PIT-28 rozliczysz w programie e-pity

Począwszy od 2021 r. korzystanie z ryczałtu wydaje się znacznie bardziej atrakcyjne i możliwe dla szerszego kręgu prowadzących działalność gospodarczą. Warto rozważyć zmianę zasad rozliczeń podatku i wybór w 2021 r. ryczałtu zamiast zasad ogólnych czy zamiast podatku liniowego. Pozwoli to:

 • korzystać z ryczałtu dłużej niż do tej pory (do 2 mln euro rocznie - w roku poprzednim 250 tys. euro),
 • korzystać z ryczałtu w wielu nowych branżach, któe do tej pory pozbawiały prawa do tej formy opodatkowania,
 • stosować niższą stawkę niż na zasadach ogólnych lub w podatku liniowym,
 • obniżyć koszty księgowości - zamiast płacić biuru rachunkowemu, ryczał wymaga wyłącznie podstawowej ewidencji, którą łatwo można prowadzić samodzielnie bez większych ryzyk podatkowych:
  • ewidencję ryczałtu, a u podatników VAT czynnych - plik JPK_V7 umożliwiający generowanie zestawienie dla celów ryczałtu,
  • wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
  • gromadzić dowody sprzedaży lub wystawiać dzienny dokument zbiorczy sprzedaży,
  • przy braku VAT - prowadzić jedynie ewidencję sprzedaży VAT (kontrola czy nie przekracza się 200.000 zł rocznie.

Ryczałt ewidencjonowany

Podatek ryczałtowy PIT-28 oblicz wygodnie w Programie e-pity 2020

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 za 2020 z ryczałtu ewidencjonowanego. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek ryczałtowy od razu w Programie e-pity 2020 teraz i wyślij e-deklarację online >>

Zasady rozliczenia ryczałtu. Planowane stawki ryczałtu na 2021 r. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany jest od przychodu, a podatnik nie rozlicza kosztów uzyskania. Podatnik nie może rozliczać przychodów opodatkowanych ryczałtem wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Uprawniony jest do korzystania z ulg podatkowych oraz odliczania składek ZUS oraz zdrowotnych.

W 2021 r. podatnik może stosować następujące stawki: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3,0%, 2,0%. Stawki przedstawia tabela ryczałtu na 2021 r.

Czy może przejść na ryczałt w 2021 roku?

Przedsiębiorcy mogą opodatkować przychody swojej firmy, jeśli

 1. w roku 2020 uzyskali przychody:
  1. z samodzielnie prowadzonej działalności do 2 mln euro, lub
  2. ze spółki cywilnej lub jawnej, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 mln euro,
 2. rozpoczną wykonywanie działalności w roku 2021 i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów,
 3. w 2020 roku prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 2 mln euro.

Nie można stosować ryczałtu wyłącznie w następujących przypadkach:

 1. korzystania z karty podatkowej;
 2. prowadzenia aptek'
 3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych'
 4. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 5. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 6. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 7. Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:
  1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy

- wówczas dla wszystkich tych czynności poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach i traci prawo do ryczałtu.

Stawki Ryczałtu 2021 r.

W roku 2021 stosowane będą następujące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt 17% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów

Zmianie uległa również definicja wolnych zawodów, do których od 2021 r. zalicza się pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Ryczałt 15% przychodów ze świadczenia usług:

 1. reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0),
 2. pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU 45.40.40.0),
 3. pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1),
 4. magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0), magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex 52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi (PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex 52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0),
 5. licencyjnych związanych z:
  1. nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp. (PKWiU 58.11.60.0), 
  2. nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.30.0), 
  3. nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków (PKWiU 58.14.40.0), 
  4. nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych (PKWiU 58.19.30.0),
  5. nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych (PKWiU 58.21.40.0), 
  6. nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych (PKWiU 58.29.50.0),
 6. związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0),
 7. związanych z wydawaniem: 
  1. pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, 
  2. pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  3. pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),  oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 8. związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),
 9. przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0),  przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99),
 10. finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 11. związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie (PKWiU 68.3),
 12. prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego (PKWiU dział 69), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 13. firm centralnych (head office); usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 14. architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 15. reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73),
 16. w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, q) fotograficznych (PKWiU 74.2),
 17. tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, s) związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
 18. przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
 19. detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
 20. obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, polegających m.in. na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw (PKWiU 81.10.10.0), dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0), związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
 21. w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 22. w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12), usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13), pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów,
 23. kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
 24. związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93);

Podatek ryczałtowy PIT-28 oblicz wygodnie w Programie e-pity 2020

Nie musisz liczyć podatku w PIT-28 za 2020 z ryczałtu ewidencjonowanego. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo z uwzględnieniem wszystkich ulg i odliczeń. Zadbaj o najniższy podatek i najszybszy zwrot do 45 dni! Wylicz podatek ryczałtowy od razu w Programie e-pity 2020 teraz i wyślij e-deklarację online >>

Ryczałt 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1);

 

Ryczałt 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu:

 1. przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 2.  przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym, tzn. przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 3. świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55),
 4. świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1),
 5. wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72),
 6. wynajmu i dzierżawy:  samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0),  pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1),  środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),  środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0),  pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0),  kontenerów (PKWiU 77.39.12.0),  motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),  własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40),
 7. świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87), innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów;

Ryczałt 8,5%:

 1. przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (z zastrzeżeniem, że gdy wyraźnie wskazano w innym punkcie inną stawkę ryczałtu - wówczas stosować należy właśnie tę inną stawkę, tzn. że 8,5% stosujemy do wszelkiej działalności usługowej nie wymienionej w innych przepisach),
 2. przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
 3. przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
 4. przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
 5. przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
 6. prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 7. prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
 8. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym (tzn. z tytułu otrzymanych odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej);

Ryczałt 5,5%:

 1. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 2. uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 3. przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym, tzn. przychody ze zbycia:
  1. świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695 i 1086),
  2. świadectw pochodzenia biogazu rolniczego otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego wydawanych na wniosek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy wymienionej w lit. a,
  3. świadectw pochodzenia z kogeneracji otrzymanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na wniosek, o którym mowa w art. 9l ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086);

Ryczałt 3,0% przychodów:

 1. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 2. z działalności usługowej w zakresie handlu, chyba że taka działalność zostałą wymieniona w grupie opodatkowanej stawką 15% lub 10%,
 3. ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
 4. z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
 5. o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym, tzn:
  1. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych;
  2. odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach;
  3. wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy;
  4. wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne albo na które utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
  5. wartość zwróconych wierzytelności zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów zgodnei z przepisami ustawy o PIT;
  6. wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
  7. równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów;
  8. przychody z odpłatnego zbycia wierzytelności dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości jej wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie; 
  9. w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami – naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów;
  10. równowartość rozwiązanych lub zmniejszonych rezerw zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów;
  11. kwota podatku od towarów i usług:
   1. nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 22a–22o, lub
   2. dotycząca innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, o których mowa w pkt 1,– w tej części, w jakiej dokonano korekty powodującej zwiększenie podatku odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług;
  12. przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku gdy:
   1. pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej pożyczki (kredytu),
   2. pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału;
  13. wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych według wartości rynkowej, (istnieją wyjątki przeiwdziane w m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a ustawy o PIT);
  14. otrzymane wynagrodzenie za obsługę pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w związku ze zwrotem środków pochodzących ze składki dodatkowej;
  15. wynagrodzenia płatników z tytułu:
   1. terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa,
   2. wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
 6. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat, będących: środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,  składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,  składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 7. z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;

Ryczałt 2% przychodów,

o których mowa w art. 6 ust. 1d (tzn. ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym)

Poradnik PIT-28 za 2020 rok >

2021-30-09

Ulga dla klasy średniej w 2022 r. obejmie również przedsiębiorców

Nowy Ład - ulga dla klasy średniej została udostępniona nie tylko pracownikom, ale również części przedsiębiorców.

2021-09-27

Nowa ulga “cztery plus” na dzieci - dodatkowe 85.528 zł bez podatku dla rodziców

Znaczna część rodziców z rodzin wielodzietnych ma szansę na korzystanie z dodatkowej ulgi na dzieci i łączenie jej z ulgą prorodzinną.

2021-08-10

Polski Ład - czy emerytury będą wyższe?

O ile wzrosną emerytury Polaków? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję