PIT 2022 zmiany w PIT za 2021 rok (PIT 2022)

Należy przygotować się na szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, który należy zapłacić od przychodów uzyskanych lub postawionych do dyspozycji w 2021 r. Zmiany będą miały swój wyraz w informacjach i deklaracjach przygotowywanych za 2021 r. - w roku 2022 oraz informacjach przekazywanych podatnikom (zatrudnionym) w trakcie 2021 r. w związku z rozwiązywaniem współpracy (stosunków prawnych ich łączących). 

Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą po zmianie

Zmianie uległa zasada rozliczania ulgi podatkowej przez polskich rezydentów podatkowych zatrudnionych za granicą, u których rozliczenie z tych przychodów w Polsce następuje  umowa proporcjonalnego odliczenia. Jest ona równa różnicy kwoty, jakie osoby rozliczające przychody tą metodą, tracą w stosunku do rozliczania zarobków zagranicznych metodą zwolnienia z progresji. Do tej pory ulga nie była limitowana, natomiast od 2021 r.  jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty zmniejszającej podatek - 1360 zł. Limitu nie stosuje się jedynie do takich osób, których zarobki pochodzą z umów o pracę lub zlecenie, kontraktów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich (przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze) jeżeli dochody z nich pochodzące są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw (np. marynarze, piloci, załoga statków, stewardessy). 

więcej o uldze abolicyjnej

Ulga dla młodych dla szerszej grupy podatników

Począwszy od 2021 r. ze zwolnienia z opodatkowania korzystać mogą osoby młode w wieku do ukończenia 26 r. ż  z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Do tej pory prawo do zwolnienia przysługiwało wyłącznie z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej lub spółdzielczą umowę o pracę i umowę zlecenie.

więcej o uldze dla młodych

e-Urząd Skarbowy

Podatnik logując się danymi autoryzującymi, poprzez profil zaufany lub profil mobywatel ma możliwość kontaktu z urzędem skarbowym, załatwienia swoich spraw, wysyłki deklaracji i wniosków elektronicznie. 

Podatek u źródła przesunięty na 30 czerwca 2021 r. 

Płatnik pobierający podatek z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze) nie będzie miał obowiązku, przynajmniej do 30 czerwca 2021 r. pobierać podatku u źródła w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu niezależnie od tego, czy podatnik (uzyskujący świadczenie) złożył oświadczenie o rezydencji podatkowej. Wprowadzone przepisy deklarowały taki pobór podatku u źródła w przypadku wypłat o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł. 

więcej o podatkach u źródła

Spółki nieruchomościowe

Wprowadzona zostaje nowa kategoria spółek nieruchomościowych. Kontrolę tego, czy spółka zaliczana jest do tej kategorii powinny podjąć podmioty, których przeważającą część aktywów stanowią nieruchomości położone na terytorium RP i wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł (kontroli powinny podlegać trzy lata podatkowe - obecny oraz dwa wstecz). Odpowiednio spółką taką może być podmiot, w którym w dwóch poprzednich latach przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.  

Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli: 

 1. stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 2. przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej. 

W takiej sytuacji podatnik powinien przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek. W terminie wpłaty zaliczki na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek sporządzoną według ustalonego wzoru (deklaracja PIT-ISN i CIT-ISN).

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi KAS w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej informację:

 1. o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
 2. o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Ulga na zamieszkanie 

Prognozowana na 2020 r. ulga na zamieszkanie nie została wprowadzona w życie. Prawdopodobnym pozostaje, że jej przyjęcie nastąpić może w 2021 r. i stosowana będzie dopiero do nabycia nieruchomości od 1 stycznia 2021 r. lub od terminu późniejszego. 

więcej o uldze na zamieszkanie

Strata rozliczana wstecznie - jedynie za 2020 czy również za 2021 rok  

W obecnej chwili nie wiadomo, czy kontynuowana zostanie metoda odliczania straty wstecznie, czyli od przychodu który wystąpił za rok przed powstaniem tej straty. Zasada ta wprowadzona została przepisami pandemicznymi i nie jest obecnie przewidziane jej przedłużenie. Istnieje szansa, by reguła ta na stałe zagościła do polskiego prawa podatkowego.

więcej o odliczaniu straty wstecznie

Strategia podatkowa dla dużych podatników 

Nowe obowiązki nałożone zostały na podmioty, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym oraz na podatkowe grupy kapitałowe.

W ich przypadku obowiązkowym staje się przekazywanie do naczelnika urzędu skarbowego oraz publikacja na stronie internretowej podmiotu - strategii podatkowej, zawierającej informacje na temat:

 • stosowanych procedur i procesów w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych,
 • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
 • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
 • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
 • dobrowolnych formach współpracy z organami krajowej administracji skarbowej (KAS).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - nowe zasady i stawki

Zmianie ulegają zasady rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - korzystać  z niej może szersza grupa podatników. Z przepisów usunięto cały szereg usług i branż, które nie mogły do tej pory wykorzystywać tej formy działalności.  

więcej na temat nowych stawek ryczałtu

Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych

Sklepy muszą zmierzyć się z nowym rodzajem daniny. Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych dotyczyć będzie sklepów po osiągnięciu przychodu przekraczającego 17 mln zł. Podatek wyniesie: 

 1. 0,8 proc. podstawy opodatkowania - do kwoty 170 mln zł
 2. 1,4 proc. nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł

Sprzedawcy, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczy kwoty 17 mln zł, nie będą musieli składać deklaracji podatkowej o wysokości podatku

Danina cukrowa

Odpowiednio na konsumenta przerzucany zostanie koszt ostateczny daniny cukrowej. Jej wartość obciąży napoje słodzone oraz napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Opłąta to nawet 1,2 zł na każdy litr napoju. 

Podatnicy - producenci, detaliści - muszą w związku z opłatą składać deklarację CUK-2. 

więce o CUK

Przesunięcie terminów - deklaracje dotyczące cen transferowych

W przypadku dokonywania od 1 stycznia 2021 roku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, lokalna dokumentacja cen transferowych dla transakcji powinna zawierać dodatkowy element – uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym również korzyści podatkowych.

Dodatkowym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych (czyli transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi) staje się również  opis spodziewanych korzyści podatkowych oraz innych kwalifikowanych lub niekwalifikowanych korzyści ekonomicznych (m.in. wzrost innowacyjności czy zwiększenie udziału w rynku w odniesieniu do transakcji). 

Dokument TPR-P lub TPR-C należy sporządzić do 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) podatnika.

Przesunięcie terminów - zaliczki na podatki za osoby zatrudnione

Przedsiębiorcy z szeregu branż dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19, mają możliwość opłacać zaliczki za osoby zatrudnione oraz zryczałtowany podatek pobierany w ich przypadku w związku z pełnieniem funkcji płatnika - do dnia 20 sierpnia 2021 r. Podstawą jest rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. 2021, poz. 318). 

więcej

Amortyzacja używanych składników majątku - stawki indywidualne

Składniki majątku będą mogły być amortyzowane z użyciem indywidualnych stawek wyłącznie jeśli podmiot będzie w stanie udowodnić, że środek trwały używany był w innym podmiocie lub u innego podatnika przez określony czas. W efekcie nie będzie można stosować przyspieszonych stawek amortyzacyjnych w sytuacji, gdy wprowadzono do działalności gospodarczej prywatny składnik majątku, kupiony jako nowy prywatnie i wykorzystywany wyłącznie u podatnika, który następnie wprowadził go do działalności gospodarczej. 

więcej

Spółka jawna i komandytowa - zyski opodatkowane CIT, a wspólnicy - rozliczają zyski kapitałowe 

Wspólnicy spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek komandytowych rozliczać będą się z użyciem PIT-38 (zyski kapitałowe), Jednocześnie nie będą uprawnieni do doliczania przychodów z tych spółek do PIT-36 lub PIT-36L. Jeżeli spółki ustalą, że przejście na podatek CIT wystąpi u nich dopiero od 1 maja 2021 r. - wspólnicy PIT-36 lub PIT-36L złożą wyłącznie za okres do końca kwietnia, a za kolejny - PIT-38. 

W przypadku wspólników spółki jawnej z udziałem innych wspólników niż osoby fizyczne, warunkiem aby nie płacić podatku CIT jest złożenie przed początkiem roku podatkowego, oświadczenia  CIT-15J i załącznika CIT/JW.

więce spółka jawna i komandytowa CIT

Ulga podatkowa dla wspólników spółek z estońskim CIT

 Szereg spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych będzie mogła skorzystać z preferencji inwestycyjnej (udowodnić będą musiały stałe i znaczne wydatki na czynienie inwestycje w nowe środki trwałe). Spółki zapłacą podatek według stawek:

 • 25% (obecnie 19%),
 • 15% dla małych podatników (obecnie 9%).

W przypadku podwyższenia ilości inwestycji stawki te ulegają obniżeniu o 5%. Podatek płatny jest wyłącznie po realizacji (wypłacie zysku) lub po zakończeniu okresu korzystania z CIT estońskiego. 

 Podatek nałożony na spółkę będzie mógł odliczać w swoim PIT-38 wspólnik. W efekcie W efektywne obciążenie podatkowe dla spółki i udziałowca wyniesie 30% (lub 25% po dodatkowej obniżce) oraz 25% w przypadku małych podatników (lub 20% po dodatkowej obniżce).

Korzystanie z tego rodzaju rozliczeń wymaga:

 • zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ZAW-RD oraz
 • oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych OSW-RD.

więce estoński CIT

UWAGA - planowane zmiany w PIT za 2022 i 2023 rok

Sprawdź zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym obowiązujące w latach 2021-2022
Począwszy od 2021 r. korzystanie z ryczałtu wydaje się znacznie bardziej atrakcyjne i możliwe. Warto rozważyć zmianę zasad rozliczeń -  sprawdź nowy ryczałt 2021 -2022 >

Uwaga zapowiadane są też przez Ministerstwo Finansów systemowe zmiany w podatku dochodowym. Wynikać one będą z wieloletniego planu finansowego państwa na lata 2022 – 2027, a ich częścią staje się Nowy Polski Ład. W ich efekcie zmianom mają ulec stawki podatku, wyeliminowany ma być podatek dla osób poniżej 26 roku życia, a także podwyższone zostaną ryczałtowe koszty uzyskania przychodu.

 więcej o planowanych zmianach podatkowych na lata 2022, 2023, 2024 i kolejne >

2021-08-10

Polski Ład - czy emerytury będą wyższe?

O ile wzrosną emerytury Polaków? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule.

2021-08-06

Składki zdrowotnej nie będzie można odliczyć od podatku

Opublikowany 26 lipca projekt ustawy w ramach tak zwanego Polskiego Ładu wprowadza znaczące zmiany w zakresie składek zdrowotnych.

2021-07-30

Nowy ład ograniczy prawo do ulgi prorodzinnej

Ustawa wprowadzająca zmiany w ustawie o PIT - tzw. Nowy Ład ogranicza prawo rodziców do zwrotu części ulgi na dziecko.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję