z dnia: 2024-02-02

Po otrzymaniu orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność od wczesnego dzieciństwa, podatnik ma prawo skorygować deklaracje podatkowe do pięciu lat wstecz i uwzględnić w nich ulgę rehabilitacyjną - potwierdził Dyrektor KIS.

Niepełnoletni syn podatnika w 2023 r. otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności, w którym komisja stwierdziła, że jego niepełnosprawność datuje się od wczesnego dzieciństwa. Chłopiec nie osiąga żadnych dochodów i pozostaje na utrzymaniu rodziców. Podatnik w 2023 r. wystąpił o indywidualną interpretację, w której spytał o możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w związku z używaniem samochodu osobowego, którego był współwłaścicielem, także za lata 2018-2022.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji Dyrektor KIS powołał się na przepis art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, który pozwala odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Do tej kategorii zaliczają się m.in. wydatki poniesione na: używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – do 2280 zł w roku podatkowym – o ile nie zostały zwrócone podatnikowi. Wskazał też, że odliczeniu od dochodu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności. Z kolei, zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik ma prawo skorygować deklarację za okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Oznacza to, że podatnik spełniał w latach 2018-2022 warunki uprawniające do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej i przysługuje mu prawo do złożenia korekty zeznań podatkowych za te lata i dokonania w nich odliczenia wydatków poniesionych w związku z używaniem samochodu osobowego, którego był współwłaścicielem, w ramach obowiązującego limitu – maksymalnie do kwoty 2 280 zł za każdy rok podatkowy.

Korekta PIT

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-2.4011.830.2023.3.ACZ z 12 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: