ABC podatki

Podatnicy często po otrzymaniu kredytu pozostają wspólnie odpowiedzialni za jego spłatę. Jest to typowa sytuacja, gdy dwie lub więcej osób inwestuje w jedną nieruchomość nabytą na współwłasność w częściach ułamkowych. Taka sytuacja dotyczyć może również kredytu otrzymanego ramach dofinansowania z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%. Spłata kredytu odbywa się co do zasady ze wspólnego rachunku, jednak wpłat na niego dokonuje często wyłącznie jedna osoba. Rodzi to pytanie o kwestię przychodu u drugiego ze zobowiązanych.

W sytuacji, gdy współkredytobiorca zobowiązany solidarnie z innym współkredytobiorcą spłaca całość zadłużenia bez woli czynienia tego w celu obdarowania pozostałych współkredytobiorców działa on jedynie w zamiarze zwolnienia się z długu. W takiej sytuacji jako solidarnie zobowiązany odpowiada on za całość kredytu i bank może żądać spłaty całego zadłużenia tak samo od niego, jak i od pozostałych osób. Dłużnik solidarny spłaca w każdym przypadku własny dług, a nie cudzy - zatem cały kredyt obciąża każdego ze współkredytobiorców.

Po stronie pozostałych kredytobiorców powstałby przychód jedynie gdyby doszło do definitywnego zwolnienia ze zobowiązania. Z definicji przychodu podatkowego (art. 11 ustawy o PIT) wynika, że są nim tylko takie świadczenia, które nie mają charakteru zwrotnego. Przychód jest bowiem w istocie określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny. Taka sytuacja jednak nie następuje u pozostałych współkredytobiorców. W momencie spłaty zadłużenia w części większej niż przypadająca na danego dłużnika, zmieniają się bowiem role co do ewentualnych dalszych roszczeń.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Stosownie do art. 376 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, a treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach, może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. A zatem z chwilą spełnienia świadczenia przestaje istnieć jakikolwiek stosunek pomiędzy bankiem a współdłużnikami solidarnymi. Natomiast dłużnik, który spełnił świadczenie, przestaje być współdłużnikiem solidarnym i staje się wierzycielem - tak jak poprzednio bank - dla pozostałych współdłużników.

Dawni współdłużnicy są dalej dłużnikami - lecz wobec innego wierzyciela (dłużnika, który bank już zaspokoił co do spłaty kredytu), w stosunku do którego odpowiadają każdy za przypadającą na niego część długu. Ich przysporzenie nie może mieć zatem charakteru definitywnego.

A zatem nie występuje trwałe przysporzenie w majątku, a jedynie dochodzi do zmiany podmiotu, wobec którego współdłużnicy pozostają zobowiązani w związku z wynikającą z umowy kredytowej wierzytelnością (interpretacja indywidualna z dnia 08.02.2013 r., sygn. ITPB2/415-1023/12/TJ - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Spłata kredytu za inna osobę stanowić będzie darowiznę w sytuacji, gdyby dokonała jej osoba nie będąca pierwotnie kredytobiorcą, a zatem spłatą zwolni innego podatnika z jego zobowiązania, nie spłacając jednocześnie ciążących na niej samej pierwotnie zobowiązań. W takim przypadku wartość spłaconych rat kredytu należy rozpatrywać w kategorii zwolnienia z podatku od spadków i darowizn lub opodatkować i wykazać w deklaracji SD-Z2 (zwolnienie podatkowe) lub SD-3 (gdy opodatkowane).

Przeniesienie własności nieruchomości objętej kredytem i dalsza jego spłata

Nie jest też przychodem równowartość spłacanych rat kredytu za inną osobę w sytuacji, gdy wcześniej miało miejsce nieodpłatne przekazanie udziałów w nieruchomości na współkredytobiorcę. Chodzi o przypadek, gdy nabywca kontynuuje spłatę a kredyt nadal figuruje jako uzyskany przez kilku kredytobiorców. W takim wypadku osoba kupująca nieruchomość i będąca jej nowym właścicielem spłaca raty kredytu zaciągniętego na jej zakup (podobnie - Interpretacja indywidualna z 21 marca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1056.2022.3.MK). Sytuacja innego rodzaju miałaby miejsce, gdyby z tego tytułu dotychczasowy kredytobiorca uzyskał jakieś przysporzenie, wówczas to przysporzenie jest przychodem. Odpowiednio przychód wystąpi przy odpłatnym nabyciu udziałów w nieruchomości - wówczas oczywiście przychodem jest wartość ceny sprzedaży.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-05-24

Wydatki na poprawę rozwoju niepełnosprawnego dziecka z ulgą podatkową

Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji wskazał, jakie wydatki można odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

2024-05-24

Twórca musi zadbać o zapisy umowy o pracę

Pracodawca nie zastosował autorskich kosztów uzyskania przychodów w rozliczeniu pracownika-twórcy? Teoretycznie pracownik może je sam uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym, jednak w praktyce może się to okazać trudne - wynika z indywidualnej interpretacji.

2024-05-24

Spłata za zniesienie współwłasności nieruchomości jest opodatkowanym przychodem

Odpłatne zniesienie współwłasności nieruchomości jest w istocie odpłatnym zbyciem udziałów w niej i jako takie podlega opodatkowaniu - potwierdził WSA we Wrocławiu i oddalił skargę podatniczki na indywidualną interpretację.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: