W 2022 r pracownicy zobowiązani są do przedstawienia oświadczeń w celu naliczenia zaliczek na podatek według określonych zasad:

Komplet oświadczeń pracowniczych związanych z podatkami obejmuje:

sprawdź kalkulatory wynagrodzeń w 2022 - nowy Polski Ład

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

PIT-2, PIT-2A, PIT-3 na 2022 r.

Stanowi oświadczenie w sprawie obniżenia zaliczek na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Po złożeniu oświadczenia zaliczka pobierana przez płatnika za 2022 r. będzie niższa o 425 zł.

Oświadczenie składane jest jednorazowo przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia przez danego płatnika (pracodawcę) i nie musi być corocznie odnawiane. Oznacza to, że z reguły PIT-2 jest przedstawiane przez płatnika (pracodawcę) w momencie zatrudnienia. Jeśli będzie złożone, to jest podstawą dla płatnika (pracodawcy) do zmniejszenia zaliczki na podatek, pobieranej z wynagrodzenia (lub z innych świadczeń) o 1/12 kwoty wolnej od podatku (za 2021 r. 43,76 zł; w 2022 r. - 425 zł), ale należy pamiętać, że:

 • jeśli podatnik nie złoży tego oświadczenia, wynagrodzenie będzie wypłacone w niższej kwocie, ale na koniec roku podatnik może całą kwotę nieodliczaną w trakcie roku odzyskać składając roczną deklarację PIT (uwzględni ją samodzielnie w rocznym PIT),
 • jeśli podatnik złoży oświadczenie, płatnik ma obowiązek pomniejszyć zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej; w rozliczeniu rocznym PIT podatnik nie ma możliwości ponownie dokonać tego odliczenia.

Złożenie płatnikowi PIT-2 powoduje, że kwota zmniejszająca podatek, wynosząca w 2022 r. 5100 zł - uwzględniona będzie w trakcie wypłat w roku (po 425 zł miesięcznie). Jeśli jednak nie zostanie złożone, podatnik nie traci 5100 zł, uwzględnione zostaną one w rozliczeniu rocznym.

Natomiast formularza PIT-2 nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie. Jeżeli zatrudniony lub pobierający świadczenie złoży takie oświadczenie, jego wynagrodzenie netto będzie niższe, gdyż płatnik nie będzie odliczał 1/12 kwoty wolnej, ale jednocześnie uzyska wyższy zwrot podatku w rozliczeniu rocznym.

Na rzecz różnego rodzaju płatników można złożyć trzy oświadczenia, równoważne (rodzaj druku zależny jest od tego, na podstawie jakiego stosunku prawnego pobierane jest wynagrodzenie lub świadczenie):

 • PIT-2 - wniosek ogólny
 • PIT-2A - emerytura lub renta z zagranicy, stypendium, świadczenie integracyjne lub premię integracyjną, umowa o pracę u osoby aresztowanej lub skazanej.
 • PIT-3 - dla celów obniżenia zasiłków pieniężnych otrzymywanych z ZUS.

Dopuszczalne jest cofnięcie PIT-2, ze względu na zmianę stanu faktycznego uprawniającego u danego płatnika do rozliczania kwoty zmniejszającej podatek.

PIT-2 a nowe rozporządzenie zmieniające naliczenia na 2022 r. wg Nowego Ładu

Z przepisów rozporządzenia zmieniającego Nowy Ład wynika obowiązek podwójnego przeliczenia zaliczki na podatek i korygowania części jej wartości. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, u których nie złożono w 2022 r. lub w latach wcześniejszych wniosku PIT-2 lub innego wniosku równoważnego (PIT-2A, PIT-3). W takim przypadku:

- jeśli wniosek PIT-2 nie był składany, wówczas dopuszczalne jest niestosowanie podwójnego przeliczania zaliczek na podatek, ale po złożeniu w tym zakresie płatnikowi wniosku ale,

- bez wniosku o nieprzeliczanie zaliczek obowiązkowe jest ich podwójne przeliczenie.

A zatem w przypadku, gdy podatnik uzyskujący przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2), złoży temu płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów na pobór i zapłatę zaliczek na podatek, wówczas nie stosuje się do niego przepisów wynikających z rozporządzenia zmieniającego ustawę o PIT oraz Nowy Ład. Przeliczenia nie dokonuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek.

Dopuszczalne jest cofnięcie PIT-2, ze względu na zmianę stanu faktycznego uprawniającego u danego płatnika do rozliczania kwoty zmniejszającej podatek. W przypadku cofnięcia PIT-2, możliwe jest niestosowanie podwójnego przeliczenia, pod warunkiem wyrażenia w/w dodatkowego wniosku. Podatnik (zatrudniony) musi zatem złożyć dwa wnioski:

- o cofnięcie stosowania PIT-2

- o niestosowanie do jego wynagrodzeń podwójnego przeliczenia zaliczek na podatek.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Wniosek o niestosowanie podwójengo wyliczenia zaliczki na podatek wynikającego z rozporządzenia zmieniającego Nowy Ład

Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 90 ordynacji podatkowej, która umożliwia tą drogą przesuwanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Ustalone zostały przedłużone terminy na pobór oraz przekazanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat realizowanych w 2022 r.

Podatnik ma prawo złożyć swojemu pracodawcy (płatnikowi zaliczki na podatek) wniosek o niestosowanie przepisów rozporządzenia (tj. niestosowanie podwójengo obliczania zaliczki na podatek). Wniosek dopuszczalny jest wyłącznie u podatników, u których niestosowane jest odliczenie 1/12 kwoty zmniejszającej.

Wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej (niepomniejszanie dochodu o ulgę pracowniczą)

Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek można składać w trakcie roku. Inaczej niż w przypadku pozostałych wniosków pracowniczych, wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony:

- za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, płatnik pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników, w wysokości obliczonej według wzoru:

 1. (A × 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
 2. (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł – w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

- za miesiące, w których kwota ta zostanie przekroczona lub za miesiące, w których wynagrodzenie nie przekroczy tej kwoty - płatnik ulgi nie stosuje.

Jeśli wniosek nie zostanie złożony, to przekroczenie w którymś z miesięcy w trakcie roku kwoty granicznej dla ulgi powoduje, że w danym miesiącu płatnik jej nie ujmie w rozliczeniu podatkowym wyłącznie za dany okres miesięczny. Natomiast w kolejnym miesiącu ulga podlega ponownemu przeliczeniu i może zostać ujęta, jeśli wynagrodzenie miesięcznie ponownie uzyska wartość nie wyższą niż wyżej wskazany limit miesięczny.

Oświadczenia w sprawie zwolnień podatkowych - ulga dla powracających

Zwolnienie nie jest stosowane przy poborze zaliczek automatycznie, z mocy prawa. O jego zastosowanie, inaczej niż ma to miejsce w przypadku ulgi dla młodych, należy wystąpić poprzez wniosek do płatnika (pracodawcy). Jeśli wniosek nie zostanie złożony, możliwe jest korzystanie ze zwolnienia przy rozliczeniu rocznym. Podatnik, który decyduje się korzystać ze zwolnienia dotyczącego zmieniających rezydencję podatkową na polską, może zobowiązać płatnika, aby jego wynagrodzenie wypłacane było bez poboru zaliczek.

W trakcie ich poboru płatnik stosuje zwolnienie pod warunkiem, że podatnik złoży oświadczenie, że spełnia warunki do jego stosowania. W oświadczeniu wskazuje się również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika.

Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu z małżonkiem

Płatnik przyjmuje oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu zatrudnionej osoby ze swoim małżonkiem. W takiej sytuacji, gdy:

 1. dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej (120.000 zł), a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 2. dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Nową wartość zaliczek uwzględniającą oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu zatrudnionej osoby z małżonkiem, płatnik stosuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym to oświadczenie zostało złożone.

Wniosek o niestosowanie zwolnienia (ulgi) dla młodych

Zwolnienie z podatku przez osoby do ukończenia 26 roku życia do 85.528 zł przychodu stosowane jest w 2022 r. z mocy ustawy, czyli podatnik nie składa o wniosku o jego stosowanie.

Dopuszczalne jest jednak rozliczanie podatku również u takich osób młodych bez zastosowania zwolnienia przy poborze zaliczek - tj. od każdego przychodu przez nie uzyskanego. Wymaga to jednak wniosku ze strony zatrudnionego. W takim przypadku płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek może być przekazany również w trakcie roku. Sporządza się go odrębnie dla każdego roku, trzeba go ponawiać w kolejnych latach.

Wniosek o stosowanie zwolnienia (ulgi) dla rodziców z czwórką dzieci

Zwolnienie nie jest stosowane przy poborze zaliczek automatycznie, z mocy prawa. O jego zastosowanie, inaczej niż ma to miejsce w przypadku ulgi dla młodych, należy wystąpić poprzez wniosek do płatnika (pracodawcy). Jeśli wniosek nie zostanie złożony, możliwe jest korzystanie ze zwolnienia przy rozliczeniu rocznym.

Osoba pozostająca rodzicem / opiekunem czwórki lub większej ilości dzieci w trakcie roku, mają prawo do zwolnienia z opodatkowania kwoty 85528 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy odrębnie każdego z rodziców, tzn. że każdy z nich może dla swoich przychodów przekazać płatnikowi wniosek o pobór zaliczek na podatek dopiero od nadwyżki ponad kwotę zwolnienia.

Wniosek musi zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Płatnik stosuje zwolnienie na podstawie wniosku/oświadczenia. nie musi weryfikować prawa podatnika do stosowania zwolnienia, w szczególności ilości dzieci.

Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Wniosek o stosowanie zwolnienia (ulgi) dla emerytów niepobierających świadczeń emertalnych

Zwolnienie nie jest stosowane przy poborze zaliczek automatycznie, z mocy prawa. O jego zastosowanie, inaczej niż ma to miejsce w przypadku ulgi dla młodych, należy wystąpić poprzez wniosek do płatnika (pracodawcy). Jeśli wniosek nie zostanie złożony, możliwe jest korzystanie ze zwolnienia przy rozliczeniu rocznym.

Płatnik stosuje zwolnienie na podstawie wniosku/oświadczenia. nie musi weryfikować prawa podatnika do stosowania zwolnienia. Przyjmuje oświadczenie od zatrudnionego co do spełnienia warunków do zastosowania zwolnienia.

Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

Oświadczenie musi zawierać klauzulę: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepobieranie zaliczek, płatnik nie pobiera zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, który jednocześnie spełnia następujące warunki:

 • roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 30.000 zł,
 • podatnik nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej (tj. podatnik złożył płatnikowi druk PIT-2) lub są opłacane z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej.

Wniosek, podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wniosek o niestosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

Wniosek dotyczyć może wyłącznie kosztów ryczałtowych miejscowych (250 zł). Pracownicy dojeżdżający takiego wniosku nie mogą złożyć. Płatnik pobiera zaliczki bez stosowania kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.

Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Złożenie wniosku nie pozbawia pracownika kosztów ryczałtowych w rozliczeniu rocznym. Koszty nie będą uwzględniane wyłącznie przez płatnika, przy poborze zaliczek na podatek.

Wniosek o stosowaniu kosztów ryczałtowych

Wniosek zawierać musi informację/oświadczenie o zamieszkiwaniu zatrudnionego poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Pracownik nie może przy tym dostawać dodatku za rozłąkę. W tym przypadku płatnik pobiera koszty w wysokości 300 zł zamiast 250 zł. Zaliczka na podatek jest zatem niższa, a wynagrodzenie netto podlega odpowiednio podwyższeniu.

Jeśli wniosek o podwyższone koszty nie zostanie złożony, pracownik ma do nich prawo w rozliczeniu rocznym. Pracodawca stosuje wówczas koszty podstawowe (250 zł za każdy miesiąc pozostawania w stosunku pracy) natomiast zatrudniony wskazuje w deklaracji rocznej koszty zgodnie ze stanem faktycznym, czyli podwyższone za wszystkie miesiące, w których jego miejsce zamieszkania znajdowało się w innej miejscowości.

Wniosek może być składany w trakcie roku, jednokrotne złożenie będzie aktualne aż do złożenia wniosku przeciwnego.

Wniosek dotyczący kosztów autorskich / podwyższonych do 50% wartości przychodu

Zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych podwyższonych do 50% przychodu po pomniejszeniu go o składki ZUS (art. 22 ust. 9 pkt 1–3) od miesiąca, w którym otrzymał sporządzone na piśmie oświadczenie pracownika o rezygnacji z ich stosowania, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez zastosowania tych kosztów.

Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję