ABC podatki

PIT/IP przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - 5% podatku - IP BOX.

PIT/IP stanowi załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L w związku z przychodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Składany jest w jednym egzemplarzu, niezależnie od ilości praw własności intelektualnej objętych rozliczeniami preferencyjnymi. Pozwala na korzystanie z 5% podatku w stosunku do dochodu z tych praw własności intelektualnej.

Gdyby oboje małżonkowie prowadzili działalność gospodarczą i korzystali z rozliczenia stawką 5% kwalifikowanych praw, to bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/IP.

W załączniku podać należy łączną ilość praw z podziałem na ich rodzaje. W kolejnych pozycjach formularza wskazuje się sumy przychodów, kosztów i dochodów kwalifikowanych. Kwoty te to łączne wartości danych kwot, osiągniętych (poniesionych) w danym roku podatkowym. W efekcie podatnik prowadzić musi osobne ewidencje w trakcie roku, dzieląc te kwoty w stosunku do poszczególnych praw własności intelektualnej, natomiast w rozliczeniu rocznym kwoty wykazywane w poszczególnych ewidencjach należy sumować i łączyć.

Oblicz dokładnie Twój PIT/IP do PIT-36L od razu w Programie e-pity 2023.

Nie musisz liczyć podatku w PIT-36L i załącznika PIT/IP za 2023 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. 
Wylicz wygodnie Twój PIT-36L z PIT/IP w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online >>

Podatnicy rozliczający przychody z kwalifikowanych praw własności przemysłowej muszą stosować PIT/IP zarówno gdy korzystają z preferencyjnej stawki 5%, jak i w przypadku, gdy ta stawka nie ma zastosowania (i dochód opodatkowany jest na zasadach ogólnych 19% lub 18/32% podatkiem). 

Dodatkowo w przypadku korzystania ze zwolnienia z opłacania zaliczek w trakcie roku i podatku rocznego podatnicy muszą ten fakt wykazać na PIT/IP, PIT/B i PIT/Z (tzw. ulga przewidziana z art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z jej zasadami,  podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni (po zgłoszeniu faktu korzystania z ulgi i spełnieniu szeregu warunków co do wartości przychodu, wykorzystania określonej kategorii środków trwałych i posiadania statusu małego podatnika) z obowiązków zapłaty zaliczek i podatku, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:

  • bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo
  • dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony powyższy warunek. 

 Kwoty oraz informacje wykazywane na PIT-IP trafiać będą do załączników:

  • PIT/Z – w części B. dane dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej, zwanej dalej „działalnością gospodarczą” dodane zostały dwie dodatkowe części B.4 i C.2. W dodawanych częściach podatnik wykazywał będzie doliczenie do dochodu objętego zwolnieniem, dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu według stawki 5%, tj. na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy,
  • PIT/B – do części D.2. kwoty zwiększające dochód / zmniejszające stratę z działalności gospodarczej. W części tej, podatnicy będą wykazywać dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5%, a który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo 19% stawki podatku.

Kwoty z PIT/IP trafią również do rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L. 

Oprócz powyższych kwot, w PIT/IP wykazać należy dochody zwolnione wynikające z kwalifikowanych praw własności intelektualnej:

  • uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w  16 ust. 1ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 482), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U.  1162), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Powyższe przychody zwolnione z podatku wykazywane są w części E.

Szczegółowe zasady rozliczeń podatku, wykazywanego w PIT/IP znajdują się w poradniku IP Box - niższa stawka podatek PIT 5% - ulga dla twórców.

Przeczytaj: broszurę informacyjną PIT-36L, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów.
Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-07-19

Używane w firmie mieszkanie zbywane jako majątek prywatny

Przychody z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych w działalności gospodarczej nie są przychodami z działalności gospodarczej, chyba że przedmiotem tej działalności jest obrót nieruchomościami.

2024-07-19

Dwójka rodziców samotnie wychowujących wspólnie dziecko, ale jedna ulga podatkowa

Samotnym rodzicem jest ten, który sprawuje czynności wychowawcze w “nieporównywalnie dłuższych okresach” niż drugi rodzic.

2024-07-19

Dwa pojazdy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Fiskus zgadza się na uwzględnienie w kosztach jednoosobowej działalności gospodarczej wydatków na więcej niż jeden środek transportu.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: