z dnia: 2023-09-29

Wsparcie kultury i wydatki na cele kulturalne stanowi podstawę ulgi podatkowej. Odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają wydatki czynione przez podmiot na rzecz odpowiednich jednostek kultury. Jednocześnie okazuje się, że ten sam wydatek może być kosztem podatkowym, jako wydatek na promocję i reklamę własnej działalności i stanowić odliczenie podatkowe, jako wspierający jednostki kultury. Podmiot może zatem dwukrotnie skorzystać na jego poniesieniu.

Jak potwierdzają organy podatkowe, podatnik poniesieniem jednego wydatku ma możliwość nie tylko wspierać działalność kulturalną i odliczać ten wydatek od dochodu, jak i zaliczać go do kosztów uzyskania (o ile spełnia warunki uznania go za poniesiony w celu zachowania, uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodów).

Ulga sponsoringowa - na działalność sportową i kulturalną

Z wnioskiem o odpowiedź w tej sprawie do Dyrektora KIS wystąpiła spółka, której działaniami operacyjnymi w zakresie jej marketingu (polepszania własnego wizerunku, reklamy własnych produktów itp.) jest sponsorowanie działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność Spółki w tym obszarze sprowadza się do wsparcia finansowego udzielanego podmiotom prowadzącym działalność kulturalną będącym instytucjami kultury, wskazanymi w art. 18ee ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT, tj. wpisanymi do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wsparcie to polega na nabywaniu od tych instytucji, za odpłatnością świadczeń, które w rozliczeniu podatku CIT są uznawane za koszty uzyskania przychodów.

W zamian za otrzymane przez podmiot sponsorowany środki pieniężne, Spółka otrzymuje ekwiwalentne świadczenie wzajemne (określone szczegółowo w umowie/zleceniu) polegające m.in. na umieszczeniu znaków identyfikacyjnych marki Spółki (logo Spółki) na materiałach informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych/artystycznych prowadzonych przez instytucję kultury, na terenie budynku instytucji kultury podczas prowadzonej przez nią działalności kulturalnej/artystycznej, w kampanii mediowej itp.

Organ skarbowy zgodził się, że wydatki poniesione przez Spółkę na własne cele marketingowe, będą mogły one stanowić koszty uzyskania przychodów. Spółka bowiem spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 15 ustawy o CIT. Niewątpliwie wydatki poniesione przez Spółkę będą mieć przełożenie na osiągnięcie przychodów Spółki - jako wydatki na cele reklamowe, promocyjne. Mają one na celu informowanie otoczenia zewnętrznego o bytności Spółki/jej działalności/marki poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem różnych form reklamy i marketingu informacji służących promowaniu pozytywnego wizerunku Spółki.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wydatek na marketing i reklamę to także prawo do ulgi na kulturę

Dodatkowo spółka wskazała, że wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń tytułem realizacji umów/zleceń z jednostką kultury:

  • zaliczane są przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów związanych z bieżącą działalnością Spółki (tj. przychodów innych niż z zysków kapitałowych);
  • wysokość tych wydatków nie przekroczy u Wnioskodawcy kwoty dochodu ze źródła przychodów innych niż kapitałowe;
  • nie są i nie będą zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie, jak również nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (za wyjątkiem planowanego odliczenia na zasadach art. 18ee ustawy o CIT, co jest przedmiotem niniejszego wniosku).

Wątpliwością, jaka została przedstawiona było, czy ponoszone w ten sposób wydatki mogą być rozliczane również w ramach ulgi podatkowej (ulgę na kulturę/sport/naukę).

Dyrektor KIS wskazał, że wydatki poniesione przez Spółkę na podstawie zawartej umowy/ zlecenia ze sponsorowanymi instytucjami kultury, zgodnie z którą Spółka przekaże sponsorowanym instytucjom kultury środki pieniężne na ekwiwalentne świadczenie wzajemne polegające m.in. na umieszczeniu znaków identyfikacyjnych marki Spółki (logo Spółki) na materiałach informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych/artystycznych prowadzonych przez instytucję kultury, na terenie budynku instytucji kultury podczas prowadzonej przez nią działalności kulturalnej/artystycznej, w kampanii mediowej itp., które będą zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów, będą mogły korzystać z ulgi, o której mowa w art. 18ee ustawy o CIT.

Druk: Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę PIT-CSR/PIT-CSRS (1)

W efekcie Dyrektor KIS potwierdził, że wydatki ponoszone przez Spółkę na finansowanie działalności kulturalnej polegające na nabywaniu świadczeń od podmiotów zaangażowanych w kulturę (stanowiące koszty uzyskania przychodu) podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki na zasadach przewidzianych w art. 18ee ustawy o CIT.

Podstawa: interpretacja Dyrektora KIS z 04.05.2023 r., sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.161.2023.1.MR1

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: