PIT emeryt / rencista

Przepisz Twój PIT-40A do PIT-37 w programie e-pityJesteś emerytem? Pobierasz rentę lub inne świadczenia z ZUS? A może dostajesz takie kwoty z zagranicy? Zastanawiasz się, jak powinno wyglądać Twoje rozliczenie podatkowe? Jeśli tak – trafiłeś we właściwe miejsce! U nas dowiesz się wszystkiego krok po kroku i sporządzisz swojego PITa z nami.

Pamiętaj
Rozliczasz się sam tylko, jeśli kwoty wykazane w PIT-40A nie uwzględniają zarobku lub ulg podatkowych, z których korzystasz w tym roku lub jeśli wypłaty dokonywane są ze źródeł zagranicznych. Podobnie złozysz PIT samodzielnie, jeżeli chcesz przekazać 1% dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Nie chcesz sam składać PIT-a, ale chcesz wskazać jakiej organizacji przekazać swój 1% - wypelnij oświadczenie PIT-OP

Jeżeli nie chcesz skorzystać z ulg i odliczeń, nie masz innych przychodów niż emerytura lub renta, nie chcesz rozliczyć się wspólnie z współmałżonkiem, a chcesz przekazać Twój 1% - wypełnij i wyślij Oświadczenie PIT-OP. Deklaracja PIT-OP jest oświadczeniem przekazania 1% podatku na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego, składanym przez emerytów i rencistów, możesz ją wysłać do systemu e-Deklaracji lub wydrukować i złożyć w tradycyjnej formie. Poradnik i darmowy druk znajdziesz na www.pit-op.pl.

Jeżeli cchesz rozliczyć się zamodzielnie skorzystaj z poniższego poradnika i darmowego programu e-pity.

Składki ZUS i zdrowotne emeryta

Świadczenie emerytalne brutto nie podlega składkom emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Twój PIT-40/PIT-40A nie będzie zawierał składek ZUS (opłacanych przez ZUS), które mogłyby obniżyć pobierany od Twojego świadczenia podatek.

Jeżeli jednak dorabiasz na umowie zlecenie, o pracę, prowadzisz działalność gospodarczą, to tytuły te stają się podstawą ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Jedynie, gdy poza emeryturą zarabiasz z kilku źródeł, składki ZUS będą się z tych tytułów ograniczały (wystąpi ich zbieg), ale mimo wszystko wystąpią.

Pamiętaj
Dorabiasz – rozlicz się samodzielnie. Twój PIT-40 będzie jedynie częścią kwot, które wykażesz w swojej deklaracji rocznej.

Odprawa emerytalna

Otrzymałeś od pracodawcy odprawę emertytalną? Jeśli tak to z pewnością powinna ona zostać wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym. Odprawa wynikać może bezpośrednio z przepisów prawa (art. 92(1) ustawy  Kodeks pracy) lub z wiążących pracownika umów o pracę (np. gdy umowa, układ zbiorowy lub międzyzakładowy przewiduje odprawę w wartości wyższej niż wskazana w ustawie – kodeks pracy).

Pamiętaj
Odprawa emerytalna zostanie wykazana w Twoim PIT-11. Nie zapomnij jej wartości doliczyć do innych zarobków na koniec roku!

Odprawę emerytalną zalicz do źródła – stosunek pracy (służby, spółdzielczy stosunek pracy), mimo że jej wypłata nastąpi już po zakończeniu stosunku pracy.

UWAGA
Odprawy nie zalicza się do tzn. innych źródeł przychodów (art. 20 ust. 1 ustawy o PIT) lub do świadczeń przysługujących emerytowi lub renciście z tytułu wiążącej ich poprzednio z zakładem pracy umowy, od których podatek pobiera się ryczałtowo, w wysokości 20% przychodu, bez stosowania jakichkolwiek  kosztów uzyskania z tego tytułu (por. wyrok z dnia 7 marca 2002 r., sygn.. akt III RN 44/01).

Po otrzymaniu odprawy Twój pracodawca do końca lutego prześle Ci PIT-11, w którym wskaże nie tylko wypłaty z umowy o pracę (przed jej rozwiązaniem), jak również w tej samej pozycji tej informacji – zsumowane z przychodami z umowy o pracę – przychody z tytułu odprawy emerytalnej.

Pracodawca pozostaje tzw. płatnikiem podatku z tytułu odprawy, stąd przed wypłatą pobierze z kwoty brutto po obniżeniu jej o pracownicze koszty uzyskania przychodów –  zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną według skali podatkowej (podatek 18% i 32%). W przypadku odpowiednich oświadczeń zaliczka ta może zostać dodatkowo obniżona (np. gdy swojemu pracodawcy przekażesz oświadczenie o rozliczeniu się wspólnie z małżonką czy druk PIT-2).

Koszty uzyskania przychodów naliczane są od całości wypłaconych Ci z jednej umowy o pracę świadczeń (czyli np. z wynagrodzenia za ostatni miesiąc i za odprawę emerytalną). W przypadku wypłaty świadczenia emerytalnego łącznie z wynagrodzeniem za ostatni okres, Twój pracodawca nie zastosuje kosztów w podwójnej wysokości. Naliczy je jednorazowo.

Koszty uzyskania przychodu stosuje się z miesiąca, w którym odprawa została wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika, tak samo jak przysługujące koszty z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.

Pamiętaj
Odprawa emerytalna nie stanowi podstawy naliczenia świadczeń ZUS. Składki te nie zostaną zatem wskazane w PIT-11 i nie obniżą Twojej podstawy opodatkowania.

Nagroda jubileuszowa

Może się zdarzyć, że już po przejściu na emeryturę otrzymasz od pracodawcy nagrodę jubileuszową. Co w takim przypadku powinieneś zrobić w czasie składania zeznania rocznego do Urzędu Skarbowego?

Pamiętaj
Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat nie stanowią podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Nagrody te podlegają jednak opodatkowaniu, stąd ich wartość zostanie wskazana w PIT-11 pracownika lub byłego pracownika jako świadczenie ze źródła – stosunek pracy. Do wypłaty zastosowanie znajdują również pracownicze koszty uzyskania przychodów. 

Sprawdź, czy Twój pracodawca pobrał od świadczenia jubileuszowego zaliczkę na podatek i składkę ZUS. Jeśli postąpił nieprawidłowo – zgłoś mu koniecznie błąd, rozlicz się jednak na podstawie przekazanego Ci PIT-11, czy wykaż takie zaliczki i pobrane składki, jakie pracodawca faktycznie pobrał.

Pamiętaj
Podobnie jak powyższe nagrody, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowi również nagroda jubileuszowa wypłacona w okresie krótszym niż co 5 lat, w sytuacji gdy prawo do jej nabycia nastąpiło wskutek zmiany wewnętrznych przepisów regulujących zasady przyznawania tych nagród pod warunkiem, że przed jak i po zmianie warunków, regulacje wskazują na wypłatę nie częstszą niż co 5 lat.

W przypadku nagród wypłacanych częściej niż co 5 lat – świadczenie podlega składkom ZUS i zdrowotnym oraz pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy.

Jeśli jesteś nauczycielem, nagrodę bez obniżania jej o składki ZUS, wypłaca się częściej niż co 5 lat, również w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. W przypadku nauczycieli, jeżeli dojdzie do rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Podobne zasady mogą wynikać z Twoich przepisów wewnątrzzakładowych danego pracodawcy.

Rozliczenie emerytury do wysokości 17.056 zł

Obecnie nie ma znaczenia, czy dostajesz więcej czy mniej niż 17.056 zł emerytury. Jest ona opodatkowana według skali podatkowej, czyli zgodnie z zasadą:

Wysokość Twojej emerytury, renty Podatek wynosi
ponad

do

 
  85 528

18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528  

14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Jak było dawniej, i dlaczego było lepiej…?

Dawniej podatek niższej wysokości niż standardowe 18% płacili emeryci i renciści otrzymujący tylko emeryturę lub rentę i niedorabiający dodatkowo. W ich przypadku,  jeżeli po odliczeniu podatku obliczonego według skali pozostała kwota przychodu niższa niż 20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej czyli kwota niższa niż 17.056 zł, w stosunku rocznym (po zsumowaniu całości emerytury lub renty uzyskanej w ciągu roku), podatek określało się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę.

Ograniczenie powyższe stosuje się obecnie wyłącznie, jeżeli prawo do świadczeń oraz obowiązek podatkowy istniały w dniu 1 stycznia 1992 r. lub powstały, poczynając od świadczeń należnych od tego dnia. Zasada ta powoduje, że dziś pobierany podatek od wypłacanych emerytur i rent nie jest już co do zasady ograniczany zgodnie z tą zasadą.

Nie oznacza to, że jeśli posiadasz prawo do emerytury nabyte przed 1992 r. powinna być ona ją obniżana o podatek w kwocie obniżonej. Jedynie kwoty zaliczek na podatek od różnego rodzaju rekompensat, kwot wyrównania i świadczeń podobnych, które dotyczą kwot należnych sprzed 1992 r. mogą pozostawać nadal ograniczone. Natomiast wypłaty otrzymywane obecnie podlegają już standardowemu obniżeniu o kwotę zaliczki na podatek według stopy 18% lub 32%.

Prezenty i pieniądze na święta od byłego pracodawcy

Często pracodawca pamięta o Tobie, dając Ci już po przejściu na emeryturę podarunki świąteczne czy okolicznościowe. Okazuje się, że świadczenia takie nie zawsze będą opodatkowane.

Pamiętaj
Zwolnione z opodatkowania pozostają świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Wartość takich prezentów podlega natomiast składkom ubezpieczeniowym.
Dodatkowo jeżeli finansowanie prezentów następuje ze środków ZFŚS, nie należy od ich wartości pobierać składek ubezpieczeniowych.

Gdy wartość prezentów przekroczy 2.280 zł powinieneś je doliczać do swoich przychodów i naliczać z tego tytułu podatek tylko gdy jesteś pracownikiem, a nie emerytem. Kwot do wartości 2.280 zł po prostu nie wskazujesz w deklaracji PIT. Podobnie Twój pracodawca prezentów do tej wartości nie musi ujmować w żadnych przesyłanych Ci informacjach podatkowych.

Jeżeli wartość prezentów przekracza kwotę 2.280 zł, to wartość podarunków i kwot przekazywanych byłym pracownikom podlega rozliczeniu dla celów podatkowych jako opodatkowane ryczałtowo w wysokości 10% wypłacanego świadczenia.

Pamiętaj – wykazywać czy też nie? 
Były pracodawca nie przekaże Ci  informacji PIT-11 z tytułu kwot „na święta”.  Podatek z tytułu takich wypłat pobiera się bowiem ryczałtem - w wysokości 10% należności, bez obniżania jej wartości o jakiekolwiek pracownicze koszty uzyskania przychodów (otrzymasz kwotę po pobraniu z niej podatku).  W przypadku prezentów – ich przekazanie może być uzależnione od wpłacenia podatku ryczałtowego przez emeryta. W obu przypadkach twój płatnik przedstawi kwoty wypłat w składanej do urzędu skarbowego deklaracji PIT-8AR, która nie jest jednak dla Ciebie pomocna. Ty, w swoim PIT rocznym kwot po prostu nie wykazujesz dodatkowo, po prostu pomijasz je.

Gdybyś dorabiał na emeryturze i wypłaty lub prezenty były Ci przekazane przez obecnego pracodawcę – ich wartość może wpływać na twój przychód. Wyjątkiem są świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wartości rocznie 380 zł, które podlegają zwolnieniu z podatku i których nie musisz wykazywać jako swój przychód.
Pamiętaj
Istnieją przypadki, gdy niska wartość świadczeń oraz ich rodzaj zwalnia Cię z opodatkowania,  jako pracownika będącego już na emeryturze lub rencie. W ich przypadku nie zapłacić podatku ryczałtowego 10%. Do takich zwolnionych kwot należą:

 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

W przypadku wypłat pieniędzy na rzecz emeryta nie ma znaczenia, czy pracodawca dokonuje ich ze środków obrotowych czy też z ZFŚS. W obu przypadkach podatek pobiera się ryczałtem 10% i nie stosuje się zwolnienia do wartości wypłat z ZFŚS do 380 zł rocznie, gdyż to ograniczenie dotyczy jedynie pracowników (a nie byłych pracowników). Natomiast prezenty z ZFŚS (pieniądze lub podarunki) nie podlegają składkom ZUS, więc były pracodawca nie będzie Ci musiał jej odejmować z przekazywanej kwoty.

Dodatkowy zarobek emeryta do 200 zł i powyżej 200 zł

Jeśli dorabiasz miesięcznie do 200 zł, to kwota zarobku dodatkowego podejmowanego na umowę zlecenie lub dzieło, której wysokość nie przekracza z jednej umowy 200 zł brutto, nie jest wykazywana w rocznej deklaracji podatkowej. Pracodawca pobiera bowiem podatek ryczałtowo i wypłaca ci wynagrodzenie, którego później nie musi uwidaczniać na przesyłanym Ci PIT-11.  Ryczałt płacony jest według stawki 18%, przy czym oblicza się go od przychodu, czyli od całej wypłaconej kwoty, bez obniżenia jej o pracownicze koszty uzyskania lub inne ulgi i odliczenia podatkowe.

Pamiętaj
Ryczałtowo możesz zarabiać na wielu umowach jednocześnie, ważne by żadna z nich nie dawała Ci więcej niż 200 zł. Gdyby zarobek przekroczył tę kwotę – musisz po prostu złożyć roczną deklarację PIT i wykazać kwotę zarobku.

PIT-40A emeryta i rozliczenie samodzielne

Usiądź do swojej deklaracji podatkowej dopiero z końcem lutego. Twój organ rentowy w tym terminie musi przesłać Ci druk PIT-40A.

Data otrzymania druku PIT-40A stanowi moment, w którym zdecydujesz, czy w ogóle rozliczysz się samodzielnie, złożysz swój PIT, czy nie chcesz tego robić i przesłany druk PIT-40A stanie się automatycznie Twoją roczną deklaracją podatkową.
Pamiętaj
Kwota zaliczek na podatek wykazanych w Twoim PIT-40A jest kwotą pomniejszoną już o 1/12 kwoty wolnej od podatku. Oznacza to tyle, że jeżeli nie korzystasz z żadnych ulg podatkowych – rozliczenie roczne nie spowoduje co do zasady ani podatku do zwrotu, ani do zapłaty. Nie warto zatem składać drugi raz deklaracji – skoro wystarcza sam PIT-40A przesłany przez ZUS. 

Własnej deklaracji nie musisz składać zatem jeśli w trakcie roku:

 • nie uzyskałeś w roku podatkowym innych dochodów nie wynikające z PIT-40A (z wyjątkiem opodatkowanych ryczałtowo),
 • nie korzystasz z odliczeń od dochodu lub podatku,
 • nie korzystasz z możliwości łącznego opodatkowania dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzystasz z możliwości opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • nie uzyskałeś dochodów powodujących obliczenie należnego podatku za pomocą metody proporcjonalnego odliczenia,
 • nie masz obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych.

W takim wypadku podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobraną w roku podatkowym, jest co do zasady podatkiem należnym. Oznacza to, że otrzymany druk PIT-40A nie musi być w jakikolwiek sposób powielany lub wysyłany ponownie do urzędu skarbowego. W takim wypadku nie musisz się martwić swoim PIT rocznym!

Jeżeli jednak chcesz, po otrzymaniu PIT-40A możesz korzystać z ulg i odliczeń podatkowych oraz możesz samodzielnie wskazać OPP, któremu chcesz przekazać 1% z Twojego podatku! W takim przypadku rozlicz się dla właściwej dla siebie deklaracji rocznej. Emerytura i renta z PIT-40A wędruje do pozycji „Emerytury - renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art.34 ust.7 ustawy”. Złóż zatem własną deklarację!

Emerytura z zagranicy, PIT-40 lub samodzielne zeznanie roczne

Dostajesz emeryturę z innego kraju? Jeśli tak, to sprawdź, czy emerytura wypłacana z zagranicy powinna być w ogóle opodatkowana i wykazywana w polskiej deklaracji PIT.

W tym celu spójrz w treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, z którego Twoje świadczenie jest wypłacane. W większości przypadków emerytury (w tym emerytury rządowe) i renty, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Oznacza to, że świadczenie takie nie będzie opodatkowane w kraju, z którego jest wypłacane, a w konsekwencji – podmiot wypłacający w Polsce staje się płatnikiem podatku, który obliczy i pobierze od Ciebie zaliczkę zgodnie z krajową stawką podatku i dokona jej wpłaty na rachunek organu podatkowego. Tym samym płatnik, którym najczęściej będzie bank, przekaże na Twój rachunek emeryturę zagraniczną obniżoną o wartość zaliczki na podatek. Emeryt powinien zatem spodziewać się PIT-11 z banku. Taka informacja będzie podstawą do rozliczenia emerytury. Rozliczenia w takim wypadku dokonujesz samodzielnie, bez pomocy banku!

Wyjątkowo może się zdarzyć, że emerytura zostanie opodatkowana w obu krajach (tak np. w przypadku emerytury z USA, por. pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w piśmie z 2 marca 2011 r., nr DD4/8213/53/DYI/11/BOC-1027). W tym przypadku masz możliwość zastosować obowiązującą  z danym krajem metodę unikania podwójnego opodatkowania, żebyś nie zapłacił podatku dwukrotnie. Jeszcze rzadziej zdarzyć się może, że podatek pobrany będzie tylko w miejscu wypłaty emerytury (np. jeśli emeryturę dostajesz z Ukrainy). 
Pamiętaj
Masz prawo wystąpić do banku o to, by już przy poborze zaliczek na podatek od Twojej emerytury stosował zasady wynikające z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Możesz także złożyć bankowi oświadczenie, że nie uzyskujesz poza emeryturą innych świadczeń (PIT-2). W takim przypadku zaliczka na podatek za każdy miesiąc obniżona zostanie o kwotę odpowiadającą 1/12 kwoty wolnej od podatku (czyli 1/12 z 556,02 zł). Świadczenie takie składać należy przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym zaczął osiągać takie dochody.

Możesz wreszcie upoważnić płatnika do dokonania rocznego obliczenia podatku za Ciebie. W tym celu złóż druk PIT-12 w styczniu – nie później jednak niż 9 dnia tego miesiąca. Na tej podstawie bank rozliczy Twój podatek na druku PIT-40. Jeżeli jednak nie skorzystasz z tej możliwości, to zagraniczną emeryturę oraz należne zaliczki na podatek, powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 oraz w załączniku PIT/ZG.

Emerytury wypłacane na konto za granicą należy rozliczyć samodzielnie, tzn. samodzielnie opłacać od nich zaliczki na podatek.

Kwoty odszkodowań za pracę w warunkach szkodliwych

Większość odszkodowań wypłacanych w związku z utratą zdrowia lub pogorszeniem się stanu zdrowia, zarówno w przypadku pracownika, jak i w przypadku jego rodziny podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym, nie będziesz ich zatem musiał rozliczać w rocznym PIT.  Zwolnione z opodatkowania pozostają m.in.:

 • otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem jednak m.in. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe,
 • inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie,
 • odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania uszczerbków na zdrowiu, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły perspektywy na przyszłość.

Podobnie zwolnieniu z podatku podlegają co do zasady  kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Renta po małżonku lub osobie zmarłej

Wypłaty renty po zmarłym dokonuje ZUS na rzecz współmałżonka osoby zmarłej po ustaleniu, że:

 • świadczenie przysługuje współmałżonkowi, który w chwili śmierci drugiej osoby osiągnął wiek 50 lat albo był wtedy niezdolny do pracy,
 • osoba ta nie miała ukończonych 50 lat i nie była wtedy niezdolna do pracy, jeśli przynajmniej jeden z tych warunków spełni w ciągu pięciu lat od śmierci małżonka lub od zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej,
 • małżonek nie spełnia warunków powyższych, lecz po śmierci drugiej osoby znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

ZUS pozostaje płatnikiem z tytułu świadczenia w takim samym zakresie, jak przy emeryturze. Oznacza to, że z końcem roku prześle Ci PIT-40A. W przypadku braku innych dochodów i niekorzystaniu z ulg – na takich samych zasadach, co przy standardowym świadczeniu emerytalnym – możesz poprzestać na tym i nie składać deklaracji PIT. Jeżeli natomiast korzystasz z ulg, zarabiasz dodatkowo – rozlicz się na własnym PIT doliczając kwoty świadczenia emerytalnego do własnych przychodów z pozostałych źródeł ich uzyskania.

Pamiętaj, że na takich samych zasadach rentę pobierają dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, które mają prawo do renty rodzinnej:

 • do ukończenia 16 lat;
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie powyższej wskazanym.

Również i ta renta podlega rozliczeniu podatkowemu na tych samych zasadach, co renta na rzecz współmałżonka zmarłego.

Zasiłek pogrzebowy a PIT, świadczenia z zakładu pracy

Kwota zasiłku pogrzebowego pozostaje zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie uwzględniaj jej w rocznej deklaracji PIT.

Natomiast w druku PIT wpisz kwoty przysługujących Ci i wypłaconych z zakładu pracy kwot ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zasiłek chorobowy oraz odprawę pośmiertną. Stanowią one przychód podatkowy, zakład pracy wypłacający te świadczenia staje się płatnikiem i pobierze zaliczkę na podatek z tego tytułu (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, T22.07.2010, sygn.. akt PB2/415-402/10/MK).

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.