Rodzic samotnie wychowujący dziecko nie będzie mógł od 2022 r. (zeznanie składane w 2023 r.) skorzystać z rozliczenia wspólnie z dzieckiem, które wychowuje lub nad którym pełni funkcję rodziny zastępczej. W miejsce dotychczasowego rozliczenia wspólnie z dzieckiem, podatnik uzyskuje ulgę podatkową z tytułu samotnego wychowywania.

Odliczenie wynosi 1 500 zł i nie jest ono dzielone na miesiące lub dni opieki na dzieckiem każdego z rodziców, nie podlega podziałowi między rodziców; jedynie jedno z rodziców ma prawo do 1500 zł ulgi.

Ulga przysługuje wyłącznie podatnikowi opodatkowanemu według skali podatkowej, bez znaczenia są natomiast źródła przychodów, z których pochodzą przychody (np. zarówno umowa o pracę, inne źródła przychodów, jak i działalność gospodarcza, najem).

Prawa do ulgi nie ograniczają natomiast inne przychody, w szczególności opodatkowane liniowo czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych rodzica. Zatem rodzic może swobodnie zarobkować - jeśli tylko posiada podatek wynikający z opodatkowania według skali - może ulgę wykorzystać. Jedynie dochody dziecka i źródła ich uzyskiwania mogą ograniczyć ulgę.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2021.
Nie musisz znać się na PIT'ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online »

Ulga samotnego rodzica a ulga prorodzinna

Odliczenia dokonuje się od podatku, a nie od dochodu. Korzyść ulgi jest zatem podobna jak w przypadku ulgi prorodzinnej. Obie ulgi się nie wykluczają, możliwe jest korzystanie z ulgi na samotnego rodzica oraz:

 • korzystanie z ulgi prorodzinnej na każde z wychowywanych dzieci,
 • uzyskanie zwrotu niezrealizowanej ulgi prorodzinnej (najpierw korzysta się z ulgi dla samotnego rodzica, następnie z ulgi prorodzinnej i niewykorzystana ulga prorodzinna podlega zwrotowi),
 • stosowanie zwolnienia z podatku dla rodzin z czwórką lub więcej dzieci (jeśli osoba samotna wychowywuje taką ilość dzieci, to ma prawo najpierw zostać zwolniona z podatku, a jeśli posiada przychody opodatkowane ponad 85.528 zł rocznie - zastosować ulgę).

Warunki ulgi dla samotnego rodzica

Ulga przysługuje gdy w roku podatnik jest rodzicem albo opiekunem prawnym, który jest:

 1. panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem,
 2. osobą, w stosunku do której orzeczono separację prawną (obowiązkiem jest orzeczenie, a nie jedynie faktyczne pozostawanie w separacji),
 3. osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności, oraz

Drugim warunkiem jest samotne wychowywanie dzieci:

 1. małoletnich (nie ma żadnego warunku co do uzyskiwania wynagrodzeń przez takie dzieci),
 2. pełnoletnich, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (nie ma żadnego warunku co do uzyskiwania wynagrodzeń przez takie dzieci),
 3. pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te: – nie stosowały przepisów o podatku liniowym lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem przychodów z najmu , dzierżawy i umów podobnych - w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152, w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulgę zastosuje tylko taki rodzic samotnie wychowujący dzieci, który podlega:

 1. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w polsce albo
 2. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli: – ma miejsce zamieszkania w UE, EOG albo w Konfederacji Szwajcarskiej oraz – osiągnął podlegające opodatkowaniu w RP przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym i udokumentował certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Ulga dla samotnego rodzica wyłącznie dla jednego z rodziców

Odliczenie przysługuje jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między podatnikami odliczenie stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).

Odliczenie nie przysługuje osobie, która:

 1. wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym (a zatem również rodzicowi, który posiada dwójkę dzieci nawet z różnych małżeństw, ale nad jednym opiekę sprawuje wspólnie), lub
 2. złożyła wniosek o wspólne opodatkowanie z drugim małżonkiem w trakcie roku, w którym przez cały rok pozostawała z nim w związku małżeńskim albo jeśli złożyła taki wniosek w związku z faktem, że małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,a ten małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Natomiast już w roku, w którym małżonek zmarł lub w którym doszło do rozwodu, możliwe jest skorzystanie z ulgi - warunkiem jest w takim przypadku, że małżonkowie nie korzystają ze wspólnego rozliczenia lub że drugi z nich z ulgi nie korzysta.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję