1. Czy składać korektę deklaracji PIT za 2020 r. w 2021 r.? 

Tak, jeśli tylko popełniłeś błąd w swojej deklaracji. Błąd może polegać na pominięciu jakiejś ulgi, rozliczeniu jej w zbyt niskiej wartości. Korygować należy także każdy inny błąd popełniony w rozliczeniu za 2020 r. - np. zaniżenie kwoty przychodu, dochodu, podatku do zapłaty, pominięcie źródeł przychodów.

Nawet jeśli już rozliczyłeś się z podatków za 2020 r. poprzez usługę Ministerstwa Finansów, to warto sprawdzić w Programie e-pity, czy złożona deklaracja może być jeszcze korzystniejsza (np. czy wykazałeś wszystkie koszty podatkowe, odliczyłeś pełną kwotę ulgi na dzieci, ulgę termomodernizacyjną albo czy wykazałeś wszystkie przekazane w 2020 r. darowizny, całość kwot ulgi rehabilitacyjnej lub na użytkowanie sieci Internet albo czy skorzystałeś z innych ulg podatkowych). Taka kontrola jest szczególnie zalecana, jeśli Twoje zeznanie zostało złożone w usłudze Twój e-PIT automatycznie, tzn. z dniem 30 kwietnia bez Twojej akceptacji tego zeznania i bez logowania się do niego.

Korekta PIT za 2020 w Programie e-pity®

Chcesz wygodnie dokonać korekty Twojego PIT za 2020 rok i lata wcześniejsze. W Programie e-pity wystarczy wybrać rok podatkowy, zaznaczyć opcję - korekta i dalej aplikacja poprowadzi Cię krok po kroku. Po jej przygotowaniu będziesz mógł wysłać korektę e-deklaracji PIT online - po prostu. Najlepszy sposób na korektę Twojego e-PIT. Wyślij korektę PIT w Programie e-pity online >>

2. Jak skorygować zeznanie za 2020 r.?

Aby poprawnie skorygować zeznanie z 2020 r. należy wypełnić ponownie swój PIT roczny, złożony już do urzędu i zaznaczyć jako cel złożenia deklaracji (poz. 10 deklaracji) - korekta. Następnie wypełnić należy przygotowany druk wszystkimi kwotami poprawnymi, wynikającymi z rozliczenia roku 2020. W tym przypadku nie wypełniamy tylko pola, które pomyliliśmy, ale trzeba wypełnić wszystkie pozostałe pola - także te, które w pierwotny PIT za 2020 r. złożyliśmy poprawnie.

Jeśli pierwotną deklarację składałeś w programie e-PITY, korekta będzie czekała wypełniona dla Ciebie wszystkimi dotychczasowymi danymi - a Ty zmienisz jedynie te informacje, które chcesz modyfikować. Program zarchiwizuje Twoje zeznanie i zapamięta informacje tak, aby w przyszłości było Ci jeszcze łatwiej i sprawniej składać zeznanie podatkowe. 

3. Złożyłem korektę za 2020 r. i ponownie widzę błąd. Co zrobić?

Zeznanie za 2020 r. możesz korygować do woli. Pamiętaj tylko - że korekte przeprowadzasz w okresie, gdy organ podatkowy nie rozpoczął postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Nie ma natomiast problemu, by korektę przeprowadzić w trakcie czynności sprawdzających. O tym,  z którą procedurą masz do czynienia dowiesz się z pisma, które otrzymasz z organu podatkowego (na samym jego początku organ informuje czy prowadzi czynności sprawdzające, czy kontrolę podatkową). 

4. Czy korekty PIT za 2020 r. mogę dokonać już w weekend majowy. Czy do korekty mam dołączyć czynny żal?

Nie, korekta nie wymaga składania łącznie z nią pisemnego uzasadnienia przyczyn jej złożenia. Po prostu wyślij skorygowaną deklarację za 2020 r

Czynny żal składają tacy podatnicy, którzy w ogóle zapomnieli złożyć zeznania podatkowego przed 1 maja 2021 r. 

5. Czy łącznie z korektą za 2020 r. powinienem zapłacić odsetki za zwłokę?

Tak, jeśli kwoty z korygowanego zeznania różnią się od pierwotnych na Twoją niekorzyść - tzn. występuje:

 • zaległość w podatku rocznym (większy do zapłaty niż zapłaciłeś do 30 kwietnia 2020 r.),
 • wykazałeś niższą nadpłatę niż pierwotna, którą otrzymałeś z urzędu skarbowego w 2021 r.,
 • ustaliłeś wyższą zaliczkę niż ta, którą zapłaciłeś w trakcie 2020 r. 

- wówczas powinieneś skorzystać z kalkulatora i obliczyć należne odsetki za zwłokę. 

Jeśli z Twojego zeznania wynika zwrot podatku i nie otrzymałeś go przed złożeniem korekty, zwracana kwota zostanie automatycznie pomniejszona o wartość naliczonych odsetek za zwłokę.

Pamiętaj, że odsetek do 8,7 zł nie nalicza się (nie musisz ich płacić).

Więcej o odsetkach za zwłokę

6. Czy za korektę w trakcie czynności sprawdzających w 2021 r. dostanę mandat?

Jeśli skorygowałeś PIT zgodnie z treścią wezwania wynikającego z czynności korygujących lub korygujesz PIT w trakcie ich trwania  to nie jest to podstawa do mandatu. Skorygowanie PIT w trakcie czynności sprawdzających jest dopuszczalna, a zatem mandat nie może być z tego tytułu nałożony.

7. Czy jeśli skoryguję PIT po 31 października 2021 r. to będzie niekorzystne?

Tak. Przez pierwsze 6 miesięcy licząc od terminu na złożenie deklaracji PIT możesz naliczać odsetki za zwłokę w obniżonej wartości - zamiast 8% rocznie - to 4% rocznie. Zatem już od 1 listopada 2021 r. odsetki jakie będziesz płacił wyniosą 8% rocznie (za cał okres zaległości, tzn. począwszy od 30 kwietnia 2021 r.). 

8. Nie złożyłem terminowo deklaracji PIT za 2020 r. Czy mogę złożyć PIT po terminie jako korektę?

Nie, w takim przypadku:

 • wyłącznie w ciągu kilku pierwszych dni maja 2021 r. złóż deklarację podatkową z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty - i w takim przypadku możesz liczyć że nie zostaniesz ukarany za nieterminowe rozliczenie się z podatku,
 • w kolejnych dniach lub miesiącach jeśli postąpisz w ten sam sposób - oprócz ewentualnej zapłaty podatku, odsetek za zwłokę za zaległość, musisz liczyć się dodatkowo z ukaraniem Cię mandatem za nieterminowe złożenie deklaracji PIT. 

Korekta złożona po 30 kwietnia 2021 r. bez deklaracji PIT złożonej wcześniej nie będzie skuteczna (tzn. nie będziesz miał czego korygować).   

9. Czy mogę korygować PIT złożony w 2021 r. poprzez usługę Twój e-PIT?

Oczywiście, Twój e-PIT jest takim samym systemem składania zeznań rocznych, jak każdy inny. W efekcie możesz korzystając z programu e-pity.pl skorygować deklarację, która wcześniej była dla Ciebie przygotowana w systemie Ministerstwa Finansów za 2020 r.  

10. Jak długo mogę korygować zeznanie PIT za 2020 r.?

Zeznanie za 2020 r. skorygujesz aż do 31 grudnia 2026 r. 

PIT korekta - co to w ogóle jest korekta PIT?

Często się zdarza, że popełnisz błąd w deklaracji podatkowej. Nie stanowi to problemu, jeśli deklarację cały czas masz na stole – po prostu bierzesz nowy druk i wypełniasz go od początku. Gorzej, jeśli wysłałeś już formularz do urzędu skarbowego. W takim przypadku jest już troszkę trudniej.

Dopuszczalna jest korekta zeznań podatkowych przygotowanych samodzielnie, jak również takich, które przygotowane są w usłudze Twój e-PIT. W obu przypadkach najlepszą metodą korekty jest samodzielne przygotowanie deklaracji korygującej, która prawidłowo ustali rozliczenie podatkowe za 2020 r. Korekta deklaracji podatkowej oznacza dla podatnika:

 • zmiany i usunięcie błędów obliczeniowych wynikłych w pierwotnej deklaracji,
 • zmiany nieprawidłowości w podanych danych osobowych,
 • dodanie poprzez korektę lub zmiana poprzez nią ilości ulg podatkowych lub wartości odliczanych kwot,
 • zmiany zasad rozliczeń - z deklaracji złożonej samodzielnie na deklarację wspólną z małżonkiem lub jako samotny rodzic lub odwrotnie. 

Korekta PIT za 2020 w Programie e-pity®

Chcesz wygodnie dokonać korekty Twojego PIT-37 lub dowolnej deklaracji PIT za 2020 rok i lata wcześniejsze, kreator Programu e-pity poprowadzi Cię wygodnie krok po kroku.
Najlepszy sposób na korektę Twojego e-PIT. Wyślij korektę PIT w Programie e-pity online >>

Przepisy prawa podatkowego pozwalają na korygowanie rocznych zeznań podatkowych pod warunkiem, że w stosunku do danego elementu deklaracji, który chcemy korygować (danego okresu), nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Po jej zakończeniu również ten element deklaracji nadal można objąć korektą.

UWAGA: Korekta złożona w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej w zakresie objętym korektą nie wywołuje skutków prawnych.

Do kiedy konieczna jest korekta np. PIT-37?

Korektę warto składać do momentu, w którym nie nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego. W przypadku tradycyjnego zeznania na PIT-37 okres przedawnienia trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Po tym terminie korekta nie ma sensu – zobowiązanie nie może zostać egzekwowane. A zatem:

Podatnik składa PIT-37 w związku z podatkiem należnym ze stosunku pracy wykonywanym w roku 2020. Nie opłaca podatku w pełnej wysokości. Termin płatności podatku to 30 kwietnia 2021 r. Od końca roku 2021 liczyć należy 5 lat – w jakim urząd skarbowy może ścigać podatnika w celu uiszczenia podatku - a zatem do końca 2026 r.

A po co korygować PIT?

Jeśli zadeklarowałeś mniejsze przychody niż w rzeczywistości wystąpiły lub wykazałeś zbyt wysokie koszty – to powstaje różnica między tym, co faktycznie powinieneś zapłacić, a co wpłynęło na konto urzędu skarbowego. Korekta zeznania sprostuje tę sytuację – przy czym dzięki jej dokonaniu, nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej za zaistniałe błędy w deklaracji.

Jak wykonać korektę PIT

Błąd na deklaracji korygujesz poprzez przesłanie deklaracji – w takiej samej wersji druku, na jakiej składałeś pierwotne zeznanie – ze wskazaniem na niej, że jest to korekta zeznania (zawsze możesz wybrać na deklaracji opcję – złożenie zeznania/korekta zeznania). Przesyłasz ją jak zwykłą deklarację:

 • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 • składasz w okienku podawczym urzędu skarbowego,
 • w formie elektronicznej.

Rekomendujemy dla składania deklaracji podatkowych elektronicznie korzystać z programów, które po ustaleniu treści takiej deklaracji korygującej - do złożenia deklaracji wymagają jej podpisania elektronicznego 5 danymi autoryzującymi podatnika lub inną formą podpisu elektronicznego. Usługa Twój e-PIT Ministerstwa Finansów, w której składane są deklaracje e-PIT-37 lub e-PIT-38 nie zawiera podpisu kompletem tych danych w chwili wysyłki. Ewentualne konsekwencje uznania, że tak przekazana deklaracja nie jest podpisana prawidłowo - będą spoczywać na podatniku, (więcej na stronie: korekta Twój e-PIT

Korekta PIT dokonywana drogą elektroniczną może dotyczyć zarówno deklaracji składanych wcześniej w formie elektronicznej (e-deklaracje), jak i deklaracji składanej tradycyjnie, w formie papierowej.

UWAGA: Tak, jak w przypadku składania deklaracji podatkowej, warto posiadać potwierdzenie nadania korekty deklaracji. W przypadku korekty składanej drogą elektroniczną, formą potwierdzenia jest UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

Wykazałem za mało podatku i…

Jeśli w korekcie wykaże się więcej podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie (lub we wcześniej złożonej już korekcie), to należy łącznie z korektą zapłacić należny podatek wraz odsetkami za zwłokę.

Sprawdź i przelicz także prawidłowe wyliczenia kwot wykazanych na wystawianych i otrzymywanych fakturach. W przypadku błędów w kwocie netto i brutto - możesz być zobowiązany do korekty swoich deklaracji, (kalkulator netto/brutto VAT).

A czy korektą mogę przekazać 1% na OPP?

Tak, istnieje taka możliwość. Możliwe jest złożenie korekty w celu przekazania 1% dla wskazanej w deklaracji lub w korekcie - organizacji pożytku publicznego (1% OPP). Warunkiem jest jednak, by:

 • deklaracja podatkowa została złożona w terminie oraz
 • korekta deklaracji złożona była w terminie miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania podatkowego (zatem w terminie do 31 maja 2021 r. albo do 31 marca 2021 r. w przypadku PIT-28) oraz
 • zapłacono podatek w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (a zatem niekoniecznie w całości, ale w części od której podatnik decyduje się przekazać 1% na cel organizacji).

Czy w korekcie PIT mogę zdecydować się na rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem?

Tak, istnieje możliwość, by korygując swoją deklarację podatkową - nawet po 30 kwietnia 2021 r. - wskazać, że wcześniejszy wybór metody rozliczeń podatkowych - zamienić z rozliczenia indywidualnego na rozliczenie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko rodzic. Odpowiednio możliwa jest również rezygnacja z takiej formy i powrót do rozliczenia samodzielnie - sprawdź kalkulator - razem czy osobno - wspólne rozliczenie PIT z małżonkiem.

O wartość straty z roku 2020 koryguj PIT za 2019 r.  

Korekta może być również użyteczna do rozliczenia straty podatkowej z roku 2020. Podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

 • ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
 • uzyskali w tym roku podatkowym, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio ten pierwszy rok podatkowy
  – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy (ten z pkt 1).

Korekta dotyczyć może wielu źródeł przychodów niemniej musi odbywać się w ramach tego samego źródła (tzn. stratę z działalności gospodarczej odliczamy wyłącznie od dochodu z tej działalności, korygując wcześniejsze zeznanie podatkowe dotyczące tej działalności.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.