ABC podatki

Przedsiębiorcy opodatkowani liniowym podatkiem 19% oraz rozliczający się na PIT-36L mają możliwość w rocznym zeznaniu podatkowym lub korekcie tego zeznania przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, która wpisana została na listę organizacji uprawnionych.

Tak naprawdę jedynym warunkiem, by przekazać 1,5% podatku jest, by ten podatek w ogóle występował. A zatem wartość wykazanego w zeznaniu podatkowym przychodu z działalności gospodarczej rozliczanej liniowo musi być wyższa od wartości ponoszonych kosztów.
Zeznanie podatkowe powinno być natomiast złożone terminowo – tzn. nie później niż do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2024 r. - do 30 kwietnia). 

Oblicz dokładnie Twój PIT-36L od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku liniowego w PIT-36L za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo. Wylicz wygodnie Twój PIT-36L 19% w Programie e-pity 2023 i wyślij e-PIT online >>

Nie można podać kwoty 1,5% wyższej niż wykazany podatek, tzn. nie można przekazać więcej niż podatek, który faktycznie podlega wpłacie do urzędu. Jeżeli kwota wskazana przekracza 1,5%, naczelnik urzędu skarbowego ograniczy tę kwotę do 1,5%. 

Na rzecz organizacji przekazuje się natomiast 1,5% podatku wynikającego z całego roku (kwoty należnej), a nie jedynie 1,5% kwoty, która pozostała do zapłaty w zeznaniu podatkowym. Chodzi zatem łącznie o 1,5% podatku uiszczanego zarówno zaliczkami na podatek, jak i w deklaracji rocznej.

1,5% podatku przekazywany na rzecz organizacji publicznego powinien być zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwotę przekazuje się wskazując w deklaracji podatkowej nazwę oraz KRS organizacji na rzecz której kwota ta ma trafić. Należy też podać dokładną wartość przekazywaną na rzecz organizacji – można bowiem przekazać cały 1,5% podatku, a można przekazać kwotę mniejszą (czyli w praktyce przekazać można od 10 groszy do pełnej kwoty 1,5% podatku).

Nie można natomiast wybrać kilku organizacji pożytku publicznego i dzielić kwoty podatku z PIT-36L między poszczególne organizacje. Natomiast możliwe jest przekazanie 1,5% na rzecz wielu celów w ramach jednej organizacji. W polu „uwagi” znajdującym się zaraz przy polu do wpisania numeru KRS organizacji pożytku publicznego, przedsiębiorca może podać cel, na który pragnie, by jego 1,5% podatku został spożytkowany. Celu tego oczywiście nie trzeba podawać – wówczas organizacja spożytkuje przekazywane pieniądze na cele statutowe.

Podatnik może przekazać 1,5% podatku na rzecz kilku organizacji pożytku publicznego, jeżeli rozlicza się on na wielu deklaracjach podatkowych. W takim przypadku każda z deklaracji może zawierać inną organizację, a tym samym kwota 1,5% z tej konkretnej deklaracji trafi na poczet organizacji wskazanej w tej konkretnej deklaracji. Nie ma obowiązku, by w każdej deklaracji była to ta sama organizacja (ale oczywiście wybór podatnika może być taki, że wszystkie deklaracje będą zawierały tę samą organizację, na rzecz której trafi 1,5% podatku).

W PIT-36L wskazać można jedynie organizacje, które na dzień 30 listopada roku poprzedniego uzyskały status organizacji pożytku publicznego oraz zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez NArodowy Instytut Wolności. Wykaz ten publikowany jest corocznie pod adresem https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/. Wykaz organizacji aktualizowany jest na bieżąco.

Podatnik może, ale nie musi ujawniać organizacji danych personalnych. Jeżeli wskaże, że chce przekazać informację o tym, kto przekazał 1,5% podatku. Naczelnik urzędu skarbowego we wrześniu roku następującego po roku podatkowym przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację o:

  • danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu oraz
  • wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji,
  • przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Natomiast w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy właściwy do przekazania 1,5% podatku podany przez organizację pożytku publicznego trafia kwota zbiorcza z akcji 1,5% podatku, w tym również z 1,5% wskazanego na druku PIT-36L.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36L, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-07

Zwrot kosztów dojazdu jest przychodem podatkowym

Dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwrot kosztów dojazdu na miejsce świadczenia usługi jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

2024-06-07

Opłata za najem miejsc parkingowych jest kosztem podatkowym

Wydatek za wynajem miejsc parkingowych użytkowanych przez pracowników, partnerów biznesowych i gości spółka może w całości uwzględnić w kosztach podatkowych.

2024-06-07

Od bonów otrzymanych zamiast posiłku profilaktycznego pracownik nie zapłaci podatku

Bony na zakup artykułów spożywczych, służących do przygotowania posiłku profilaktycznego, wymaganego przepisami BHP nie są opodatkowane.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: