wybierz temat:

Darowizny rozliczysz łatwo w programie e-pity - pobierz lub uruchom online

W rocznym zeznaniu podatkowym dopuszczalne jest odliczenie przekazywanych w ramach wspierania walki z koronawirusem w okresie stanu epidemii:

 • darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą -  do którego wpisane są podmioty wykonujące świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub
 • darowizn na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych lub
 • darowizn na rzecz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej lub
 • darowizn na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).

Policz dokładnie darowizny na cele walki z COVID w Programie e-pity.

Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2020 i wyślij Twój PIT online >>

Darowizny tego rodzaju na rzecz tych podmiotów przekazywać można w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Odliczeniu od dochodu podlegają wyłącznie darowizny  na przeciwdziałanie COVID-19 i takim tytułem darowizny powinien posługiwać się podatnik przekazujący darowiznę.

Darowizna na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w celu przekazania na walkę z COVID

Oprócz bezpośrednich darowizn, możliwe jest odliczenie od dochodu również darowizn, gdy trafiły one do tych podmiotów pośrednio, tzn.:

 • najpierw przekazano je na rzecz organizacji pożytku publicznego ze wskazaniem celu przekazania na rzecz innych podmiotów lub z celem przekazania walka z epidemią (ogólne darowizny nie mogą być kwalifikowane), a następnie
 • ta organizacja przekazała środki lub darowiznę niepieniężną na rzecz powyższych trzech pierwszych organizacji oraz
 • ostatecznie darowizna ta trafiła do tych organizacji nie później niż 31 maja 2020 r. 

Bez znaczenia będzie, czy darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonano do 1 czerwca. Jeśli organizacja do tego terminu nie przekaże darowizny dalej - odliczenia podatkowego nie można przeprowadzić. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby organizacja pożytku publicznego działa w sferze, w której wspieranie walki z covid jest celem statutowym tej organizacji. W tym przypadku samo wsparcie organizacji będzie darowizną celową i można ją odliczać na tradycyjnych zasadach, jako wsparcie organizacji - tu odliczenie, jakie się stosuje to 100% dokonanej darowizny i to niezależnie od daty jej dokonania. 

Darowizny na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej nie mogą być przekazywane za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - tzn. nie dadzą one odliczenia podatkowego w zwiększonej wartości.

Warunki odliczenia w rocznej deklaracji PIT  

Odliczenia można dokonać w deklaracji rocznej w deklaracjach PIT-36PIT-36LPIT-28PIT-37. Nie ma możliwości odliczać darowizn  od przychodów giełdowych (PIT-38) oraz od dochodu ze sprzedaży nieruchomości (PIT-39). W celu uwzględnienia darowizny wypełnić i dołączyć do zeznania podatkowego należy załącznik PIT/O. Wypełniając PIT-36, PIT-36L i PIT-28 pamiętać należy że odliczeniu nie podlegają darowizny przedsiębiorstwa w spadku.  

Darowizn związanych z walką z COVID, które można odliczać od dochodu można dokonywać w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. końca 2020 r. Późniejsza darowizna nie uprawnia do odliczenia tej kwoty i wykazania jej w zeznaniu podatkowym, również nie będzie ona odliczana w 100%.

W przypadku darowizny przekazanej:

 1. do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny - 200% wartości darowizny,
 2. w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny
 3. od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
 4. od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny 
W kolejnym roZliczeniu PIT (tzn. tym za rok 2021, składanym w 2022 r.) możliwe będzie kolejne rozliczanie darowizn przekazanych:
 1. od 1 stycznia 2021 r. do  31 marca 2021 r. gdzie odliczenie wyniesie 150% wartości darowizny,
 2. od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 - w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny

Daty te należy stosować do wszystkich czterech rodzajów beneficjentów darowizn (patrz na samej górze poradnika). Natomiast w przypadku, gdy darowiznę przekazano za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, odliczyć można jedynie darowizny, gdy przekazano je do 31 maja 2020 r. Również w tym zakresie stosować należy zasadę, że, gdy darowizna ostatecznie przekazywana jest między organizacją pożytku publicznego, a obdarowaną organizacją walczącą z COVID: 

 1. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – podatnik odlicza kwotę odpowiadającą 200% wartości darowizny;
 2. w maju 2020 r. – podatnik odlicza kwotę odpowiadającą 150% wartości darowizny.

Decydującym dla ustalenia daty będzie dzień dokonania przelewu (data księgowania po stronie darczyńcy) lub data faktycznego przekazania darowizny (darowizna niepieniężna).

W PIT/O podać należy ostateczną wartość odliczenia, a nie wyłącznie kwotę przekazanej darowizny. W efekcie z załącznika musi trafić do właściwej deklaracji cała wartość odliczenia. Wypełniając PIT/O wskazać należy kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego. Przy darowiźnie na rzecz organizacji pożytku publicznego, podatnik podaje dane tej organizacji pożytku publicznego a nie danymi ostatecznego podmiotu, jaki darowiznę otrzymał (ostateczne dane podmiotu będą wskazane w obowiązkową informacją, jaką darczyńca powinien otrzymać od opp).

W PIT/O wpisujemy faktyczną wartość darowizny (wartość rynkową przekazywanych rzeczy z dnia dokonania darowizny); jeśli przekazywane są rzeczy (darowizna inna niż pieniężna) za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT (kwotę brutto). Gdyby zdarzyło się, że darowizny dokonuje podatnik VAT odlicza się ją w kwocie netto - tj. VAT od wartości darowizny odlicza się w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Darowiznę odliczać można w rocznym PIT ale również przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy u podatników, którzy samodzielnie te zaliczki obliczają. W przypadku sporządzających PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), odliczenia z tytułu darowizn podatnik może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego, a zatem również przy opłacaniu go miesięcznie lub kwartalnie. 

Policz dokładnie darowizny na cele walki z COVID w Programie e-pity.

Nie musisz liczyć odliczeń darowizn w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego odliczenia darowizn i zwrot podatku kompleksowo, także z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku w PIT.
Odliczenia darowizn wylicz w Programie e-pity 2020 i wyślij Twój PIT online >>

Wymagane dokumenty darowizna COVID

Wysokość odliczanej darowizny ustala się na podstawie ściśle określonych dokumentów.

Podatnik musi posiadać dla celów kontroli:

 1. dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
 2. umowę pisemną darowizny (dowód), z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Z dokumentu powinien wynikać cel darowizny, tzn. że została ona przekazana  na przeciwdziałanie COVID-19. Brak tej informacji może być interpretowany w sposób niekorzystny dla podatnika i pozbawić prawa odliczenia (darowizna jest darowizną celową). Bez znaczenia dla podatnika pozostaje, czy obdarowani faktycznie wykorzystali darowiznę na cele związane z walką z COVID, nie trzeba zatem uzyskiwać potwierdzenia o tym, że została ona prawidłowo spożytkowana. 

Dopuszczalne jest wielokrotne przekazywanie darowizn - do każdej z nich potrzebny jest osobny dowód jej przekazania. Dowodów dokonania darowizny nie trzeba przekazywać łącznie z deklaracją podatkową - dostarczyć je należy do urzędu skarbowego wyłącznie na wezwanie.

Aby odliczyć darowiznę przekazywaną z pośrednictwem organizacji pożytku publicznego podatnik musi posiadać:

 1. powyższe dokumenty potwierdzające darowiznę na rzecz organizacji pożytku publicznego; z powyższego dokumentu powinien wynikać cel darowizny, ale nie musi być ona przekazana w celu jej dalszego rozdysponowania na poczet konkretnej organizacji walczącej z pandemią,
 2. dodatkowo - pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane, wystawionej przez organizację pożytku publicznego. Nie ma obowiązku, by organizacja przekazała tę informację od razu po darowiźnie; dokument można otrzymać również w latach kolejnych - tzn. dopiero w chwili podjęcia czynności sprawdzających lub kontrolnych.

W przypadku zwrotu darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu. 

Sprzęt służbowy przekazany darowizną a koszty podatkowe 

Przekazywane komputery mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, mogły być również amortyzowane. Przekazanie ich darowizną nie pozbawia podatnika prawa do przeprowadzonej amortyzacji lub wcześniejszego rozliczenia ich podatkowo.

Dla otrzymującego darowiznę, otrzymane sprzęty nie stanowią przychodu podatkowego.

Darowizna na przeciwdziałanie COVID a darowizna sprzętu komputerowego 

Przepisy ustaw antykryzysowych wprowadziły dwa rodzaje ulg podatkowych odliczanych od dochodu. Nie można odliczać ich jednocześnie z tytułu uczynienia tej samej darowizny, tzn. nie można skorzystać jednocześnie z ulgi:

 • na COVID
 • w związku z darowizną sprzętu komputerowego. 

Natomiast nie ma przeciwwskazań, aby jednocześnie dokonać dwóch różnych darowizn, tzn. przekazać sprzęt komputerowy oraz darowiznę innego rodzaju i z obu skorzystać w tej samej deklaracji podatkowej za 2020 r.

 czytaj także poradnik -darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID >
czytaj także COVID-19 a rozliczenie PIT za 2020 rok >
czytaj także zmiany podatkowe, a Tarcza Antykryzysowa >

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.