Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2018 rok!

Pobierz aktualny Program e-pity i rozlicz PIT lub korektę za 2018 >
Skorzystaj z korekty w usłudze Twój e-PIT za 2018 >
Pamiętaj przy korekcie - zmień rok podatkowy na 2018 !

 Aktualną wersję poradników podatkowych rozliczenia PIT znajdziesz tu

Deklaracje podatkowe PIT za 2018 rok składać należało:

Aktualny kalendarz podatnika >

Program e-pity uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT za 2018.

Nie musisz liczyć podatku w PIT za 2018 ręcznie ani wypełniać ręcznie korekty PIT za 2018. Wylicz wysokość Twojego podatku kompleksowo, przygotuj Twoją korektę PIT.
PIT za 2018 rok przygotuj w Programie e-pity - zmieniając rok podatkowy na 2018>>

Inaczej niż do tej pory liczony był termin zwrotu nadpłaconego podatku - wynosił on:

 • 45 dni - dla deklaracji składanych elektronicznie (e-deklaracje), po 15.02.2019 r,
 • 3 miesiące - dla deklaracji składanych w innych formach.

 Aktualne informacje dotyczące terminów zwrotu podatku PIT >

Termin powyższy liczony jest dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 jednak od 15 lutego 2019 r. nawet jeśli deklaracje składane były wcześniej. Jeśli deklaracje składano od 15 lutego do 30 kwietnia - termin 45 dni lub 3 miesięcy liczy sie od faktycznej daty złożenia deklaracji. 

Poniżej szerzej zostały ujęte najważniejsze zmiany w PIT za 2018 rok.

Twój e-PIT 2018

Według zapowiedzi Ministra Finansów możliwe było skorzystanie z nowej funkcjonalności w rozliczeniach deklaracji za 2018 r. w usłudze "Twój e-PIT". Była ona wstępnie przygotowywanym PIT - łącznie z częścią ulg podatkowych - przez Ministerstwo Finansów i udostępniana dla podatnika, który mógł ją zaakceptować lub odrzucić. 

 Więcej o usłudze Twój e-PIT >

Nowa kwota wolna od podatku PIT za 2018

Zmianie w 2018 r. uległa wartość kwoty wolnej od podatku. Została ona podwyższona z 6001 zł w roku 2017 do 8001 zł w roku 2018.  W efekcie tej zmiany część podatników zastosuje wyższą niż do tej pory kwoty zmniejszającą ich podatek - wynosić będzie ona 1440 zł w miejsce dotychczasowych 1088 zł. Ponadto większa grupa podatników skorzysta z podwyższonej kwoty odliczanej od podatku - obejmie ona wszystkich o dochodzie nieprzekraczającym 13.000 zł (w roku poprzednim dochód maksymalny nie mógł przekraczać 11.000 zł). Powyżej tej kwoty dochodu stosowana jest tradycyjna kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. 

 Kalkulator kwoty wolnej w PIT za 2018 rok >>

Małżonkowie rozliczali się wspólnie również na korekcie PIT

Do tej pory wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem możliwe było wyłącznie na podstawie terminowo złożonej deklaracji podatkowej. Od rozliczenia za 2018 r. również korekta deklaracji, złożona po 30 kwietnia 2019 r., upoważnia do wyboru rozliczenia wspólnego, rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko lub do rezygnacji z takiej formy rozliczenia podatkowego.

 Czytaj więcej - Wspólne rozliczenie małżonków PIT) >

Uwaga - nowa stawka ryczałtu od najmu za 2018 rok

Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka rośnie do 12,5%. Dotychczasowe przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5% niezależnie od wysokości generowanych przychodów.

Czytaj więcej: nowa stawka ryczałt 12,5% od najmu >

PIT-MIT - nowy załącznik do PIT-36 i PIT-36L

Podatnicy korzystający do prowadzenia działalności z lokali i budynków o wartości ponad 10 mln zł. zobowiązani mogli być do płacenia podatku wielkopowierzchniowego - 0,035% podstawy opodatkowania (nadwyżki wartości takiego lokalu ponad 10 mln zł.). W związku z rozliczeniem podatkowym od 2018 r. składali oni deklarację PIT-MIT. 

 Załącznik PIT/MIT do PIT-36L i PIT-36 >

Wyższe kwoty wynagrodzeń i świadczeń zwolnionych z podatku PIT

Zmianie uległy kwoty, których nie trzeba rozliczać w deklaracji PIT. Kwoty te zostały znacząco podniesione. W większości są one rozliczane za pośrednictwem płatników, niemniej należy pamiętać o ich nowych wyższych limitach. Nowe, wyższe limity kwot zwolnionych wynoszą:

 • Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości
  • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł
 • świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde dziecko
 • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;
 • dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:
  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł;
 • wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;
 • świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;
 • wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe;
 • świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;

Zmiany w kosztach uzyskania przychodów u twórców - lista zawodów z 50% kosztami

Wynagrodzenie, z którego wynika zapłata za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi w 2018 r. obniżane było o 50%, 20% albo o pracownicze - ryczałtowe koszty uzyskania przychodów - w zależności od branży oraz wartości przychodów. Po przekroczeniu nowych, wyższych limitów na 2018 r. koszty uzyskania przychodów nie znajdą w ogóle zastosowania.

50% koszty uzyskania przychodów - twórcy - lista uprzywilejowanych zawodów od 2018 >

Działalność nierejestrowana jako inne źródło przychodów

Podatnicy mieli prawo wykonywać działalność, która mimo jej prowadzenia we własnym imieniu i na własną rzecz, nie zmusza do zakładania przedsiębiorstwa. Jeśli miesięczne przychody nie przekroczyły 1050 zł - wówczas zalicza się je do tzw. działalności nierejestrowanej, którą ująć należy w deklaracji PIT jako tzw. inne źródła przychodów. 

Praca sezonowa rozliczana inaczej niż do tej pory - umowa o pomocy przy zbiorach

Do obrotu trafił od 2018 r. nowy typ umowy, stosowany w gospodarstwach rolnych - umowa o pracy przy zbiorach. Zatrudniony na jej podstawie podatek rozliczy samodzielnie jako pochodzący z innych źródeł przychodów. W trakcie prac będzie ubezpieczony w KRUS - nawet jeśli nie jest rolnikiem, a jego wynagrodzenie będzie ustalane dowolnie, dzięki czemu nie będą pracownika obowiązywały przepisy o wynagrodzeniu minimalnym (gwarantującym co najmniej 2220 zł miesięcznie). 

 jak rozliczyć w PIT za 2018 prace sezonowe rolne przy zbiorach >

Składki ZUS odliczane od dochodu przedsiębiorców w niższej niż do tej pory kwocie

Zmianie uległy zasady ustalania składek ZUS od podatników prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy przychód roczny z 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł, wartość składek uzależniona może być od faktycznej kwoty przychodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie będzie ona zatem ustalana w stałej kwocie tak jak to było do tej pory. W efekcie przedsiębiorcy odliczać będą od dochodu mniej, niż w zeznaniu podatkowym za 2018 r. 

Aktualny kalkulatora ZUS przedsiębiorców >

 

Druki deklaracji PIT jakie były stosowane w rozliczeniach PIT za 2018 rok

Wszystkie druki znajdziesz w kreatorze lub bazie deklaracji Programu e-pity, e-PITy Płatnika oraz aplikacji fillUp Przyjazne formularze baz druków online na druki-formularze.pl . Druki jakie stosuje się do rozliczenia przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2018 rok) stosować zatem należy co do zasady:

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: