Osoby, które w miejsce pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo, mają prawo korzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Pozostaną one zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie emerytów, rencistów, którzy nie pobierają świadczeń z ZUS, do których nabyli już uprawnienia. Jeśli pobierają - nie zastosują tego zwolnienia z podatku - w ich przypadku do wykorzystania pozostaje wyłącznie stała kwota 30.000 zł świadczeń wolnych od podatku, stosowana również do świadczeń emerytalnych i rentowych. Wówczas przysługuje jedna, łączna kwota zwolnienia.

świadczenie emerytalno - rentowe

uzyskuje przychody

nie uzyskuje przychodów

pobierane

kwota wolna od podatku 30.000 zł - obejmuje łącznie świadczenie emerytalne i inne  przychody

kwota wolna od podatku 30.000 zł - stosowana wyłącznie w całości do świadczenia emerytalnego

niepobierane chociaż uprawniony

85.528 zł zwolnione z podatku +30.000 zł rocznie kwoty wolnej stosowane do przychodów innych niż świadczenie emerytalne

brak przychodów - nie ma możliwości stosować kwoty wolnej 

Ze zwolnienia do wartości przychodu 85.528 zł korzystają osoby po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiet i 65. roku życia w przypadku mężczyzn. Gdyby osoba taka zarabiała więcej, wówczas przysługuje jej w stosunku do przychodów ponad 85.528 zł rocznie prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, tj. 30.000 zł.

Zwolnienie zastosowane może być wyłącznie do szeregu przychodów, tj:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia wykonywanych na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz właściciela nieruchomości w związku z potrzebami związanymi z utrzymaniem takiej nieruchomości oraz
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania według skali, liniowo, z tytułu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (IP-BOX) albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Uprawniony do świadczeń emerytalno - rentowych, który nie skorzystał z nich i nie pobiera ich mimo posiadania do nich prawa oraz jednocześnie zarabia na innej podstawie niż jedna z trzech form wymienionych powyżej (np. na podstawie umowy o dzieło, umowy o przekazanie praw autorskich, umowy sprzedaży ruchomości), musi normalnie zapłacić z tego tytułu podatek. Mimo że taki podatnik nie korzysta ze zwolnienia z podatku do 85.528 zł rocznie, to cały czas do jego dyspozycji pozostaje kwota wolna - łączna dla całości jego przychodów ze wszystkich jego źródeł zarobkowania - tj. 30.000 zł.

Emerytura zagraniczna a Polski PIT

Świadczenia, do których uprawnień nie należy wykorzystać aby zyskać zwolnienie podatkowe to:

  1. emerytura lub renta rodzinna, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  2. emerytura lub renta rodzinna, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),
  3. emerytura lub renta rodzinna, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
  4. emerytura lub renta rodzinna, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621),
  5. świadczenia pieniężne otrzymywane po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy,
  6. uposażenie przysługujące w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).
2021-11-15

Amortyzacja biur w lokalach mieszkalnych jeszcze tylko przez rok

Rok 2022 będzie ostatnim, w którym będzie możliwe amortyzowanie kosztów lokali mieszkalnych, czyli bieżące zaliczenie do wydatków odpisów związanych ze stopniową utratą ich wartości.

2021-11-09

Małżonkowie mogą korzystniej rozliczyć ulgę dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej może zostać wykorzystana w przypadku wspólnego rozliczenia się z małżonkiem, którzy zarabiają na różnych podstawach (z różnych źródeł).

2021-11-08

Za styczeń rozliczysz w podatkach składkę zdrowotną jeszcze według starych zasad

Rozliczenie podatku PIT przygotowywane w styczniu i lutym będą jeszcze w istotny sposób wynikały ze stosowania zasad ustalania składki zdrowotnej obowiązujących w roku 2021.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję