W rozliczeniu roku 2022 (zeznanie składane w 2023 r.) podatnicy powracający do Polski mają możliwość korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce. Zwolnienie z podatku stosować można wyłącznie w przypadku zmiany rezydencji podatkowej, a zatem powrót do Polski jedynie z krótkotrwałego wyjazdu zarobkowego nie będzie uprawniał do preferencji podatkowej.

Zwolnienie z podatku obejmuje przychody (kwota wynagrodzenia brutto) podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zwolnione są przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Kwota ta może być uzyskana otrzymana lub postawiona do dyspozycji z tytułu zarobku:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 2. z umów zlecenia,
 3. z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, liniowo lub 5% stawką w ramach IP BOX (kwalifikowanych praw własności intelektualnej), a także opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zwolnienie obejmuje całość przychodów podatnika od roku zmiany rezydencji, a zatem:

 • przychodów z zagranicy z tego roku,
 • przychodów krajowych z tego roku.

Zwolnienie stosować należy w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.

Zwolnione z podatku będą zarobki które uzyskiwane są tylko po przeniesieniu miejsca zamieszkania, z roku zmiany rezydencji i lat następnych, po roku przeniesienia. Oznacza to, że część wynagrodzeń sprzed zmiany rezydencji nie podlega zwolnieniu (zwolnione są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania, a nie takiego, który dopiero ją przeniesie).

Podatnik sam wybiera, czy chce stosować zwolnienie od początku roku przeniesienia miejsca zamieszkania, czy też od roku kolejnego.

Zwolnienie może być łączone co do źródeł przychodów, tzn. podatnik może prowadzić działalność gospodarczą i jednocześnie uzyskiwać przychody z umowy o pracę lub zlecenie. Całość podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.

Jeżeli poza wymieniony przychodami, podatnik posiada również inne, to powinien je opodatkować na zasadach ogólnych, tzn płacić standardowo podatek z ich tytułu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Warunki zwolnienia podatkowego

Zwolnienie przysługuje jeśli:

 1. w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania do RP podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 2. podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium RP w okresie obejmującym:
  1. trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  2. okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 3. podatnik:
  1. posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo kraju UE, EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  2. miał miejsce zamieszkania:
   • nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 lat poprzedzających dany rok oraz okres od początku roku do dnia poprzedzającego dzień zmiany miejsca zamieszkania - w państwie UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
   • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres wskazany powyżej, oraz
 4. posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz

Zwolnienie przysługuje wyłącznie raz - w efekcie nie będzie można z niego skorzystać w sytuacji, gdy uprzednio, w całości lub w części zwolnienie zostało już rozliczone a podatnik ponownie przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystany limit zwolnienia przepada, nie przechodzi na lata kolejnelub nie może być wykorzystany przy ponownej zmianie rezydencji podatkowej.

Przeczytaj więcej o obowiązku rozliczania się w Polsce z zagranicznych dochodów

Zwolnienie (ulga) dla osób do 26 r.ż., ulga na 4+ oraz ulga na powrót do kraju na raz

Zwolnienia podatkowe:

 • dla osób do 26 r. ż.,
 • w związku z wychowywaniem 4 i kolejnych dzieci,
 • związane z powrotem do Polski i zmianą rezydencji podatkowej

można łączyć, jednak suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.

Ryczałt od wynagrodzeń zagranicznych

Oprócz zwolnienia z opodatkowania, podatnicy decydujący się zmienić swoją rezydencję podatkową i płacić podatek w Polsce, mają możliwość skorzystać z opodatkowania ich przychodów w formie ryczałtu (tj. stałej kwoty, w wysokości niezależnej od tego, ile faktycznie zarobią). Ryczałt opłacany jest od przychodów z zagranicy, jest więc rozwiązaniem równoległym do zwolnienia z podatku, o którym mowa powyżej. Możliwe jest objęcie przychodów krajowych zwolnieniem a zagranicznych - ryczałtem. Tym niemniej ryczałt opłacalny jest jedynie u osób ze znaczną wysokością przychodów.

Warunki opodatkowania ryczałtem:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może podlegać podatnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, złoży urzędowi skarbowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem według ustalonego wzoru (oświadczenie dotyczy całego okresu opodatkowania ryczałtem przychodów zagranicznych polskiego rezydenta),
 2. nie posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Do oświadczenia podatnik dołącza certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie przed zmianą rezydencji na polską.

Jeśli osoba, która zmieni rezydencję oprócz przychodów zagranicznych będzie uzyskiwała również przychody podlegające opodatkowaniu w Polsce, to nie będą one objęte ryczałtem. Od ich wysokości należy zapłacić podatek na ogólnych zasadach. Podobnie opodatkowaniu podlegać będą przychody z zagranicznej jednostki kontrolowanej (wykazywane na PIT-CFC).

Przychodów opodatkowanych ryczałtem nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) i nie wykazuje się w zeznaniach podatkowych oraz księgach podatkowych. Należy natomiast posiadać dokumentację ich uzyskiwania - celem ustalenia ich pochodzenia, wysokości oraz okresu uzyskania przychodów zagranicznych.

Ryczałt wynosi 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych. Wpłacać go należy w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję