Pobierz darmowy e-book - jak rozliczyć PIT-11?Pobierz darmowy e-book

Zatrudnienie powoduje konieczność składania szeregu oświadczeń w celu prawidłowego poboru zaliczek na podatek przez płatnika. Podanie nieprawdy (niezgodność ze stanem faktycznym) obciąża pracownika (to on będzie obciążony za nieprawidłowo odprowadzone zaliczki na podatek). Pracodawca powinien ze swojej strony sugerować pracownikowi przedstawienie oświadczeń o określonym stanie sytuacji pracownika, natomiast nie ma obowiązku przedstawiać mu do podpisu oświadczeń, które pozwalają na obniżenie zaliczek na podatek (pracownik może je składać z własnej inicjatywy). Mimo powyższej zasady, najwygodniejszym w praktyce jest przedstawienie - łącznie z zawarciem umowy zatrudnionej osobie wszystkich tych oświadczeń do wypełnienia i podpisania. Wówczas płatnik (zatrudniający) może jednorazowo określić w programach księgowo - płacowych swoją sytuację i prawidłowo wyliczać zaliczki w kolejnych okresach.

W tym zakresie należy przygotować i przedstawić zatrudniającym dokumenty oświadczenia wskazane poniżej. Tabele lub odpowiednie punkty pod nimi poświęcone są oświadczeniom, jakie można składać z poszczególnych tytułów zatrudnienia (wypłaty świadczeń).

Nie musisz wypełniać PIT-2 na 2023 ręcznie - zrób to w Programie e-pity online.

Nie wiesz jakie oświadczenie należy złożyć tak by pracodawca pobierał niże zaliczki na PIT od Twojego wynagrodzenia? Czytaj nasz poradnik i przygotuj Twój PIT-2.  Wypełnij Twój PIT-2 szybko i wygodnie w Programie e-pity teraz >

Oświadczenia pracownika dla pracodawcy - umowa o pracę, stosunek służbowy, pracę nakładczą lub spółdzielczy stosunek pracy, wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej

Rodzaj oświadczenia

Termin złożenia

Cel

o miejscu zamieszkania

od miesiąca, w którym złożono oświadczenie; regułą jest pobieranie zaliczki po otrzymaniu przez płatnika wniosku w tej sprawie; stosowane w wysokości wynikającej z oświadczenia aż do powiadomienia przez podatnika o zmianie stanu faktycznego

zastosowanie podstawowych (250 zł) lub podwyższonych (300 zł) miesięcznych kosztów uzyskania przychodów

o pobieraniu dodatku za rozłąkę

w przypadku złożenia oświadczenia, mimo dojazdów z innej miejscowości zastosowanie znajdują podstawowe koszty uzyskania przychodów

o zamiarze rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko (oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

zastosowanie do wynagrodzenia wypłacanego począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie

1. stosowanie podwójnej kwoty zmniejszającej podatek - 300 zł miesięcznie gdy małżonek lub dziecko nic nie zarabiają z wyjątkiem renty rodzinnej;

2. po przekroczeniu dochodu 120.000 zł przez podatnika - dalsze stosowanie do poboru zaliczek stawkę 12% podatku zamiast 32% pod warunkiem, że drugi małżonek lub dziecko nie zarabiają nic z wyjątkiem renty rodzinnej lub gdy małżonek (ale nie dziecko!) uzyskuje dochód do 120.000 zł.

oświadczenie o tym, że podatnik przestał spełniać warunki do rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko (oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie

1. gdy małżonek/dziecko zaczęli zarabiać - zaprzestanie kwoty zmniejszającej 300 zł,

2. Gdy podatnik zarobił więcej niż I przedział skali i dziecko zaczęło zarabiać albo małżonek zatrudnionego przekroczył I próg skali (120.000 zł) - zaprzestanie stosowania 12% stopy podatku i przejście na stopę 32%.

oświadczenie, że za dany rok łączne dochody zatrudnionego przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali  (oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

od miesiąca, w którym płatnik otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia

płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek

oświadczenie o stosowaniu zaliczek na podatek do przychodów z umowy o pracę uzyskiwanych przez osoby uprawnione do ulgi zwalniającej z podatku przychody do 85.528 zł np. ulga dla młodych, ulga dla pracującego seniora  (oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

w związku z oświadczeniem osoba z ulgą  rozliczana jest na zasadach ogólnych i pobierane są zaliczki na podatek, które odzyskać może w rozliczeniu rocznym jak zwrot nadpłaconego podatku.

oświadczenie o zastosowaniu kwoty wolnej od podatku w zaliczkach miesięcznych  (oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

składane jeden raz, jeśli stan faktyczny w kolejnych latach nie uległ zmianie

oświadczenie służy ustaleniu, że zakład pracy jest własciwy do stosowania tego zmniejszenia (można je stosować w max. trzech miejscach zatrudnienia lub w kilku miejscach, z tytułu których uzyskuje się przychody)

wniosek o pobieranie zaliczek na podatek od wynagrodzeń uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

od miesiąca, w którym złożono oświadczenie; regułą jest pobieranie zaliczki po otrzymaniu przez płatnika wniosku w tej sprawie

zastosowanie go pozwala urealnić już w trakcie roku podatek, jaki przyjdzie zapłacić na koniec roku od wynagrodzeń z zagranicy

wniosek o wystawienie PIT-11 przed terminem - w związku z ustaniem obowiązku pełnienia funkcji płatnika

nie później niż standardowy termin przekazania PIT-11

PIT-11 wydawany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

o niestosowaniu autorskich kosztów uzyskania przychodów (50% przychodu, z reguły po pomniejszeniu go wcześniej o wyliczone składki emerytalne, rentowe i chorobowe - nie dotyczy przychodów ze zbycia praw autorskich i pokrewnych lub licencjonowania, gdzie jest to 50% przychodu bez pomniejszania) (oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

od miesiąca, w którym otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów; Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

jeśli podatnik posiada wiele tytułów , dla których stosuje koszty 50% złożenie tego oświadczenia pozwoli urealnić juz w trakcie roku podatnik, jaki podlegać będzie zapłacie na koniec roku

oświadczenie o stosowaniu wyższej stawki podatku

począwszy od wypłaty po złożeniu oświadczenia

zastosowanie znajduje stawka 32% mimo że płatnik nie wypłacił jeszcze wynagrodzenia ponad limit stawki 12%

 

Podobny zakres oświadczeń, jaki przygotować należy w stosunku do umowy o pracę, stosować należy w przypadku:

1. Rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną z tytułu wypłat dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, właściwymi oświadczeniami będą:

 • o zamiarze rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko
 • oświadczenie o tym, że podatnik przestał spełniać warunki do rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko
 • oświadczenie, że za dany rok łączne dochody zatrudnionego przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali 

2. organy emerytalne i rentowe, gdzie oświadczenia obejmują:

 • oświadczenie o zamiarze rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko
 • oświadczenie o tym, że podatnik przestał spełniać warunki do rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko
 • oświadczenie, że za dany rok łączne dochody zatrudnionego przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali
 • kwota zmniejszająca 1/12 stosowana jest bez konieczności składania oświadczenia w tej sprawie
 • oświadczenie (wniosek) o niestosowaniu kwoty zmniejszającej przy poborze zaliczki od emerytur i rent przez organ rentowy; stosowany od miesiąca, w którym otrzymał wniosek, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał wniosek, nie miał możliwości jego uwzględnienia i dotyczy kolejnych lat aż do wycofania wniosku
 • oświadczenie o wycofaniu wniosku o niestosowaniu kwoty zmniejszającej podatek przy poborze zaliczki od emerytur i rent przez organ rentowy
 • w przypadku wypłaty zasiłków przez organ emerytalny z tytułu stosunku służbowym, w stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy - oświadczenie PIT-3 - w celu obniżania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek,
 • wniosek o niesporządzanie rocznego zeznania podatkowego przez organ rentowy - przed końcem roku podatkowego - dotyczy również lat kolejnych,
 • wniosek o wystawienie PIT-11 przed terminem - w związku z ustaniem obowiązku pełnienia funkcji płatnika,
 • oświadczenie o stosowaniu wyższej stawki podatku - zastosowanie znajduje stawka 32% mimo że płatnik nie wypłacił jeszcze wynagrodzenia ponad limit stawki 12%

3. Podmioty wypłacające świadczenia z tytułu emerytury lub renty z zagranicy, stypendium, na rzecz tymczasowo aresztowanych lub skazanych z tytułu umowy o pracę, wypłacający świadczenie integracyjne lub motywacyjną premię integracyjną - oświadczenia: 

 • o zamiarze rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko
 • oświadczenie o tym, że podatnik przestał spełniać warunki do rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic wychowujący dziecko
 • oświadczenie, że za dany rok łączne dochody zatrudnionego przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali
 • PIT-2A - o zastosowaniu zmniejszającej stanowiącej miesięcznie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, tzn. 300 zł - przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczął osiągać takie dochody
 • wniosek o wystawienie PIT-11 przed terminem - w związku z ustaniem obowiązku pełnienia funkcji płatnika
 • oświadczenie o stosowaniu wyższej stawki podatku - zastosowanie znajduje stawka 32% mimo że płatnik nie wypłacił jeszcze wynagrodzenia ponad limit stawki 12%
4. organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy, wojewódzkie urzędy pracy – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - następujące oświadczenia:
 • oświadczenie o wyższej stawce podatkowej (wypłacający stosują automatycznie najniższą stawkę podatkową, przy czym gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.
 • wniosek o wystawienie PIT-11 przed terminem - w związku z ustaniem obowiązku pełnienia funkcji płatnika
 • oświadczenie o stosowaniu wyższej stawki podatku - zastosowanie znajduje stawka 32% mimo że płatnik nie wypłacił jeszcze wynagrodzenia ponad limit stawki 12%

Nie wiesz co zrobić z PIT-11? Rozlicz w e-pity to proste :)

Nie musisz znać się na podatkach. Przepisz dane z Twojego PIT-11 w Programie e-pity to bardzo proste wskazujemy Ci dokładnie nr każdego pola. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie i szybko Twój ePIT w Programie e-pity 2022 i wyślij PIT online >>


Oświadczenia dla zatrudniającego - umowa zlecenie, dzieło, pozostała działalność wykonywana osobiście (np. kontrakty menedżerskie, zasiadanie w składzie rad nadzorczych, organów stanowiących osób prawnych) oraz w związku ze zbyciem praw majątkowych i pochodnych do praw majątkowych.

rodzaj oświadczenia

Termin

Treść oświadczenia

oświadczenie o stosowaniu zaliczek na podatek do przychodów z umowy o pracę uzyskiwanych przez osoby uprawnione do ulgi zwalniającej z podatku przychody do 85.528 zł np.pracujący seniorzy, osoby młode do ukończenia 26 r.ż. 

(oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

 

 

najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

w związku z oświadczeniem osoba z ulgą rozliczana jest na zasadach ogólnych i pobierane są zaliczki na podatek, które odzyskać może w rozliczeniu rocznym jak zwrot nadpłaconego podatku.

oświadczenie o niepobieraniu zaliczek na podatek w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w danym przedmiocie, w którym zawarta jest umowa

w terminie przed wypłatą wynagrodzenia za wykonywane świadczenie

informacja o prowadzeniu w danym zakresie pozarolniczej działalności gospodarczej; płatnik nie jest zobowiązany rozliczać zlecenia; zleceniobiorca w takim przypadku sam odpowiada za prawidłowe obliczenie i odprowadzenie zaliczek

o niestosowaniu autorskich kosztów uzyskania przychodów (50% przychodu, z reguły po pomniejszeniu go wcześniej o wyliczone składki emerytalne, rentowe i chorobowe - nie dotyczy przychodów ze zbycia praw autorskich i pokrewnych lub licencjonowania, gdzie jest to 50% przychodu bez pomniejszania) 

(oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

 

od miesiąca, w którym otrzymał pisemne oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów; Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

jeśli podatnik posiada wiele tytułów , dla których stosuje koszty 50% złożenie tego oświadczenia pozwoli urealnić juz w trakcie roku podatnik, jaki podlegać będzie zapłacie na koniec roku

oświadczenie o stosowaniu wyższej stawki podatku 

(oświadczenie zawarte w formularzu PIT-2)

 

począwszy od wypłaty po złożeniu oświadczenia

zastosowanie znajduje stawka 32% mimo że płatnik nie wypłacił jeszcze wynagrodzenia ponad limit stawki 12%

W przypadku podmiotów będących nierezydentami podatkowymi, oświadczenia osób zatrudnionych wpływać będą przede wszystkim na stosowanie ryczałtowego opodatkowania w Rzeczypospolitej. Wyjątkiem są umowy o pracę, gdzie zatrudniony składa ten sam zakres oświadczeń, co rezydent.

Oświadczenia dla zatrudniającego - zatrudnionym pozostaje nierezydent podatkowy.

rodzaj zatrudnienia/rodzaj oświadczenia

termin złożenia

rodzaj oświadczeń/treść/podmioty obowiązane do wystawienia

umowa o pracę

oświadczenia jak w przypadku pracownika krajowego - patrz tab. nr 1

oświadczenie o wcześniejszym wystawieniu IFT-1R

w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku

wniosek o wystawienie PIT-8C (IFT-1R) dotyczące przychodów z kapitałów pieniężnych przed terminem - w związku z zamiarem opuszczenia kraju

w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku

w związku z przychodami nierezydentów podatkowych z tytułu art. 30b ust. 1 (kapitały pieniężne)

oświadczenia, że wypłacane w Rzeczypospolitej należności związane są z działalnością położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład

 

przed wypłatą świadczeń na rzecz zleceniobiorcy, wykonującego umowę

składane łącznie z przedstawieniem certyfikatu rezydencji - nie pobiera się zaliczek od przychodów wskazanych w art. 29 ustawy o PIT

oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej oraz o weryfikacji prawa do stosowania stawki podatkowej z umowy międzynarodowej lub przepisów szczególnych

najpóźniej w dniu dokonania wypłaty (świadczenia) lub postawienia do dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych

zastosowanie stawki podatkowej przy wypłatach powyżej 2 mln zł.

o spełnieniu warunków co do dokumentacji podatkowej oraz weryfikacji prawa do stawki podatkowej przy dalszych wypłatach na rzecz nierezydenta po przeroczeniu 2 mln zł

w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 2 miesięcy po pierwszej wypłacie przekraczającej 2 mln zł

kontynuacja prawa do stosowania stawki podatkowej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 czytaj poradnik jak wypełnić PIT-2 - oświdczenia w 2023 roku >

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2023-06-02

Roczny ZUS - brak wniosku a utrata nadpłaconej składki zdrowotnej

ZUS zdecydował na przesunięcie ostatecznego terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty w składkach na ubezpieczenie zdrowotne.

2023-06-01

Skarbówka chce sprawdzać transakcje na platformach internetowych

Ministerstwo Finansów pracuje nad implementacją do polskich przepisów unijnej dyrektywy. Dowiedz się więcej.

2023-05-09

Przedsiębiorco, nowy obowiązek łatwy do wypełnienia z Programem e-pity

Wyślij roczną deklarację ZUS DRA szybko i sprawnie korzystając z programu e-pity.

Wspieramy OPP
Nasi partnerzy