ABC podatki

Stanowi informację składaną w związku z rozliczeniami PIT-36 i PIT-36L. Opodatkowani ryczałtem PIT-28 informacji nie powinni składać. Wykazuje się w nim kwoty kosztów kwalifikowanych zaliczane do ulgi na robotyzację. Koszty te niezależnie od wysokości ulgi, należy wykazać w odpowiednich ewidencjach księgowych jako koszty uzyskania przychodów.

PIT-RB nie jest załącznikiem do deklaracji, stanowi osobny formularz, który może zostać złożony do urzędu w terminie pomiędzy 15 lutego a 30 kwietnia. Jeśli PIT-RB nie zostanie wypełniony, to nie ogranicza to prawa do wykazania ulgi w deklaracji głównej, tj. PIT-36 lub PIT-36L.

Oblicz od razu PIT-RB do PIT-36L online lub pobierz Program e-pity 2023/2024

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36L z załącznikiem PIT-RB ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36L z PIT-RB w Programie e-pity 2023/2024 lub od razu wyślij PIT online

Poz. od 21 do poz. 28 PIT-RB wypełnia się pełną wartością wydatku. Dopiero w kolejnych polach informacji, wskazuje się ograniczenie ponoszonych kosztów kwalifikowanych do wartości 50% tj. faktyczną kwotę ulgi. W PIT-RB w poz. 21 - 28 ujmować należy kwoty faktycznie wydatkowane w danym roku (koszty poniesione), a nie wartość ulgi przysługującą do odliczenia w danym roku (tzn. jeśli ktoś poniósł w poprzednich latach wydatki, to powinien je wskazać w roku ich poniesienia w poz. 21-28 a następnie w roku, w którym je wykorzystuje w poz. 31; wyjątkiem są odpisy amortyzacyjne, które ujmujemy w roku ich naliczania, a nie w roku wystąpienia wydatku, z którego tytułu odpisy wynikają). Gdyby zdarzyło się, że wartość dochodu jest na tyle niska w danym roku, że podatnik nie korzysta z ulgi, lecz ponosi na nią wydatki, wówczas i tak powinien wypełnić PIT-RB wykazując rodzaje ponoszonych wydatków (poz. 21-27) oraz kwotę przysługującej ulgi (poz. 30) oraz pozycję informującą o przenoszonych na lata kolejne odliczeniach (poz. 33).

W ramach ulgi w poszczególnych pozycjach PIT-RB ująć można nie tylko cenę nabycia, ale również wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych naliczonych w ramach danego roku podatkowego do kosztów uzyskania przychodów.

W poz. 21 PIT-RB wskazać należy wydatki stanowiące koszt kwalifikowany (tzn. zaliczany w ramach ulgi) na nabycie nowych robotów przemysłowych oraz odpisy amortyzacyjne ustalone w związku z korzystaniem z tych robotów. Nie można w ramach ulgi wprowadzać na początku całej wartości nabycia, a potem odpisów amortyzacyjnych, z odliczenia korzysta się jednorazowo (tj. jeden wydatek - jedno rozliczenie ulgi). Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
 • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
 • jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
 • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

W poz. 22 PIT-RB podatnik wykazuje wydatki stanowiące koszt kwalifikowany (tzn. zaliczany w ramach ulgi) z tytułu maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych. Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się w szczególności:

 • jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;
 • pozycjonery jedno- i wieloosiowe;
 • tory jezdne;
 • słupowysięgniki;
 • obrotniki;
 • nastawniki;
 • stacje czyszczące;
 • stacje automatycznego ładowania;
 • stacje załadowcze lub odbiorcze;
 • złącza kolizyjne;
 • efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:
  • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania i wykonywania pomiarów,
  • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

Oblicz od razu PIT-RB do PIT-36L online lub pobierz Program e-pity 2023/2024

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36L z załącznikiem PIT-RB ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36L z PIT-RB w Programie e-pity 2023/2024 lub od razu wyślij PIT online

W poz. 23 wykazać należy wydatki na nabycie maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

W poz. 24 wykazać należy wydatki na nabycie maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

W poz. 25 wykazać trzeba wydatki na nabycie urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

W poz. 26 wykazać trzeba koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1.

W poz. 27 wykazać trzeba koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wskazanych powyżej.

W poz. 28 ująć trzeba koszt opłat z tytułu dodatkowych opłat przewidzianych w umowie leasingu, o których mowa w art. 23b ust. 1 ustawy o PIT (leasing finansowy), ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 23f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych powyżej, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych. W ramach ulgi nie można rozliczać wydatków na leasing operacyjny (amortyzacji dokonuje korzystający), lecz wyłącznie leasing finansowy (amortyzacja po stronie korzystającego).

Poz. 29 służy podsumowaniu całości wydatków rozliczanych w ramach termomodernizacji.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36L, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-12

WSA we Wrocławiu: amortyzacja mieszkania wykorzystywanego jako biuro jest wciąż możliwa

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych dotyczy wyłącznie podatników, osiągających z nich dochody pasywne.

2024-07-12

Skarbówka może zakwestionować zamianę etatu na samozatrudnienie

Fiskus stwierdził, że takie działania mogą doprowadzić do korzyści podatkowej sprzecznej z intencją ustawodawcy.

2024-07-10

Wyższa płaca minimalna - wzrosły niektóre składki, grzywny i kwoty świadczeń pracowniczych

Od lipca 2024 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła z 4242 zł do 4300 zł, a więc o nieco ponad 1,3%.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: