ABC podatki

Likwidacja i otwarcie nowej firmy, a możliwość wyboru podatku liniowego

Czy po likwidacji działalności gospodarczej w roku podatkowym i założeniu w tym samym roku podatkowym nowej, innej, można wybrać formę opodatkowania według stawki 19% (podatek liniowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), jeżeli zlikwidowana działalność była opodatkowana na ogólnych zasadach określonych w art. 27 ww. ustawy?

Do 2019 r. nie było podstaw, aby odmówić podatnikowi statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Zatem, jeżeli podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej – nie ma przeszkód do wyboru sposobu opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatnik mógł zdecydować się na podatek liniowy, bowiem miał w opisanym stanie faktycznym status rozpoczynającego w ciągu roku uzyskiwanie dochodu z tytułu udziału w spółce jawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

Stanowisko takie podzielają także organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach wydanych przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2011 r. znak: ITPB1/415-165/11 /WM),
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 września 2009 r. znak: IPPB1/415-573/09-2/MT).

Od 2019 r. zmieniła się zasada i treść przepisu, który regulował prawo do wyboru podatku liniowego. 

Do tej pory przepis wskazywał, że :

  • Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowych - w tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. 

Od 2019 r. zapis ten brzmi:

  • Podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach liniowych. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Nie ma zatem obecnie mowy o prawie wyboru ponownie w trakcie roku opodatkowania liniowego, gdy już raz dokonano określonego wyboru formy podatkowej w ramach działalności gospodarczej. 

Rejestracja firmy między 1 a 20 dniem stycznia a termin zgłoszenia podatku liniowego

Rozpocząłem prowadzić działalność gospodarczą 15 stycznia. Do kiedy mam prawo zadecydować o wyborze podatku liniowego?

Oświadczenie o wyborze podatku liniowego złożyć można do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

PIT-36L a utrata prawa do podatku liniowego w trakcie roku

Czy rozliczę się na PIT-36L jeśli w trakcie roku utraciłem prawo do podatku liniowego?

Nie, w takim wypadku rozliczenia podatkowego dokonuje Pan na druku PIT-36. Co więcej, jeżeli w trakcie roku stracił Pan prawo do rozliczenia liniowego, zobowiązany jest Pan ustalić zaliczki na podatek na zasadach skali podatkowej oraz zapłacić ewentualnie występujące odsetki za zwłokę.

Umowa o pracę a rozliczenie na PIT-36L

Od 4 lat prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo (programista). W tym roku zawarłem ponadto umowę o pracę z podmiotem, w ramach której dostarczam mu oprogramowanie i tworzę strony internetowe. Pozwala mi to obniżyć ZUS. Czy to wpłynie w jakiś sposób na moje rozliczenie z działalności gospodarczej?

W takim przypadku utraci Pan prawdopodobnie prawo do rozliczenia się podatkiem liniowym (zależy to od rodzaju usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej). Jeżeli uzyskuje się z działalności gospodarczej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonuje się lub wykonywało w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, to traci się w roku podatkowym prawo do opodatkowania liniowego. W konsekwencji należy wpłacać zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczone przy zastosowaniu skali podatkowej. Dodatkowo, o ile zmiana ta spowoduje zaległość podatkową w zapłacie zaliczek, należy zapłacić również odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W związku z powyższym zmuszony będzie Pan rozliczyć się na druku PIT-36 zarówno z umowy o pracę, jak i działalności gospodarczej.

Rezygnacja z rozliczenia liniowego

W roku 2023 zdecydowałem się na rozliczenie liniowe. Czy w roku 2024 będę musiał składać jakieś oświadczenie, by z tej formy zrezygnować? Nie chcę w roku przyszłym tej formy kontynuować.

Tak, proszę złożyć oświadczenie do organu skarbowego o rezygnacji z rozliczenia liniowego. Jeśli nie dopełni Pan tego obowiązku kolejny rok będzie Pan rozliczał się liniowo na PIT-36L. Termin to 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy w roku przychód. Może Pan również rezygnować poprzez złożenie oświadczenia o opodatkowaniu w innej formie.

Sklep i aukcje internetowe a PIT-36L

Czy mogę mieć sklep i rozliczać go przez Pit-36L (liniowo) i handlować na serwisie internetowym częściami samochodowymi i rozliczać się na PIT-36 (normalna działalność, nie rozliczana liniowo)?

Nie, wybór opodatkowania liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Może Pan natomiast być wspólnikiem spółki będącej osobą prawną lub komandytową i w ramach takiej rozliczać się na podstawie podatku CIT (9% - 19% plus podatek od osoby fizycznej pobierany od wypłacanej dywidendy), a prywatnie opodatkować działalność gospodarczą. Trzeba jedynie pamiętać, że dywidendy pochodzące ze spółki będą dodatkowo opodatkowane po stronie udziałowca.

Menadżer a PIT-36L

Czy będąc menedżerem mogę swoje usługi oferować w ramach działalności gospodarczej (usługi consultingowe) i opodatkować się 19% podatkiem liniowym?

Usługi consultingu rozliczać ma Pan prawo w ramach działalności i opodatkować je 19% podatkiem liniowym. Natomiast przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze rozlicza Pan w ramach tzw. działalności wykonywanej osobiście (osobne od działalności gospodarczej źródło przychodów).

Kolejny rok na podatku liniowym a oświadczenie

Czy muszę składać oświadczenie, by pozostać w kolejnym roku opodatkowany liniowo?

Nie, nie ma takiego obowiązku. Oświadczenie złożone jednokrotnie zachowuje swoją aktualność również w latach kolejnych, o ile podatnik nie zrezygnuje z rozliczania się liniowo lub nie utraci prawa do takiej formy rozliczeń.

Spółka jawna a PIT-36L

Czy spółka może być opodatkowana liniowo?

Nie, ale z opodatkowania liniowego korzystać mogą wspólnicy tej spółki. Możliwe jest również, by niektórzy z nich byli rozliczani liniowo, a niektórzy opodatkowani według skali.

Umowa o pracę a podatek liniowy w działalności

Mam umowę o pracę i prowadzę firmę. Czy mogę rozliczać się z całości według 19% podatku liniowego?

Nie, podatek liniowy dotyczy wyłącznie Pana firmy. Złoży Pan dwie deklaracje Pit-37 z tytułu umowy o pracę oraz PIT-36L z tytułu działalności rozliczanej liniowo.

Liniowy i rozliczenie z małżonkiem

Jestem na liniowym, czy mogę się rozliczyć razem z żoną z umowy o pracę?

Nie, nie ma takiej możliwości. Opodatkowanie podatkiem liniowym wyłącza możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem z całości jego przychodów.

Jaką deklarację złożyć i do kiedy – podatek liniowy

Rozliczam się 19% podatkiem liniowym. Jaką deklarację podatkową mam złożyć i do kiedy mam dokonać rozliczenia?

Z tytułu działalności opodatkowanej liniowo składa Pan deklarację PIT-36L. Termin na jej złożenie mija 30 kwietnia 2024 roku podatkowego następującego po roku, którego zeznanie dotyczy.  

1,5% podatku z podatku liniowego

Czy z PIT-36L mogę przekazać 1,5% podatku?

Tak, przekazać 1,5% podatku mogą również podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym. Nie mają tu zastosowania zasady szczególne. 1,5% podatku wynikać powinien z zeznania złożonego terminowo lub korekty złożonej terminowo deklaracji podatkowej dokonanej w terminie 1 miesiąca od końca okresu na rozliczenie podatku (1 miesiąc od końca kwietnia). Przekazać można całą kwotę 1,5% podatku zapłaconego nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od 30 kwietnia (w 2023 r. - do 2 maja) lub też kwotę mniejszą. Jeżeli podatnik składa kilka deklaracji (np. PIT-36 i PIT-36L) w każdej z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego, na którą przekazuje 1,5% podatku.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36L, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-06-07

Zwrot kosztów dojazdu jest przychodem podatkowym

Dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zwrot kosztów dojazdu na miejsce świadczenia usługi jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

2024-06-07

Opłata za najem miejsc parkingowych jest kosztem podatkowym

Wydatek za wynajem miejsc parkingowych użytkowanych przez pracowników, partnerów biznesowych i gości spółka może w całości uwzględnić w kosztach podatkowych.

2024-06-07

Od bonów otrzymanych zamiast posiłku profilaktycznego pracownik nie zapłaci podatku

Bony na zakup artykułów spożywczych, służących do przygotowania posiłku profilaktycznego, wymaganego przepisami BHP nie są opodatkowane.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: