PIT-36L Załącznik PIT/MIT Podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności z nieruchomości

PIT/MIT stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L i składany jest przez podatników, którzy zobowiązani są opłacać tzw. Podatek minimalny z tytułu korzystania w prowadzonej działalności ze środka trwałego będącego budynkiem, który:

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika,
  • jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą,
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podatek opłacany jest w przypadku, gdy wartość początkowa nieruchomości przekraczała 10 mln. zł. Podatek płacony jest od nadwyżki ponad 10 mln zł i podatek wynosi 0,035% tej podstawy za każdy miesiąc.

Oblicz dokładnie Twój PIT/MIT do PIT-36L od razu w Programie e-pity 2021.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36L i załącznika PIT/MIT za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36L z PIT-MIT w Programie e-pity 2021 i wyślij PIT online >>

Podatek opłaca się za całe miesiące, stąd kwoty nie dzieli się proporcjonalnie do liczby dni, w których środek trwały jest wykorzystywany w przedsiębiorstwie. Nie opłaca się go za okres w którym środek trwały nie jest wykorzystywany na skutek zawieszenia działalności gospodarczej lub na skutek zaprzestania działalności gospodarczej. W tych przypadkach załącznika nie trzeba sporządzać.

Uwaga - w związku ze stanem epidemii, przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:

  • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
  • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z jego działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

Podatnicy któzy przesunęli termin zapłaty zaliczek, w PIT/MIT i deklaracji PIT całość zaliczek wprowadzają do kolumn miesięcy marzec- maj, przesuwany jest wyłącznie termin zapłaty, deklarowane są natomiast w poszczególnych miesiącach kwoty należne i terminowo zapłacone. 

Wartość nieruchomości (poz. 10 -12)

W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność podatnika - przyjmuje się wartość wynikającą z ewidencji środków trwałych podatnika.

W przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, przy obliczaniu wartości początkowej, przypadającej na wspólnika ustala się ją proporcjonalnie do udziału wspólnika w zysku spółki, chyba że z umowy własności wynika inaczej. Takie tez dane należy podać w PIT/MIT. W przypadku gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika i podmiotu powiązanego z podatnikiem przy obliczaniu wartości początkowej, przyjmuje się całkowitą wartość początkową tego środka trwałego. 

Wartość początkowa ustalana na każdy miesiąc nie oznacza, że można ją obniżać o dokonywane odpisy amortyzacyjne – będzie ona stała do momentu, aż w środku trwałym nie zajdą określone zmiany (np. został zmodernizowany). 

W PIT/MIT w pozycjach wartości wskazać należy całą wartość nieruchomości, a nie jedynie nadwyżkę ich wartości ponad 10 mln zł. 

Przychód w poszczególnych miesiącach (poz. 13-24)

Podać należy nadwyżkę ponad 10 mln zł. Jest ona równoważna podstawie do ustalenia podatku za dane miesiące.

Podatek z PIT/MIT – wykazanie w deklaracjach rocznych i ulga podatkowa

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek. Kwoty należnego podatku należy wykazać w pozycjach zaliczek w deklaracji PIT-36 lub PIT-36L.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku podatnicy odliczają od zaliczki na podatek dochodowy, wykazanej w PIT-36 i PIT-36L. W przypadku gdy podatnicy wpłacają zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał. 

W deklaracjach (np. PIT-36 poz. 271-322, PIT-36L poz. 54-105) wpisać należy podatek należny oraz zapłacony. Innymi słowy:

  • Wpisać należy całą wartość zaliczki na podatek PIT, należną za dany okres (miesiąc, kwartał)
  • Wpisać należy całą wartość należnego podatku minimalnego
  • Wpisać należy wartość podatku minimalnego wpłaconego (czyli tyle ile faktycznie zapłacono za dany miesiąc) – jeśli jest on niższy od zaliczki na podatek – można go nie wpłacać, chociaż jest uznany – wykazany jako należny we wcześniejszym wierszu,

Wpisać należy kwotę zaliczki na podatek faktycznie zapłaconej – można wpłacić i wykazać zaliczkę po obniżeniu o kwotę podatku minimalnego – wpłaconego.

2021-11-15

Amortyzacja biur w lokalach mieszkalnych jeszcze tylko przez rok

Rok 2022 będzie ostatnim, w którym będzie możliwe amortyzowanie kosztów lokali mieszkalnych, czyli bieżące zaliczenie do wydatków odpisów związanych ze stopniową utratą ich wartości.

2021-11-09

Małżonkowie mogą korzystniej rozliczyć ulgę dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej może zostać wykorzystana w przypadku wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, którzy zarabiają na różnych podstawach (z różnych źródeł).

2021-11-08

Za styczeń rozliczysz w podatkach składkę zdrowotną jeszcze według starych zasad

Rozliczenie podatku PIT przygotowywane w styczniu i lutym będą jeszcze w istotny sposób wynikały ze stosowania zasad ustalania składki zdrowotnej obowiązujących w roku 2021.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję