lub jest na etapie prac legislacyjnych. Nowelizacje objęte zostały pakietem " Nowy Polski Ład" a ich zasady łącznie zmienią metody opodatkowania, reguły ustalania zaliczek na podatek oraz zasady, według których należy rozliczać podatki należne za 2022 r. 

Wspólne opodatkowanie małżonków, w miejsce opodatkowania z dzieckiem - ulga podatkowa

Możliwe będzie nie tylko, gdy związek małżeński trwa przez cały rok, ale również w roku, w którym związek ten zostanie zawarty. Nie będzie natomiast możliwości rozliczenia się jako samotny rodzic. W miejsce tego rodzaju opodatkowania - wprowadzona będzie ulga podatkowa w kwocie 1.500 zł

czytaj więcej o uldze dla samotnego rodzica

Skala podatkowa 2022/2023

Nowa skala podatkowa przedstawia się następująco, przy czym kwota zmniejszająca nie jest modyfiowana - jak miało miejsce do tej pory w zależności od wysokości dochodu do 8000 zł i ponad 13.000 zł. Jest ona ustalana sztywno, dla dwóch grup podatkowych (dwóch progów skali).

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
 ponad do   
   12 0000  17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł 
12 0000   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 z

czytaj więcej - skala podatkowa 2022

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Podatek bez odliczenia od niego składki zdrowotnej

Odliczenia składki zdrowotnej nie będą mogli zastosować wszyscy podatnicy. Zatem każda z osób, która do tej pory korzystała z odliczenia 7,75% podstawy obliczenia składki od podatku, obecnie ten przywilej traci.  

 czytaj więcej o składkach zdrowotnych 2022/2023

Ulga prorodzinna powiązana z miejscem zamieszkania, zwrot ulgi na dzieci niższy niż w poprzednich latach

W 2022 r. ograniczeniu mają ulegać kwestie wykorzystania ulgi na dziecko przez rodziców, którzy nie mogą osiągnąć zgody, które z nich tę ulgę rozliczy. Nowa reguła wskazuje, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim i kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania rozumie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

W zaproponowanych nowelizacjach ulgi na dziecko zwrot ulgi dopuszczalny będzie wyłącznie do wartości składek ZUS, z pominięciem składek płaconych na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli podatnik będzie korzystał ze zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, będzie do niego uprawniony wyłącznie do wartości sumy składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. 

Biorąc pod uwagę, że składka zdrowotna w przypadku wielu podatników zostanie znacząco podwyższona oraz nie będzie odliczana od podatku, wyeliminowanie jej z zakresu ulgi prorodzinnej pozostaje kolejną zmianą, która negatywnie wpłynie na budżet polskich rodzin.

czytaj o uldze prorodzinnej

Ulga abolicyjna - wyłącznie do 1360 zł

Obecnie wartość ulgi dla powracających z zagranicy nie może przekroczyć 1360 zł, co wynika z równowartości tej ulgi i kwoty zmniejszającej podatek. W efekcie nowelizacji kwota zmniejszająca ulega podwyższeniu do 5100 zł, natomiast limit ulgi abolicyjnej pozostaje na dotychczasowym poziomie. 

więcej o uldze abolicyjnej

KPiR, ewidencja przychodów, pełne księgi rachunkowe, ewidencja środków trwałych - raportowane co miesiąc do organów podatkowych

Podmioty prowadzące księgi w formie uproszczonej (KPiR), księgi rachunkowe lub ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić te księgi i ewidencję przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać, do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję:

 1. według stanu na ostatni dzień:
  1. miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek miesięcznych,
  2. kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania zaliczek kwartalnych – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo kwartału, oraz
 2. po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania PIT. 

Raportowanie odbywać musi się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, tj. wpostaci pliku JPK.

Ta sama zasad dotyczyć będzie rozliczających się w postaci ryczałtu - tu raporty w JPK obejmować będą ewidencję przychodów lub wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 

Ulga na zasiedlenie - powrót do polskiej rezydencji podatkowej

Od podatku (a zatem w najkorzystniejszy sposób) odliczać będą mogli podatnicy, którzy powrócili do polskiej rezydencji podatkowej:

Odliczenie stosowane będzie przez 4 lata i wyniesie w:

 1. pierwszym roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach skali lub podatku liniowego
 2. drugim roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za pierwszy rok stosowania odliczenia;
 3. w trzecim roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za drugi rok stosowania odliczenia;
 4. w czwartym roku – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach określonych według skali lub liniowo za trzeci rok stosowania odliczenia.
Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Ulga dla pracowników - dodatkowa możliwość odliczenia przy umowie o pracę

Z ulgi skorzystać mogą osoby zatrudnione na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy. Nie mogą jej wykorzystać stosujący koszty autorskie 50%, przy czym wydaje się z literalnego brzmienia przepisów, że nie ma znaczenia, czy koszty stosowane są do całości wynagrodzenia, czy do jego części. Wydaje się również, że jeśli osoba pozostaje w kilku stosunkach pracy i w jednym stosuje koszty autorskie, to z ulgi nie może skorzystać w żadnym zakresie, tzn. choćby jedna zawarta umowa z kosztami 50% pozbawia ją prawa do ulgi. 

Kwota ulgi obliczana jest wzorem, dla któego podstawową daną jest wysokość rocznego przychodu (czyli wynagrodzenia brutto):

 1. (A x 0,06684549 – 4572,00 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
 2. (A x (- 0,07346090) + 9821,75 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.

Ulga stosowane jest wyłącznie, gdy łączna wartość przychodu mieści się w przedziale 68412-133.692 zł.

czytaj więcej - ulga dla klasy średniej

Rozszerzenie zasad stosowania ulgi rehabilitacyjnej, ulga na pieluchomajtki

Wśród wydatków, z których skorzystać mogą osoby niepełnosprawne oraz mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną znalazły się  dodatkowe wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523) oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów i wkładów anatomicznych.

Odpowiednio odliczeniu podlegać będzie zakup, naprawa lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w powyższym wykazie, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. W stosunku do obecnego kształtu, wprowadzono możliwość odliczenia wyposażenia niezbędnego do używania sprzętu. 

W ramach ulgi rehabilitacyjnej, odliczeniu podlegać będą również koszty poniesione na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł.

 czytaj więcej

Oprócz wydatków za pobyt osoby niepełnosprawnej, odliczeniu podlegać będzie również odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. Opiekun nie oznacza osoby, na której utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna, w efekcie rozszerzony będzie zakres osób, które będą mogły się na takich wyjazdach osoby niepełnosprawną zajmować. Podobnie odliczeniu podlega odpłatność za przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem tego opiekuna na turnusy, do zakładów lub na kolonie osób, którymi się opiekuje. Odliczenia dokonuje osoba niepełnosprawna, o ile to onaponosi ten wydatek, a nie opiekun. 

Odliczenie obejmie również odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne niezależnie czy odbywają się one w trakcie leczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym czy poza nimi. 

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Opodatkowanie najmu u jednej osoby nie będzie już możliwe

Nowe przepisy wykreślają dotychczasowe zasady ustalania przychodów z najmu, dzierżawy i podobnych umów wyłącznie u jednego z małżonków (osiągających przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy).

W 2022 r. nie będzie można składać oświadczeń w tym zakresie, dotychczasowe oświadczenia mają pozostawać w mocy (aż do złożenia oświadczeń przeciwnych, czyli rezygnacji z tych zasad opodatkowania). W efekcie zastosowanie znajdzie zasada opodatkowania przychodów z najmu odpowiednio do udziałów w zysku a u małżonków u których występuje współwłasność majątkowa małżeńska w stosunku do majątku objętego tą współwłasnością - przychody będą przyporządowywane w równym stopniu. 

Najem wyłącznie na ryczałcie

Mimo, że w ustawie o PIT znajdować się będzie źródło przychodów - najem, dzierżawa, podatnicy będą mogli je opodatkować wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym zakresie nie będzie dodatkowego oświadczenia lub wniosku.  

Nowe ryczałty na auta dla pracowników wykorzystywanych przez nie prywatnie

Zmianie ulegać będą zasady naliczania przychodu z tytułu korzystania przez osoby zatrudnione z pojazdów służbowych do celów prywatnych. W efekcie zmian doliczane do przychodu będzie:

 1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów:
  1. o mocy silnika do 60 kW,
  2. stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110) lub pojazd napędzany wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;
 2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione powyżej.

Przychody z eksperymentów medycznych opodatkowane 17% podatkiem jako działalność wykonywana osobiście 

Jako przychody z działalności wykonywanej osobiście (z ograniczeniem kosztów ryczałtowych) w 2022 r. wykazywane będą przychody z udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nielegalne zatrudnienie spowoduje przychód pracodawcy

Do przychodów zaliczana będzie wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369, 2400 oraz z 2021 r. poz. 484 i 486) ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), przy czym przychód powstaje na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia.

Do przychodów zaliczane będzie również wyższe wynagrodzenie niż minimalne. Natomiast po stronie pracownika takie nielegalnie otrzymane wynagrodzenie pozostanie zwolnione z podatku PIT.

Przychód po stronie pracodawcy ustala się także w przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostało faktycznie wypłacone osobie nielegalnie zatrudnionej. A zatem obejmie ono sytuacje, w któej pracodawca nierzetelnie nie zapłaci pracownikowi, jak i sytuacje, w której dojdzie do wypłaty bez rozliczenia podatkowego zatrudnionej osoby. 

Ulga B+R - wyższe limity

W ramach ulgi na badania i rozwój możłiwe będzie odliczanie do 100% kosztów kwalifikowanych przez podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (do tej pory ten limit wynosił 50% ich wartości). 

W przypadku innych podatników niż ze statusem centrum, ze 150% do 200% podlega podwyższeniu limit odliczeń wydatków na wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oraz składki takiego zatrudnienia dotyczące.

Wprowadzana jest również zasada, zgodnie z którą jeśli występuje strata u podatnika i nie mógł skorzystać z B+R za poprzednie lata, to podatnik może zmniejszać zaliczki bieżące na podatek o wartość wykazanych odliczeń B+R. 

Ulga na nowe produkty - ulga na produkcję próbną - na robotyzację

Prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą według skali i liniowo może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Oba procesy muszą iść łącznie, tzn. muszą być poniesione i koszty produkcji próbnej i koszty wprowadzenia na rynek. Pominięcie jednej z grup ogranicza prawo do korzystania z ulgi. 

Za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się:

 1. cenę nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3, lub koszt wytworzenia, o którym mowa w art. 22g ust. 4, fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji;
 2. wydatki na ulepszenie, o których mowa w art. 22g ust. 17, poniesione w celu dostosowania środka trwałego, zaliczonego do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 3. koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:

 1. badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
 2. badania cyklu życia produktu;
 3. systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Odliczenie możliwe jest maksymalnie do dwóch lat po roku poniesienia wydatków (jeśli w roku ich poniesienia odliczenia nie można przeprowadzić). 

IP-BOX 

Podatnicy stosujący IP-BOX będą mieli prawo dodatkowo odliczać od kwalifikowanego dochodu - koszty ponoszone na wytworzenie rozwinięcie lub ulepszenie przez podatnika prawa. 

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opodatkowanie ryczałem może wybrać oświadczeniem podatnik, który nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ryczałt wynosi 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych. Podatnik jest obowiązany wpłacić ryczałt w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Podatnik jest obowiązany do poniesienia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opodatkowanie ryczałtem stosuje się przez okres 10 kolejnych lat podatkowych licząc od roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Podatek u źródła - pobierany z mniejszej ilości tytułów

W szeregu przypadkach przy wypłatach ponad 2 mln zł podatnik wypłacający wynagrodzenie za usługi podmiotom z innych krajów nie będzie zobowiązany do poboru podatku. Z obowiązku poboru podatku u źródła zwolnieni zostali płatnicy w przypadku następujących rodzajów transakcji:

 • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera,
 • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Ulga na wytworzenie produktów własnych

Przedsiębiorca opodatkowany liniowo lub według skali może odliczyć od dochodu koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów (tj. rzeczy wytworzonych przez podatnika) do 1 mln zł rocznie. 

Odliczenie możliwe jest jedynie, gdy w okresie 2 kolejnych lat po korzystaniu z ulgi, podatnik zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju. Nie są wprowadzane żadne określone limity, o które wartość przychodów mają być podwyższone. 

Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

 1. uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika;
 2. działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 3. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 4. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 5. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Odliczenie będzie możliwe przez maksymalnie 5 lat po roku poniesienia wydatku.

Ulga na robotyzację

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. Są tymi kosztami:

 1. koszty nabycia fabrycznie nowych:
  1. robotów przemysłowych,
  2. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  3. maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  4. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  5. urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;
 3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;
 4. opłaty leasingowe dotyczące robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1 powyżej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.
Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Ulga na kluby sportowe i na kulturę

Odliczyć można będzie kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 1. sportową,
 2. kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 3. wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Ulga na kupno i restaurację zabytków 

Zarówno prywatnie, ja i w ramach firmy będzie możliwe ponoszenie wydatków wspierających polskie zabytki. W ramach ulgi przysługiwać będzie ulga z tytułu wydatków poniesionych na:

 1. wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków;
 2. poniesione w roku podatkowym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się ewidencji zabytków;
 3. odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek, o którym mowa w pkt 2.

Odliczenie nie może przekroczyć 50% poniesionego wydatku, a w przypadku zakupu nieruchomości - iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500 000 zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu.

Odliczenia można dokonać nie dłużej niż przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano odliczenia.

Ulga na inwestycję w spółkach

Odliczeniu podlegać będzie kwota stanowiąca 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 1. alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 2. spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:
  1. posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
  2. będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika

– do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.

Ulga na terminal płatniczy

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą (skala, liniowo, ryczałtem) może odliczyć wydatki na:

- nabycie terminala płatniczego oraz

- wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Ulga przysługuje za wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

 1. 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
 2. 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

Odliczenie może być zwiększone - odliczyć można kwotę odpowiadającą 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2 000 zł w roku podatkowym - jeśli ponoszącym wydatek jest mały podatnik, któremu w roku podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT:

 1. przez co najmniej siedem miesięcy – w przypadku podatnika, rozliczającego się miesięcznie,
 2. przez co najmniej 2 kwartały – w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie.
Najlepszy i najprostszy sposób na Nowy Polski Ład - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach, jakie wnosi Nowy Polski Ład. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2022 i wyślij e-PIT online »

Majątek wykupiony z leasingu - majątkiem firmowym.

Po zakończeniu leasingu podatnik ma prawo nabyć po atrakcyjnej cenie składniki majątku - jednak sprzedaży ich dokonuje prywatnie. W 2022 r. sytuacja ta ulegnie zmianie. Do przychodów związanych z działalnością gospodarczą zaliczane będą przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu finansowego (tj. gdy korzystający nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych). Przychód ten rozliczyć będzie trzeba nawet jeżeli przed zbyciem takie rzeczy ruchome zostaną wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. 

Straty z objęcia udziałów za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowana część

Do tej pory nie było możliwości rozliczania straty w przypadku jej wystąpienia w chwili nabycia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Obecnie każdego rodzaju wkład niepieniężny, w tym również wprowadzane do spółki przedsiębiorstwo, może powodować po stronie podatnika nabywającego udziały, stratę podatkową, która będzie mogła być odliczana od podstawy opodatkowania. 

2022-08-03

Diety i rozliczenia delegacji w podróży służbowej od 15 lipca 2022 r.

Począwszy od 15 lipca 2022 r. obowiązywać zaczynają nowe limity kwot wypłacanych w krajowych i zagranicznych podróżach służbowych. W efekcie dochodzi do zmiany wysokości diet oraz świadczeń za hotel (w tym ryczałt za hotel), za dojazd, za bagaż, za śniadanie, obiad, kolację w podróży służbowej.

2022-07-20

Składka zdrowotna a ryczałt od lipca 2022 r.

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

2022-07-12

Zmiany w CIT i PIT na 2023 - usunięcie ukrytej dywidendy, uporządkowanie zasad poboru zaliczek

W propozycjach zmian przepisów podatkowych na 2023 r. pojawiły się nowe rozwiązania, które modyfikują regulacje wprowadzane od 1 lipca Polskim Ładem 2.0

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję