W 2022 roku deklaracje podatkowe  PIT 2021 składać należy:
do 28 lutego 2022 roku (poniedziałek) > PIT-28
do 2 maja 2022 roku (poniedziałek) > PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39.

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2021 i zmiany - Program e-pity. 

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2021 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2021, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2022 >>

Szukasz więcej informacji z zakresu rozliczeń rocznych PIT 2022 w rozliczeniu za 2021 rok? W dziale ABC Podatki znajdują się aktualne opisy i broszury informacyjne dla PIT 37 za 2021PIT-36 i PIT-36LPIT 28PIT 3839 i PIT-16A oraz praktyczne informacje na temat ulg i odliczeńkosztów uzyskaniazłożenia PITów i zwrotu podatku dotyczących PIT za 2021 składanych w 2022 roku. Polecamy także poradniki dedykowane konkretnym sytuacjom podatkowym PIT 2021: Firma – działalność gospodarczaWynajmujący, Samotnie wychowując, Umowa o dzieło a PIT, Umowa zlecenie a PITZagranica - praca, dochody, Rozliczenie PIT UkraińcówEmeryt / rencista, podatek od darowizny a PIT, PIT dla niani.

Poniżej przedstawiamy szereg zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który należy zapłacić od przychodów uzyskanych lub postawionych do dyspozycji w 2021 r.  do rozliczenia w roku 2022 roku. 

Ulga abolicyjna dla pracujących za granicą po zmianie

Zmianie uległa zasada rozliczania ulgi podatkowej przez polskich rezydentów podatkowych zatrudnionych za granicą, u których rozliczenie z tych przychodów w Polsce następuje  umowa proporcjonalnego odliczenia. Jest ona równa różnicy kwoty, jakie osoby rozliczające przychody tą metodą, tracą w stosunku do rozliczania zarobków zagranicznych metodą zwolnienia z progresji. Do tej pory ulga nie była limitowana, natomiast od 2021 r.  jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty zmniejszającej podatek - 1360 zł. Limitu nie stosuje się jedynie do takich osób, których zarobki pochodzą z umów o pracę lub zlecenie, kontraktów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich (przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze) jeżeli dochody z nich pochodzące są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw (np. marynarze, piloci, załoga statków, stewardessy). 

więcej o uldze abolicyjnej

Ulga dla młodych dla szerszej grupy podatników

Począwszy od 2021 r. ze zwolnienia z opodatkowania korzystać mogą osoby młode w wieku do ukończenia 26 r. ż  z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244) oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Do tej pory prawo do zwolnienia przysługiwało wyłącznie z tytułu umowy o pracę, pracy nakładczej lub spółdzielczą umowę o pracę i umowę zlecenie.

więcej o uldze dla młodych

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2021 i zmiany - Program e-pity.
Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2021 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2021, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2022 »

e-Urząd Skarbowy

Podatnik logując się danymi autoryzującymi, poprzez profil zaufany lub profil mobywatel ma możliwość kontaktu z urzędem skarbowym, załatwienia swoich spraw, wysyłki deklaracji i wniosków elektronicznie. 

Podatek u źródła przesunięty na 30 czerwca 2021 r. 

Płatnik pobierający podatek z tytułu usług niematerialnych (doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze) nie będzie miał obowiązku, przynajmniej do 30 czerwca 2021 r. pobierać podatku u źródła w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu niezależnie od tego, czy podatnik (uzyskujący świadczenie) złożył oświadczenie o rezydencji podatkowej. Wprowadzone przepisy deklarowały taki pobór podatku u źródła w przypadku wypłat o łącznej wartości przekraczającej 2 mln zł. 

więcej o podatkach u źródła

Spółki nieruchomościowe

Wprowadzona zostaje nowa kategoria spółek nieruchomościowych. Kontrolę tego, czy spółka zaliczana jest do tej kategorii powinny podjąć podmioty, których przeważającą część aktywów stanowią nieruchomości położone na terytorium RP i wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł (kontroli powinny podlegać trzy lata podatkowe - obecny oraz dwa wstecz). Odpowiednio spółką taką może być podmiot, w którym w dwóch poprzednich latach przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.  

Spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19%, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli: 

 1. stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
 2. przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej. 

W takiej sytuacji podatnik powinien przekazać płatnikowi kwotę zaliczki na podatek. W terminie wpłaty zaliczki na podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek sporządzoną według ustalonego wzoru (deklaracja PIT-ISN i CIT-ISN).

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze są obowiązani przekazywać Szefowi KAS w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej informację:

 1. o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw - w przypadku informacji przekazywanych przez spółki nieruchomościowe,
 2. o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze - w przypadku informacji przekazywanych przez podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych

- według stanu na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień jej roku obrotowego.

Ulga na zamieszkanie 

Prognozowana na 2020 r. ulga na zamieszkanie nie została wprowadzona w życie. Prawdopodobnym pozostaje, że jej przyjęcie nastąpić może w 2021 r. i stosowana będzie dopiero do nabycia nieruchomości od 1 stycznia 2021 r. lub od terminu późniejszego. 

więcej o uldze na zamieszkanie

Strata rozliczana wstecznie - jedynie za 2020 czy również za 2021 rok  

W obecnej chwili nie wiadomo, czy kontynuowana zostanie metoda odliczania straty wstecznie, czyli od przychodu który wystąpił za rok przed powstaniem tej straty. Zasada ta wprowadzona została przepisami pandemicznymi i nie jest obecnie przewidziane jej przedłużenie. Istnieje szansa, by reguła ta na stałe zagościła do polskiego prawa podatkowego.

więcej o odliczaniu straty wstecznie

Strategia podatkowa dla dużych podatników 

Nowe obowiązki nałożone zostały na podmioty, których przychody przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym oraz na podatkowe grupy kapitałowe.

W ich przypadku obowiązkowym staje się przekazywanie do naczelnika urzędu skarbowego oraz publikacja na stronie internretowej podmiotu - strategii podatkowej, zawierającej informacje na temat:

 • stosowanych procedur i procesów w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych,
 • liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki,
 • transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów,
 • dokonywania rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową,
 • planowanych lub podejmowanych przez podatnika działań restrukturyzacyjnych,
 • złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej (WIS) i wiążącej informacji akcyzowej (WIA),
 • dobrowolnych formach współpracy z organami krajowej administracji skarbowej (KAS).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - nowe zasady i stawki

Zmianie ulegają zasady rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - korzystać  z niej może szersza grupa podatników. Z przepisów usunięto cały szereg usług i branż, które nie mogły do tej pory wykorzystywać tej formy działalności.  

więcej na temat nowych stawek ryczałtu

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2021 i zmiany - Program e-pity.
Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2021 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2021, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2022 »

Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych

Sklepy muszą zmierzyć się z nowym rodzajem daniny. Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych dotyczyć będzie sklepów po osiągnięciu przychodu przekraczającego 17 mln zł. Podatek wyniesie: 

 1. 0,8 proc. podstawy opodatkowania - do kwoty 170 mln zł
 2. 1,4 proc. nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł

Sprzedawcy, których miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej nie przekroczy kwoty 17 mln zł, nie będą musieli składać deklaracji podatkowej o wysokości podatku

Danina cukrowa

Odpowiednio na konsumenta przerzucany zostanie koszt ostateczny daniny cukrowej. Jej wartość obciąży napoje słodzone oraz napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny. Opłata to nawet 1,2 zł na każdy litr napoju. 

Podatnicy - producenci, detaliści - muszą w związku z opłatą składać deklarację CUK-2. 

więce o CUK

Przesunięcie terminów - deklaracje dotyczące cen transferowych

W przypadku dokonywania od 1 stycznia 2021 roku transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, lokalna dokumentacja cen transferowych dla transakcji powinna zawierać dodatkowy element – uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym również korzyści podatkowych.

Dodatkowym elementem lokalnej dokumentacji cen transferowych (czyli transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi) staje się również  opis spodziewanych korzyści podatkowych oraz innych kwalifikowanych lub niekwalifikowanych korzyści ekonomicznych (m.in. wzrost innowacyjności czy zwiększenie udziału w rynku w odniesieniu do transakcji). 

Dokument TPR-P lub TPR-C należy sporządzić do 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) podatnika.

Przesunięcie terminów - zaliczki na podatki za osoby zatrudnione

Przedsiębiorcy z szeregu branż dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19, mają możliwość opłacać zaliczki za osoby zatrudnione oraz zryczałtowany podatek pobierany w ich przypadku w związku z pełnieniem funkcji płatnika - do dnia 20 sierpnia 2021 r. Podstawą jest rozporządzenie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. 2021, poz. 318). 

więcej

Amortyzacja używanych składników majątku - stawki indywidualne

Składniki majątku będą mogły być amortyzowane z użyciem indywidualnych stawek wyłącznie jeśli podmiot będzie w stanie udowodnić, że środek trwały używany był w innym podmiocie lub u innego podatnika przez określony czas. W efekcie nie będzie można stosować przyspieszonych stawek amortyzacyjnych w sytuacji, gdy wprowadzono do działalności gospodarczej prywatny składnik majątku, kupiony jako nowy prywatnie i wykorzystywany wyłącznie u podatnika, który następnie wprowadził go do działalności gospodarczej. 

więcej

Spółka jawna i komandytowa - zyski opodatkowane CIT, a wspólnicy - rozliczają zyski kapitałowe 

Wspólnicy spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek komandytowych rozliczać będą się z użyciem PIT-38 (zyski kapitałowe), jednocześnie nie będą uprawnieni do doliczania przychodów z tych spółek do PIT-36 lub PIT-36L. Jeżeli spółki ustalą, że przejście na podatek CIT wystąpi u nich dopiero od 1 maja 2021 r. - wspólnicy PIT-36 lub PIT-36L złożą wyłącznie za okres do końca kwietnia, a za kolejny - PIT-38. 

W przypadku wspólników spółki jawnej z udziałem innych wspólników niż osoby fizyczne, warunkiem aby nie płacić podatku CIT jest złożenie przed początkiem roku podatkowego, oświadczenia  CIT-15J i załącznika CIT/JW.

więcej spółka jawna i komandytowa CIT

Ulga podatkowa dla wspólników spółek z estońskim CIT

 Szereg spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych będzie mogła skorzystać z preferencji inwestycyjnej (udowodnić będą musiały stałe i znaczne wydatki na czynienie inwestycje w nowe środki trwałe). Spółki zapłacą podatek według stawek:

 • 25% (obecnie 19%),
 • 15% dla małych podatników (obecnie 9%).

W przypadku podwyższenia ilości inwestycji stawki te ulegają obniżeniu o 5%. Podatek płatny jest wyłącznie po realizacji (wypłacie zysku) lub po zakończeniu okresu korzystania z CIT estońskiego. 

 Podatek nałożony na spółkę będzie mógł odliczać w swoim PIT-38 wspólnik. W efekcie obciążenie podatkowe dla spółki i udziałowca wyniesie 30% (lub 25% po dodatkowej obniżce) oraz 25% w przypadku małych podatników (lub 20% po dodatkowej obniżce).

Korzystanie z tego rodzaju rozliczeń wymaga:

 • zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ZAW-RD oraz
 • oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych OSW-RD.

więce estoński CIT

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2021 i zmiany - Program e-pity.
Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2021 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2021, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2022 »

UWAGA - zmiany w PIT za 2022 i 2023 rok - nowy Polski Ład

Od 2022 r. wprowadzony zostaje szereg nowych metod i zasad obliczania podatków dochodowych oraz składek ubezpieczeniowych. Skutki zmian dotyczą wszystkich podatników. W porównaniu z rokiem 2021, od 2022 r. zwiększona zostaje ilość ulg podatkowych, podwyższona jest kwota wolna od podatku, zwiększa się ilość przypadków dla stosowania podatku ryczałtowego. Jednocześnie składka zdrowotna nie będzie już odliczana od podatku. Tylko część podatników może liczyć na pozytywne skutki zmiany przepisów.

Sprawdź już teraz, z jakich ulg i odliczeń możesz zatem skorzystać w PIT za 2022 rok. Możesz również ustalić, ile podatku oraz składek ubezpieczeniowych zapłacisz od 2022 r. prowadząc różne formy aktywności zawodowej. Poniżej znajdziesz poradniki, które pozwolą odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących Nowego Polskiego Ładu Podatkowego. Możesz również skontrolować swoje przyszłe zobowiązania lub wybrać najlepszą dla Ciebie formę opodatkowania używając do tego przygotowanych kalkulatorów..

poradniki opisujące zmiany - Nowy Polski Ład > 
więcej o planowanych zmianach podatkowych na lata 2022, 2023, 2024 i kolejne >

Nowe wzory deklaracji i e-deklaracji do rozliczeń PIT za 2021 rok w 2022

Wszystkie aktualne druki e-deklaracji i deklaracji PIT znajdziesz w kreatorze lub bazie deklaracji Programu e-pitye-PITy Płatnika oraz aplikacji fillup baz druków online na druki-formularze.pl. Druki jakie stosuje się do rozliczenia przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Od 1 stycznia 2022 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2021) stosować zatem należy co do zasady druki w aktualnie obowiązującej wersji:

 • druk deklaracja PIT-2 – wersja nr 6 – oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin: przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-2A – wersja nr 6 oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin: przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczyna osiągać dochody danego rodzaju),
 • druk deklaracja PIT-2K - wersja 8 - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (termin: 30 kwietnia roku następującego po roku rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej),
 • druk deklaracja PIT-3 – wersja nr 6 - oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (termin: przed pierwszą wypłatą należności w roku podatkowym lub przed upływem miesiąca, w którym podatnik zaczyna osiągać dochody danego rodzaju),
 • druk deklaracja PIT-4R – wersja nr 12 - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-6 – wersja nr 14 - deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalonych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu (termin: 20 stycznia roku, którego deklaracja dotyczy; w przypadku rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej w trakcie roku – do 7 dnia od dnia rozpoczęcia tej działalności),
 • druk deklaracja PIT-8AR - wersja nr 11 - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (termin: koniec stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-8C – wersja nr 10 - informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (termin: do urzędu skarbowego – koniec stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, do podatnika  - koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-11 – wersja nr 27 - informacja o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł (termin: do urzędu skarbowego – koniec stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, do podatnika  - koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-11K – wersja nr 25 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy przekazywanych przez komorników sądowych lub inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy
 • druk deklaracja PIT-R – wersja nr 20 - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (termin: do urzędu skarbowego – koniec stycznia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, do podatnika  - koniec lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja IFT/IFT-1R – wersja nr 16 - informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (termin: do podatnika i do urzędu skarbowego - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – do dnia zaprzestania działalności; w przypadku wniosku podatnika – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku),
 • druk deklaracja PIT-16 - wersja 15 - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (termin: do 20 stycznia roku podatkowego, w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej wniosek należy złożyć przed dniem jej rozpoczęcia),
 • druk deklaracja PIT-16A – wersja nr 12 - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (termin: koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-19A – wersja nr 11 - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (termin: koniec stycznia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-28/PIT-28S – wersja nr 24 - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (termin: koniec lutego roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-28/B – wersja nr 18 - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (termin: koniec lutego roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-36/PIT-36S – wersja nr 29 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-36L/PIT-36LS – wersja nr 18 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - podatek liniowy 19% (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-37 – wersja nr 28 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-38 – wersja nr 15 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT-39 – wersja nr 11 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/O – wersja nr 26 - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym; w przypadku załącznika do PIT-28 – do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/D – wersja nr 30 - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym; w przypadku załącznika do PIT-28 – do końca lutego roku następującego po rozliczanym roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/M – wersja nr 8 informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/MIT - wersja nr 2 - informacja o środkach trwałych oraz przychodach (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/B – wersja nr 19 - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/Z – wersja nr 10 - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/WZ – wersja nr 2 - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych
 • druk deklaracja PIT/WZR – wersja nr 2 - informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych
 • druk deklaracja PIT/SE – wersja nr 2 - informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu
 • druk deklaracja PIT/ZG – wersja nr 7 - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/BR – wersja nr 5 - Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/IP – wersja nr 3 - informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/PM – wersja nr 1 - informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium rzeczypospolitej polskiej (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracja PIT/DS – wersja nr 5 - Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracji PIT-OP wersja 1 - oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego (PIT-40A), (termin: koniec kwietnia roku następującego po roku podatkowym),
 • druk deklaracji DSF-1 wersja 1 - deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej.

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2021 i zmiany - Program e-pity. 

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2021 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić? 
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2021, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2022 >>

Pozostałe aktualne deklaracje i e-deklaracje podatkowe 2021/2022

Wszytskie aktualne druki znajdziesz w bazie druki-formularze.pl programu fillup.

2022-03-28

Nowy ład - zmiany 2022; stawka podatku, odliczanie zdrowotnej, rozliczenie z dzieckiem

Począwszy od 1 lipca 2022 r. spodziewać się należy zmian w treści przepisów o podatku PIT i CIT. Przeczytaj jakie to zmiany.

2022-03-23

Ulga dla klasy średniej we wspólnym opodatkowaniu małżonków

Dowiedz się więcej o rozliczaniu ulgi dla klasy średniej wspólnie z małżonkiem. Zobacz przykłady rozliczeń.

2022-03-22

Import e-Deklaracji do Programu e-pity już możliwy!

System e-Deklaracje - podatki.gov.pl wkrótce przestanie działać. Upewnij się, że zachowasz swoje dane oraz dokumenty importując je do programu e-pity.

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję